Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Granaathorst 381 's-Gravenhage

14

feb

2018

Granaathorst 381
2592 TA 's-Gravenhage

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 14 februari 2018
vanaf 09:30
Online bieden
Nationalevastgoedveiling.nl
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is vertreken op dinsdag 30 januari 2018 om 23:59.

Object

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage AS, sectie AS
complexaanduiding 1696-A, appartementsindex 29, omvattende:
a. het achttien/zeven duizend een en vijftigste (18/7.051e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het gebouwencomplex, bestaande uit een winkelcentrum met kantoren, drie flatgebouwen, parkeerterrein, één en twintig carports, acht boven carports gelegen galerij-woningen, ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend:
Granaathorst 165 tot en met 179 (oneven nummers Blok 1);
Granaathorst 17 tot en met 161(oneven nummers Blok 2);
Granaathorst 181 tot en met 319 (oneven nummers Blok 3);
Granaathorst 327 tot en met 485 (oneven nummers Blok 4);
Granaathorst 2 tot en met 22 (alle nummers, zijnde carports);
en het winkelcentrum gelegen aan het Kleine Loo 192 tot en met 456 (even nummers), ten tijde
van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage AS, sectie AS nummer 1695, groot twee hectare (2 ha) vierennegentig centiaren (94 ca);
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de vijfde verdieping en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 2592 TA 's-Gravenhage, Granaathorst 381.

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage AS, sectie AS complexaanduiding 1696-A, appartementsindex 29
Bezichtiging 30 januari 2018 16:00 – 17:00
13 februari 2018 09:00 – 10:00

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 14 februari 2018 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. mr. P.A.M. Tjon Sien Kie

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

alsmede AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: administratief onbewoond.

Er wordt in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend. Bij beschikking van 30 januari 2018 is verlof verleend om het huurbeding te mogen inroepen en de termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is daarbij bepaald op één maand na de datum van betekening van de beschikking. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en de eventuele ontruimingskosten en de eventuele achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE €2.545,20.
Bijdrage VvE per maand € 181,80. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 30 januari 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 13 maart 2018.

Foto's
Downloads
BAG.pdf pdf-document
energielabel.pdf pdf-document
Bodemloketrapport.pdf pdf-document
ruimtelijke plannen.pdf pdf-document
SPL Afschrift openbaar register Hyp4 dl 5773 nr 44 reeks S_GRAVENHAGE.pdf pdf-document
splitsingstekeningen.pdf pdf-document
info WKPB.pdf pdf-document
bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
bodeminformatie.pdf pdf-document
info VvE.pdf pdf-document
info Vve (specificatie).pdf pdf-document
kostenoverzicht Granaathorst 381.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.