Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Wolweversgaarde 497 's-Gravenhage

22

aug

2018

Wolweversgaarde 497
2542 BA 's-Gravenhage

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 22 augustus 2018
vanaf 09:30
Online bieden
Nationalevastgoedveiling.nl
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op dinsdag 7 augustus 2018 om 23:59.

Object

het appartementsrecht, welk appartementsrecht omvat:

a. het drieëntachtig/vierduizendnegenhonderdvijfen-negentigste
(83/4.995e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit de eeuwigdurende erfpacht van een perceel grond (eigendom van de Gemeente 's-Gravenhage), gelegen te 's Gravenhage, aan de Wolweversgaarde, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AW, nummer 2563, groot zevenendertig are en tweeënzestig centiare (00.37.62 ha.), met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen, bestaande uit een gebouw met toebehoren te 's Gravenhage, aan de Wolweversgaarde 477 tot en met 601 (oneven nummers);

b. het uitsluitend gebruik van de woning op de eerste verdieping en berging in het
souterrain, en verder toebehoren, plaatselijk bekend als Wolweversgaarde 497, 2542 BA 's-Gravenhage.

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AW, complexaanduiding 2775-A, appartement index 26
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 22 augustus 2018 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie voor rekening verkoper
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 18 september 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. S. de Jong

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken

Bijzondere voorwaarden

De erfpachtcanon is voor de gehele looptijd van het recht afgekocht. Mocht er toch sprake zijn van een eventuele achterstallige erfpachtcanon dan komt deze voor rekening van de koper.
De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
in gebruik bij de debiteur en de zijnen.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend. Bij beschikking van 17 augustus 2018 is door de voorzieningenrechter verlof verleend om het huurbeding in te roepen. De termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is daarbij gesteld op veertien (14) dagen na betekening van deze beschikking. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de eventuele achterstallige erfpachtcanon;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE t/m juli 2018 volgens opgave van de VvE € 1.105,32
Bijdrage VvE per maand € 92,11. Mutatiekosten € €90.
Het aandeel in het reservefonds bedraag € 800,62.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 7 augustus 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 18 september 2018.

Foto's
Downloads
BAG.pdf pdf-document
3640011--09 Beschikkingen.pdf pdf-document
brondocument 18190-1-HYP4 onroerende zaken.pdf pdf-document
Bodemloketrapport.pdf pdf-document
kadastrale kaart.pdf pdf-document
LTO00249660.pdf pdf-document
LTO00249875.pdf pdf-document
LTO00450318.pdf pdf-document
voorlopige energielabel.pdf pdf-document
VvE info geanonimiseerd.pdf pdf-document
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
Bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
Gemeente WKPB info.pdf pdf-document
Bodemloketrapport.pdf pdf-document
informatie ruimtelijke plannen.PNG afbeelding
kostenoverzicht.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.