Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Jaltadaheerd 25 Groningen

13

jun

2018

Jaltadaheerd 25
9737 HA Groningen

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 13 juni 2018
vanaf 13:30
Online bieden
Via Veilingcollectief
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Vastgoedveiling OV Noord

Van der Valk Hotel Drachten
Lavendelheide 4
9202PD Drachten

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is vertreken op dinsdag 29 mei 2018 om 23:59.

Object

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Groningen, sectie AB complexaanduiding 3114-A, appartementsindex 1, omvattende:
a. het één/vierendertigste (1/34e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het complex, bestaande uit drie blokken met daarin vierendertig (34) woningen en vierendertig (34) afzonderlijke bergingen, plaatselijk bekend Jaltadaheerd 25 tot en met 45 en 61 tot en met 73 te Groningen, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Groningen, sectie AB, nummer 3103 groot vijf aren (5a) drieënveertig centiaren (43ca), nummer 3105 groot achtendertig centiaren (38ca), nummer 3106 groot acht aren (8a) vijfendertig centiaren (35ca) en 3109 groot op negen aren (9a) en achtendertig centiaren (38ca); en
b. het uitsluitend gebruik van de woning op de begane grond en de eerste woonlaag met afzonderlijke berging op de begane grond, plaatselijk bekend Jaltadaheerd 25 te 9737 HA Groningen.

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Groningen AB nummer 3114 appartementsindex 1
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Vastgoedveiling OV Noord

Van der Valk Hotel Drachten
Lavendelheide 4
9202PD Drachten

woensdag 13 juni 2018 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

Veldkamp Elzinga Koster Notarissen - Hoogezand

Meint Veningastraat 121
9601 KE Hoogezand

Dhr. mr. M.J.J. Bolt

Telefoonnummer 0598-399880
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: de debiteur staat ingeschreven en het is voorts (mogelijk) verhuurd en/of in gebruik gegeven aan een derden.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en de eventuele ontruimingskosten en de eventuele achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 29 mei 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend dienen alle bieders en mijners zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van
€ 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 10 juli 2018.

Info: WWW.VEILINGNOTARIS.NL

Foto's
Downloads
BAG.pdf pdf-document
veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
kadastrale kaart.pdf pdf-document
kostenoverzicht.pdf pdf-document
Afschrift openbaar register Hyp4 dl 5885 nr 30 reeks GRONINGEN.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.