Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Datheenstraat 281 Vlaardingen

18

apr

2018

Datheenstraat 281
3132 PG Vlaardingen

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 18 april 2018
vanaf 09:30
Online bieden
Nationalevastgoedveiling.nl
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is vertreken op dinsdag 3 april 2018 om 23:59.

Object

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, complexaanduiding 1251-A, appartementsindex 5, omvattende:
a. het tien/zesentachtigste (10/86e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het tot en met veertien mei tweeduizend tweeënzestig durend erfpachtsrecht op de grond, eigendom van de gemeente Vlaardingen, met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen, zijnde een flatgebouw bevattende acht vierkamerwoningen en zes garages met toebehoren, plaatselijk bekend Datheenstraat 273 tot en met 299 (oneven nummers) te Vlaardingen, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H nummer 1246, groot zeven are en vijfennegentig centiare (07.95 a);
b. het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de tweede verdieping met bijbehorende berging in de onderbouw en verder toebehoren, plaatselijk bekend Datheenstraat 281 te 3132 PG Vlaardingen,

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, complexaanduiding 1251-A, appartementsindex 5
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 18 april 2018 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 15 mei 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. N.X. Hemradj

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

alsmede AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

Het erfpachtrecht eindigt op 14 mei 2062. De erfpachtcanon bedraagt vijfentachtig euro en één en dertig eurocent (€ 85,31) per jaar te voldoen op twee januari van ieder jaar. De erfpachtcanon is niet afgekocht. Eventuele achterstallige erfpachtcanon komt voor rekening van koper.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: het is (mogelijk) verhuurd en/of in gebruik gegeven aan derden.

Er wordt in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend. Bij beschikking van 13 april 2018 is verlof verleend om het huurbeding te mogen inroepen en de termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is daarbij bepaald op twee (2) maanden na de datum van betekening van de beschikking. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches, de eventuele ontruimingskosten, de eventuele achterstallige erfpachtscanon en achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de Vv: twee duizend vijf honderd zestien euro (€ 2.516,00).
Bijdrage VvE per maand: een honderd acht en veertig euro(€ 148,00). Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 3 april 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

Foto's
Downloads
Energielabel.pdf pdf-document
BAG.pdf pdf-document
Bodemloketrapport.pdf pdf-document
ruimtelijke plannen.pdf pdf-document
info WKPB gemeente.pdf pdf-document
VvE info.pdf pdf-document
splitsingsakte.pdf pdf-document
Kadastrale_Kaart_VLAARDINGEN_H_1251_30-01-2018_10-18-25.pdf pdf-document
info erfpacht.pdf pdf-document
algemene bepalingen erfpacht.pdf pdf-document
aanvullende algemene voorwaarden erfpacht.pdf pdf-document
akte uitgifte erfpacht.pdf pdf-document
rectificatie akte uitgifte erfpacht.pdf pdf-document
bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
kostenoverzicht - Datheenstraat 281 te Vlaardingen.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.