Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Lepelaarsingel 268 Vlaardingen

4

apr

2018

Lepelaarsingel 268
3136 PG Vlaardingen

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 4 april 2018
vanaf 13:30
Online bieden
Via Veilingcollectief
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Vastgoedveiling Rijnmond-Randstad Zuid

Vendu Notarishuis
Kipstraat 54
3011RT Rotterdam

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is vertreken op dinsdag 20 maart 2018 om 23:59.

Object

het appartementsrecht omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de woning op de eerste woonlaag alsmede de berging op de begane grond met verder toebehoren, plaatselijk bekend Lepelaarsingel 268 te 3136 PG Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie K, complexaanduiding 1170-A, appartementsindex 12, uitmakende het zes/zeven honderd elfde (6/711e) aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het recht van erfpacht, eindigend op eenendertig maart tweeduizend vierenzestig, van een perceel grond, eigendom van de gemeente Vlaardingen, met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen, bestaande uit een flatgebouw alsmede vijf garages, plaatselijk bekend als Lepelaarsingel 246 tot en met 506 (even nummers) te Vlaardingen, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie K, nummer 1063, groot vijf en zeventig are twee en tachtig centiare, van welk recht de jaarlijks verschuldigde erfpachtscanon bedraagt eenhonderdeen euro en tweeënzeventig cent (EUR 101,72), bij vooruitbetaling te voldoen op twee januari van elk jaar,

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie K, complexaanduiding 1170-A, appartementsindex 12
Bezichtiging In overleg

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Vastgoedveiling Rijnmond-Randstad Zuid

Vendu Notarishuis
Kipstraat 54
3011RT Rotterdam

woensdag 4 april 2018 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie 1% van de inzetsom ten laste van verkoper
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling woensdag 2 mei 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. M.F.M. Coll

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Partnerkantoor

Schaap Advocaten & Notarissen

Postbus 23052
3001 KB Rotterdam

Telefoonnummer 010-2770427 Faxnummer 010-4368011
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. J.R. Metheuver

 
Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Artikel 3. Veilingvoorwaarden
Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (de "AVVE"), opgenomen in een notariële akte op vijf december tweeduizend zestien verleden voor Mr J.H. Oomen, notaris te 's-Hertogenbosch, ingeschreven bij de Dienst voor het kadaster en de landelijke openbare registers op diezelfde dag in Register Hypotheken 4, deel 69567 nummer 129, welke worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en van toepassing te zijn, voor zover daarvan bij deze akte niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.
Op deze openbare verkoop zijn bovendien van toepassing de volgende bijzondere veilingvoorwaarden.
HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
Artikel 1. Wijze van veiling
De veiling geschiedt in een zitting bij inzet en afslag en wel op vier april tweeduizend achttien vanaf dertien uur dertig (13:30 uur) in Vendu Notarishuis aan de Kipstraat 54 te (3011 RT) Rotterdam.
Artikel 2. Betaling koopsom
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 onder c van de AVVE dient de koopsom uiterlijk vier weken na veiling te worden betaald.
Bij de betaling van de koopsom dient gelijktijdig door de koper een bedrag aan rente berekend over de koopsom op basis van de wettelijke rente over de periode die verstrijkt tussen de datum van toewijzing en de dag van betaling te worden voldaan.
Artikel 3. Kosten
Conform het bepaalde in artikel 9 lid 1 van de AVVE komen voor rekening van koper:
a. de overdrachtsbelasting en de verschuldigde omzetbelasting;
b. het honorarium van de notaris;
c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
d. de kosten van ontruiming;
e. eventueel verschuldigde omzetbelasting over de hiervoor genoemde bedragen.
Voorts komen voor rekening van koper:
f. mutatiekosten vereniging van eigenaars;
g. de achterstallige bijdragen bij de vereniging van eigenaars die het lopende of voorafgaande boekjaar opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden, op grond van artikel 5:122 lid 3 Burgerlijk Wetboek;
h. de achterstallige erfpachtcanon.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge deze bijzondere veilingvoorwaarden de koopsom moet worden betaald.
Voor een specificatie van het honorarium en de kosten wordt verwezen naar de na te vermelden veilingsite.
Artikel 4. Belastingen
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is ter zake van de levering van het Registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Artikel 5. Aanvaarding, gebruikssituatie, ontruiming/overgang risico
De koper op de veiling aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden.
Aan Schuldeiseres is het onduidelijk of er personen krachtens huurovereenkomst gebruik maken van het Registergoed en bestaat het Registergoed uit woonruimte als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek. Een verzoekschrift als bedoeld in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek is ingediend bij de Rechtbank Rotterdam.
Het verlof tot inroeping van het huurbeding is door de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Rotterdam verleend op drieëntwintig februari tweeduizend achttien; derhalve is Verkoopster bevoegd tot inroeping van het huurbeding ex artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek.
Gelet op het bovenstaande is lid 6 van artikel 24 van de AVVE van toepassing, luidend als volgt:
6. Indien en voor zover het een verkoop betreft van een tot bewoning bestemd Registergoed door een hypotheekhouder, dient hij er voor zorg te dragen dat voorafgaand aan de Veiling het verlof als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 Burgerlijk Wetboek, is verleend tenzij:
- er wettelijk gegronde redenen zijn dat niet te doen; of
- het verlof als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 Burgerlijk Wetboek, na gedaan verzoek door de hypotheekhouder, niet is verleend.
In de Bijzondere Veilingvoorwaarden maakt de hypotheekhouder bekend of hij, indien bedoeld verlof is of wordt verleend, het huurbeding zelf inroept of de uitoefening daarvan overlaat aan de Koper.
Voorafgaand aan de Veiling verstrekt Verkoper hierover nadere informatie.
De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De Verkoopster staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.
Conform het bepaalde in artikel 18 van de AVVE is vanaf het moment van de inschrijving van het proces verbaal van toewijzing het risico van het Registergoed voor de koper.
Artikel 6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 van de AVVE.
Conform het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van beraad de zesde werkdag volgende op de afslag om zeventien uur (17:00 uur) of zoveel eerder als de Verkoopster al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.
Artikel 7. Voldoening kosten / informatieplicht / waarborgsom
In afwijking van artikel 10 van de AVVE dient de koper uiterlijk vijf april tweeduizend achttien om veertien uur (14:00 uur) bij de notaris te storten een bedrag ter grootte van tien procent (10%) van de koopprijs ter voldoening van de kosten als vermeld onder artikel 9 lid 1 van de AVVE.
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b van de AVVE dient door de koper uiterlijk vijf werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVE te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien Verkoopster schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Op grond van artikel 14 van de AVVE dienen bieders, kopers en vertegenwoordigden zich bij de openbare verkoop tegenover de notaris te legitimeren door een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Bieders dienen hun financiële gegoedheid tijdens de openbare verkoop te kunnen aantonen door een verklaring van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de zin van de Wet op het financieel toezicht te overleggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële middelen beschikken om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen. De bieder "in de veilingzaal" die zich geregistreerd heeft als bieder kan ook voorafgaande aan de veiling een internetborg storten, zoals hierna beschreven in artikel 11.15 van deze voorwaarden, in plaats van een financiële gegoedheidsverklaring van een geldverstrekkende instelling.
Artikel 8. Onderhandse biedingen
Na ontvangst door de notaris van een schriftelijk bod door een bieder ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, zendt de notaris een ontvangstbevestiging aan de betreffende bieder. Indien de bieder geen ontvangstbevestiging ontvangt kan de reden daarvan zijn, dat het bod de notaris, door welke oorzaak dan ook, niet heeft bereikt. De bieder dient voor het geval hij geen ontvangstbevestiging ontvangt, zelf te informeren bij de notaris of zijn bod de notaris wel heeft bereikt. Indien de bieder nalaat te informeren draagt hij zelf het risico voor het geval het bod de notaris niet of niet tijdig heeft bereikt.
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
Artikel 9. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVE heeft de inzetter recht op inzetpremie. In afwijking van artikel 5 lid 3 van de AVVE wordt de inzetpremie uitbetaald aan de inzetter.
Deze inzetpremie wordt conform het bepaalde in artikel 9 lid 7 van de AVVE uit de koopprijs voldaan en komt derhalve voor rekening van Verkoopster.
Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
Artikel 10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt nadrukkelijk gewezen op lid 3, lid 4 en lid 5 woordelijk luidend:
3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de Koopprijs door de Bieder aan de Notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring, bevestiging en de acceptatie bedoeld in lid 4, dient te blijken uit het proces-verbaal van Inzet en/of Afslag of uit een daartoe door de Notaris op te maken Akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen van de Bieder treedt, alsof hij zelf het Bod heeft uitgebracht, onverminderd het hierna in lid 5 bepaalde.
4. De Verkoper heeft het recht de vertegenwoordigde te accepteren of niet te accepteren. Als de Verkoper de vertegenwoordigde niet accepteert, wordt de Bieder geacht uitsluitend voor zichzelf te hebben geboden. Als de Verkoper de vertegenwoordigde wel accepteert, wordt de vertegenwoordigde geacht zelf het Bod te hebben uitgebracht, behoudens het hierna in lid 5 van dit artikel bepaalde. In dat geval zal de Notaris een Akte de command passeren met vermelding van de vertegenwoordigde.
5. De Bieder is, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen die op de Koper rusten. Indien de Bieder, ingeval de vertegenwoordigde in verzuim is, de Koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de Levering van het Registergoed aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend.
Van een en ander dient uit de Notariële verklaring van betaling te blijken. Dit lid laat onverlet de rechten die de Bieder eventueel jegens de vertegenwoordigde kan doen gelden.
Artikel 11. Begrippen en voorwaarden in verband met internetbieden en internetborg
1. De onderhavige veiling is een zaal-/internetveiling. Het bieden tijdens de veiling kan ook via de website www.openbareverkoop.nl plaatsvinden.
2. In deze bijzondere veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:
(a) Openbareverkoop.nl: de algemeen toegankelijke website of een daaraan gelieerde website, bedoeld in begrip 27 van de AVVE, via welke website een bod via internet kan worden uitgebracht;
(b) NIIV: "Stichting Notarieel Instituut Internetveilen", statutair gevestigd in de gemeente Baarn, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52037098, rechthebbende van Openbareverkoop.nl;
(c) Handleiding: de "handleiding online bieden" vermeld op Openbareverkoop.nl;
(d) Registratienotaris: een notaris die de via Openbareverkoop.nl in te vullen registratieverklaring en het geldige identiteitsbewijs van een natuurlijke persoon die wil bieden via internet, in ontvangst neemt en controleert (i) ter vaststelling van diens identiteit, (ii) het opgegeven telefoonnummer en (iii) ter legalisatie van diens handtekening onder de registratieverklaring;
(e) Registratie: het geheel van de door NIIV voorgeschreven handelingen, ter identificatie van een natuurlijke persoon die via Openbareverkoop.nl wil bieden, bestaande uit de invoer via internet van diens persoonsgegevens en controle door de Registratienotaris van diens identiteit en het door die persoon opgegeven mobiele telefoonnummer;
(f) Deelnemer: een natuurlijk persoon die de procedure van Registratie heeft doorlopen, tijdig voor de veiling een Internetborg heeft gestort en tijdens de veiling van het Registergoed is ingelogd op Openbareverkoop.nl.;
(g) Internetborg: een bedrag dat door een Deelnemer is gestort, zoals beschreven in de Handleiding. De hoogte van de Internetborg bedraagt één procent (1%) van de biedlimiet zoals bedoeld in de Handleiding met een minimum van vijfduizend euro (€ 5.000,=) per registergoed, en geldt als een afdoende "gegoedheid" in de zin van artikel 14 van de AVVE;
3. In aanvulling op de AVVE kan tijdens de veiling door een Deelnemer via internet worden geboden. Als "bod" in de zin van de AVVE wordt derhalve ook een bod via internet aangemerkt, mits dit bod is uitgebracht door een Deelnemer op de door NIIV in de Handleiding voorgeschreven wijze. De hoogte van het bod dat de Deelnemer uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
4. Als de Deelnemer een bod heeft uitgebracht en volgens de notaris de hoogste bieder is, kan de Internetborg op verzoek van de Deelnemer ook worden gebruikt als (deel)betaling voor de ingevolge artikel 12 AVVE na de veiling te betalen waarborgsom, waarbij de Deelnemer ermee instemt dat de notaris (dit deel van) de waarborgsom pas vrijgeeft indien de Deelnemer al zijn verplichtingen die uit het doen van een bod voortvloeien is nagekomen.
5. In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet, ofwel in de zaal, de notaris hebben bereikt, alsmede in geval van storing aan en/of het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de notaris.
6. Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en), alsmede storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel voor rekening en risico van de Deelnemer.
7. Tenzij de notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de inzet en de afslag, dan nadat de notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet biedingen kunnen worden uitgebracht.
8. In aanvulling op artikel 3 lid 3 van de AVVE kan de afmijning door de Deelnemer elektronisch geschieden door te klikken of te drukken op het woord "bied".
9. Als afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de Deelnemer tijdens de afslag wordt geklikt of gedrukt op het moment waarop een zaalbieder kan afmijnen.
10. Wanneer de Deelnemer tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod via internet en het bod de notaris heeft bereikt, heeft dit bod gelijke rechtsgevolgen als een bod dat vanuit de veilingzaal wordt uitgebracht.
11. De Deelnemer die tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod via internet dient gedurende het verdere verloop van de veiling voor de notaris telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en wel op het mobiele telefoonnummer dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens registratieformulier. Voor het geval de Deelnemer gedurende het verdere verloop van de veiling niet of slechts ten dele voor de notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de veiling op enig moment telefonisch overleg tussen de notaris en de Deelnemer noodzakelijk wordt geacht door de notaris, dan is de notaris bevoegd om het bod van de Deelnemer niet als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
12. In aanvulling op artikel 5 lid 3 van de AVVE is de Deelnemer die het hoogste bod heeft uitgebracht tot het moment van gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een rechtspersoon of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de gunning:
- naar het oordeel van de notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenvennootschap; en
- de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1 van de AVVE.
Het bepaalde in artikel 5 lid 4 van de AVVE is in deze situatie ook van toepassing (acceptatie door de Verkoopster) tenzij dit elders in de bijzondere veilingvoorwaarden is uitgesloten.
Van een en ander dient uit de notariële akte van gunning te blijken.
Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of personenvennootschap heeft te gelden als vertegenwoordigde van de Deelnemer, komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap het recht toe vóór de betaling van de koopprijs te verklaren dat hij het bod heeft uitgebracht namens één of meer anderen als bedoeld in artikel 5 lid 2 van de AVVE.
13. De in lid 12 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of personenvennootschap hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen ten gevolge van de gunning. Indien die Deelnemer, ingeval de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de levering aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken.
14. Door het uitbrengen van een bod via internet, op de wijze zoals door NIIV omschreven, verleent de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 12, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van veiling en in en bij het proces-verbaal van veiling:
a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de notaris ter zake van de veiling.
15. Indien een Deelnemer niet via internet, maar vanuit de veilingzaal als zaalbieder een bod uitbrengt kan de Internetborg gebruikt worden ten bewijze van zijn gegoedheid als bedoeld in artikel 14 van de AVVE én als betaling van een door deze Deelnemer, of, indien van toepassing, de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap bedoeld in lid 10, verschuldigde waarborgsom of een gedeelte daarvan.
16. In geval van niet-nakoming van een of meer verplichtingen uit de tussen de Verkoopster en de Deelnemer tot stand gekomen koopovereenkomst, wordt (onverminderd het bepaalde in artikel 26 van de AVVE) de Internetborg door de notaris geïncasseerd bij NIIV en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming.
Artikel 12. Afmijnen zonder afroepen
Indien de veilingorganisatie daartoe tijdens de veiling de mogelijkheid biedt, dan kan, in aanvulling op artikel 3 lid 3 van de AVVE, de Afmijning door een zaalbieder door het roepen van het woord "mijn" ook plaatsvinden zonder afroeping door de afslager, zodra (en gedurende de tijd dat) een bedrag waarop kan worden geboden voor zowel de zaalbieders als de notaris zichtbaar is op een scherm in de veilingzaal. Indien er wordt afgemijnd op het moment dat er sprake is van een wisseling van bedragen op het scherm, geldt als afmijnbedrag het laatste bedrag dat vóór die wisseling voor de notaris zichtbaar was.
Artikel 13. Vereniging van Eigenaren / splitsing in appartementsrechten
Op het Registergoed is van toepassing het reglement van de vereniging: "Vereniging van Eigenaren Flat Lepelaarsingel 246 tot en met 506 (even nummer) te Vlaardingen", gevestigd te Vlaardingen, bestaande uit:
(a) het Modelreglement, vastgesteld bij akte op tweeëntwintig februari negentienhonderd drieënzeventig verleden voor Mr J. Schrijner, destijds notaris te Rotterdam, bij afschrift overgeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Rotterdam) op één maart negentienhonderd drieënzeventig in Register 4, deel 4397 nummer 82; en
(b) het bijzonder reglement van de vereniging van eigenaren zoals is vastgesteld bij akte van splitsing in appartementsrechten op twintig juli negentienhonderd zesenzeventig verleden voor een plaatsvervanger van C.F.J. van der Valk, destijds notaris te Schiedam, bij afschrift overgeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Rotterdam) op eenentwintig juli negentienhonderd zesenzeventig in Register 4, deel 5195 nummer 69.
Volgens opgave van de administrateur van de vereniging van eigenaren bedragen de servicekosten tweehonderd vijf euro en vijftig cent (€ 205,50) per maand.
De achterstallige servicekosten zijn voor het afgelopen en lopende boekjaar tevens voor rekening van de koper en bedragen per heden drieduizend tweeëntachtig euro en vijftig cent (€ 3.082,50).
Volgens opgave van de administrateur van de vereniging van eigenaren de dato negen februari tweeduizend achttien is de vereniging van eigenaren geen leningen als bedoeld in artikel 5:126 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek aangegaan.
Het aandeel in het reservefonds bedraagt: éénduizend vierhonderd negenenzestig euro (€ 1.469,=).
Artikel 14. Erfpachtvoorwaarden
Op het grondperceel van het Registergoed zijn van toepassing:
(a) de Algemene Bepalingen voor de uitgifte in tijdelijke erfpacht van gronden der gemeente Vlaardingen, neergelegd in een akte op zestien september negentienhonderd drieënvijftig verleden voor een plaatsvervanger H.P. Dolk, destijds notaris te Vlaardingen, bij afschrift overgeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Rotterdam) op zestien september negentienhonderd drieënvijftig in Register Hypotheken 4, deel 3022 nummer 124;
(b) de bijzondere erfpachtbepalingen en voorwaarden zoals neergelegd in een akte van uitgifte in erfpacht op negenentwintig december negentienhonderd zevenenzestig verleden voor W. Robert destijds notaris te Vlaardingen, bij afschrift overgeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Rotterdam) op twee januari negentienhonderd achtenzestig in Register 4, deel 3847 nummer 103,
welke Algemene Voorwaarden en bijzondere voorwaarden voor zover toepasselijk worden geacht in deze akte te zijn opgenomen en daarmee een geheel uit te maken.
Volgens opgave van de grondeigenaar bedraagt de canon voor de Rechthebbende éénhonderd één euro en tweeënzeventig cent (€ 101,72) per jaar. De achterstallige canon is tevens voor rekening van de koper.
De achterstallige canon is tevens voor rekening van de koper.
Artikel 15. Omschrijving erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar de hiervoor vermelde akte van levering (deel 61435 nummer 198), waarin is vermeld:
Omschrijving bijzondere rechten en/of verplichtingen.
Artikel 9.
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar gemelde aankomsttitel de dato één november tweeduizend vier, waarin ondermeer is vermeld:
“Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar:
A. de erfdienstbaarheden, voorkomende in een akte van splitsing in appartementsrechten de dato negen en twintig november negentienhonderdtweeënzeventig, verleden voor de destijds te Vlaardingen standplaats hebbende notaris W. Robert, van welke akte een afschrift is overgeschreven ten Kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Rotterdam op dertig november negentienhonderdtweeënzeventig in Hypotheken 4 deel 4352 nummer 85, woordelijk luidende als volgt:
“ERFDIENSTBAARHEDEN:
de navolgende erfdienstbaarheden worden bij deze over en weder gevestigd ten laste casu quo ten behoeve van de navolgende gebouwen en het “tussenlid”, als “lijdend”, casu quo “heersend erf”, te weten:
A. ten laste van de bebouwing op de kadastrale percelen, bekend als gemeente Vlaardingen, sectie K nummer 1063, bevattende honderd zes en twintig (126) woningen, hierna ook aan te duiden als “gebouw C”, alsmede sectie K nummer 1065, zijn “het Tussenlid”, de welke niet in de onderwerpelijke splitsing zijn gebracht de verplichting om de verwarmingsinstallatie met alle toebehoren te hebben, te houden en te onderhouden, ten behoeve en ten nutte van (de eigenaren van) het bij deze akte gesplitste gebouw, hierna ook te vermelden als “gebouw D” en ten behoeve en ten nutte van (de eigenaren van) het “tussenlid”, welke verplichting tevens inhoudt de levering van “warmte” aan (de eigenaren van) “gebouw D” en het “tussenlid”;
B. ten laste van (de eigenaren) “gebouw D” de verplichting om de verwarmingsbuizen en geleidingen van de onder A gedoelde verwarmingsinstallatie; voorzover deze zich bevinden in en boven de grond van het “tussenlid”, te hebben, te houden en te onderhouden;
C. Ten laste van (de eigenaren van) “gebouw C” en van (de eigenaren van) het “tussenlid” de verplichting om de hierboven onder B bedoelde verwarmingsbuizen en geleidingen voor de levering van “warmte” aan te sluiten aan de onder A bedoelde verwarmingsinstallatie;
D. ten laste van (de eigenaren van) “gebouw C” de verplichting om te gedogen en mede te werken dat het “Algemeen Beheer” van de onder A. bedoelde verwarmingsinstallatie met toebehoren, onder “Algemeen Beheer” te verstaan: algemeen en periodiek onderhoud, algemene controle, administratie en alle andere maatregelen en handelingen, welke voor het normaal funktioneren van de onder A bedoelde verwarmingsinstallatie met toebehoren noodzakelijk zijn of worden geacht, onder welk “Algemeen Beheer”, mede moet worden verstaan het recht tot het nemen van beslissingen ten aanzien van uitbreiding, vervanging, verbetering of wijziging in de opzet of de structuur van een en ander, zal toekomen aan en berusten bij de “Vereniging van Eigenaren” van “gebouw D”, en zulks zolang het “gebouw C” nog niet is gesplitst en nog niet is overgegaan in eigendom van verschillende eigenaren. Deze onder D gevestigde erfdienstbaarheden, zullen ook gelden- en worden voor zover nodig bij deze gevestigd- ten aanzien van de ten behoeve van het gehele complex aangelegde gemeenschappelijke antenneinrichtingen(en).
E. ten laste van (de eigenaren van) “gebouw C” en van (de eigenaren van) “gebouw D” de verplichting tot het bijdragen in de kosten, casu quo de fondsen, als bedoeld onder d en f van artikel 5 van het “Bijzonder Reglement” en zulks naar verhouding van “126” (voor “gebouw C”) staat tot 108 (voor “gebouw D”).””
Voor zover in deze bepalingen verplichtingen voorkomen welke verkoper verplicht is aan koper op te leggen, doet hij dat bij deze en wordt een en ander bij deze door koper aanvaard.
Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten bij deze tevens door verkoper voor die derden aangenomen.
De verschenen personen verklaarden verder:
de door verkoper aan koper op te leggen bepalingen en bedingen vervat in, samenhangend met of voortvloeiend uit door verkoper of diens rechtsvoorganger(s) gesloten overeenkomsten met betrekking tot de zich in, op of aan het verkochte bevindende leidingen, buizen en dergelijke werken bestemd te dienen voor het functioneren van telecommunicatie, van een centrale antenne-inrichting of aangebracht voor de levering van gas, water, elektriciteit en andere door (openbare) nutsbedrijven te verrichten leveringen worden, voor zoveel nodig, bij deze aan koper opgelegd, die zich aan de bepalingen en bedingen onderwerpt en zich verplicht deze op te leggen aan zijn rechtsopvolger(s) in de eigendom;
verkoper, die thans vrijwillig de belangen waarneemt van de betrokken gerechtigde tot de bepalingen en bedingen, neemt deze ten behoeve van die gerechtigde aan.
Uitgifte erfpacht.
Artikel 10.
De uitgifte in erfpacht is geschied:
a. door de inschrijving in register 4 op het kantoor van voormelde Dienst voor het kadaster en de openbare registers op twee januari negentienhonderd acht en zestig in deel 3847, nummer 103, van een afschrift van een akte van uitgifte, op negen en twintig december negentienhonderd zeven en zestig verleden voor W. Robert, destijds notaris te Vlaardingen;
b. onder de “Algemene Bepalingen voor de uitgifte in tijdelijke erfpacht van gronden der gemeente Vlaardingen” (gemeenteblad nummer 1952), vastgesteld bij raadsbesluit van zeven mei negentienhonderd drie en vijftig en opgenomen in de akte zestien september negentienhonderd drie en vijftig verleden voor een waarnemer van H.P. Dolk, destijds notaris te Vlaardingen, van welke akte een afschrift is ingeschreven in register 4 op het kantoor van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Rotterdam op diezelfde dag in deel 3022 nummer 124;
c. onder de bijzondere voorwaarden als vermeld in gemelde akte houdende uitgifte in erfpacht, luidende als volgt:
"1. de grond wordt in erfpacht uitgegeven en aanvaard uitsluitend ter bestemming voor de bouw daarop van een hoogbouwcomplex, bevattende tweehonderd elf vierkamerwoningen, drie en twintig eenkamerwoningen, vijf garages en een tussenlid waarin maximaal twee winkels mogen worden gevestigd, volgens een door burgemeester en wethouders tevoren goed te keuren bouwplan, welke bestemming niet zonder tijdig tevoren aan te vragen schriftelijke toestemming van burgemeester en wethouders mag worden gewijzigd;
2. de bebouwing dient voor de door burgemeester en wethouders te bepalen data te zijn aangevangen en voltooid;
3. indien de bebouwing door enige oorzaak teniet gaat moet de herbebouwing voor de door burgemeester en wethouders te bepalen data zijn aangevangen en voltooid;
4. onverminderd het bepaalde in artikel 7, lid 1, sub h van de hiervoor genoemde algemene bepalingen, moet de erfpachtster gedogen dat de gemeente Vlaardingen in het niet te bebouwen gedeelte van het uitgegeven perceel gas- en waterleidingen legt en onderhoudt;
5. de erfpachtster doet voor zich zelf, voor haar rechtverkrijgenden of voor de personen die zij op de uitgegeven grond toelaat, afstand ten behoeve van de gemeente Vlaardingen van de rechten, welke zij uit hoofde van artikel 642 van het Burgerlijk Wetboek zou kunnen doen gelden op alle voorwerpen, welke op of in de grond worden gevonden en welke uit een historisch of een wetenschappelijk oogpunt van waarde kunnen zijn; de gemeente Vlaardingen verbindt zich daartegenover de vinder een billijke schadeloosstelling te verlenen;
6.a. het niet te bebouwen gedeelte van de uitgegeven grond dient tot op nader te bepalen hoogte te worden opgehoogd, bij eventuele verzakkingen wederom op de bepaalde hoogte te worden gebracht en voorzover dit gedeelte niet als gemeenschappelijke tuin wordt aangelegd te worden bestraat, waarbij voor een goede afwatering van de tuin en van de bestrating dient te worden zorggedragen, een en ander door en voor rekening van de erfpachtster en geheel ten genoegen van burgemeester en wethouders;
b. op het niet te bebouwen gedeelte van de uitgegeven grond dient een parkeerterrein van voldoende omvang te worden aangelegd en in geode staat te worden onderhouden, alles door en voor rekening van de erfpachtster en geheel ten genoegen van burgemeester en wethouders; het plan voor de aanleg van zodanig parkeerterrein waarbij als uitgangspunt moet dienen dat, ten behoeve van de auto's van de bewoners van de te stichten bebouwing tenminste één parkeerplaats per woning beschikbaar moet komen, behoeft de voorafgaande goedkeuring van burgemeester en wethouders;
c. het parkeerterrein en de toegangspaden naar de te stichten woningen, het tussenlid en de garages dienen door en voor rekening van de erfpachtster en geheel ten genoegen van burgemeester en wethouders in goede staat te worden onderhouden een en ander geheel ten genoegen van burgemeester en wethouders;
7. de uitgegeven grond dient overeenkomstig door burgemeester en wethouders nader te geven aanwijzingen van de aangrenzende grond en van de openbare straat te worden afgescheiden en in goed afgescheiden staat te worden gehouden, alles door en voor rekening van de erfpachtster en geheel ten genoegen van burgemeester en wethouders;
8. indien langs de openbare straten een afscheiding wordt aangebracht, dient deze te bestaan uit een ijzeren hekwerkje van een door burgemeester en wethouders nader vast te stellen model;
9. indien het erfpachtsrecht van de op de uitgegeven grond aan te leggen gemeenschappelijke tuin en de ter plaatse aan te leggen bestrating toebehoord aan meer dan één erfpachter, zijn de erfpachters voor de nakoming van het hiervoor vermelde onder de punten 4 tot en met 8 hoofdelijk aansprakelijk, tenzij de regeling van de aanleg het beheer en het onderhoud van die tuin en die bestrating in handen is gesteld van een vereniging als bedoeld in artikel 638g, tweede lid, onder eerste van het Burgerlijk Wetboek of bedoelde aanleg, beheer en onderhoud van die tuin en die bestrating geschiedt overeenkomstig een door de erfpachters getroffen soortgelijke en door burgemeester en wethouders goedgekeurde regeling.
Vermelde verplichtingen zullen door Verkoopster aan koper bij de levering worden opgelegd en dienen door Verkoopster ten behoeve van rechthebbende bedoeld in de hiervoor aangehaalde bepalingen voor deze te worden aangenomen.
Artikel 16. Energielabel
De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoopster verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoopster voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
Artikel 17. Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voormelde openbare registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.
Artikel 18. Bestemming en gebruik / bodeminformatie
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed/bodeminformatie wordt te dezen verwezen naar:
(a) een stuk van de gemeente Vlaardingen de dato negenentwintig januari tweeduizend achttien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(b) de relevante voorschriften van het bestemmingsplan Holy Zuid-oost Midden van de gemeente Vlaardingen, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(c) het rapport van het Bodemloket de dato tweeëntwintig december tweeduizend zeventien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(d) vermeld reglement van de vereniging van eigenaars, waarin is vastgesteld dat de bestemming van het Registergoed is: "bewoning";
(e) vermelde erfpachtvoorwaarden, waarin is vastgesteld dat de bestemming van het Registergoed is: "bewoning".
Artikel 19. Garantie
De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is" principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het Registergoed – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte – geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoopster dan wel de Veilingnotaris.
In aanvulling op het vorenstaande geven de Verkoopster en de Veilingnotaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake juistheid van het Registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.
Artikel 20. Uitdrukkelijke aanvaarding
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vermelde openbare registers.

Foto's
Downloads
Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart VLAARDINGEN K 1170 A12.PDF pdf-document
20171221_bestemmingsrapport_lepelaarsingel_268_3136pg_vlaardingen.PDF pdf-document
Bodemloketrapport.PDF pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.