Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
De Rungraaf 19 Eindhoven

14

mrt

De Rungraaf 19
5611 KG Eindhoven

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 14 maart 2018
23 dagen vanaf 09:30
Online bieden
Nationalevastgoedveiling.nl
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

U kunt voorafgaand aan de veiling een schriftelijk bod uitbrengen aan de behandelende notaris.

Doe een bod

Het uitbrengen van een bod is nog mogelijk tot dinsdag 27 februari 2018 om 23:59.

Object

I. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Eindhoven, sectie D complexaanduiding 3433-A, appartementsindex 10, omvattende:
a. het een honderd negen en zestig/twee duizend een honderd vier en zeventigste (169/2.174e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het flatgebouw met verder toebehoren, bevattende een bedrijfsruimte op de begane grond, plaatselijk bekend Grote Berg 123 te Eindhoven, en op de eerste verdieping twee flatwoningen en op de tweede, derde en vierde verdieping telkens drie flatwoningen, plaatselijk bekend De Rungraaf 1 tot en met 21 (oneven nummers) te Eindhoven, alsmede elf bergingen in de kelder van gemeld flatgebouw, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Eindhoven sectie D nummer 3431, groot twee aren (2a) en één en veertig centiaren (41ca);
b. het uitsluitend gebruik van de woning op de vierde verdieping en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 5611 KG Eindhoven, De Rungraaf 19 ;
II. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Eindhoven sectie D complexaanduiding 3433-A appartementsindex 21, omvattende:
a. vier/twee duizend een honderd vier en zeventigste (4/2.174e) onverdeeld aandeel in de hiervoor sub I a. omschreven gemeenschap;
b. het uitsluitend gebruik van de berging in de kelder en verder toebehoren, plaatselijk bekend De Rungraaf (ongenummerd) te Eindhoven;
III. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Eindhoven, sectie D complexaanduiding 3374-A appartementsindex 44, omvattende:
a. het twee/twee duizend een honderd negen en negentigste (2/2.199e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit één bedrijfsruimte, twee woningen, twaalf bergingen en vier en twintig parkeerplaatsen op de begane grond en op de eerste, tweede, derde en vierde verdieping telkens drie flatwoningen, waarvan de bedrijfsruimte bekend is als Grote Berg 95 tot en met 95N te Eindhoven, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Eindhoven, sectie D nummer 3371, groot elf aren (11a) één en zestig centiaren (61 ca);
b. het uitsluitend gebruik van de parkeerplaats op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Grote Berg (ongenummerd) te Eindhoven;

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens I. kadastraal bekend gemeente Eindhoven, sectie D complexaanduiding 3433-A, appartementsindex 10; II. kadastraal bekend gemeente Eindhoven sectie D complexaanduiding 3433-A appartementsindex 21; III. kadastraal bekend gemeente Eindhoven, sectie D complexaanduiding 3374-A appartementsindex 44
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 14 maart 2018 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

Van Heeswijk Notarissen N.V. - Rotterdam

"Plaza", Weena 592
3012CN Rotterdam

Telefoonnummer 010-2240900 Faxnummer 010-2240901
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. mr. P.A.M. Tjon Sien Kie

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

alsmede AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: een van de debiteuren staat ingeschreven en het is voorts (mogelijk) verhuurd en/of in gebruik gegeven aan derden.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches, de eventuele ontruimingskosten en de eventuele achterstallige bijdragen bij de VvE (van zowel de woning / berging als de parkeerplaats over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum 10 april 2018.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 2.247,95.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal € 240,57 (woning/berging) en € 3,59 (parkeerplaats). Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 27 februari 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 10 april 2018.

Foto's
Downloads
Onderhands bod

U kunt voorafgaand aan de veiling een schriftelijk bod uitbrengen aan de behandelende notaris. Vul onderstaand formulier in om een printbare pdf te genereren. Uw gegevens worden niet door ons geregistreerd.

Biedingsformulier

  Ondergetekende
Aanhef *
Naam *
Voornamen *
Geboortedatum *
Geboorteplaats *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon *
 
  biedt, onvoorwaardelijk, zonder voorbehoud, conform de terzake van toepassing verklaarde algemene voorwaarden en bijzondere veilingvoorwaarden, voor

De Rungraaf 19, 5611 KG te Eindhoven

Bod *
De bieder moet zich kunnen identificeren (geldig paspoort/rijbewijs) en een bewijs kunnen overleggen dat hij in staat is de koopprijs en de kosten te betalen.
Velden met een * zijn verplicht.

Verzending

Het biedingsformulier dient aan onderstaand notariskantoor te worden gericht, aangetekend, per fax, ingescand via mail of in persoon, uiterlijk tot 14 dagen vóór de voor de verkoop bepaalde dag.

Bijgevoegd dient te worden een kopie van een geldig identiteitsbewijs, bewijs van financiële gegoedheid en, indien u biedt namens een rechtspersoon, een recent handelsregisteruitreksel.

Van Heeswijk Notarissen N.V. - Rotterdam
t.a.v. dhr. mr. P.A.M. Tjon Sien Kie
"Plaza", Weena 592
3012CN Rotterdam