Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Maximiliaanstraat 12A I Rotterdam

14

feb

2018

Maximiliaanstraat 12A I
3082 EB Rotterdam

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 14 februari 2018
vanaf 14:00
Online bieden
Nationalevastgoedveiling.nl
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is vertreken op dinsdag 30 januari 2018 om 23:59.

Object

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Charlois, sectie E, complexaanduiding 4680-A, appartementsindex 2, omvattende:
a. het een/derde (1/3e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande ui het gebouw met verder toebehoren, plaatselijk bekend aan de Maximiliaanstraat 12 te Rotterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechtsrechten, kadastraal bekend gemeente Charlois, sectie E nummer 2935, groot twee en negentig centiaren;
b. het uitsluitend gebruik van de woning op de eerste verdieping met balkon en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 3082 EB Rotterdam, Maximiliaanstraat 12A I

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Charlois, sectie E, complexaanduiding 4680-A, appartementsindex 2
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 14 februari 2018 vanaf 14:00

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. mr. P.A.M. Tjon Sien Kie

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

alsmede AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

Volgens het taxatierapport bedraagt de oppervlakte van de woning 45 m2.

Er is een aantekening bij het Kadaster: publiekrechtelijke beperkingen: Bestuursdwangbesluit of dwangsombesluit, Woningwet. Ontleend aan: 16415 datum in werking 19-4-2013
(Gegevens conform de gemeentelijke beperkingenregistratie). Betrokken bestuursorgaan, de gemeente: Rotterdam.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: het is (mogelijk) verhuurd en/of in gebruik gegeven aan derden.

Er wordt in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend. Bij beschikking van 2 februari 2018 is verlof verleend om het huurbeding te mogen inroepen en de termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is daarbij bepaald op dertig (30) dagen na de datum van betekening van de beschikking (voor de onbekende huurders) en op drie (3) maanden na de datum van betekening van de beschikking (voor de bekende huurder). Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en de eventuele ontruimingskosten en de eventuele achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum 13 maart 2018.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 27.000,00.
Bijdrage VvE per maand € 1.800,00. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 30 januari 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 15.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 13 maart 2018.

Foto's
Downloads
BAG.pdf pdf-document
energielabel.pdf pdf-document
Bodemloketrapport.pdf pdf-document
ruimtelijke plannen.pdf pdf-document
info WKPB.pdf pdf-document
huurovereenkomst.pdf pdf-document
bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
info aanschrijving.pdf pdf-document
info aanschrijving en subsidie.pdf pdf-document
info aanschrijving en subsidie2.pdf pdf-document
SPL Afschrift openbaar register Hyp4 dl 7196 nr 7 reeks ROTTERDAM.pdf pdf-document
info VvE.pdf pdf-document
info VvE woning.pdf pdf-document
info VvE notulen.pdf pdf-document
informatie VvE.pdf pdf-document
kostenoverzicht Maximiliaanstraat 12AI.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.