Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Socratesstraat 309 Rotterdam

6

jun

2018

Socratesstraat 309
3076 BX Rotterdam

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 6 juni 2018
vanaf 09:30
Online bieden
Nationalevastgoedveiling.nl
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is vertreken op dinsdag 22 mei 2018 om 23:59.

Object

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente IJsselmonde, sectie C, complexaanduiding 3986-A,
appartementsindex 6, omvattende:
a. het een/vierentwintigste (1/24e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit een gebouw met toebehoren, hierna aan te duiden als: “het Gebouw”, met daarbij behorende grond, plaatselijk bekend Socratesstraat 309 tot en met 355, te 3076 BX Rotterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente IJsselmonde, sectie C, nummer 2833, groot vijf are en negenendertig centiaren (5 a. en 39ca.); en
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de flatwoning op de eerste verdieping met een berging in de onderbouw, plaatselijk bekend 3076 BX Rotterdam, Socratesstraat 309;

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente IJsselmonde, sectie C, complexaanduiding 3986-A, appartementsindex 6, omvattende: a. het een/vierentwintigste (1/24e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit een gebouw met toebehoren, hierna aan te duiden als: “het Gebouw”, met daarbij behorende grond, plaatselijk bekend Socratesstraat 309 tot en met 355, te 3076 BX Rotterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente IJsselmonde, sectie C, nummer 2833, groot vijf are en negenendertig centiaren (5 a. en 39ca.); en b. het recht op het uitsluitend gebruik van de flatwoning op de eerste verdieping met een berging in de onderbouw, plaatselijk bekend 3076 BX Rotterdam, Socratesstraat 309;
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 6 juni 2018 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Voor rekening van verkoper.
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 3 juli 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. mr. L.E.A. Langkamp

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

alsmede AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: de debiteur staat met de zijnen ingeschreven.

Wellicht wordt in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend. Bij beschikking van 8 mei 2018 is verlof verleend om het huurbeding te mogen inroepen en de termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is daarbij bepaald op dertig (30) dagen na de datum van betekening van de beschikking. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches, de eventuele ontruimingskosten en de eventuele achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum 3 juli 2018.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 2.470,--.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 22 mei 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 3 juli 2018.

Info: www.veilingnotaris.nl
Van Heeswijk Notarissen N.V., Weena 592, Postbus 1330, 3000 BH Rotterdam, tel. 010-22 40 900, fax 010-22 40 901, in behandeling bij mw. mr. L.E.A. Langkamp.

Foto's
Downloads
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
BAG.pdf pdf-document
bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
Bodemloketrapport.pdf pdf-document
Kadastrale_Kaart_IJSSELMONDE_C_3986_13-02-2018_10-54-04.pdf pdf-document
Ruimtelijke plannen.pdf pdf-document
Voorlopig Energielabel.pdf pdf-document
splitsingsakte.pdf pdf-document
Stukken Vereniging van Eigenaars.pdf pdf-document
Informatie gemeente omtrent Wkpb.pdf pdf-document
kostenoverzicht.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.