Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Naaldwijkseweg 18 Wateringen

14

jun

2018

Naaldwijkseweg 18
2291 PA Wateringen

Appartement + Bedrijfsruimte

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag donderdag 14 juni 2018
vanaf 14:00
Online bieden
Via BOG Auctions
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

BOG auctions


Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is vertreken op woensdag 30 mei 2018 om 23:59.

Object

Het appartementsrecht omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte met aanhorigheden, plaatselijk bekend Naaldwijkseweg 18 te 2291 PA Wateringen, gemeente Westland, kadastraal bekend gemeente Wateringen, sectie C, complexaanduiding 4865-A, appartementsindex 6, uitmakende het eenhonderdnegenentachtig/drieduizend tweehonderdvierentwintigste (189/3.224e) aandeel in een perceel grond gelegen aan de Naaldwijkseweg te Wateringen, gemeente Westland, waarop is gesticht een complex van vier en twintig (24) bedrijfsruimten met aanhorigheden, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Wateringen, sectie C, nummer 4864, groot vier en zestig are en drie centiare,

Objectgegevens

Soort object Appartement + Bedrijfsruimte
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Wateringen, sectie C, complexaanduiding 4865-A, appartementsindex 6.
Bezichtiging In overleg

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

BOG auctions

donderdag 14 juni 2018 vanaf 14:00

Online bieden via externe website

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. M.F.M. Coll

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVI 2015 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden zijn vanaf 8 mei 2018 op te vragen bij CMS Derks Star Busmann N.V. In de tussentijd dient u rekening te houden met eventuele wijzigingen in c.q. aanvullingen op de bijzondere veilingvoorwaarden.

ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
6.1 Algemene veilingvoorwaarden
Deze openbare verkoop zal worden gehouden – voor zover daarvan bij de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken – onder de Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 ("AVVI 2015"), vastgesteld door de stichting: Stichting tot bevordering van onafhankelijke veilingen met internetbieden, met zetel te Amsterdam en met adres: 1081 JJ Amsterdam, Amstelveenseweg 638, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 57252106 en opgenomen in een akte op eenendertig december tweeduizend veertien verleden voor mr. M.R.H. Krans, notaris te Rotterdam, van welke akte een afschrift is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op twee januari tweeduizend vijftien in register Hypotheken 4, deel 65530 nummer 153. Deze voorwaarden worden geacht woordelijk in deze akte opgenomen te zijn en een onverbrekelijk deel van deze akte te vormen. In deze voorwaarden staat onder meer vermeld dat het bieden geschiedt doordat de bieders hun bieding ingeven en bevestigen op de daartoe duidelijk aangegeven plaats op de website: http://www.bog-auctions.com (de "Website"). De eventuele koper of bieders op de veiling worden geacht tevoren kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en wordt geacht zich aan de inhoud te onderwerpen.
6.2 Bijzondere veilingvoorwaarden
Met betrekking tot het Registergoed en de openbare verkoop daarvan gelden voorts nog de volgende bijzondere voorwaarden, welke voor zover van toepassing, boven de AVVI 2015 prevaleren:
Artikel 4. De veiling
Aan artikel 4 lid 2 AVVI 2015 wordt toegevoegd:
Inzet en afslag vinden na elkaar plaats op veertien juni tweeduizend achttien vanaf veertien uur (14.00 uur) via de Website
In aanvulling op het bepaalde in artikel 4 AVVI 2015 wordt hierbij bepaald dat het afslagbedrag, zijnde de optelling van het bedrag in de eerste fase (opbod) en het bedrag in de tweede fase (afslag), de koopsom vormt.
Artikel 5. Het Bod
In afwijking van het bepaalde in artikel 5 lid 7 AVVI 2015 zal, indien in de laatste drie minuten voor het einde van de Inzet een nieuw Bod wordt gedaan, de Inzet automatisch met twee minuten worden verlengd, met dien verstande dat de Inzet niet wordt verlengd indien de Inzet als gevolg van deze verlenging na de in artikel 4 lid 1 bedoelde eindtijd eindigt.
Artikel 7. Inzetpremie
De inzetpremie als bedoeld in artikel 7 lid 1 AVVI 2015 bedraagt een procent (1%) en wordt aan de koper in rekening gebracht.
In afwijking van artikel 11 lid 2 AVVI 2015 wordt de inzetpremie niet door de Verkoper voldaan als de veiling geen doorgang vindt of de Verkoper niet tot gunning overgaat.
Artikel 8. Bieden voor een ander
Een bieder heeft, overeenkomstig het in artikel 8 lid 3 AVVI 2015 bepaalde, het recht te verklaren, dat hij een Bieding namens een of meer anderen heeft uitgebracht. Deze verklaring dient voor de betaling van de Koopsom door de bieder aan de Veilingnotaris te worden gedaan.
Artikel 9. Gunning, beraad, niet gunning en afgelasting
In afwijking van het bepaalde in artikel 9 lid 2 AVVI 2015 eindigt de Termijn van Beraad zes werkdagen na de dag van de Veilingperiode of zoveel eerder als de Verkoper mocht hebben gegund.
Conform het bepaalde in artikel 9 lid 2 AVVI 2015 heeft Verkoper het recht om te gunnen aan een andere bieder dan de hoogste bieder.
Artikel 10. Belastingen en kosten
10.1 In afwijking van/aanvulling op het bepaalde in artikel 10 AVVI 2015 komen voor rekening van koper alle eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn, alsmede de navolgende kosten:
- de overdrachtsbelasting die bij de levering van het Registergoed verschuldigd zal zijn;
- het honorarium van de notaris;
- de kosten van de - eventuele - akte de command;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
- de kosten van advertenties, biljetten, marketing, afslagersloon, zaalhuur en huur van computers;
- kosten opvragen informatie;
- de inzetpremie;
- de kosten van doorhalingen van de inschrijvingen van hypotheken en beslagen;
- kosten van de deurwaarder ten aanzien van de uitgebrachte exploten;
- de eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn
- de kosten (honorarium advocaat en leges rechtbank) voor een eventuele verzoekschriftprocedure bij inroeping huurbeding en/of indiening koopovereenkomst;
een en ander te verhogen met (eventueel) verschuldigde omzetbelasting.
Voor een specificatie van de kosten wordt verwezen naar de Website en/of www.veilingnotaris.nl.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge artikel 11 lid 1 AVVI 2015 de koopsom moet worden betaald.
10.2 (i) Overdrachtsbelasting
Voor zover bekend aan Schuldeiseres is ter zake van de verkrijging van het Registergoed zes procent (6%) overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting komt volledig voor rekening en risico van Koper.
(ii) Omzetbelasting
Voor zover bekend aan Schuldeiseres is de Rechthebbende een ondernemer als bedoeld in artikel 7 van de Wet op de omzetbelasting 1968.
Ter zake van de levering van het Registergoed wordt een beroep gedaan op de goedkeuring uit onderdeel 5.4 van het besluit van de staatssecretaris van Financiën van negentien september tweeduizend dertien, nr. BLKB2013/1686M, zodat artikel 3 lid 5 van de Wet op de omzetbelasting 1968 buiten toepassing blijft en het Registergoed niet wordt geacht aan en vervolgens door de Veilinghouder te zijn geleverd.
Tot uitgangspunt wordt genomen dat de levering van het Registergoed moet worden aangemerkt als de overgang van een geheel of gedeelte van een algemeenheid van goederen in de zin van artikel 37d van de Wet op de omzetbelasting 1968 ("overdracht van een onderneming"), zodat voor de heffing van omzetbelasting wordt geacht dat geen leveringen of diensten plaatsvinden en derhalve geen omzetbelasting is verschuldigd. Koper is verplicht de exploitatie van het Registergoed als ondernemer in de zin van artikel 7 van de Wet op de omzetbelasting 1968 voort te zetten en treedt ingevolge artikel 37d van de Wet op de omzetbelasting 1968 van rechtswege in de plaats van de Rechthebbende, zodat een eventuele herziening van omzetbelasting, als bedoeld in artikel 15 leden 4 en 6 van de Wet op de omzetbelasting 1968 juncto artikel 11 tot en met 13a van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968, volledig voor rekening en risico van Koper komt.
Voor zover bekend aan Schuldeiseres is het Registergoed op achttien augustus tweeduizend acht aan de Rechthebbende (op)geleverd en is de Rechthebbende het Registergoed op of omstreeks achttien augustus tweeduizend acht gaan gebruiken, zodat de herzieningstermijn op zijn vroegst op eenendertig december twee duizend achttien eindigt (ervan uitgaande dat het gehanteerde boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar).
Indien artikel 37d van de Wet op de omzetbelasting 1968 niet van toepassing mocht zijn, is de levering van het Registergoed vrijgesteld van omzetbelasting op grond van artikel 11 lid 1 onderdeel a van de Wet op de omzetbelasting 1968, aangezien het Registergoed meer dan twee (2) jaren geleden voor het eerst in gebruik is genomen en er niet wordt geopteerd voor een met omzetbelasting belaste levering in de zin van artikel 11 lid 1 onderdeel a ten tweede van de Wet op de omzetbelasting 1968.
Met het doen van een bieding stemt de Koper expliciet in met de hiervoor omschreven fiscale behandeling en de daaruit voortvloeiende gevolgen en verplichtingen.
Artikel 11. Tijdstip van betaling
11.1 In afwijking van het bepaalde in artikel 11 lid 1 AVVI 2015 dient de koper:
(a) tien procent (10%) van de koopsom, alsmede de waarborgsom als bedoeld in artikel 13 lid 1 AVVI 2015 (zijnde tien procent (10%) van de koopsom) uiterlijk drie (3) dagen na de Gunning; en
(b) de overige voor zijn rekening komende kosten, belastingen en lasten uiterlijk zes (6) weken na de veiling,
te voldoen bij de Veilingnotaris op rekeningnummer NL10 RABO 0103.3686.04 onder vermelding van "aanbetaling kosten veiling 61800166/MFC".
11.2 Het in artikel 11.1 sub (a) gestelde komt te vervallen indien de Verkoper schriftelijk heeft verklaard dat het bedoelde bedrag niet behoeft te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Artikel 16. Bijzondere lasten, beperkingen en uitsluitingen
16.1 Aanschrijvingen
Blijkens schriftelijke informatie van de gemeente Westland de dato twaalf april tweeduizend achttien is gebleken dat er geen (voor-)aanschrijving(en) en/of mondelinge aanzegging bekend is/zijn. De Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.
Uit een kadastraal uittreksel van heden is gebleken dat er geen (voor-) aanschrijving(en) en/of mondelinge aanzegging bekend is/zijn. De Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.
16.2 Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar een aantekening in voormelde Openbare Registers ter zake een besluit op basis van de Huisvestingswet (Splitsingsvergunningstelsel Regionale huisvestingsverordening, Huisvestingsverordening 2015 gemeente Westland). In een schrijven van de gemeente Westland de dato twaalf april tweeduizend achttien, is de Huisvestingsverordening 2015 gemeente Westland beknopt samengevat, woordelijk luidende:
"Voor splitsen in appartementsrechten is een splitsingsvergunning vereist voor alle gebouwen bevattende woonruimte onder de huurprijsgrens (€ 710,68 prijspeil per 1 januari 2015) en onder een koopprijsgrens (€ 177.975 per 1 januari 2015).
Wanneer u een huurwoning of koopwoning met een koopprijs onder € 250.000 aan de woonruimtevoorraad wilt onttrekken, heeft u een onttrekkingsvergunning nodig. Dit geldt voor de volgende situaties:
- het omvormen van woonruimte tot bedrijfsruimte;
- het omvormen van woonruimte tot kantoor of winkel;
- het samenvoegen van meerdere woonruimten tot één woonruimte;
- de kamergewijze verhuur van woonruimte;
- de sloop van woonruimte.
Een huisvestingsvergunning is verreist voor alle woningen onder de huurprijsgrens (€ 710,68 prijspeil per 1 januari 2015).
Voor de verkoop heeft deze beperking geen consequenties maar wel op het moment dat de eigenaar voornemens is om de woonruimte te splitsen of te onttrekken."
16.3 Bestemming en gebruik / bodeminformatie
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed/ bodeminformatie wordt te dezen verwezen naar:
1. een stuk van de gemeente Westland de dato twaalf april tweeduizend achttien waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
2. de relevante voorschriften van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Wateringen van de gemeente Westland, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
3. het rapport van het Bodemloket de dato negen april tweeduizend achttien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage).
4. voormeld reglement van de vereniging van eigenaars, waarin is vastgesteld dat de bestemming van het Registergoed is: bedrijfsruimte.
16.4 Energieprestatielabel
De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoper verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoper voor alle (eventuele) aanspraken te dezer zake. De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
16.5 Erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar hiervoor genoemde akte van scheiding en verdeling, waarin staat vermeld:
"VERWIJZING NAAR EERDERE AKTEN
Voor bestaande erfdienstbaarheden en overige rechten en verplichtingen met betrekking tot het registergoed, wordt verwezen naar:
A. een akte van transport, op zesentwintig juni negentienhonderd achtennegentig voor notaris Mr A. Verrijp te Westland verleden, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Zoetermeer in deel 14810 nummer 21, in welke akte wordt verwezen naar een onderhandse akte houdende de koopovereenkomst terzake van de grond gesloten tussen de bestuurscommissie Westland van het openbaar lichaam Stadsgewest Haaglanden, waarin voorkomt, woordelijk luidende:
“Bouwvergunning, bouwplicht en gevolgen niet voldoen
Artikel 9
Enzovoorts.
Afscheidingen, parkeer- en groenvoorziening, kabels enzovoorts
Artikel 10
1. Koper kan zonodig, in overleg met burgemeester en wethouders van de gemeente Wateringen, het perceel grond - voor zover geen afscheidingen worden verkregen door opgaande muren en/of sloten - van erfafscheidingen voorzien. De kosten van het aanbrengen, onderhouden en zonodig vernieuwen van de erfafscheidingen komen geheel ten laste van de koper en zijn rechtverkrijgenden.
2. Koper is voorts verplicht:
a. op het hem in eigendom over te dragen perceel grond voor voldoende parkeerruimte - afgezien van de hierna onder sub b van dit lid genoemde grondstrook - voor zijn bedrijfsvestiging te zorgen, de wijze waarop en de mate waarin in de behoefte aan parkeerruimte wordt voorzien, behoeft de goedkeuring van burgemeester en wethouders van de gemeente Wateringen;
b. te gedogen dat in een nader aan te geven strook van het in eigendom over te dragen perceel aan de wegzijde, welke strook niet mag worden bebouwd, zonodig kabels, leidingen enzovoorts van openbare nutsbedrijven alsmede door burgemeester en wethouders van de Gemeente Wateringen andere aan te wijzen (nuts)bedrijven (bijvoorbeeld CAI-Westland, KPN/TELECOM) worden gelegd en straatverlichtingspalen worden geplaatst; het in dit punt genoemde dient ten laste van het over te dragen perceel in de akte van overdracht als erfdienstbaarheden te worden gevestigd;
c. een transformatorruimte of hoogspanningsstation inpandig op te nemen indien de bedrijfsvoering een dergelijke voorziening vereist;
d. op het hem in eigendom over te dragen perceel grond te zorgen voor enige groenvoorzieningen, speciaal aan de wegzijde van het perceel; de kosten van het aanleggen, onderhouden, vernieuwen enzovoorts van de groenvoorzieningen komen voor rekening van de koper.
Boeten
Artikel 11
Door niet, niet volledige- of niet tijdige nakoming of overtreding van één of meer van deze voorwaarden en bepalingen, voor zover daarbij geen boetebepaling is vermeld, zal koper van rechtswege in gebreke zijn en door het enkele feit van niet-, of niet volledige, of niet tijdige nakoming ten behoeve van de BCW een boete verbeuren groot twintig procent (20%) van de met de BCW overeengekomen koopsom van het perceel grond, voor elke maal dat een bepaling niet of niet volledig wordt nagekomen of wordt overtreden, met een minimum van eenduizend gulden ( 1.000,00) onverminderd de verplichting van koper ten opzichte van de BCW of de gemeente Wateringen om alsnog aan de gestelde voorwaarden te voldoen.
Artikel 12
De boeten, bedoeld in artikelen 9, achtste lid, 11, 14, 15, 17 derde lid en 18 zullen tot de verschuldigde bedragen moeten worden betaald binnen één maand na daartoe strekkende aanmaning van de BCW, met dien verstande, dat nimmer enige uitdrukkelijke ingebrekestelling wordt vereist; de aanmaning wordt niet gedaan, dan nadat de verkrijgende of overdragende partij ten minste een maand te voren per aangetekende brief op het verzuim is opmerkzaam gemaakt en zal achterwege blijven, indien het verzuim tijdig ten genoegen van de BCW is hersteld.
Enzovoorts.
Vereniging van Eigenaren
Artikel 14
1. De koper is verplicht lid te zijn en te blijven van een mede door de gemeente Wateringen op te richten vereniging van eigenaren (de 'Vereniging van Eigenaren Zwethove'), met inachtneming van de bepalingen in de statuten/reglementen van die vereniging. Deze vereniging heeft ten doel de belangen te behartigen van de leden en voorts het beheren van de gezamenlijke groen- en waterpartijen van het bestemmingsplan Regionaal Bedrijfsterrein Zwethove. Indien de gemeente Wateringen daartoe verzoekt, zal koper alle medewerking verlenen de vereniging op te richten.
2. Indien koper niet voldoet aan het eerste lid van dit artikel zal hij van rechtswege ingebreke zijn en door het enkele feit van niet, niet volledige nakoming of overtreding en ten behoeve van de BCW een boete verbeuren groot vijftig procent (50%) van de aan de BCW betaalde koopsom van het perceel grond, onverminderd de verplichting van koper ten opzichte van de BCW om alsnog aan de gestelde voorwaarden te voldoen.
Verhuur en verkoop
Artikel 15
1. De koper mag de gronden en opstallen verhuren of verkopen onder de voorwaarden dat:
a. de bedrijfs- en kantoorruimten uitsluitend worden verhuurd of verkocht aan startende of doorstartende ondernemers;
b. de huurders en/of kopers het onroerend goed gebruiken overeenkomstig de bepalingen van het bestemmingsplan Regionaal Bedrijfsterrein Zwethove;
c. de koper aan de BCW, of bij eventuele opheffing van de BCW aan de gemeente waar binnen het onroerend goed is gelegen, eenmaal per jaar, op een januari, een actueel overzicht verstrekt van de gebruikers, huurders of eigenaren van de bedrijfs- en kantoorruimten.
2. Voorzover sprake is van J.T. van der Zalm Nieuwbouwprojecten B.V. en /of de holding daarvan, kan zonder voorafgaande toestemming van de BCW verhuur van de gronden en opstallen plaatsvinden aan de werk- en/of dochtermaatschappijen daarvan, voorzover aan de voorwaarden van het bestemmingsplan wordt voldaan.
3. Artikel 14, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.
Milieu
Artikel 17
1. Koper staat in voor volledige naleving van de betreffende milieuvoorschriften ook door de in artikel 15 genoemde gebruikers, huurders en eigenaren van de bedrijfs en kantoorruimten.
2. Eventuele door, en/of onder, koper vervuilde grond zal - op sommatie door burgemeester en wethouders van Wateringen - voor rekening van de koper of opvolgende verkrijger op een milieuverantwoorde wijze worden verwerkt casu quo worden afgevoerd naar een daartoe door de overheid aangewezen inrichting.
3. Ten aanzien van het bepaalde in het tweede lid, is het gestelde in artikel 14, tweede lid van overeenkomstige toepassing.
Kettingbeding
Artikel 18
Bij elke vervreemding in eigendom of zakelijk gebruiks- of genotsrecht van het onderhavige perceel of een gedeelte daarvan moet het bepaalde in dit artikel en het vermelde in de artikelen 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17 en 19 aan de nieuwe verkrijger in eigendom of enig zakelijk gebruiks- of genotsrecht worden opgelegd, ten behoeve van de BCW worden bedongen en aangenomen en in elke verdere akte van vervreemding in eigendom of zakelijk gebruiks- en genotsrecht worden overgenomen, zulks op verbeurte door de koper of iedere opvolgende eigenaar of zakelijk gebruiks- of genotsgerechtigde, die verzuimt op te leggen, te bedingen, aan te nemen of te doen opnemen, van een onmiddellijk opeisbare boete groot vijftig procent (50%) van de aan de BCW betaalde koopsom met een minimum boete van eenduizend gulden ( 1.000,00). De nalatige zal in gebreke zijn door het enkele feit van niet-nakoming of overtreding van deze bepaling, terwijl de verplichting om alsnog aan het gemaakte beding te voldoen onverminderd blijft bestaan.
Indexering van alle boeten
Artikel 19
Alle in deze uitgifte voorwaarden genoemde boeten, worden jaarlijks per een januari, voor het eerst op een januari een januari tweeduizend, geïndexeerd aan de hand van het prijsindexcijfer van de bouwkosten van woningen, vastgesteld door het Centraal Bureau van de Statistiek, waarbij als peildatum zal gelden een januari negentienhonderd achtennegentig. Ingeval de bekendmaking van gemeld prijsindexcijfer te eniger tijd niet meer zou plaatsvinden, zal de indexering geschieden aan de hand van de bekend gemaakte gegevens die het meest aansluiten bij voormeld prijsindexcijfer van de bouwkosten van woningen.
VESTIGING ERFDIENSTBAARHEDEN
Partijen zijn een overeenkomst aangegaan, waarbij de volgende erfdienstbaarheden worden gevestigd:
A. Ter uitvoering daarvan wordt bij deze ten behoeve van het bij deze akte verkochte en ten laste van het niet-verkochte gedeelte van gemeld perceel als erfdienstbaarheid gevestigd: het recht tot het hebben, houden, onderhouden en/of vernieuwen van leidingen, buizen en kabels ten behoeve van openbare nutsbedrijven; en
B. ter uitvoering daarvan wordt bij deze ten laste van het bij deze akte verkochte en ten behoeve van het niet-verkochte gedeelte van gemeld perceel als erfdienstbaarheid gevestigd: het recht tot het hebben, houden, onderhouden en/of vernieuwen van leidingen, buizen, kabels en straatverlichtingspalen ten behoeve van openbare nutsbedrijven.”
B. een akte van transport, op zestien november negentienhonderd achtennegentig verleden voor notaris Mr J.Z. Moree te Westland, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Zoetermeer op zeventien november daarna, in deel 15162 nummer 22, in welke akte ondermeer voorkomt het navolgende, woordelijk luidende:
“VESTIGING ERFDIENSTBAARHEDEN
Tussen verkoper en koper is overeengekomen dat na te melden erfdienstbaarheden worden gevestigd.
Ter uitvoering daarvan wordt bij deze gevestigd en aanvaard:
- ten behoeve en ten laste over en weer van het verkochte respectievelijk ten behoeve en ten laste van het registergoed dat in de splitsing in appartementsrechten is betrokken, kadastraal bekend gemeente Wateringen, sectie C nummer 4864, enerzijds en ten behoeve en ten laste over en weer van het belendende perceel bouwgrond met de daarop te stichten opstallen, waarvan de ondernemer tevens rechtshebbende is, kadastraal bekend gemeente Wateringen, sectie C nummer 4863, de navolgende erfdienstbaarheden:
A.1. de erfdienstbaarheid van licht, inhoudende de bevoegdheid aan en in de op het heersende erf te bouwen opstallen, ramen en lichten te hebben op kortere afstand van het dienend erf dan bij de wet is toegelaten, zonder dat hiervoor de in de wet genoemde beperkingen gelden;
A.2. de erfdienstbaarheid van overbouw, inhoudende de verplichting voor de rechthebbenden van het dienend erf, te dulden, dat terzake van de daarop te stichten opstallen eventueel gedeeltelijk op het dienend erf is gebouwd, casu quo hierboven uitsteekt, casu quo versnijdingen van de funderingen of de bij een gebouw behorende leidingen en kabels gedeeltelijk in zijn geheel zijn aangebracht;
A.3. de erfdienstbaarheid van afvoer van regenwater en drop overeenkomstig de aan te brengen goten, leidingen en putten, mede inhoudende de verplichting voor het dienende erf, het overlopende water van het dak van de op het heersende erf te bouwen opstallen te ontvangen;
A.4. de erfdienstbaarheid van afvoer van faecaliën en huishoud water overeenkomstig de aan te brengen putten en leidingen naar het gemeenteriool. Het onderhoud van de met de uitoefening van gemelde erfdienstbaarheden samenhangende werken is voor rekening van de rechthebbenden van het heersend en het dienende erf pro rata parte ieders nut;
- ten behoeve van het bij deze verkochte appartementsrecht casu quo ten behoeve van het registergoed dat in de splitsing in appartementsrechten is betrokken, kadastraal bekend gemeente Wateringen, sectie C nummer 4864, en ten laste van bovenomschreven aan de ondernemer behorende registergoed kadastraal bekend gemeente Wateringen, sectie C nummer 4863 de erfdienstbaarheid van weg rechtgevende aan de rechthebbende(n) van het heersend erf om op de minst bezwarende wijze met de aan de bedrijfsuitoefening in de onderscheidenlijke bedrijfsruimten dienstbare vervoermiddelen, via de open te verharden stroken grond gelegen rondom de voorgenomen bebouwing tot aan de grenzen van het in de splitsing betrokken perceel en gemeld belendend erf, te komen van en te gaan naar de openbare weg.
De kosten van onderhoud, instandhouding en (her)aanleg van de verharding zijn voor rekening van de rechthebbenden van het heersend en het lijdend erf, in verhouding elf staat tot één.
Het is de rechthebbenden van het heersend erf verboden om op het lijdend erf met voertuigen te parkeren of op enige mate de vrije doorgang naar de openbare weg te belemmeren."
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoper bij de levering aan koper worden opgelegd en dienen door Verkoper ten behoeve van Rechthebbende bedoeld in de hiervoor aangehaalde bepalingen voor deze te worden aangenomen.
16.6 Splitsing
Op het Registergoed is van toepassing het reglement van de vereniging: "Vereniging van Eigenaars Vereniging van Eigenaars Bedrijfsunits aan de Middenweg te Wateringen", gevestigd te Wateringen, bestaande uit:
(a) het modelreglement, vastgesteld bij akte op twee januari negentienhonderd tweeënnegentig verleden voor een plaatsvervanger van mr. J.W. Klinkenberg, (destijds) notaris te Rotterdam, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te 's-Gravenhage) op tien januari negentienhonderd tweeënnegentig in register Hypotheken 4, in deel 9763 nummer 1, en
(b) het bijzonder reglement van de vereniging van eigenaars als is vastgesteld bij akte van splitsing in appartementsrechten op elf november negentienhonderd achtennegentig verleden voor mr. J.Z. Moree, destijds notaris te Naaldwijk, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Zoetermeer) op twaalf november negentienhonderd achtennegentig in register Hypotheken 4, in deel 15152, nummer 15.
Volgens opgave van de administrateur van de vereniging van eigenaren bedragen de servicekosten eenhonderdeenentwintig euro en vierenvijftig cent (EUR 121,54) per maand. De achterstallige servicekosten zijn voor het afgelopen en lopende boekjaar tevens voor rekening van de koper en bedragen per een mei tweeduizend achttien tweeduizend zesenzestig euro en achttien cent (EUR 2.066,18).
Het aandeel in het reservefonds bedraagt: vijfhonderdachtenvijftig euro en achtendertig cent (EUR 558,38).
16. 7 Aanvaarding "as is, where is"
De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is" principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het Registergoed – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte – geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoper dan wel jegens de notaris.
In aanvulling op het vorenstaande geven de Verkoper en de notaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake juistheid van het registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.
Artikel 19. Risico en verzekering
In aanvulling op het bepaalde in artikel 19 AVVI 2015 geldt het volgende:
Omtrent de verzekering van het Registergoed zijn geen gegevens bekend. De koper dient vanaf Gunning zelf voor verzekering zorg te dragen. De koper kan de verzekering niet overnemen.
Artikel 20. Aflevering
In aanvulling van het bepaalde in artikel 20 AVVI 2015 vindt de aflevering van het Registergoed plaats uiterlijk vier (4) weken na de veiling.
Artikel 22. Huur/gebruik
22.1 Conform en in aanvulling op artikel 22 AVVI 2015, heeft Verkoper een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed. Voorzover bekend bij Verkoper is een (gedeelte van) het Registergoed thans in gebruik bij (een) huurder(s). Verkoper beschikt over een huurovereenkomst met (een van) deze huurder(s), welke (geanonimiseerde) huurovereenkomst, hierna aangeduid als de "Huurovereenkomst", is op te vragen bij de bij de veiling betrokken makelaar en welke tevens ter inzage ligt bij de notaris.
Verkoper heeft middels deurwaardersexploit de dato een mei tweeduizend achttien zowel jegens de bekende als jegens de onbekende huurders een beroep gedaan op het huurbeding ex artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek.
22.2 De koper op de veiling aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden met inachtneming van het bovenvermelde.
22.3 Conform en in aanvulling op artikel 22 lid 4 AVVI 2015 geldt dat wat betreft iedere, ten tijde van de datum van het passeren van de akte van kwijting, dan wel, in geval van een koopovereenkomst krachtens artikel 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, ten tijde van de datum van het passeren van de akte van levering, van kracht zijnde overeenkomst tot gebruik/huurovereenkomst:
(a) het risico dat er op een (of meerdere) recht(en) uit hoofde van de overeenkomst beslag is gelegd voor rekening van de koper komt;
(b) de koper overigens ter zake:
(i) een door de gebruiker/huurder gestorte waarborgsom;
(ii) in weerwil van een verplichting ter zake niet door de gebruiker/huurder gestorte waarborgsom;
(iii) een in opdracht van de gebruiker/huurder gestelde bankgarantie; en/of
(iv) in weerwil van een verplichting ter zake niet in opdracht van de gebruiker/huurder gestelde bankgarantie,
geen aanspraak jegens de Verkoper heeft.
(c) de koper geen aanspraak jegens de Verkoper heeft op grond van het feit dat de gebruiker/huurder tot het moment van de datum van het passeren van de akte van kwijting dan wel, in geval van een koopovereenkomst krachtens artikel 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, ten tijde van de datum van het passeren van de akte van levering van het Registergoed servicekosten en eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting heeft voldaan;
(d) een eventueel door de gebruiker/huurder gestorte waarborgsom niet verrekend zal worden tussen de koper en de Verkoper.
(e) de eventuele lopende bruikleen-/huurtermijn tussen de Verkoper en de koper niet verrekend zal worden.
Artikel 25. Aansprakelijkheid
In aanvulling op artikel 25 van de AVVI 2015 geldt het volgende:
Verkoopinformatie
Door het doen van een Bieding op het Registergoed verklaart de bieder volledig op de hoogte te zijn van de inhoud van ter beschikking gestelde informatie (de "Verkoopinformatie").
Op de Verkoopinformatie is de navolgende disclaimer van toepassing:
De Verkoopinformatie is uitsluitend bedoeld om de gegadigde in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan.
In deze context geldt het navolgende:
(a) De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto's en alle overige gegevens zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt.
Hierbij zij opgemerkt dat er stukken kunnen zijn bijgevoegd die betrekking hebben op de oorspronkelijke situatie ten tijde van de verkrijging door de Rechthebbende.
Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk.
De in de Verkoopinformatie opgenomen foto's en andere gegevens kunnen tevens andere registergoederen omvatten dan het Registergoed.
(b) Indien uit de Verkoopinformatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, is dit een persoonlijk oordeel van de Verkoper dan wel zijn bestuurders of werknemers en/of derden die door de Verkoper daarvoor zijn ingeschakeld, één en ander gebaseerd op de thans ter beschikking staande gegevens.
Aan een dergelijk oordeel en/of de door de Verkoper of door derden daarvoor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend.
(c) Geen enkele medewerker van de Verkoper en geen van de door de Verkoper ingeschakelde derden (onder wie begrepen de Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) is gemachtigd om met betrekking tot het Registergoed (garantie)verklaringen te verstrekken.
De bieder en/of diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens de Verkoper dan wel zijn bestuurders of werknemers en/of door de Verkoper ingeschakelde derden (onder wie begrepen de Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de Verkoopinformatie, noch kan/kunnen hij/zij zich erop beroepen dat hij/zij niet voldoende in de gelegenheid is/zijn gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.
ARTIKEL 7. UITDRUKKELIJKE AANVAARDING LASTEN EN BEPERKINGEN
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.
ARTIKEL 8. ONDERHANDSE BIEDINGEN
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiser aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
ARTIKEL 9. WOONPLAATSKEUZE
Partijen kiezen woonplaats ten kantore van de bewaarder van deze akte.

Foto's
Downloads
bestemmingsregels.pdf pdf-document
Bodemloketrapport.PDF pdf-document
info gemeente.pdf pdf-document
Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart WATERINGEN C 4865 A6.PDF pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.