Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Jeroen Boschlaan 216 Eindhoven

16

mei

2018

Jeroen Boschlaan 216
5613 GD Eindhoven

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 16 mei 2018
vanaf 09:30
Online bieden
Nationalevastgoedveiling.nl
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is vertreken op dinsdag 1 mei 2018 om 23:59.

Object

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Tongelre, sectie E, complexaanduiding 1901-A, appartementsindex 13, omvattende:
a. het drie/acht en veertigste (3/48e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het complex omvattende zes en dertig (36) woningen met berging, ondergrond, tuin, erf en twaalf (12) losse bergingen en verder toebehoren, plaatselijk bekend te Eindhoven aan de Jeroen Boschlaan nummers 146 tot en met 216, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Tongelre, sectie E, nummer 1039, groot negen en twintig aren (29 a) vier en zeventig centiaren (74 ca);
b. het recht op het uitsluiten gebruik van de woning op de derde woonlaag met bijbehorende berging in het sousterrain en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 5613 GD Eindhoven, Jeroen Boschlaan 216;

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Gemeente Tongelre, sectie E, complexaanduiding 1901-A, appartementsindex 13
Bezichtiging 30 april 2018 10:00 – 11:00
15 mei 2018 16:00 – 17:00
Externe links

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 16 mei 2018 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 12 juni 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. mr. P.A.M. Tjon Sien Kie

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

alsmede AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

Volgens informatie van de gemeente Eindhoven is er op 20 februari 2018 hennep in de woning geconstateerd.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: de debiteur staat ingeschreven.

Er wordt in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend. Bij beschikking van 7 mei 2018 is verlof verleend om het huurbeding te mogen inroepen en de termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is daarbij bepaald op veertien (14) dagen na de datum van betekening van de beschikking. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en de eventuele ontruimingskosten.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 1.980,00.
Bijdrage VvE € 110,00 per maand. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 1 mei 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 12 juni 2018.

Foto's
Downloads
energielabel.pdf pdf-document
bagviewer.pdf pdf-document
Bodemloketrapport.pdf pdf-document
ruimtelijke plannen.pdf pdf-document
Kadastrale_Kaart_TONGELRE_E_1901_09-02-2018_11-26-56.pdf pdf-document
SPL Afschrift openbaar register Hyp4 dl 5001 nr 77 reeks EINDHOVEN.pdf pdf-document
info WKPB.pdf pdf-document
bodeminformatie.pdf pdf-document
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
info hennep.pdf pdf-document
bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
kostenoverzicht Jeroen Boschlaan 216.pdf pdf-document
info VvE.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.