Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Langswater 820 Amsterdam

11

apr

2018

Langswater 820
1069 EH Amsterdam

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 11 april 2018
vanaf 09:30
Online bieden
Nationalevastgoedveiling.nl
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is vertreken op dinsdag 27 maart 2018 om 23:59.

Object

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Sloten (Noord- Holland), sectie G, complexaanduiding 4011-A, appartementsindex 20, omvattende:
a. het zestig/zeven duizend vijf honderd veertigste (60/7.540e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond, eigendom van de gemeente Amsterdam, gelegen aan het Langswater te Amsterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Sloten, sectie G nummer 1301, groot negen are en zestien centiare (9 a. en 16 ca.), met de rechten van erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen bestaande uit een flatgebouw, met eenhonderd zeventien flatbewoningen, verdeeld over dertien verdiepingen, met bijbehorenede bergingen gelegen in de onderbouw, liften en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend als Langswater 801 tot en met 917 (alle nummers) te Amsterdam; en
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de derde verdieping met bijbehorende berging gelegen in de onderbouw van voormeld gebouw, plaatselijk bekend 1069 EH Amsterdam, Langswater 820.

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Sloten (Noord- Holland), sectie G, complexaanduiding 4011-A, appartementsindex 20, omvattende: a. het zestig/zeven duizend vijf honderd veertigste (60/7.540e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond, eigendom van de gemeente Amsterdam, gelegen aan het Langswater te Amsterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Sloten, sectie G nummer 1301, groot negen are en zestien centiare (9 a. en 16 ca.), met de rechten van erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen bestaande uit een flatgebouw, met eenhonderd zeventien flatbewoningen, verdeeld over dertien verdiepingen, met bijbehorenede bergingen gelegen in de onderbouw, liften en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend als Langswater 801 tot en met 917 (alle nummers) te Amsterdam; en b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de derde verdieping met bijbehorende berging gelegen in de onderbouw van voormeld gebouw, plaatselijk bekend 1069 EH Amsterdam, Langswater 820.
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 11 april 2018 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 8 mei 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. mr. L.E.A. Langkamp

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

Het erfpachtrecht eindigt op 30 april 2043. De erfpachtcanon bedraagt € 67,15 per half jaar te voldoen in halfjaarlijkse termijnen vóór of op één mei en één november van elk jaar. Eventuele achterstallige erfpachtcanon komt voor rekening van koper.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: debiteur staat met de zijnen ingeschreven het is voorts (mogelijk) verhuurd en/of in gebruik gegeven aan een derde.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend. Bij beschikking van 9 april 2018 is door de voorzieningenrechter verlof verleend om het huurbeding in te roepen. De termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is daarbij gesteld op 14 dagen na betekening van deze beschikking. Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en de eventuele ontruimingskosten en de eventuele achterstallige erfpachtscanon en achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 3.247,00.
Bijdrage VvE per maand € 191,00. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 27 maart 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 8 mei 2018.

Info: www.veilingnotaris.nl
Van Heeswijk Notarissen N.V., Weena 592, Postbus 1330, 3000 BH Rotterdam, tel. 010-22 40 900, fax 010-22 40 901, in behandeling bij mw. mr. Elisabeth Langkamp.

Foto's
Downloads
ab1994.pdf pdf-document
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
BAG.pdf pdf-document
Bodemloketrapport.pdf pdf-document
Energielabel voorlopig.pdf pdf-document
Kadastrale kaart grondperceel.pdf pdf-document
Ruimtelijke plannen.pdf pdf-document
Erfpacht uitgifte.pdf pdf-document
Splitsing erfpachtcanon.pdf pdf-document
Splitsing erfpachtrecht in appartementsrechten.pdf pdf-document
Erfpachtbepalingen '94.pdf pdf-document
Achterstanden erfpacht.pdf pdf-document
Bijzondere veilingvoorwaarden Langswater 820 te Amsterdam.pdf pdf-document
Mail VVE.pdf pdf-document
Mutaties Debiteurenkaart.pdf pdf-document
kostenoverzicht.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.