't Stegeslag 66 Zevenaar

19

jul

2018

't Stegeslag 66
6903 XW Zevenaar

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag donderdag 19 juli 2018
vanaf 09:30
Online bieden Nationalevastgoedveiling.nl

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op woensdag 4 juli 2018 om 23:59.

Object

het woonhuis, met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend ’t Stegeslag 66, 6903 XW Zevenaar, kadastraal bekend gemeente Oud-Zevenaar, sectie K, nummer 2382, groot één are, zeven en vijftig centiaren (1 a. en 57 ca.),

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Het woonhuis, met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend ’t Stegeslag 66, 6903 XW Zevenaar, kadastraal bekend gemeente Oud-Zevenaar, sectie K, nummer 2382, groot één are, zeven en vijftig centiaren (1 a. en 57 ca.),
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

donderdag 19 juli 2018 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Voor rekening van verkoper
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling woensdag 15 augustus 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. mr. L.E.A. Langkamp

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken, en de AVVI 2015.

Bijzondere voorwaarden

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: de debiteur met de zijnen staat ingeschreven.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend. Bij beschikking van 9 juli 2018 is verlof verleend om het huurbeding te mogen inroepen en de termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is daarbij bepaald op drie (3) dagen na de datum van betekening van de beschikking. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en de eventuele ontruimingskosten.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 4 juli 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 15 augustus 2018.

Info: www.veilingnotaris.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, 3012 NJ Rotterdam, tel. 010-200 1700, in behandeling bij mw. N.X. Hemradj.

Foto's
Downloads
BAG Viewer Document.pdf pdf-document
Energielabel.pdf pdf-document
Kaart _ Bodemloket.pdf pdf-document
Kadastrale_Kaart_Oud-Zevenaar_K_2382_08-05-2018_11-21-05.pdf pdf-document
Ruimtelijkeplannen.nl.pdf pdf-document
Informatie gemeente.pdf pdf-document
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
kostenoverzicht.pdf pdf-document
Bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.