Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Willem-Alexanderstraat 5 en 5 A Nijverdal

9

mei

2018

Willem-Alexanderstraat 5 en 5 A
7442 MA Nijverdal

Bedrijfsruimte

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 9 mei 2018
vanaf 09:30
Online bieden
Nationalevastgoedveiling.nl
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is vertreken op dinsdag 24 april 2018 om 23:59.

Object

1. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een commerciële ruimte op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend als Willem-Alexanderstraat 5 A (bij het Kadaster bekend als Willem-Alexanderstraat 1) te 7442 MA Nijverdal;
hierna te noemen "Registergoed A";

2. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van rechtgevend op het uitsluitend gebruik van een commerciële ruimte op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend als Willem-Alexanderstraat 5 te 7442 MA Nijverdal,
hierna te noemen "Registergoed B";

Veiling in kavels

De veiling geschiedt in drie (3) kavels, bij inzet en afslag, alsmede één (1) tussenmassa, alleen bij afslag, te weten:

Kavel 9:
het woonhuis met ondergrond erf en verder toebehoren, plaatselijk bekend Kerkzicht 4 te 6333 DG Schimmert, kadastraal bekend gemeente Schimmert sectie A nummer 4309, groot een are en vijf en vijftig centiare (1 a en 55 ca), welk perceel is belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van Ziggo Netwerk B.V., statutair gevestigd te Groningen,
hierna te noemen "Registergoed 9";

Kavel 10:
twee afzonderlijke woonhuizen met ondergrond erf en verder toebehoren, plaatselijk bekend Kerkzicht 10 en 12 te 6333 DG Schimmert, kadastraal bekend gemeente Schimmert sectie A nummer 4312, groot drie are en vier en twintig centiare (3 a en 24 ca),
hierna te noemen "Registergoed 10";

Tussenmassa 5: Registergoed 9 en Registergoed 10 tezamen, alleen bij afslag;

Kavel 11:
Registergoed A en Registergoed B tezamen;

Objectgegevens

Soort object Bedrijfsruimte
Kadastrale gegevens 1. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Hellendoorn sectie C, complexaanduiding 11168-A, appartementsindex 41, hierna te noemen "Registergoed A"; 2. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Hellendoorn sectie C, complexaanduiding 11168-A, appartementsindex 42, hierna te noemen "Registergoed B";
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 9 mei 2018 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie 1% van de hoogst geboden inzetsom voor rekening van koper
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 5 juni 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. B. Gerrissen-Prins

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

De veiling geschiedt in drie (3) kavels, bij inzet en afslag, alsmede één (1) tussenmassa, alleen bij afslag.

De gunning geschiedt overeenkomstig de veilingvoorwaarden.

Voor zover Verkoper bekend is het registergoed verhuurd conform de huurovereenkomsten welke zullen worden gepubliceerd.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt zes procent (6%) over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komen alle kosten, waaronder publicatiekosten, kosten internetplatform, exploit- en royementskosten, eventuele advocaatkosten en het notarieel honorarium, alsmede de eventuele achterstallige waterschapslasten, de eventuele ontruimingskosten en achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.
Tevens komt de inzetpremie (één procent (1%) van de hoogst geboden inzetsom) voor rekening van de koper. De inzetpremie van Kavel 11 komt ten laste van de koper van Kavel 11 danwel voor rekening van de koper van de Eindmassa. Voor de goede orde wordt hierbij opgenomen dat er enkel inzetpremie zal worden voldaan over de inzetsom, zijnde het hoogste bedrag bij de inzet. Er zal dus nimmer premie worden voldaan over het afmijnbedrag aan de hoogste bieder bij de afslagfase, ook niet indien de Tussenmassa of de Eindmassa van alle kavels wordt gemijnd.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 820,00 .
Bijdrage VvE per maand € 205,00. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 24 april 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van tien procent (10%) van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 5 juni 2018.

Info: www.veilingnotaris.nl
Van Heeswijk Notarissen N.V., Weena 592, Postbus 1330, 3000 BH Rotterdam, tel. 010-22 40 900, fax 010-22 40 901, in behandeling bij mw. mr. B. Gerrissen-Prins.

Foto's
Downloads
Akte Vaststelling Veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
BAG Willem-Alexanderstraat 5.pdf pdf-document
Bodemloketrapport.pdf pdf-document
Energielabel Willem-Alexanderstraat 5 (geen resultaat).pdf pdf-document
Energielabel Willem-Alexanderstraat 5 A (geen resultaat).pdf pdf-document
Huurovereenkomst Willem-Alexanderstraat 5 en 5 A.pdf pdf-document
Kadastrale Kaart.pdf pdf-document
Ruimtelijke plannen.JPG afbeelding
Ontvangen informatie gemeente.pdf pdf-document
splitsingsakte Afschrift openbaar register Hyp4 dl 9234 nr 37 reeks ZWOLLE.pdf pdf-document
splitsingsakte Afschrift openbaar register Hyp4 dl 9234 nr 39 reeks ZWOLLE.pdf pdf-document
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
Ontvangen informatie VVE.pdf pdf-document
kostenoverzicht Kavel 11.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.