Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Tuinweg ong en Tuinweg 16 Oisterwijk

10

sep

2018

Tuinweg ong en Tuinweg 16
5061 HM Oisterwijk

Overig

Voortgang

Verkoop Beslagveiling
Inzet & afslag maandag 10 september 2018
vanaf 13:30
Online bieden
Via Veilingcollectief
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Openbare Verkoop Zuid-West

Zalencentrum De Raayberg
Antwerpsestraatweg 267
Bergen op Zoom

Object

1. een perceel grond thans in gebruik als parkeerplaats, plaatselijk bekend Tuinweg te Oisterwijk, kadastraal bekend gemeente Oisterwijk, sectie F nummer 2952, groot twee are tien centiare,
2. een perceel grond met daarop een gebouw dat toegang geeft tot een ondergrondse parkeercaroussel, plaatselijk bekend Tuinweg 16 te 5061 HM Oisterwijk, kadastraal bekend gemeente Oisterwijk, sectie F nummer 2954, groot twee are vijfentwintig centiare,

de percelen grond zijn ommuurd en thans in gebruik als parkeerplaats en in het gebouw is een parkeersysteem ten behoeve van de stalling van zesendertig (36) personenauto's gerealiseerd

Objectgegevens

Soort object Overig
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Oisterwijk, sectie F nummer 2952; en kadastraal bekend gemeente Oisterwijk, sectie F nummer 2954.
Bezichtiging In overleg

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Openbare Verkoop Zuid-West

Zalencentrum De Raayberg
Antwerpsestraatweg 267
Bergen op Zoom

maandag 10 september 2018 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Beslagveiling
Inzetpremie 1% van de inzetsom ten laste van koper
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling maandag 8 oktober 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. M.F.M. Coll

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Partnerkantoor

Seydlitz Notarissen

Ginnekenweg 284
4835 NK Breda

Telefoonnummer 076-5607800 Faxnummer 076-5607801

Mevr. N. Bagchus

 
Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Artikel 3. Veilingvoorwaarden
Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (de "AVVE"), opgenomen in een notariële akte op vijf december tweeduizend zestien verleden voor mr. J.H. Oomen, notaris in
's-Hertogenbosch, ingeschreven bij voormelde Dienst op vijf december tweeduizend zestien, in register Hypotheken 4, deel 69567 nummer 129, welke worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en van toepassing te zijn, voor zover daarvan bij deze akte niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.
Op deze openbare verkoop zijn bovendien van toepassing de navolgende bijzondere veilingvoorwaarden.
HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
Artikel 1. Wijze van veiling
De veiling geschiedt in een zitting bij inzet en afslag en wel op tien september tweeduizend achttien om dertien uur dertig minuten in La Place Wouwse Tol aan de Mastendreef 85 te 4623 RE Bergen op Zoom.
Artikel 2. Betaling koopsom
De koopsom moet worden betaald uiterlijk zes (6) weken na de gunning voor twaalf uur des middags.
Artikel 3. Kosten
Voor rekening van koper komen de kosten, verschuldigd conform artikel 9 lid 2 van de AVVE (waaronder begrepen de kosten van publicaties op veilingsites) en de eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge deze bijzondere veilingvoorwaarden de koopsom moet worden betaald.
Voor een specificatie van het honorarium en de kosten wordt verwezen naar de na te vermelden veilingsite.
Artikel 4. Belastingen
Voor zover bekend aan Schuldeiseres is ter zake van de levering casu quo verkrijging van het Registergoed zes procent (6%) overdrachtsbelasting, geen omzetbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting komt volledig voor rekening en risico van Koper.
Ter zake van de levering van het Registergoed wordt een beroep gedaan op de goedkeuring uit onderdeel 5.4 van het besluit van de staatssecretaris van Financiën van negentien september tweeduizend dertien, nr. BLKB2013/1686, zodat artikel 3 lid 5 van de Wet op de omzetbelasting 1968 buiten toepassing blijft en het Registergoed niet wordt geacht aan en vervolgens door de Veilinghouder te zijn geleverd.
Met het doen van een bieding stemt de Koper expliciet in met de hiervoor omschreven fiscale behandeling en de daaruit voortvloeiende gevolgen en verplichtingen.
Artikel 5. Aanvaarding, gebruikssituatie, ontruiming/overgang risico
De Schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed.
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed in gebruik bij Rechthebbende en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan.
De Schuldenaar/Rechthebbende, alsmede degenen die zich op het moment van de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing zonder recht of titel in het Registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan koper, zijn op grond van het bepaalde in artikel 525 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering genoodzaakt tot ontruiming.
De Schuldenaar/Rechthebbende zal op enkel vertoon van het voormelde proces verbaal tot ontruiming worden genoodzaakt op de wijze als bepaald in de artikelen 556 en 557 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
Voor het geval dat het Registergoed toch aan derden in huur of gebruik is afgestaan dan zal Schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
Gelet op het bovenstaande is lid 2 van artikel 24 AVVE van toepassing, woordelijk luidend als volgt:
"2. Indien het Registergoed ten tijde van de levering:
- is verhuurd op basis van een huurovereenkomst die niet vermeld is in de Bijzondere Veilingvoorwaarden omdat de Verkoopster niet met deze huurovereenkomst bekend was; of
- op andere wijze is verhuurd dan vermeld in de Bijzondere Veilingvoorwaarden,
komt het risico van de betreffende huurovereenkomst desalniettemin voor rekening van de Koper en aanvaardt de Koper het Registergoed onder gestanddoening van de betreffende huurovereenkomst, onverminderd de eventuele mogelijkheid voor de Koper om de betreffende huurovereenkomst te vernietigen op grond van artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek."
Het Registergoed, dan wel het gedeelte daarvan dat niet bestemd is tot bewoning, is voor risico van de Koper vanaf de Gunning met inachtneming van hetgeen bepaald is in artikel 19 van de AVVE.
Artikel 6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE.
Conform het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van beraad de zesde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de Verkoopster al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.
Artikel 7. Voldoening kosten / informatieplicht / waarborgsom
In afwijking van artikel 10 AVVE dient de koper uiterlijk elf september tweeduizend achttien om veertien uur bij de notaris te storten een bedrag ter grootte van tien procent (10%) van de koopprijs ter voldoening van de kosten als vermeld onder artikel 9 lid 2 van de AVVE.
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper uiterlijk vijf (5) werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVE te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien Verkoopster schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Op grond van artikel 14 AVVE dienen bieders, kopers en vertegenwoordigden zich bij de openbare verkoop tegenover de notaris te legitimeren door een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Bieders dienen hun financiële gegoedheid tijdens de openbare verkoop te kunnen aantonen door een verklaring van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de zin van de Wet op het financieel toezicht te overleggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële middelen beschikken om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen. De bieder "in de veilingzaal" die zich geregistreerd heeft als bieder kan ook voorafgaande aan de veiling een internetborg storten, zoals hierna beschreven in artikel 11.15 van deze voorwaarden, in plaats van een financiële gegoedheidsverklaring van een geldverstrekkende instelling.
Voor bepaalde met name genoemde kopers heeft Verkoopster bepaald dat zij deze verklaring van gegoedheid niet behoeven over te leggen of de hiervoor bedoelde waarborgsom niet hoeven te storten.
Artikel 8. Onderhandse biedingen
Ten aanzien van het Registergoed geldt dat er geen onderhandse biedingen uitgebracht kunnen worden.
Artikel 9. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVE heeft de inzetter recht op inzetpremie. In afwijking van artikel 7 lid 3 AVVE wordt de inzetpremie uitbetaald aan de inzetter.
Deze inzetpremie wordt blijkens het bepaalde in artikel 9 lid 2 sub b aan de koper in rekening gebracht. Voor het geval de koper en de inzetter dezelfde persoon zijn, worden deze beide bedragen met elkaar verrekend.
Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
Artikel 10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt nadrukkelijk gewezen op lid 3, lid 4 en lid 5 woordelijk luidend:
"3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopprijs door de Bieder aan de Notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring, bevestiging en de acceptatie bedoeld in lid 4 dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de Notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen van de Bieder treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, onverminderd het hierna in lid 5 bepaalde.
4. De Verkoopster heeft het recht de vertegenwoordigde te accepteren of niet te accepteren. Als de Verkoopster de vertegenwoordigde niet accepteert, wordt de Bieder geacht uitsluitend voor zichzelf te hebben geboden. Als de Verkoopster de vertegenwoordigde wel accepteert, wordt de vertegenwoordigde geacht zelf het Bod te hebben uitgebracht, behoudens het hierna in lid 5 van dit artikel bepaalde. In dat geval zal de Notaris een Akte de command passeren met vermelding van de vertegenwoordigde.
5. De Bieder is, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen die op de Koper rusten. Indien de Bieder, ingeval de vertegenwoordigde in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de Levering van het Registergoed aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend.
Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken. Dit lid laat onverlet de rechten die de Bieder eventueel jegens de vertegenwoordigde kan doen gelden."
Artikel 11. Begrippen en voorwaarden in verband met internetbieden en internetborg
11.1 De onderhavige veiling is een zaal-/internetveiling. Het bieden tijdens de veiling kan ook via de website www.openbareverkoop.nl plaatsvinden.
11.2 In deze bijzondere veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:
(a) Openbareverkoop.nl: de algemeen toegankelijke website of een daaraan gelieerde website, bedoeld in begrip 27 van de AVVE, via welke website een bod via internet kan worden uitgebracht;
(b) NIIV: "Stichting Notarieel Instituut Internetveilen", statutair gevestigd in de gemeente Baarn, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52037098, rechthebbende van Openbareverkoop.nl;
(c) Handleiding: de "handleiding online bieden" vermeld op Openbareverkoop.nl;
(d) Registratienotaris: een notaris die de via Openbareverkoop.nl in te vullen registratieverklaring en het geldige identiteitsbewijs van een natuurlijke persoon die wil bieden via internet, in ontvangst neemt en controleert (i) ter vaststelling van diens identiteit, (ii) het opgegeven telefoonnummer en (iii) ter legalisatie van diens handtekening onder de registratieverklaring;
(e) Registratie: het geheel van de door NIIV voorgeschreven handelingen, ter identificatie van een natuurlijke persoon die via Openbareverkoop.nl wil bieden, bestaande uit de invoer via internet van diens persoonsgegevens en controle door de Registratienotaris van diens identiteit en het door die persoon opgegeven mobiele telefoonnummer;
(f) Deelnemer: een natuurlijk persoon die de procedure van Registratie heeft doorlopen, tijdig voor de veiling een Internetborg heeft gestort en tijdens de veiling van het Registergoed is ingelogd op Openbareverkoop.nl.;
(g) Internetborg: een bedrag dat door een Deelnemer is gestort, zoals beschreven in de Handleiding. De hoogte van de Internetborg bedraagt een procent (1%) van de biedlimiet zoals bedoeld in de Handleiding met een minimum van vijfduizend euro (EUR 5.000,00) per registergoed, en geldt als een afdoende "gegoedheid" in de zin van artikel 14 van de AVVE;
11.3 In aanvulling op de AVVE kan tijdens de veiling door een Deelnemer via internet worden geboden. Als "bod" in de zin van de AVVE wordt derhalve ook een bod via internet aangemerkt, mits dit bod is uitgebracht door een Deelnemer op de door NIIV in de Handleiding voorgeschreven wijze. De hoogte van het bod dat de Deelnemer uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
11.4 Als de Deelnemer een bod heeft uitgebracht en volgens de notaris de hoogste bieder is, kan de Internetborg op verzoek van de Deelnemer ook worden gebruikt als (deel)betaling voor de ingevolge artikel 12 AVVE na de veiling te betalen waarborgsom, waarbij de Deelnemer ermee instemt dat de notaris (dit deel van) de waarborgsom pas vrijgeeft indien de Deelnemer al zijn verplichtingen die uit het doen van een bod voortvloeien is nagekomen.
11.5 In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet, ofwel in de zaal, de notaris hebben bereikt, alsmede in geval van storing aan en/of het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de notaris.
11.6 Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en), alsmede storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel voor rekening en risico van de Deelnemer.
11.7 Tenzij de notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de inzet en de afslag, dan nadat de notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet biedingen kunnen worden uitgebracht.
11.8 In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE kan de afmijning door de Deelnemer elektronisch geschieden door te klikken of te drukken op het woord "bied".
11.9 Als afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de Deelnemer tijdens de afslag wordt geklikt of gedrukt op het moment waarop een zaalbieder kan afmijnen.
11.10 Wanneer de Deelnemer tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod via internet en het bod de notaris heeft bereikt, heeft dit bod gelijke rechtsgevolgen als een bod dat vanuit de veilingzaal wordt uitgebracht.
11.11 De Deelnemer die tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod via internet dient gedurende het verdere verloop van de veiling voor de notaris telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en wel op het mobiele telefoonnummer dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens registratieformulier. Voor het geval de Deelnemer gedurende het verdere verloop van de veiling niet of slechts ten dele voor de notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de veiling op enig moment telefonisch overleg tussen de notaris en de Deelnemer noodzakelijk wordt geacht door de notaris, dan is de notaris bevoegd om het bod van de Deelnemer niet als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
11.12 In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de Deelnemer die het hoogste bod heeft uitgebracht tot het moment van gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een rechtspersoon of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de gunning:
- naar het oordeel van de notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenvennootschap; en
- de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE.
Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE is in deze situatie ook van toepassing (acceptatie door de Verkoopster) tenzij dit elders in de bijzondere veilingvoorwaarden is uitgesloten.
Van een en ander dient uit de notariële akte van gunning te blijken.
Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of personenvennootschap heeft te gelden als vertegenwoordigde van de Deelnemer, komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap het recht toe vóór de betaling van de koopprijs te verklaren dat hij het bod heeft uitgebracht namens één of meer anderen als bedoeld in artikel 5 lid 2 AVVE.
11.13 De in lid 12 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of personenvennootschap hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen ten gevolge van de gunning. Indien die Deelnemer, ingeval de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de levering aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken.
11.14. Door het uitbrengen van een bod via internet, op de wijze zoals door NIIV omschreven, verleent de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 12, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van veiling en in en bij het proces-verbaal van veiling:
a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de notaris ter zake van de veiling.
11.15 Indien een Deelnemer niet via internet, maar vanuit de veilingzaal als zaalbieder een bod uitbrengt kan de Internetborg gebruikt worden ten bewijze van zijn gegoedheid als bedoeld in artikel 14 AVVE én als betaling van een door deze Deelnemer, of, indien van toepassing, de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap bedoeld in lid 10, verschuldigde waarborgsom of een gedeelte daarvan.
11.16 In geval van niet-nakoming van een of meer verplichtingen uit de tussen de Verkoopster en de Deelnemer tot stand gekomen koopovereenkomst, wordt (onverminderd het bepaalde in artikel 26 AVVE) de Internetborg door de notaris geïncasseerd bij NIIV en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming.
Artikel 12. Afmijnen zonder afroepen
Indien de veilingorganisatie daartoe tijdens de veiling de mogelijkheid biedt, dan kan, in aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE, de Afmijning door een zaalbieder door het roepen van het woord "mijn" ook plaatsvinden zonder afroeping door de afslager, zodra (en gedurende de tijd dat) een bedrag waarop kan worden geboden voor zowel de zaalbieders als de notaris zichtbaar is op een scherm in de veilingzaal. Indien er wordt afgemijnd op het moment dat er sprake is van een wisseling van bedragen op het scherm, geldt als afmijnbedrag het laatste bedrag dat vóór die wisseling voor de notaris zichtbaar was.
Artikel 13. Omschrijving erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar:
- de hiervoor genoemde akte tot levering, waarin staat vermeld:
"ERFDIENSTBAARHEDEN/GEMENE MUREN
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden en gemene muren wordt verwezen naar een akte tot levering, op achtentwintig juni negentienhonderdachtenzestig voor L.E.H.M. America, destijds notaris te Oisterwijk verleden, overgeschreven ten kantore van voormelde Dienst te 's-Hertogenbosch op een juli daarna in register Hypotheken 4 deel 3403 nummer 91, waarin onder meer woordelijk staat vermeld:
"De comparante ter andere zijde en de comparante van de Ven verklaarden bij deze ten behoeve van voorschreven perceel Gemeente Oisterwijk sectie F nummer 1563 en ten laste van voorschreven perceel Gemeente Oisterwijk sectie F nummer 1564 te vestigen de erfdienstbaarheid van weg om te komen en te gaan door de poort, zich bevindende op voorschreven perceel Gemeente Oisterwijk sectie F nummer 1564, van en naar de Lind te Oisterwijk, en voorts bij deze uitdrukkelijk vast te stellen, dat de muren en verdere afscheidingen tussen gemelde percelen Gemeente Oisterwijk sectie F nummers 1563 en 1564 gemeenschappelijk eigendom zijn.""
- een akte van vestiging kwalitatieve verplichting op vierentwintig juni tweeduizend negen verleden voor mr. M.M. Robbers, notaris in 's-Hertogenbosch, van welke akte een afschrift is ingeschreven bij voormelde Dienst vijfentwintig juni tweeduizend negen in register Hypotheken 4, deel 56830 nummer 25, waarin staat vermeld:
"VESTIGING
Ter gedeeltelijke uitvoering van gemelde overeenkomst wordt hierbij:
a. ten behoeve van de aan Lirema in eigendom toebehorende percelen kadastraal bekend gemeente Oisterwijk sectie F nummers 2952 en 2954, als heersend erf en ten laste van het aan Moonen in eigendom toebehorende perceel kadastraal bekend gemeente Oisterwijk sectie F nummer 3163, als dienend erf, de erfdienstbaarheid van onderbouwing gevestigd, volgens welke de eigenaar van het dienend erf moet gedogen dat:
1. de eigenaar(s) van het heersend erf een deel van de parkeerkelder in eigendom heeft/hebben onder het betreffende dienend erf; gemeld deel is slechts vanuit het heersend erf bereikbaar en gemeld deel is op grond van horizontale natrekking eigendom van de eigenaar(s) van het heersend erf.
2. moet gedogen, dat de eigenaar(s) van het heersend erf, na overleg met de eigenaar van het dienend erf, voor eigen rekening de tot gebruik en behoud van deze erfdienstbaarheid van onderbouwing nodige werken tot stand brengt/brengen, onderhoudt/onderhouden en zonodig vervangt/vervangen of vernieuwt/vernieuwen, alles naar maatstaven van redelijkheid, ter beoordeling van de eigenaar(s) van het heersend erf;
de eigenaar(s) van het heersend erf is/zijn aan de eigenaar van het dienend erf daarvoor geen vergoeding verschuldigd;
b. als kwalitatieve verplichtingen in de zin van artikel 252 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek bedongen de verplichtingen voor Moonen jegens Leverkie en Lirema om:
1. bedoelde weer op te bouwen muur op de percelen kadastraal bekend gemeente Oisterwijk sectie F nummer 2954 en 2955, eigendom van Lirema respectievelijk Leverkie, niet te gebruiken of te laten gebruiken, in elk opzicht en voor welk doeleind dan ook;
2. de direct (noord)oostelijk aan bedoelde weer op te bouwen muur te realiseren woningen op gemeld perceel F nummer 3163 niet van dakkapellen te voorzien;
3. met betrekking tot de bouw door of namens Leverkie en Lirema van een (kantoor)gebouw van maximaal twee (2) bouwlagen plus kap, in de huidige, achter de panden De Lind 39-41, gelegen tuin op een afstand van minimaal drie (3) meter vanaf de te herbouwen tuinmuur:
- geen bezwaar/beroep in te stellen tegen de van de gemeente Oisterwijk en/of hogere overheden te verkrijgen vergunning(en), vrijstelling(en) en of andere toestemming(en);
- er zich zelfs voor in te spannen dat de van overheidswege benodigde vergunning(en), vrijstelling(en) en of andere toestemming(en) door Leverkie en Lirema zullen worden verkregen;
- zich ook niet anderszins, bijvoorbeeld civielrechtelijk, tegen de realisatie daarvan te verzetten.
Gemelde verplichtingen zullen overgaan op degenen die het registergoed onder bijzondere titel zullen verkrijgen en degenen die van de rechthebbende een recht tot gebruik van het registergoed zullen verkrijgen zullen mede gebonden zijn.
Gemelde verplichtingen, voorzover deze betrekking hebben op het bouwen van de muur en het bezwaar/beroep instellen tegen gemelde de van de gemeente Oisterwijk en/of hogere overheden te verkrijgen vergunning(en), vrijstelling(en) en of andere toestemming(en), gelden voor een periode, ingaande heden en eindigende op de dag van oplevering van:
- gemelde muur na herbouw;
- gemeld (kantoor)gebouw."
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoopster aan koper bij de levering worden opgelegd en dienen door Verkoopster ten behoeve van rechthebbende bedoeld in de hiervoor aangehaalde bepalingen voor deze te worden aangenomen.
Artikel 14. Energielabel
De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoopster verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoopster voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
Artikel 15. Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde openbare registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.
Artikel 16. Bestemming en gebruik / bodeminformatie
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed / bodeminformatie wordt te dezen verwezen naar:
(a) een stuk van de gemeente Oisterwijk, de dato zeventien april tweeduizend achttien, waarvan een kopie aan de akte vaststelling bijzondere veilingvoorwaarden op zeven mei jongstleden voor genoemde notaris Von Seydlitz Kurzbach, verleden, is gehecht;
(b) de relevante voorschriften van het bestemmingsplan Centrum Oisterwijk van de gemeente Oisterwijk, waarvan een kopie aan voormelde akte vaststelling bijzondere veilingvoorwaarden op zeven mei jongstleden voor genoemde notaris Von Seydlitz Kurzbach, verleden, is gehecht;
(c) het rapport van het Bodemloket, de dato negenentwintig januari tweeduizend achttien, waarvan een kopie aan voormelde akte vaststelling bijzondere veilingvoorwaarden op zeven mei jongstleden voor genoemde notaris Von Seydlitz Kurzbach, verleden, is gehecht;
(d) het omgevingsrapport van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, de dato vijftien februari tweeduizend achttien, waarvan een kopie aan voormelde akte vaststelling bijzondere veilingvoorwaarden op zeven mei jongstleden voor genoemde notaris Von Seydlitz Kurzbach, verleden, is gehecht.
Artikel 17. Aanvaarding "as is, where is"
De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is" principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het Registergoed – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte – geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoopster dan wel de Veilingnotaris.
In aanvulling op het vorenstaande geven de Verkoopster en de Veilingnotaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake juistheid van het Registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.
Artikel 18. Uitdrukkelijke aanvaarding lasten en beperkingen
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.
Op het kadastrale perceel 2954 is een gebouw gerealiseerd met daarin een volautomatisch – niet in gebruik zijnde - parkeersysteem ten behoeve van de stalling van zesendertig (36) personenauto’s.
Rondom voormeld gebouw is op perceel 2954 en 2952 de mogelijkheid tot het parkeren van auto’s.
Het te veilen registergoed is in een huurovereenkomst opgenomen waarbij de percelen gemeente Oisterwijk, sectie F, nummers: 2952, 2953, 2954 en 2955, met uitzondering van voormeld parkeersysteem, tezamen zijn verhuurd, zonder dat een splitsing van de huurprijs met betrekking tot de parkeerplaatsen is opgenomen.
Gemelde huurovereenkomst is aangegaan voor de duur van vijf (5) jaar, ingaande op één februari tweeduizend veertien en lopende tot en met éénendertig januari tweeduizend negentien.
In een vaststellingsovereenkomst waarbij voormelde percelen zijn onderverhuurd is opgenomen dat de huurovereenkomst zal worden opgezegd per éénendertig december tweeduizend zeventien.
Volgens mededeling van de gebruiker van voormelde percelen is het parkeersysteem defect.
Artikel 19. Woonplaatskeuze
Partijen kiezen woonplaats ten kantore van de bewaarder van deze akte.

Foto's
Downloads
20180129_bestemmingsrapport_tuinweg_16_5061hm_oisterwijk.PDF pdf-document
Algemene verkoopvoorwaarden gemeente Oisterwijk 2006.PDF pdf-document
Bodemloketrapport.PDF pdf-document
omgevingsrapport.PDF pdf-document
Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart OISTERWIJK F 2954.PDF pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.