Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Hoofdstraat 58 E Hoogezand

24

apr

2018

Hoofdstraat 58 E
9601 EJ Hoogezand

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag dinsdag 24 april 2018
vanaf 13:00
Online bieden
Nationalevastgoedveiling.nl
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is vertreken op maandag 9 april 2018 om 23:59.

Object

Momenteel is het niet mogelijk in te loggen op www.nationalevastgoedveiling.nl. Vriendelijk verzoeken wij u voornoemde website in de gaten te houden, mogelijk dat de veiling later op de dag weer wordt opgestart.

a. het (onder)appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van een flatwoning gelegen op de eerste verdieping van na te melden gebouw, plaatselijk bekend Hoofdstraat 58 E te 9601 EJ Hoogezand, kadastraal bekend gemeente Hoogezand, sectie K complexaanduiding 7662-A, indexnummer 21, uitmakende het zestig/tweeduizend vijfhonderdste (60/2.500e) onverdeeld aandeel in het hoofdappartementsrecht flatwoningen, hetwelk recht geeft op het uitsluitend gebruik van dertig flatwoningen op de eerste, tweede, derde, vierde, vijfde en zesde etage en dertig bergingen in de kelder en in de tussenetage, plaatselijk bekend Hoofdstraat 58 A tot en met E, 60 A tot en met E, 62 A tot en met E, 64 A tot en met E, 66 A tot en met E en 68 A tot en met E, 9601 EJ Hoogezand, kadastraal bekend gemeente Hoogezand, sectie K, complexaanduiding 7662-A appartementsindex 2, omvattende het tweeduizend vijfhonderdste/vijfduizendste (2.500/5.000e) onverdeeld aandeel in het gebouw, zijnde:
1. het winkelcentrum met flatwoningen, onder- en bijbehorende grond en verdere aanhorigheden, thans plaatselijk bekend Hoofdstraat 40, 42 44, 46, 48/50, 52, 54, 54A, 56 en 70/76; en
thans plaatselijk bekend hoofdstraat 58 A tot en met E, 60 A tot en met E, 62 A tot en met E, 64 A tot en met E, 66 A tot en met E en 68 A tot en met E, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Hoogezand sectie K nummer 7509, groot vierentwintig are drieënnegentig centiare;
2. het recht van opstal voor onbepaalde tijd op:
a. de ondergrond van de trapopgang en de grond met de zich daarboven bevindende luifel, grenzend aan het bedoelde winkelcentrum, kadastraal bekend gemeente Hoogezand sectie K nummers:
7638, groot vijf centiare;
7639, groot een are zevenenzestig centiare;
b. de ondergrond van de entree, grenzend aan het bestaande winkelcentrum, kadastraal bekend gemeente Hoogezand sectie K nummer 7640, groot twee centiare;
c. de ondergrond van de entree, grenzend aan het bedoelde winkelcentrum, kadastraal bekend gemeente Hoogezand sectie K nummer 7642, groot twee centiare;
b. het (onder)appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van een berging op de tussenetage, plaatselijke aanduiding niet bekend, behorende bij de flatwoningen, Hoofdstraat 56/58, kadastraal bekend gemeente Hoogezand, sectie K complexaanduiding 7662 appartementsindex 72, omvattende het drie/tweeduizend vijfhonderdste (3/2.500e ) onverdeeld aandeel in het hiervoor onder 1 omschreven hoofdappartementsrecht flatwoningen, welk hoofdappartementsrecht flatwoningen omvat het hiervoor onder a. omschreven onverdeeld aandeel in het gebouw

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Hoogezand, sectie K complexaanduiding 7662-A, indexnummer 21; en kadastraal bekend gemeente Hoogezand, sectie K complexaanduiding 7662 appartementsindex 72
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Nationalevastgoedveiling.nl

dinsdag 24 april 2018 vanaf 13:00

Online bieden via Nationalevastgoedveiling.nl

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 22 mei 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. B. de Groot

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

De veiling zal om 16:00 uur worden vervolg op www.nationalevastgoedveiling.nl. Voor meer informatie verwijzen wij u naar voornoemde website.

De verkoper heeft het huurbeding ingeroepen bij de voorzieningenrechter. De positieve beschikking is ontvangen.

Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (de "AVVE"), opgenomen in een notariële akte op vijf december tweeduizend zestien verleden voor mr. J.H. Oomen, notaris te 's-Hertogenbosch, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op vijf december tweeduizend zestien in register Hypotheken 4, deel 69567 nummer 129, welke worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en van toepassing te zijn, voor zover daarvan bij deze akte niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.
Op deze openbare verkoop zijn bovendien van toepassing de navolgende bijzondere veilingvoorwaarden.
HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
Artikel 1. Wijze van veiling
De veiling geschiedt onder de hiervoor vermelde veilingvoorwaarden in één zitting bij inzet en afslag en wel op vierentwintig april tweeduizend achttien vanaf dertien (13:00) uur, via de website van Nationale Vastgoedveiling, zijnde www.nationalevastgoedveiling.nl, hierna: de "Veilingwebsite".
In afwijking van het bepaalde in de AVVE wordt hierbij bepaald:
het afslagbedrag, zijnde de optelling van het bedrag in de eerste fase (opbod) en het bedrag in de tweede fase (afslag), vormt de koopsom.
Indien in de laatste drie minuten voor het einde van de Inzet een nieuw Bod wordt gedaan, zal de Inzet automatisch met twee minuten worden verlengd.
Om deel te kunnen nemen aan de veiling, dient men zich eerst te registreren zoals vermeld op de Veilingwebsite.
De veiling kan ook op andere websites worden gepubliceerd.
Artikel 2. Betaling koopsom
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 onder c AVVE dient de koopsom uiterlijk vier weken na veiling te worden betaald.
Artikel 3. Kosten
Conform het bepaalde in artikel 9 lid 1 van de AVVE komen voor rekening van koper:
a. de overdrachtsbelasting en de verschuldigde omzetbelasting;
b. het honorarium van de notaris;
c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
d. de kosten van ontruiming;
e. mutatiekosten vereniging van eigenaars;
f. de achterstallige bijdragen bij de vereniging van eigenaars die het lopende of voorafgaande boekjaar opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden, op grond van artikel 5:122 lid 3 Burgerlijk Wetboek;
g. eventueel verschuldigde omzetbelasting over de hiervoor genoemde bedragen.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge deze bijzondere veilingvoorwaarden de koopsom moet worden betaald.
Voor een specificatie van het honorarium en de kosten wordt verwezen naar de na te vermelden veilingsite.
Artikel 4. Belastingen
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is ter zake van de levering van het Registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Artikel 5. Aanvaarding, gebruikssituatie, ontruiming/overgang risico
De koper op de veiling aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden.
- Voor zover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed (gedeeltelijk) in gebruik bij Rechthebbende en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan.
De Schuldenaar/Rechthebbende, alsmede degenen die zich op het moment van de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing zonder recht of titel in het Registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan koper, zijn op grond van het bepaalde in artikel 525 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering genoodzaakt tot ontruiming.
De Schuldenaar/Rechthebbende zal op enkel vertoon van het voormelde proces verbaal tot ontruiming worden genoodzaakt op de wijze als bepaald in de artikelen 556 en 557 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
De Schuldenaar/Rechthebbende is verplicht op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden het Registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
Voor het geval dat het Registergoed toch aan derden in huur of gebruik is afgestaan dan zal Schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
Gelet op het bovenstaande is lid 2 van artikel 24 AVVE van toepassing, woordelijk luidend als volgt:
"2. Indien het Registergoed ten tijde van de levering:
- is verhuurd op basis van een huurovereenkomst die niet vermeld is in de Bijzondere Veilingvoorwaarden omdat de Verkoopster niet met deze huurovereenkomst bekend was; of
- op andere wijze is verhuurd dan vermeld in de Bijzondere Veilingvoorwaarden,
komt het risico van de betreffende huurovereenkomst desalniettemin voor rekening van de Koper en aanvaardt de Koper het Registergoed onder gestanddoening van de betreffende huurovereenkomst, onverminderd de eventuele mogelijkheid voor de Koper om de betreffende huurovereenkomst te vernietigen op grond van artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek."
- Aan Schuldeiseres is het onduidelijk of er personen krachtens huurovereenkomst gebruik maken van het Registergoed en bestaat het Registergoed uit woonruimte als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek. Een verzoekschrift als bedoeld in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek is ingediend bij de Rechtbank.
Indien het verlof tot inroeping van het huurbeding door de voorzieningenrechter van de Rechtbank wordt verleend, is de Verkoopster bevoegd tot inroeping van het huurbeding ex artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek. Zodra de beschikking is afgegeven, zal dit worden gepubliceerd op de site van www.openbareverkoop.nl en/of www.veilingnotaris.nl.
Gelet op het bovenstaande is lid 6 van artikel 24 AVVE van toepassing, luidend als volgt:
"6. Indien en voor zover het een verkoop betreft van een tot bewoning bestemd Registergoed door een hypotheekhouder, dient hij er voor zorg te dragen dat voorafgaand aan de Veiling het verlof als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 Burgerlijk Wetboek, is verleend tenzij:
- er wettelijk gegronde redenen zijn dat niet te doen; of
- het verlof als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 Burgerlijk Wetboek, na gedaan verzoek door de hypotheekhouder, niet is verleend.
In de Bijzondere Veilingvoorwaarden maakt de hypotheekhouder bekend of hij, indien bedoeld verlof is of wordt verleend, het huurbeding zelf inroept of de uitoefening daarvan overlaat aan de Koper.
Voorafgaand aan de Veiling verstrekt Verkoopster hierover nadere informatie."
De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De Verkoopster staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.
Conform het bepaalde in artikel 18 van de AVVE is vanaf het moment van de inschrijving van het proces verbaal van toewijzing het risico van het Registergoed voor de koper.
Artikel 6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE.
Conform het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van beraad de zesde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de Verkoopster al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.
Artikel 7. Voldoening kosten / informatieplicht / waarborgsom
In afwijking van artikel 10 AVVE dient de koper uiterlijk vijfentwintig april tweeduizend achttien om veertien uur bij de notaris te storten een bedrag ter grootte van tien procent van de koopprijs ter voldoening van de kosten als vermeld
onder artikel 9 lid 1 van de AVVE.
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper uiterlijk vijf werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVE te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien Verkoopster schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Op grond van artikel 14 AVVE dienen bieders, kopers en vertegenwoordigden zich bij de openbare verkoop tegenover de notaris te legitimeren door een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Bieders dienen hun financiële gegoedheid tijdens de openbare verkoop kunnen aantonen door een verklaring van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de zin van de Wet op het financieel toezicht te overleggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële middelen beschikken om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen. De bieder "in de veilingzaal" kan ook voorafgaande aan de veiling een internetborg storten, zoals hierna beschreven in artikel 11.15 van deze voorwaarden, in plaats van een financiële gegoedheidsverklaring van een geldverstrekkende instelling.
Artikel 8. Onderhandse biedingen
Na ontvangst door de notaris van een schriftelijk bod door een bieder ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, zendt de notaris een ontvangstbevestiging aan de betreffende bieder. Indien de bieder geen ontvangstbevestiging ontvangt kan de reden daarvan zijn, dat het bod de notaris, door welke oorzaak dan ook, niet heeft bereikt. De bieder dient voor het geval hij geen ontvangstbevestiging ontvangt, zelf te informeren bij de notaris of zijn bod de notaris wel heeft bereikt. Indien de bieder nalaat te informeren draagt hij zelf het risico voor het geval het bod de notaris niet of niet tijdig heeft bereikt.
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
Artikel 9. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVE heeft de inzetter recht op inzetpremie. In afwijking van artikel 5 lid 3 AVVE wordt de inzetpremie uitbetaald aan de inzetter.
Deze inzetpremie wordt conform het bepaalde in artikel 9 lid 7 AVVE uit de koopprijs voldaan en komt derhalve voor rekening van Verkoopster.
Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
Artikel 10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt nadrukkelijk gewezen op lid 3, lid 4 en lid 5 woordelijk luidend:
"3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopprijs door de Bieder aan de Notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring, bevestiging en de acceptatie bedoeld in lid 4 dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de Notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen van de Bieder treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, onverminderd het hierna in lid 5 bepaalde.
4. De Verkoopster heeft het recht de vertegenwoordigde te accepteren of niet te accepteren. Als de Verkoopster de vertegenwoordigde niet accepteert, wordt de Bieder geacht uitsluitend voor zichzelf te hebben geboden. Als de Verkoopster de vertegenwoordigde wel accepteert, wordt de vertegenwoordigde geacht zelf het Bod te hebben uitgebracht, behoudens het hierna in lid 5 van dit artikel bepaalde. In dat geval zal de Notaris een Akte de command passeren met vermelding van de vertegenwoordigde.
5. De Bieder is, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen die op de Koper rusten. Indien de Bieder, ingeval de vertegenwoordigde in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de Levering van het Registergoed aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend.
Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken. Dit lid laat onverlet de rechten die de Bieder eventueel jegens de vertegenwoordigde kan doen gelden."
Artikel 11. Begrippen en voorwaarden in verband met internetbieden
11.1 De onderhavige veiling is een internetveiling. Het bieden tijdens de veiling kan slechts via de website https://www.nationalevastgoedveiling.nl/ plaatsvinden.
11.2 Voor de definities van de diverse begrippen wordt verwezen naar de AVVE. Daarnaast wordt in deze bijzondere veilingvoorwaarden verstaan onder:
(a) nationalevastgoedveiling.nl: https://www.nationalevastgoedveiling.nl/, de algemeen toegankelijke veilingwebsite of een daaraan gelieerde website, bedoeld in begrip 27 van de AVVE, via welke veilingwebsite een bod via internet kan worden uitgebracht;
(b) NVV: Nationale Vastgoed Veiling B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met adres Kryptonweg 8, 3812 RZ Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 64451887;
(c) Biedprotocol: de in het kader van het toezicht en de orde van de Veiling, ingevolge de AVVE en de bijzondere veilingvoorwaarden, geldende regels betreffende de wijze waarop een Deelnemer zich dient te registreren, de wijze waarop het Bod dient te worden uitgebracht en hoe de Deelnemer en/of de biedingen worden gecontroleerd en alle overige op de Veilingwebsite vermelde uitleg over de Veiling en het doen van biedingen;
(d) Veilingwebsite: de website als hiervoor sub a bedoeld;
(e) Registratie: het geheel van de door NVV voorgeschreven handelingen, ter identificatie van een natuurlijk persoon, personenvennootschap of rechtspersoon die via nationalevastgoedveiling.nl wil bieden, zoals opgenomen in de Algemene Gebruikersvoorwaarden nationalevastgoedveiling.nl en vermeld op de Veilingwebsite;
(f) Deelnemer: een natuurlijk persoon, die ten minste achttien jaar is, of een personenvennootschap of rechtspersoon die de procedure van Registratie heeft doorlopen en tijdens de veiling van het Registergoed is ingelogd op nationalevastgoedveiling.nl.;
(g) Platformnotaris: de notaris die:
- na afloop van de Veilingperiode het resultaat van de biedingen bevestigt, voor zover deze zijn gedaan met gebruikmaking van de door NVV ingerichte elektronische omgeving, die voor de Deelnemers en de veilingnotaris toegankelijk is via de Veilingwebsite;
- controleert of zich gedurende de Veilingperiode onregelmatigheden op de in die elektronische omgeving casu quo de Veilingwebsite hebben voorgedaan, waaronder begrepen doch niet beperkt eventuele schending van geheimhouding;
(h) Vastgoedadviseur: de eventueel door de Verkoper ingeschakelde vastgoedadviseur;
(i) Veiling: de executoriale verkoop van het Registergoed als bedoeld in artikel 514 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering of artikel 3:268 lid 1 of lid 2 Burgerlijk Wetboek;
(j) Veilingperiode: de in de bijzondere veilingvoorwaarden en/of op de Veilingwebsite bekend gemaakte perioden waarbinnen Inzet en Afslag plaatsvinden en waarbinnen mitsdien een Deelnemer een bod kan uitbrengen;
(k) Begintijd: het aanvangstijdstip van Inzet;
(l) Eindtijd: het tijdstip waarop de Inzet eindigt, behoudens verlenging; de Inzet wordt automatisch met twee minuten verlengd indien er in de laatste drie minuten voor het einde van de Inzet een nieuw bod wordt gedaan, met dien verstande dat de Inzet niet verlengd wordt indien de Inzet als gevolg van deze verlenging na de Veilingperiode eindigt;
(m) Definitieve Eindtijd: het tijdstip waarop de laatste verlenging van de Inzet moet zijn geëindigd.
11.3 In aanvulling op de AVVE kan tijdens de veiling door een Bieder alleen via internet worden geboden, zoals onder Biedprotocol vermeld op de Veilingwebsite. Als "bod" in de zin van de AVVE wordt derhalve een bod via internet aangemerkt, mits dit bod is uitgebracht door een Bieder op de op de Veilingwebsite voorgeschreven wijze. De hoogte van het bod dat de Bieder uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
11.4 In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen de notaris hebben bereikt, alsmede in geval van storing aan en/of het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de notaris.
11.5 Er wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en), alsmede storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel voor rekening en risico van de Deelnemer.
11.6 Tenzij de notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de inzet en de afslag, dan nadat de notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet biedingen kunnen worden uitgebracht.
11.7 In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE geschiedt de afmijning door de Bieder elektronisch door te klikken of te drukken op het woord "MIJN".
11.8 Als afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de Bieder tijdens de afslag wordt geklikt of gedrukt op het moment waarop een bieder kan afmijnen.
11.9 De Deelnemer die tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod dient gedurende het verdere verloop van de veiling voor de notaris telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en wel op het (mobiele) telefoonnummer dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens registratieformulier. Voor het geval de Deelnemer gedurende het verdere verloop van de veiling niet of slechts ten dele voor de notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de veiling op enig moment telefonisch overleg tussen de notaris en de Deelnemer noodzakelijk wordt geacht door de notaris, dan is de notaris bevoegd om het bod van de Deelnemer niet als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
11.10 In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de Deelnemer die het hoogste bod heeft uitgebracht tot het moment van gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een rechtspersoon of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de gunning:
- naar het oordeel van de notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenvennootschap; en
- de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE.
Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE is in deze situatie ook van toepassing (acceptatie door de Verkoper) tenzij dit elders in de bijzondere veilingvoorwaarden is uitgesloten.
Van een en ander dient uit de notariële akte van gunning te blijken.
Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of personenvennootschap heeft te gelden als vertegenwoordigde van de Deelnemer, komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap het recht toe vóór de betaling van de koopprijs te verklaren dat hij het bod heeft uitgebracht namens een of meer anderen als bedoeld in artikel 5 lid 2 AVVE.
11.11 De in lid 10 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of personenvennootschap hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen ten gevolge van de gunning. Indien die Deelnemer, ingeval de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de levering aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken.
11.12. Door het uitbrengen van een bod verleent de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 10, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van veiling en in en bij het proces-verbaal van veiling:
a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de notaris ter zake van de veiling.
11.13. Door het uitbrengen van een bod verleent de Bieder, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 10, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van veiling en in en bij het proces-verbaal van veiling:
a. te bevestigen dat de Bieder het betreffende bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de notaris ter zake van de veiling.
Artikel 12. Toezicht
De Platformnotaris controleert aan de hand van een security audit of de NVV zich naar redelijkheid inspant om haar systemen te beveiligen tegen verlies van data en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en de hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer legt, rekening houdend met de ter zake geldende wettelijke vereisen en de stand van de techniek op dat moment. De security audit wordt geactualiseerd zodra de Platformnotaris daartoe aanleiding ziet, bijvoorbeeld naar aanleiding van wijzigingen die zijn doorgevoerd in de door de Veilingwebsite ontsloten, door de NVV beheerde, elektronische omgeving door middel waarvan de biedingen kunnen worden gedaan.
Artikel 13. Aansprakelijkheid.
1. Een Deelnemer, een Bieder, een Volmachtgever en/of de Koper hebben geen van allen aanspraak op vergoeding van schade of op enig ander recht jegens de Verkoper, de Veilingnotaris, de Platformnotaris, de Vastgoedadviseur en/of de NVV en/of door hen ingeschakelde derden uit hoofde van:
- mededelingen ter zake het Registergoed, ongeacht of deze onderdeel uitmaken van de informatie over het Registergoed;
- het achterwege blijven van mededelingen;
- een omstandigheid of een risico dat conform de Bijzondere Veilingvoorwaarden voor rekening van de Koper komt;
- verlies van data, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via de Website verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de Website;
- de inhoud van sites waarnaar door middel van een link op de Website wordt verwezen;
- schade, van welke aard ook, die partijen (zullen) lijden als gevolg van de deelname aan de Veiling of het gebruik van:
- de Website;
- enige andere door de NVV aangeboden dienst; en/of
- de door de NVV verstrekte informatie;
- eventuele tekortkomingen van deze derden die door de Verkoper, de Veilingnotaris, de Vastgoedadviseur en/of de NVV zijn ingeschakeld;
- een Registratie die niet tijdig is afgerond om het door de Bieder beoogde Bod uit te brengen;
- enige vorm van vertraging of verstoring of vervorming van prestaties van de NVV als direct of indirect gevolg van overmacht of oorzaken buiten de invloedsfeer van de NVV, zoals maar niet uitsluitend: internetstoringen, defecten in computer-, telecommunicatie- of andere apparatuur of in software, stroomuitval en wanprestatie of onrechtmatige daden door derden;
- de afwezigheid van een permanente en/of gelijktijdige toegang tot internet en/of de Website om mee te bieden;
- de snelheid van de internetverbinding van de Bieder, alsmede storingen en uitval van deze verbinding.
2. Geen enkele medewerker van de Verkoper en geen van de door de Verkoper direct of indirect ingeschakelde derden (daaronder begrepen de Vastgoedadviseur, de NVV en de Veilingnotaris), is gemachtigd om met betrekking tot het Registergoed (garantie)verklaringen te verstrekken. De Bieder en diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens de Verkoper dan wel haar bestuurders of werknemers of door de Verkoper ingeschakelde derden (daaronder begrepen de Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie met betrekking tot het Registergoed, noch dat hij niet voldoende in de gelegenheid is gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.
Artikel 14. Vereniging van Eigenaren / splitsing
Op het Registergoed zijn van toepassing:
1. het reglement van de vereniging: "Vereniging van Eigenaars van de (onder)appartementsrechten flatwoningen gebouw Hoofdstraat 58 tot en met 68 (even) te Hoogezand (gemeente Hoogezand-Sappemeer)", gevestigd te Hoogezand (gemeente Hoogezand-Sappemeer),
bestaande uit:
(a) het modelreglement bij splitsing, vastgesteld bij akte op twee januari negentienhonderd tweeënnegentig verleden voor een plaatsvervanger van mr. J.W. Klinkenberg, (destijds) notaris te Rotterdam, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Groningen) op tien januari negentienhonderd tweeënnegentig in register Hypotheken 4, in deel 4763 nummer 12, en
(b) het bijzonder reglement van de vereniging van eigenaars als is vastgesteld bij akte van (hoofd)splitsing in appartementsrechten op acht november tweeduizend twee verleden voor mr. J.C.A. Salman, notaris te Obdam, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Groningen) op twaalf november tweeduizend twee in register Hypotheken 4, in deel 10034, nummer 110;
2. het reglement van de vereniging: "Vereniging van Eigenaars gebouw (bedrijfsruimten/flatwoningen) Hoofdstraat 40 tot en met 76 (even) te Hoogezand (gemeente Hoogezand-Sappemeer)", gevestigd te Hoogezand (gemeente Hoogezand-Sappemeer),
bestaande uit:
(a) het modelreglement bij splitsing, vastgesteld bij akte op twee januari negentienhonderd tweeënnegentig verleden voor een plaatsvervanger van mr. J.W. Klinkenberg, (destijds) notaris te Rotterdam, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Groningen) op tien januari negentienhonderd tweeënnegentig in register Hypotheken 4, in deel 4763 nummer 12, en
(b) het bijzonder reglement van de vereniging van eigenaars als is vastgesteld bij akte van (onder)splitsing in appartementsrechten op acht november tweeduizend twee verleden voor mr. J.C.A. Salman, notaris te Obdam, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Groningen) op twaalf november tweeduizend twee in register Hypotheken 4, in deel 10034, nummer 112.
Volgens opgave van de administrateur van de vereniging van eigenaren bedragen de servicekosten eenhonderdachtendertig euro (EUR 138,00) per maand. De achterstallige servicekosten zijn voor het afgelopen en lopende boekjaar tevens voor rekening van de koper en bedragen per een mei tweeduizend achttien tweeduizend driehonderdzesenveertig euro (EUR 2.346,00).
Het aandeel in het reservefonds bedraagt: eenduizend driehonderdzesenvijftig euro en zesennegentig cent (EUR 1.356,96).
Artikel 15. Voorwaarden recht van opstal
Op de grondpercelen van het Registergoed zijn van toepassing de bijzondere voorwaarden zoals vastgesteld bij akte van vestiging opstalrechten op acht november tweeduizend twee verleden voor mr. J.C.A. Salman, voornoemd, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Groningen) op twaalf november tweeduizend twee in register Hypotheken 4, in deel 10034, nummer 109,
welke bijzondere voorwaarden voor zover toepasselijk worden geacht in deze akte te zijn opgenomen en daarmee een geheel uit te maken.
De opstalhouder is geen retributie verschuldigd.
Artikel 16. Omschrijving erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar de hiervoor genoemde akte tot levering, waarin staat vermeld:
"OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE BEDINGEN EN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
Artikel 8
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar voormelde akte van levering, ingeschreven in deel 10246 nummer 86, waarin woordelijk staat vermeld:
BEGIN AANGEHAALDE TEKST
"OPSTAL BEPALINGEN
Voor de bepalingen gemeld opstalrecht betreffende wordt ten deze verwezen naar gemelde akte van verlening recht van opstal op acht november tweeduizend twee, verleden voorgenoemde notaris Mr. J.C.A. Salman, in welke akte het navolgende voorkomt:
indien in de (onder)grond leidingen en /of kabels aanwezig zijn dient de opstalhouder deze te gedogen waaronder dient te worden verstaan het dulden van de aanwezigheid alsmede het plegen van onderhoud daaraan dan wel de vernieuwing daarvan.
1. Duur
Het recht van opstal gaat in op heden en is verleend en wordt gevestigd voor onbepaalde tijd.
Het recht van opstal zal uitsluitend bestaan in het hebben in eigendom in, op of boven de zaak, van de door en voor rekening en risico van de opstalhouder dan wel zijn rechtsvoorgangers in, op of boven de zaak gestichte werken, zijnde: trapopgang, luifels, (voor)entree en (achter)entree.
2. Retributie
De opstalhouder is geen retributie verschuldigd.
3. Opzegging
Het recht van opstal kan niet worden opgezegd, zulks echter met uitzondering van opzegging door de eigenaar in het geval de opstalhouder in ernstige mate tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen dan wel indien de hiervoor bedoelde werken (trapopgang, luifels, (voor)entree en (achter)entree) niet meer aanwezig zijn dan wel niet meer benodigd zijn ten behoeve van bedoeld winkelcentrum.
4. Lasten en herstellingen
Alle lasten en herstellingen de zaak en de werken betreffende worden door de opstalhouder gedragen en verricht.
Indien de opstalhouder enige op hem rustende verplichting niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, kan de eigenaar deze verplichting op kosten van de opstalhouder doen uitvoeren; de eigenaar is na kennisgeving en ingebrekestelling tot zodanige uitvoering jegens de opstalhouder uitdrukkelijk bevoegd; tevens is de eigenaar onder dezelfde voorwaarden bevoegd op kosten van de opstalhouder al datgene ongedaan te maken, dat in strijd met enige verplichting door de opstalhouder is verricht.
Onverminderd de verplichting tot vergoeding van andere door de eigenaar geleden schade als gevolg van de nalatigheid van de opstalhouder, is de opstalhouder verplicht op eerste aanzegging de eigenaar de kosten die gemoeid zijn geweest met het herstel te voldoen.
5. Overgang
Het is de opstalhouder niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar de bestemming van de zaak en werken te wijzigen; aan een eventuele toestemming kan de eigenaar nadere voorwaarden stellen. Tevens is het niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar andere werken te stichten; aan een eventuele toestemming kan de eigenaar nadere voorwaarden stellen. Overdracht en levering van het opstalrecht is uitsluitend en alleen mogelijk tezamen met het hiervoor bedoelde winkelcentrum. Een splitsing in appartementsrechten van de zaak tezamen met bedoeld winkelcentrum en een vervreemding van een alsdan ontstane appartementsrecht is toegestaan.
6. Wegneming
De opstalhouder is, zowel tijdens de duur van het recht van opstal als bij het einde daarvan, bevoegd de hiervoor bedoelde werken die zijn aangebracht weg te nemen.
De opstalhouder heeft na het einde van het recht van opstal geen recht op vergoeding van de waarde van nog aanwezige werken.
7. Schade
De opstalhouder is jegens de eigenaar aansprakelijkheid voor de schade van de zaak, die na vestiging is ontstaan door het gebruik van de zaak door de opstalhouder of door iemand die door de opstalhouder aldaar is toegelaten; de opstalhouder vrijwaart de eigenaar voor alle aanspraken van derden op vergoeding van schade die na vestiging is ontstaan door het gebruik door de opstalhouder van de zaak.
(HOOFD)SPLITSING BEPALINGEN
Voor de bepalingen gemeld reglement betreffende wordt ten deze verwezen naar gemelde akte van hoofdsplitsing op acht november tweeduizend twee, verleden voor genoemde notaris Mr. J.C.A. Salman, in welke akte het navolgende voorkomt:
REGLEMENT
Te dezen worden van toepassing verklaard de bepalingen van het modelreglement
met uitzondering van de bijbehorende annex 1 als bedoeld in artikel 5:111 onder d van het Burgerlijk Wetboek, zoals dit is ontworpen door een commissie benoemd door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (ten tijde van de vaststelling genaamd: Koninklijke Notariële Broederschap) en vastgesteld bij akte verleden op twee januari negentienhonderd tweeënnegentig voor een plaatsvervanger van Mr. J.W. Klinkenberg, destijds notaris ter standplaats Rotterdam, van welke akte een afschrift mede werd ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers te Groningen op tien januari negentienhonderd tweeënnegentig, in register 4, deel 4763 nummer 12, welk reglement wordt beschouwd als in de onderhavige akte woordelijk te zijn opgenomen en daarmede een geheel te vormen, met dien verstande dat, als in het navolgende artikelen worden vermeld, daarmede bedoeld worden de artikelen van dat modelreglement.
In afwijking van dan wel ter aanvulling op voormeld modelreglement worden bij deze de navolgende aanvullingen en/of wijzigingen vastgesteld:
Artikel 2
Lid 1 wordt gewijzigd als volgt: 1. De eigenaars zijn voor elk te hunnen name staand appartementsrecht gerechtigd in de gemeenschap voor de breukdelen zoals vermeld in de omschrijving van het desbetreffende appartementsrecht.
Aan lid 3 wordt toegevoegd: met dien verstande dat in afwijking van het vorenstaande het navolgende zal gelden: De kosten van het buitenschilderwerk en het gevelonderhoud zullen uitsluitend worden gedragen door de eigenaar die het gebruik heeft van de direct achter het betreffende deel van de gevel gelegen privégedeelte.
De kosten met betrekking tot het onderhoud en vernieuwing/vervanging van de dakbedekking komen ten laste van de direct daaronder gelegen privégedeelten.
Punt h. (verwarmingskosten) komt te vervallen, evenals elke verwijzing naar dit punt.
Deze kosten komen geheel voor rekening van de eigenaar van het desbetreffende appartementsrecht.
Lid 3 wordt vervangen door: 3. Indien over enig boekjaar de voorschotbijdragen, als bedoeld in artikel 5 tweede lid, de definitieve bijdragen te boven gaan, zal het verschil aan het reservefonds worden toegevoegd, tenzij de vergadering anders besluit. Kent de vereniging geen reservefonds, dan zal het in de vorige zin bedoelde verschil aan de eigenaars worden terugbetaald, tenzij de vergadering anders besluit.
Toegevoegd wordt één lid: 6. Het bestuur zal op verzoek van een eigenaar die ondernemer is in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968, betreffende die schulden en kosten waarvan ter zake de levering van (bijbehorende) goederen of het verrichten van (bijbehorende) diensten omzetbelasting in rekening wordt gebracht, bevorderen dat een factuur ten name wordt gesteld van en rechtstreeks wordt gezonden aan zodanige eigenaar, althans voor dat gedeelte van de schulden en kosten hetwelk ingevolge het in deze akte bepaalde te zijnen laste komt.
Aan lid 2 wordt toegevoegd: De maandelijkse voorschotbijdrage dient op de eerste van elke maand te worden voldaan.
Toegevoegd wordt één lid: 3. Zolang door de vergadering niet de voorschotbijdrage voor een boekjaar is vastgesteld, zullen de eigenaars de laatstelijk vastgestelde voorschotbijdragen moeten voldoen; deze voorschotbijdragen worden verrekend met de door de vergadering overeenkomstig het bepaalde in lid 2 vastgestelde voorschotbijdragen. Een overschot zal aan de eigenaars worden gerestitueerd; een tekort dient binnen een maand te worden aangezuiverd.
Artikel 6
Het in lid 1 aangegeven minimumbedrag van tien gulden (f 10,00) wordt vervangen door het bedrag van vijftig euro (€ 50,00).
In lid 2 wordt de zinsnede "wordt zijn schuld omgeslagen over de andere eigenaars in de onderlinge verhouding als is bepaald in artikel 2 derde lid", vervangen door:
"wordt dat betreffende bedrag van die definitieve bijdrage ten laste van de exploitatierekening over het lopende jaar gebracht."
Artikel 8
Aan lid 2 wordt toegevoegd: Indien de brandverzekering geïndexeerd is, is overleg met de verzekeraar echter niet nodig.
Toegevoegd wordt een lid 10 luidende: 10. De in lid 1 gemelde, door het bestuur te sluiten, verzekering voor schade in verband met de wettelijke aansprakelijkheid die kan ontstaan voor de vereniging en voor de eigenaars als zodanig, treedt niet in de plaats van een particuliere verzekering voor schade in verband met de wettelijke aansprakelijkheid voor de eigenaar, zijn medegebruikers en in het algemeen voor personen waarvoor hij volgens het bepaalde in de artikelen 6:164, 165, 169, 171, 172 en 173 van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk is.
Artikel 9
wordt vervangen door: 1. Tot de gemeenschappelijke gedeelten en zaken worden ondermeer gerekend, voor zover aanwezig:
a. de funderingen, de dragende muren en de kolommen, de geraamten van de gebouwen met de ondergrond en de bijbehorende grond, het ruwe metselwerk, de buitengevels, de daken, de schoorstenen, alsmede de ventilatiekanalen, de vloeren en de wanden die de scheiding vormen tussen een gemeenschappelijk en een privé gedeelte of tussen privé gedeelten, met uitzondering van de afwerklagen in de privé gedeelten, alles voor zover aanwezig;
b. de technische installaties met de daarbij behorende leidingen met name voor de luchtbehandeling, de vuilafvoer, de leidingen voor de afvoer van hemelwater en de riolering, de leidingen voor gas en water en verder de electriciteits en telefoonleidingen, de gemeenschappelijke antenne, de bliksembeveiliging, de alarminstallatie, voor zover niet uitsluitend dienstbaar aan een privégedeelte en voor zover deze niet onder het betreffende nutsbedrijf vallen of uitsluitend dienstbaar zijn aan een privégedeelte en alles voor zover aanwezig;
2. Tot de gemeenschappelijke gedeelten en zaken worden niet gerekend:
a. de zich in de buitengevels bevindende ramen, kozijnen en deuren met het bijbehorende hang en sluitwerk waaronder begrepen de raamkozijnen met glas, de puien van en de beluifeling van de winkel/bedrijfsruimten op de begane grond, de trappenhuizen, de liftinstallaties, alsmede de vloeren en muren welke niet dienen tot scheiding van de onderscheiden privé gedeelten;
deze zaken zijn voor rekening en risico van de eigenaar/gebruiker in wiens privé gedeelte deze zich bevinden respectievelijk ten behoeve van wiens privé gedeelte deze (direct) dienen;
b. de leidingen, niet zijnde hoofdleidingen als bedoeld in lid 1, letter b, van dit artikel.
3. Het is een eigenaar of gebruiker zonder toestemming van de vergadering niet toegestaan veranderingen aan te brengen in de gemeenschappelijke zaken, ook als deze zich in de privé gedeelten bevinden.
4. Alle bepalingen in dit reglement betrekking hebbende op installaties, die ten tijde van de splitsing niet in het gebouw aanwezig zijn, zullen gelden vanaf het moment dat deze installaties worden aangebracht.
Artikel 13
Aan lid 2 van dit artikel worden na het woord "schijnwerpers" ingevoegd de woorden: schotelantennes, overige antennes, alarminstallaties met de daartoe behorende onderdelen. In afwijking van het in artikel 13 lid 2 bepaalde de eigenaar van het appartementsrecht met de index 1 is bevoegd tot het aanbrengen en houden van alarminstallaties, uithangborden of lichtbakvoorzieningen van handelsvignet, naams- en/of branche aanduidingen aan de buitengevel van het gebouw zonder dat deze overlast geven aan eigenaren van het appartementsrecht met de index 2.
De eventueel benodigde vergunningen dient door de eigenaar te worden aangevraagd en te zijn verkregen alvorens bovenbedoelde zaken worden aangebracht.
De kosten en risico's van het aanleggen, hebben en (onder)houden van voormelde zaken, alsmede de eventueel verschuldigde precariorechten en andere aan de gemeente te betalen bedragen komen voor rekening van de eigenaar van het appartementsrecht met de index 1. Te dezer zake zal de eigenaar van het appartementsrecht met de index 1 generlei vergoeding aan de vereniging zijn verschuldigd.
Aan lid 3 wordt toegevoegd na het woord 'intrekken': indien niet meer aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.
Artikel 17
De eerste zin van lid 4 wordt gewijzigd in: Iedere eigenaar en gebruiker is verplicht het privé gedeelte te gebruiken overeenkomstig de bestemming.
Deze bestemming is:
1. voor wat betreft het appartementsrecht met de index 1:
bedrijfsruimten (winkel/kantoor) met de hierbij behorende voorzieningen, zulks met in acht neming van de gemeentelijke/publiekrechtelijke bepalingen terzake.
2. voor wat betreft het appartementsrecht met de index 2:
woonruimten en berging behorend bij een woonruimte, bestemd om te worden gebruikt voor particulier woongebruik door de eigenaars/gebruikers, al dan niet met hun gezinnen;
Aan lid 4 wordt voorts toegevoegd: In de privé gedeelten met de bestemming woonruimten is het verboden enige vorm van handel, nering of bedrijf uit te oefenen, noch een beroep, dat in strijd is met de goede zeden, waaronder eveneens zal worden verstaan het gelegenheid geven tot het beroepsmatig uitoefenen of doen uitoefenen van het gokspel. In de privé gedeelten met de bestemming woonruimten is het verboden brandgevaarlijke en/of explosieve stoffen op te slaan of te doen opslaan.
In de privé gedeelten met de bestemming bedrijfsruimte is anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening met in achtneming van de publiekrechtelijk vereiste veiligheidsvoorschriften de opslag van brandgevaarlijke, ontplofbare, dan wel verontreinigde stoffen niet geoorloofd.
Toegevoegd worden twee leden:
8. Het is de eigenaars en gebruikers verboden afzuigkappen en de afvoer van droogmachines aan te sluiten op kanalen die daartoe niet bestemd zijn.
9. De balkons zullen uitsluitend ais zodanig mogen worden gebruikt en hierop zullen nimmer zware plantenbakken/bouwsels, aarde en dergelijke mogen worden aangebracht welke het draagvermogen van die balkons overtreffen, zulks ter voorkoming van schade aan de balkons. Tevens zullen op de balkons geen beplantingen mogen worden aangebracht, waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat na volgroeiing alsnog het draagvermogen wordt overschreden of dat die beplanting dusdanig uitgroeit dat de lichtopbrengst voor de belendende appartementen niet meer optimaal is.
Artikel 18
Aan de tweede zin van lid 1 wordt toegevoegd: alsmede de bijbehorende individuele verwarming- en warmwaterinstallatie en het onderhoud en de vernieuwing daarvan. Aan lid 4 wordt toegevoegd: Eventuele schade die hieruit voortvloeit komt voor rekening van de eigenaar te wiens behoeve de handeling wordt verricht.
Artikel 22
Dit artikel vervalt, behoudens het bepaalde in lid 2.
Artikel 27
Het vierde lid vervalt.
Toegevoegd wordt één lid: De vereniging is niet bevoegd aan de eigenaar van het appartementsrecht met de index A 1 met betrekking tot de uitoefening van een beroep of bedrijf beperkende bepalingen op te leggen, onverminderd de verplichting van de eigenaar(s)/gebruiker(s) van laatstbedoeld appartementsrecht tot nakoming van de van toepassing zijnde bepalingen van publiekrecht.
In plaats van de verwijzing naar artikel 38 "zesde lid" dient gelezen te worden een verwijzing naar het "zevende lid" van even genoemd artikel.
Aan lid 2 wordt toegevoegd: Het in de vorige zin bepaalde geldt niet als het een vervreemding betreft van een appartementsrecht hetwelk in een ondersplitsing is betrokken en ter zake een vereniging van eigenaars bestaat; in dat geval is de betreffende vereniging van eigenaars aansprakelijk.
Toegevoegd wordt een negende lid, luidende:
9. De eigenaar dient bij een voorgenomen vervreemding van zijn appartementsrecht het bestuur casu quo de administratief beheerder tijdig in kennis te stellen van het tijdstip van vervreemding onder opgave van de naam (namen) van de nieuwe eigenaar(s).
Lid 2 wordt vervangen door: 2. De vereniging is genaamd: "Vereniging van eigenaars gebouw (bedrijfsruimten/flatwoningen) Hoofdstraat 40 tot en met 76 (even) te Hoogezand (gemeente Hoogezand-Sappemeer)".
De vereniging is gevestigd te Hoogezand (gemeente Hoogezand-Sappemeer), doch kan elders kantoor houden. Toegevoegd wordt lid 4, luidende:
4. Ter bereiking van haar doel kan de vereniging één of meerdere appartementsrechten in eigendom verkrijgen dan wel ander registergoed in eigendom verkrijgen ten behoeve van alle en/of van een gedeelte van de eigenaars en deze registergoederen hypothecair verbinden tot zekerheid voor (een) door haar aan te gane geldlening(en). Indien te eniger tijd het/de betreffende privé gedeelte(n) niet meer door de vereniging gebruikt wordt, dan wel het andere registergoed niet meer door één dan wel meerdere eigenaars gebruikt wordt, kan tot vervreemding van dat appartementsrecht en/of van het andere registergoed, dan wel tot ingebruikgeving van bedoelde goederen aan (een) derde(n) worden overgegaan.
Artikel 32
Lid 4 wordt vervangen door:
4. De vergadering zal kunnen besluiten tot belegging van de geldmiddelen van het reservefonds, welke belegging echter niet anders zal mogen geschieden dan volgens criteria die overeenkomen met die van de thans niet meer van kracht zijnde Beleggingswet.
Toegevoegd wordt een zesde lid, luidende:
6. Voor de bekostiging van het periodiek onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten/zaken van het gebouw en voor andere door de vereniging gewenste onderhouds- en vervangingskosten zullen bestemmingsreserves worden gevormd.
Artikel 33
Lid 1 wordt vervangen door:
1. De vergaderingen van eigenaars worden gehouden binnen de gemeente Hoogezand-Sappemeer op een door het bestuur vast te stellen plaats.
In lid 3 worden de woorden achter de komma vervangen door:
alsmede indien één der eigenaars zulks schriftelijk verzoekt aan het bestuur.
Aan lid 8 wordt toegevoegd: Indien een appartementsrecht is ondergesplitst zal de oproeping ter vergadering plaats vinden met een termijn van tenminste één en twintig (21) dagen.
Artikel 34
Lid 2 wordt vervangen door:
2. Het maximum aantal in de vergadering uit te brengen stemmen bedraagt twee (2).
Elke eigenaar brengt één (1) stem uit.
Artikel 37
De eerste zin van lid 5 wordt gelezen als volgt: In een vergadering waarin niet alle stemmen kunnen worden uitgebracht, kan geen geldig besluit worden opgenomen.
Artikel 37 a
Tussen de artikelen 37 en 38 van het modelreglement wordt ingevoegd een artikel 37a, luidende: Een voorstel hetwelk is verworpen op de vergadering, zal niettemin geacht worden te zijn aangenomen op die vergadering, indien een deskundige, aan te wijzen door de eigenaars in onderling overleg of door de kantonrechter te Groningen, op eerste verzoek van één der eigenaars, indien voormelde aanwijzing niet heeft plaatsgevonden binnen één maand na de desbetreffende vergadering, beslist dat het desbetreffende voorstel in het belang van de gemeenschap casu quo de vereniging is. De op vorenbedoelde beslissingen van de deskundige vallende kosten en de kosten verbonden aan de eventuele aanwijzing van die deskundige door de kantonrechter komen ten laste van de beide eigenaars, elk voorde helft.
De begrote kosten die terzake van vorenbedoelde beslissingen verschuldigd zullen zijn, dienen bij vooruitbetaling aan de desbetreffende deskundige te worden voldaan.
Lid 1 wordt vervangen:
1.a. De vergadering beslist over het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken en rechten, voor zover de beslissing hierover niet aan het bestuur toekomt.
b. De vergadering kan besluiten, dat besluiten betreffende zaken, welke slechts voorzieningen betreffen, die dienstbaar zijn aan één privé gedeelte, respectievelijk waarvan de daarmede verbandhoudende kosten ingevolge het bepaalde in het modelreglement dan wel in deze akte, voor rekening komen van één eigenaar, uitsluitend kunnen worden genomen door de eigenaar respectievelijk de desbetreffende groep van ondereigenaars van dat appartementsrecht.
Bij het nemen van een dergelijk besluit zal de vergadering tevens in het huishoudelijk reglement dienen te bepalen over welke zaken, voor het nemen van met name te vermelden besluiten en tot welke bedragen de desbetreffende eigenaar bevoegd zal zijn en welke bepalingen van dit reglement op zodanige besluiten van overeenkomstige toepassing zullen zijn. Een aldus door de eigenaar respectievelijk de desbetreffende groep van ondereigenaars genomen besluit staat gelijk met een besluit van de vergadering.
De leden 5, 6 en 7 komen te vervallen evenals alle verwijzingen elders naar die leden.
Artikel 44
Lid 2 vervalt.
Na artikel 45 van het modelreglement wordt ingevoegd een artikel 46, luidende:
Indien op verzoek van één of meerdere eigenaars van een privégedeelte door/met medewerking van de vergadering van de vereniging van eigenaars tot ondersplitsing of tot samenvoeging wordt besloten zal in de daartoe te verlijden notariële akte van splitsing uitdrukkelijk moeten worden opgenomen, dat iedere bij die splitsing betrokken eigenaar zich aan het bepaalde in deze akte van splitsing met het daarbij toepasselijk verklaarde modelreglement en het eventuele huishoudelijk reglement zal onderwerpen.
De door de bedoelde akte van splitsing ontstane nieuwe aandelen in de gemeenschap en nieuw op te richten vereniging van ondereigenaars met de tussen die ondereigenaars van kracht zijnde reglementen zullen ondergeschikt zijn aan de bij de onderhavige akte vastgestelde statuten en reglementen. Vergaderingen van ondereigenaars zullen gehouden moeten worden vóór de vergadering van eigenaars van de bij de onderhavige akte opgerichte vereniging van eigenaars, hierna genoemd hoofdvergadering.
Dit zal met name van toepassing zijn voor vergaderingen, waarin onderwerpen worden behandeld, welke in de hoofdvergadering behandeld zullen worden en met betrekking tot de wijze waarop door de vergadering van ondereigenaars over die onderwerpen haar stemrecht zal worden uitgebracht in die hoofdvergadering.
Artikel 47
Na het hiervoor nieuw ingevoegde artikel 46 van het model reglement wordt ingevoegd een artikel 47, luidende: Alle verwijzingen naar gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken zullen slechts van toepassing zijn voor zover die aanwezig zijn.
Artikel 48
Na het hiervoor nieuw ingevoegde artikel 47 van het model reglement wordt ingevoegd een artikel 48, luidende:
1. Het eerste bestuur zal worden benoemd tijdens de eerste vergadering.
2. Het eerste boekjaar vangt aan op de eerste dag van de maand volgend op die waarop het eerste appartementsrecht wordt overgedragen en geleverd en eindigt op eenendertig december van het betreffende kalenderjaar.
Annex 1
Het bepaalde in deze annex is niet van toepassing.
(ONDER)SPLITSING BEPALINGEN
Voor de bepalingen gemeld reglement betreffende wordt ten deze verwezen naar gemelde akte van ondersplitsing op acht november tweeduizend twee, verleden voor genoemde notaris Mr. J.C.A. Salman, in welke akte het navolgende voorkomt:
REGLEMENT
Te dezen worden van toepassing verklaard de bepalingen van het modelreglement met uitzondering van de bijbehorende annex 1 als bedoeld in artikel 5:111 onder d van het Burgerlijk Wetboek, zoals dit is ontworpen door een commissie benoemd door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (ten tijde van de vaststelling genaamd: Koninklijke Notariële Broederschap) en vastgesteld bij akte verleden op twee januari negentienhonderd tweeënnegentig voor een plaatsvervanger van Mr. J.W. Klinkenberg, destijds notaris ter standplaats Rotterdam, van welke akte een afschrift mede werd ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers te Groningen op tien januari negentienhonderd tweeënnegentig, in register 4 deel 4763 nummer 12, welk reglement wordt beschouwd als in de onderhavige akte woordelijk te zijn opgenomen en daarmede een geheel te vormen, met dien verstande dat, als in het navolgende artikelen worden vermeld, daarmede bedoeld worden de artikelen van dat modelreglement.
In afwijking van dan wel ter aanvulling op voormeld modelreglement worden bij deze de navolgende aanvullingen en/of wijzigingen vastgesteld:
Artikel 1
Voor wat betreft het bepaalde in lid c. wordt in plaats van appartementsrecht gelezen ''(onder)appartementsrecht", terwijl in de punten h en i in plaats van eigenaars wordt gelezen "(onder)eigenaars".
Voorts wordt het laatste punt vervangen door een nieuw punt, luidende:
k. "hoofdsplitsing": de splitsing in appartementsrechten waarbij het in deze (onder)splitsing betrokken appartementsrecht is ontstaan.
Artikel 2
Lid 1 wordt gewijzigd als volgt:
1. De eigenaars zijn voor elk te hunnen name staand appartementsrecht gerechtigd in de gemeenschap voor de breukdelen zoals vermeld in de omschrijving van het desbetreffende appartementsrecht.
Aan lid 3 wordt toegevoegd: De kosten verbonden aan onderhoud, reparatie, vernieuwing en schoonhouden van de gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken van het gebouw, komen in afwijking van het vorenstaande voor rekening van de eigenaren van de appartementsrechten met de indices 17 tot en met 76 voor ieder van hen naar rato van hun breukdeel zoals vermeld in de omschrijving van het desbetreffende appartementsrecht.
Artikel 3
Aan dit artikel wordt een nieuw lid toegevoegd:
k. de bijdragen verschuldigd krachtens de hoofdsplitsing, voor welke bijdragen alle eigenaars van de (onder) appartementsrechten tezamen aansprakelijk zijn, ieder van hen voor dat gedeelte dat gelijk is aan het breukdeel dat hun (onverdeeld) aandeel in het hoofdappartementsrecht flatwoningen aangeeft, voor zover in deze akte niet anders is bepaald.
Artikel 4
Lid 3 wordt vervangen door:
3. Indien over enig boekjaar de voorschotbijdragen, als bedoeld in artikel 5 tweede lid, de definitieve bijdragen te boven gaan, zal het verschil aan het reservefonds worden toegevoegd, tenzij de vergadering anders besluit.
Kent de vereniging geen reservefonds, dan zal het in de vorige zin bedoelde verschil aan de eigenaars worden terugbetaald, tenzij de vergadering anders besluit.
Artikel 5
Aan lid 2 wordt toegevoegd: De maandelijkse voorschotbijdrage dient op de eerste van elke maand te worden voldaan.
Toegevoegd wordt één lid:
3. Zolang door de vergadering niet de voorschotbijdrage voor een boekjaar is vastgesteld, zullen de eigenaars de laatstelijk vastgestelde voorschotbijdragen moeten voldoen; deze voorschotbijdragen worden verrekend met de door de vergadering overeenkomstig het bepaalde in lid 2 vastgestelde voorschotbijdragen. Een overschot zal aan de eigenaars worden gerestitueerd; een tekort dient binnen een maand te worden aangezuiverd. Het in lid 1 aangegeven minimumbedrag van tien gulden (f 10,00) wordt vervangen door het bedrag van vijftig euro (€ 50,00).
In lid 2 wordt de zinsnede "wordt zijn schuld omgeslagen over de andere eigenaars in de onderlinge verhouding als is bepaald in artikel 2 derde lid", vervangen door:
"wordt dat betreffende bedrag van die definitieve bijdrage ten laste van de exploitatierekening over het lopende jaar gebracht."
Artikel 8
Aan lid 1 wordt toegevoegd: Al de in dit lid bedoelde verzekeringen zullen aanvullende verzekeringen zijn, welke worden afgesloten met nachtneming van het bepaalde in artikel 8 van het reglement van de hoofdsplitsing.
In lid 5 wordt in plaats van "splitsing in appartementsrechten" gelezen "splitsing in (onder)appartementsrechten".
Aan lid 2 wordt toegevoegd: Indien de brandverzekering geïndexeerd is, is overleg met de verzekeraar echter niet nodig.
Toegevoegd wordt een lid 10 luidende:
10. De in lid 1 gemelde, door het bestuur te sluiten, verzekering voor schade in verband met de wettelijke aansprakelijkheid die kan ontstaan voorde vereniging en voor de eigenaars als zodanig, treedt niet in de plaats van een particuliere verzekering voor schade in verband met de wettelijke aansprakelijkheid voor de eigenaar, zijn medegebruikers en in het algemeen voor personen waarvoor hij volgens het bepaalde in de artikelen 6:164, 165, 169, 171, 172 en 173 van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk is.
In lid 1 sub a. wordt na het woord trappenhuizen toegevoegd: bordessen, lifthallen, de liftmachinekamers, entreehal met postkasten.
Aan lid 1 wordt toegevoegd: Het vorenstaande geldt uitsluitend voor gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken die niet vallen onder zodanige gedeelten en zaken krachtens de hoofdsplitsing
Toegevoegd wordt één lid:
3. Alle bepalingen in dit reglement betrekking hebbende op installaties, die ten tijde van de splitsing niet in het gebouw aanwezig zijn, zullen gelden vanaf het moment dat deze installaties worden aangebracht.
Artikel 13
Aan lid 2 van dit artikel worden na het woord "schijnwerpers" ingevoegd de woorden: schotelantennes, overige antennes, alarminstallaties met de daartoe behorende onderdelen.
Aan lid 3 wordt toegevoegd na het woord "intrekken": indien niet meer aan gestelde voorwaarden wordt voldaan.
Artikel 17
De eerste zin van lid 4 wordt gewijzigd in: Iedere eigenaar en gebruiker is verplicht het privé gedeelte te gebruiken overeenkomstig de bestemming. Deze is voor de (onder)appartementsrechten met de indices A17 tot en met A46 woonruimte en voor het (onder) appartementsrecht met de index A47 tot en met A76 berging.
Aan lid 4 wordt voorts toegevoegd: Bestemming en gebruik als hiervoor bedoeld mogen niet afwijken van het bepaalde in de hoofdsplitsing.
Het is verboden in de privégedeelten enige vorm van handel, nering of bedrijf uit te oefenen, noch een beroep uit te oefenen ofte doen uitoefenen dat in strijd is met de goede zeden, waaronder eveneens zal worden verstaan het gelegenheid geven tot het beroepsmatig uitoefenen of doen uitoefenen van het gokspel.
In de privé ruimten mogen geen brandgevaarlijke of ontplofbare stoffen worden opgeslagen.
Lid 5 wordt vervangen door:
5. De vloerbedekking van de privégedeelten dient van een zodanige samenstelling te zijn dat contactgeluiden zoveel mogelijk worden tegengegaan. Behoudens toepassing in sanitaire ruimten is zogenaamde harde vloerbedekking slechts toegestaan indien deze zodanig wordt aangebracht, dat de vloerbedekking niet in rechtstreeks contact staat met de ondervloer en de wanden en de vloer voldoet aan de "NEN-norm 5079" en aan de "NPR-norm 5071". Deze normen staan respectievelijk voor het dempen van het aantal decibels en het doorgeven van geluid.
Met name is het niet toegestaan parket of, in andere dan sanitaire ruimten, stenen vloeren aan te brengen, tenzij dit geschiedt op zodanige wijze dat naar het oordeel van het bestuur van de Vereniging van Eigenaars geen onredelijke hinder kan ontstaan voor de overige eigenaars en/of gebruikers.
Toegevoegd worden twee leden:
8. Het is de eigenaars en gebruikers verboden afzuigkappen en de afvoer van droogmachines aan te sluiten op kanalen die daartoe niet bestemd zijn.
9. De balkons zullen uitsluitend als zodanig mogen worden gebruikt en hierop zullen nimmer zware plantenbakken/bouwsels, aarde en dergelijke mogen worden aangebracht welke het draagvermogen van die balkons overtreffen, zulks ter voorkoming van schade aan de balkons. Tevens zullen op de balkons geen beplantingen mogen worden aangebracht, waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat na volgroeiing alsnog het draagvermogen wordt overschreden of dat die beplanting dusdanig uitgroeit dat de lichtopbrengst voor de belendende appartementen niet meer optimaal is.
Artikel 17 a
Tussen de artikelen 17 en 18 van het modelreglement wordt ingevoegd een artikel 17a, luidende: Samenvoeging van privégedeelten en na samenvoeging weer herinrichten of verbouwen ervan:
a. Voorzover twee aan elkaar grenzende privégedeelten aan dezelfde eigenaar toebehoren, heeft deze eigenaar de bevoegdheid om de beide betreffende privégedeelten met elkaar te verbinden en later zodanig her in te richten casu quo te verbouwen dat wederom twee of meer privégedeelten ontstaan.
b. De hiervoor onder a. bedoelde handelingen worden begrepen onder afwijkend gebruik als bedoeld in de derde zin van artikel 17 vierde lid, derhalve is toestemming vereist als in dat lid bedoeld.
c. Indien bedoelde twee of meer samengevoegde appartementsrechten niet meer aan dezelfde eigenaar(s) toebehoren rust op de eigenaars van beide privégedeelten de gezamenlijke verplichting om de beide privégedeelten onderling af te scheiden en om elk privégedeelte als zelfstandig geheel in te richten overeenkomstig de eisen van het bouwbesluit.
d. Eventuele schade aan de gemeenschappelijke gedeelten of gemeenschappelijke zaken, welke het gevolg is van de bedoelde verbinding en latere opheffing door herinrichting of verbouwing ervan, komt voor rekening van de betreffende eigenaar(s).
e. Voormelde samenvoeging van privégedeelten en het na samenvoeging weer herinrichten of verbouwen is slechts toegestaan indien geen gevaar voorde constructie van het gebouw bestaat.
Aan lid 4 wordt toegevoegd: Eventuele schade die hieruit voortvloeit komt voor rekening van de eigenaar te wiens behoeve de handeling wordt verricht.
Artikel 19
Hieraan wordt toegevoegd: Hetzelfde geldt voor installaties aangebracht met inachtneming van het bepaalde bij de hoofdsplitsing.
Dit artikel vervalt, behoudens het bepaalde in lid 2.
Artikel 27.
Het laatste lid wordt vervangen door:
8. Het vorenstaande laat onverlet het bepaalde in artikel 27 achtste lid van de hoofdsplitsing.
Artikel 28
Aan lid 1 wordt toegevoegd: Een vervreemding van een appartementsrecht met de bestemming berging kan uitsluitend en alleen worden overgedragen tezamen en in samenhang met een appartementsrecht met de bestemming woning.
In lid 3 wordt gewijzigd: In plaats van de verwijzing naar artikel 38 "zesde lid" dient gelezen te worden een verwijzing naar het "zevende lid" van even genoemd artikel.
Aan lid 2 wordt toegevoegd: Het in de vorige zin bepaalde geldt niet als het een vervreemding betreft van een appartementsrecht hetwelk in een ondersplitsing is betrokken en ter zake een vereniging van eigenaars bestaat; in dat geval is de betreffende vereniging van eigenaars aansprakelijk.
Toegevoegd wordt een negende lid, luidende:
9. De eigenaar dient bij een voorgenomen vervreemding van zijn appartementsrecht het bestuur casu quo de administratief beheerder tijdig in kennis te stellen van het tijdstip van vervreemding onder opgave van de naam (namen) van de nieuwe eigenaar(s).
Artikel 29
Het laatste lid wordt vervangen door:
5. Het vorenstaande laat onverlet het bepaalde in artikel 29 vijfde lid van de hoofdsplitsing.
Artikel 30
Dit artikel wordt vervangen door:
1. De vereniging is genaamd: "Vereniging van eigenaars van de (onder)appartementsrechten flatwoningen gebouw Hoofdstraat 58 tot en met 68 (even) te Hoogezand (gemeente Hoogezand-Sappemeer)".
De vereniging is gevestigd te Hoogezand (gemeente Hoogezand-Sappemeer), doch kan elders kantoor houden.
2. Lid van de vereniging van eigenaars is een ieder die, in de gemeenschap als hiervoor omschreven, een (onder) appartementsrecht in eigendom heeft.
3. De vereniging heeft ten doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaars van de hiervoor bedoelde en omschreven (onder)appartementsrechten.
4. De vereniging vertegenwoordigt de eigenaars tegenover de reglementaire organen in de hoofdsplitsing, behoudens het bepaalde in artikel 38 negende lid laatste zin.
Artikel 32
Lid 4 wordt vervangen door:
4. De vergadering zal kunnen besluiten tot belegging van de geldmiddelen van het reservefonds, welke belegging echter niet anders zal mogen geschieden dan volgens criteria die overeenkomen met die van de thans niet meer van kracht

Foto's
Downloads
bestemmingsrapport.PDF pdf-document
bestemmingsrapport_voorbereidingsbesluit.PDF pdf-document
Bodemloketrapport.PDF pdf-document
Brochure executieveiling online Hoofdstraat 58-e Hoogezand.PDF pdf-document
Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart HOOGEZAND K 7662 A21.PDF pdf-document
Kostenoverzicht.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.