Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Koningin Julianalaan 25 Steenderen

16

jan

2019

Koningin Julianalaan 25
7221 BL Steenderen

Woonhuis + Grond

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 16 januari 2019
vanaf 09:30
Online bieden
Nationalevastgoedveiling.nl
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op dinsdag 1 januari 2019 om 23:59.

Object

1. een perceel erf, tuin, gelegen naast het perceel Julianalaan 25 te Steenderen, kadastraal bekend gemeente Steenderen, sectie O nummer 2381, groot één are veertig centiare (01.40 are);
2. het woonhuis met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijke bekend te
7221 BL Steenderen, Koningin Julianalaan 25, kadastraal bekend gemeente Steenderen, sectie O, nummer 2057, groot twee aren (2a) vier centiaren (4ca);

Veiling in kavels

Kavel 1: het registergoed sub 1 genoemd;
Kavel 2: het registergoed sub 2 genoemd;
Kavel 3: (massa) het registergoed sub 1 en het registergoed sub 2 tezamen, alleen bij afslag;

Objectgegevens

Soort object Woonhuis + Grond
Kadastrale gegevens 1. een perceel erf, tuin, gelegen naast het perceel Julianalaan 25 te Steenderen, kadastraal bekend gemeente Steenderen, sectie O nummer 2381, groot één are veertig centiare (01.40 are); 2. het woonhuis met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijke bekend te 7221 BL Steenderen, Koningin Julianalaan 25, kadastraal bekend gemeente Steenderen, sectie O, nummer 2057, groot twee aren (2a) vier centiaren (4ca);
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 16 januari 2019 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie voor rekening van verkoper
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 12 februari 2019
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. F.M. Heinsbroek

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken

Bijzondere voorwaarden

De veiling geschiedt in 3 kavels, te weten:
Kavel 1: het registergoed sub I genoemd;
Kavel 2: het registergoed sub II genoemd;
Kavel 3: (massa) het registergoed sub I en het registergoed sub II tezamen, alleen bij afslag;

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
in gebruik bij debiteur(en) en mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend. Bij beschikking van 23 augustus 2018 is door de voorzieningenrechter verlof verleend om het huurbeding in te roepen. De termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is daarbij gesteld op dertig (30) dagen na betekening van deze beschikking. Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen..

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom voor het woonhuis ( Kavel 2), 6% over de koopsom van de grond (kavel 1) en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Indien in de massa wordt gemijnd bedraagt de overdrachtsbelasting 2% voor het woonhuis met de grond ( kavel 3)

Voor rekening van koper komen de kosten als in de op www.veilingnotaris.nl gepubliceerde kostenoverzichten van de kavels staat vermeld;

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 1 januari 2019 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 12 februari 2019.

Info: www.veilingnotaris.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 716, in behandeling bij de heer F.M. Heinsbroek.

Foto's
Downloads
Energielabel (voorlopig).pdf pdf-document
Bagviewer.pdf pdf-document
Bodemloket.pdf pdf-document
ruimtelijke plannen.pdf pdf-document
kadastrale kaart.pdf pdf-document
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
18.0509 Kostenoverzicht Koningin Julianalaan 25 te Steenderen kavel I.pdf pdf-document
18.0509 Kostenoverzicht Koningin Julianalaan 25 te Steenderen kavel II.pdf pdf-document
18.0509 Kostenoverzicht Koningin Julianalaan 25 te Steenderen massa.pdf pdf-document
info WKPB.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.