Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Kievit 12B-360  Baarle-Nassau

25

apr

2018

Kievit 12B-360
5111 HD Baarle-Nassau

Woonhuis + Recreatie

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 25 april 2018
vanaf 09:30
Online bieden
Nationalevastgoedveiling.nl
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is vertreken op dinsdag 10 april 2018 om 23:59.

Object

het recht van erfpacht en opstal - voor onbepaalde tijd - op een perceel grond met de daarop staande recreatiebungalow, gelegen te Baarle-Nassau in het Bugalowpark Parc "De Kievit" aan de Beukenweide 6 te Baarle-Nassau, plaatselijk bekend te 5111 HD Baarle-Nassau, Kievit 12 b 360.

Objectgegevens

Soort object Woonhuis + Recreatie
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Baarle-Nassau, sectie F nummer 780, groot vijf are (5 a) en tweeënzeventig centiare (72 ca).
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 25 april 2018 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. N.X. Hemradj

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

alsmede AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

Het erfpachtrecht is gevestigd voor onbepaalde tijd. De erfpachtcanon bedraagt € 253,97 per maand. De erfpachtcanon is niet afgekocht. Achterstallige erfpachtcanon komt voor rekening van koper. De achterstand bedraagt € 3.197,86.

Na te melden bepalingen (vermeld in de bijzondere veilingvoorwaarden) inzake het bungalowpark "Parc de Kievit te Baarle-Nassau" zijn doorgehaald, aangezien het hier geen Vereniging van Eigenaars als bedoeld in Boek 5 BW betreft. Het wordt aan koper overgelaten of koper deze bepalingen wenst te accepteren. Accepteren van deze bepalingen kan van belang zijn voor koper om optimaal gebruik te kunnen maken van het Registergoed. Het al dan niet accepteren van deze bepalingen kan nimmer tot gevolg hebben dat koper zich kan onttrekken aan zijn verplichte bijdragen aan een correct park management op het bungalowpark.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: administratief onbewoond.

Het registergoed heeft de bestemming recreatie. Permanente bewoning is niet mogelijk.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend, de zitting terzake heeft plaatsgevonden op 23 april 2018. De beschikking is nog niet ontvangen. Er zal onder meer worden gegund onder de opschortende voorwaarden van:
a) het toekennen van de rechter van het recht om het huurbeding in te roepen; of
b) de beschikking van de rechter dat er geen sprake is van verhuur; of
c) de verklaring van de koper dat zij geen waarde hecht aan een uitspraak inzake het huurbeding.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches, de eventuele ontruimingskosten en de achterstallige erfpachtscanon.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 10 april 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 5 juni 2018.

Info: www.veilingnotaris.nl
Van Heeswijk Notarissen N.V., Weena 592, Postbus 1330, 3000 BH Rotterdam, tel. 010-22 40 900, fax 010-22 40 901, in behandeling bij mw. Nisha Hemradj.

Foto's
Downloads
BAG.pdf pdf-document
Bodemloketrapport.pdf pdf-document
Kadastrale_Kaart_Baarle Nassau.pdf pdf-document
Ruimtelijke plannen.PNG afbeelding
Bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
WKPB.pdf pdf-document
Achterstanden erfpachtcanon.pdf pdf-document
Achterstanden parkkosten en parklasten.pdf pdf-document
kostenoverzicht.pdf pdf-document
bestemmingsplan (legenda).pdf pdf-document
bestemmingsplan (recreatie).pdf pdf-document
akte wijziging erfpachtrecht.pdf pdf-document
info gemeente bewoning.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.