Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Doctor Welfferweg 59 Westbroek

7

sep

2018

Doctor Welfferweg 59
3615 AL Westbroek

Woonhuis + Overig

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag vrijdag 7 september 2018
vanaf 11:00
Online bieden
Via BOG Auctions
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

BOG Auctions


Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is vertreken op donderdag 23 augustus 2018 om 23:59.

Object

ARTIKEL 8. ONDERHANDSE BIEDINGEN
Ten aanzien van het Registergoed onder 2. en 3. genoemd geldt dat er (nu het betreft een beslagexecutie) geen onderhandse biedingen uitgebracht kunnen worden.

1. de woonboerderij genaamd "Zeldenrust", bestaande uit het woonhuis met schuren, erf, tuin en weiland te Westbroek, plaatselijk bekend Dr. Welfferweg 59 te 3615 AL Westbroek, kadastraal bekend gemeente Maartensdijk sectie N nummer 347, groot een en veertig are en zestig centiare en nummer 202, groot drie hectare, zes en veertig are en vijf en twintig centiare;
2. het recht van opstal tot het in eigendom hebben (onderhouden), beheren en zonodig vernieuwen van een infrastructureel werk inclusief toebehoren op een perceel grond, gelegen tegenover 3615 BJ Westbroek, Dr. Welfferweg 59, kadastraal bekend gemeente Maartensdijk sectie N, nummer 2270, groot negentien centiare, waarvan de eigendom belast met gemeld opstalrecht toebehoort aan de Gemeente De Bilt (correspondentieadres: Soestdijkseweg 173 te 3721 AB Bilthoven);
3. het recht van opstal tot het in eigendom hebben (onderhouden), beheren en zonodig vernieuwen van een infrastructureel werk inclusief toebehoren op een perceel grond, gelegen nabij en tegenover 3615 BJ Westbroek, Dr. Welfferweg 59, kadastraal bekend gemeente Maartensdijk sectie N, nummer 2260, groot dertien centiare, waarvan de eigendom belast met gemeld opstalrecht toebehoort aan het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (correspondentieadres: Korte Ouderkerkerdijk 7 te 1096 AC Amsterdam);

Objectgegevens

Soort object Woonhuis + Overig
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Maartensdijk sectie N nummer 347 en nummer 202; kadastraal bekend gemeente Maartensdijk sectie N, nummer 2270; en kadastraal bekend gemeente Maartensdijk sectie N, nummer 2260
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

BOG Auctions

vrijdag 7 september 2018 vanaf 11:00

Online bieden via externe website

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie ten laste van verkoper
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling vrijdag 5 oktober 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. A.L. Bos

Telefoonnummer 020 3016282 Faxnummer 020 3016333
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVI 2015 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
6.1 Algemene veilingvoorwaarden
Deze openbare verkoop zal worden gehouden – voor zover daarvan bij de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken – onder de Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 ("AVVI 2015"), vastgesteld door de stichting: Stichting tot bevordering van onafhankelijke veilingen met internetbieden, met zetel te Amsterdam en met adres: 1081 JJ Amsterdam, Amstelveenseweg 638, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 57252106 en opgenomen in een akte op eenendertig december tweeduizend veertien verleden voor mr. M.R.H. Krans, notaris te Rotterdam, van welke akte een afschrift is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op twee januari tweeduizend vijftien in register Hypotheken 4, deel 65530 nummer 153. Deze voorwaarden worden geacht woordelijk in deze akte opgenomen te zijn en een onverbrekelijk deel van deze akte te vormen. In deze voorwaarden staat onder meer vermeld dat het bieden geschiedt doordat de bieders hun bieding ingeven en bevestigen op de daartoe duidelijk aangegeven plaats op de website: http://www.bog-auctions.com (de "Website"). De eventuele koper of bieders op de veiling worden geacht tevoren kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en wordt geacht zich aan de inhoud te onderwerpen.
6.2 Bijzondere veilingvoorwaarden
Met betrekking tot het Registergoed en de openbare verkoop daarvan gelden voorts nog de volgende bijzondere voorwaarden, welke voor zover van toepassing, boven de AVVI 2015 prevaleren:
Artikel 4. De veiling
Aan artikel 4 lid 2 AVVI 2015 wordt toegevoegd:
Inzet en afslag vinden na elkaar plaats op zeven september tweeduizend achttien vanaf elf (11.00) uur via de Website
In aanvulling op het bepaalde in artikel 4 AVVI 2015 wordt hierbij bepaald:
het afslagbedrag, zijnde de optelling van het bedrag in de eerste fase (opbod) en het bedrag in de tweede fase (afslag), vormt de koopsom.
Artikel 5. Het Bod
In afwijking van het bepaalde in artikel 5 lid 7 AVVI 2015 zal, indien in de laatste drie minuten voor het einde van de Inzet een nieuw Bod wordt gedaan, de Inzet automatisch met twee minuten worden verlengd, met dien verstande dat de Inzet niet wordt verlengd indien de Inzet als gevolg van deze verlenging na de in artikel 4 lid 1 bedoelde eindtijd eindigt.
Artikel 7. Inzetpremie
De inzetpremie als bedoeld in artikel 7 lid 1 AVVI 2015 bedraagt een procent (1%) en wordt aan de verkoper in rekening gebracht.
Artikel 8. Bieden voor een ander
Een bieder heeft, overeenkomstig het in artikel 8 lid 3 AVVI 2015 bepaalde, het recht te verklaren, dat hij een Bieding namens een of meer anderen heeft uitgebracht. Deze verklaring dient voor de betaling van de Koopsom door de bieder aan de Veilingnotaris te worden gedaan.
Artikel 9. Gunning, beraad, niet gunning en afgelasting
In afwijking van het bepaalde in artikel 9 lid 2 AVVI 2015 eindigt de Termijn van Beraad vijf werkdagen na de dag van de Veilingperiode of zoveel eerder als de Verkoopster mocht hebben gegund.
Conform het bepaalde in artikel 9 lid 2 AVVI 2015 heeft Verkoopster het recht om te gunnen aan een andere bieder dan de hoogste bieder.
Artikel 10. Belastingen en kosten
10.1 In afwijking van/aanvulling op het bepaalde in artikel 10 AVVI 2015 komen voor rekening van koper alle eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn, alsmede de navolgende kosten:
- de overdrachtsbelasting die bij de levering van het Registergoed verschuldigd zal zijn;
- het honorarium van de notaris;
- de kosten van de - eventuele - akte de command;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
- de kosten van ontruiming;
een en ander te verhogen met (eventueel) verschuldigde omzetbelasting.
Voor een specificatie van de kosten wordt verwezen naar de Website en/of www.veilingnotaris.nl.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge artikel 11 lid 1 AVVI 2015 de koopsom moet worden betaald.
10.2 Voor zover bekend aan Schuldeiseres is ter zake van de levering van het registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Ter zake van de levering van het registergoed wordt een beroep gedaan op de goedkeuring uit onderdeel 5.4 van het besluit van de staatssecretaris van Financiën van 19 september 2013, nr. BLKB2013/1686, zodat artikel 3 lid 5 van de Wet op de omzetbelasting 1968 buiten toepassing blijft en het registergoed niet wordt geacht aan en vervolgens door de Veilingnotaris te zijn geleverd.
Voor zover bekend aan Schuldeiseres is ter zake van de levering casu quo verkrijging van de tot het Registergoed behorende woonboerderij en aanhorigheden alsmede de opstalrechten twee procent (2%) overdrachtsbelasting en de tot het Registergoed behorende weiland zes procent (6%) overdrachtsbelasting, geen omzetbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting komt volledig voor rekening en risico van Koper.
Blijkens een in opdracht van Schuldeiseres sub (1) opgemaakt taxatierapport met peildatum vier januari tweeduizend achttien moet negentachtig en zeven/tiende procent (89,7%) van de waarde van het Registergoed worden toegerekend aan de woonboerderij en aanhorigheden met voormelde opstalrechten en tien en drie/tiende procent (10,3%) aan het weiland.
Indien en voor zover de Koper de tot het Registergoed behorende weiland bedrijfsmatig gaat exploiteren ten behoeve van de landbouw, is op grond van artikel 15 lid 1 onderdeel q van de Wet op belastingen van rechtsverkeer 1970 geen overdrachtsbelasting verschuldigd ter zake van de verkrijging van de betreffende onderdelen van het Registergoed. De overdrachtsbelasting die door toepassing van deze vrijstelling niet wordt geheven, is alsnog verschuldigd indien de exploitatie als zodanig niet gedurende ten minste tien (10) jaren wordt voortgezet. Indien Koper een beroep wenst te doen op voormelde vrijstelling, dient Koper terstond na gunning, doch uiterlijk voorafgaand aan de betaling van de koopsom, een met stukken en bescheiden onderbouwde verklaring omtrent de voorgenomen landbouwbedrijfsmatige exploitatie aan de Veilinghouder te verstrekken.
Met het doen van een bieding stemt de Koper expliciet in met de hiervoor omschreven fiscale behandeling en de daaruit voortvloeiende gevolgen en verplichtingen.
Artikel 11. Tijdstip van betaling
11.1 In afwijking van het bepaalde in artikel 11 lid 1 AVVI 2015 dient de koper:
(a) tien procent (10%) van de koopsom, alsmede de waarborgsom als bedoeld in artikel 13 lid 1 AVVI 2015 (zijnde tien procent (10%) van de koopsom) uiterlijk drie (3) dagen na de Gunning; en
(b) de overige voor zijn rekening komende kosten, belastingen en lasten uiterlijk vier (4) weken na de veiling, te voldoen bij de Veilingnotaris op rekeningnummer NL10 RABO 0103.3686.04 onder vermelding van "aanbetaling kosten veiling Dr. Welfferweg 59/61701208".
11.2 Het in artikel 11.1 sub (a) gestelde komt te vervallen indien de Verkoopster schriftelijk heeft verklaard dat het bedoelde bedrag niet behoeft te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Artikel 16. Bijzondere lasten, beperkingen en uitsluitingen
16.1 Aanschrijvingen
Blijkens schriftelijke informatie van de gemeente De Bilt de dato zeven mei tweeduizend achttien is gebleken dat er geen (voor-)aanschrijving(en) en/of mondelinge aanzegging bekend is/ zijn. De Verkoopster aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.
Uit een kadastraal uittreksel van heden is gebleken dat er geen (voor-) aanschrijving(en) en/of mondelinge aanzegging bekend is/ zijn. De Verkoopster aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.
16.2 Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar een stuk van de gemeente De Bilt de dato zesentwintig juni tweeduizend zeventien, in welk stuk de gemeente De Bilt stelt dat betreffende het registergoed geen besluiten zijn genomen in het kader van de ingevoerde Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen. Een kopie van gemeld schrijven wordt aan deze akte gehecht (bijlage).
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde openbare registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.
16.3 Bestemming en gebruik / bodeminformatie
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed/ bodeminformatie wordt te dezen verwezen naar:
1. stukken van de gemeente De Bilt de dato zesentwintig juni tweeduizend zeventien, respectievelijk zeven mei tweeduizend achttien, respectievelijk eenentwintig mei tweeduizend achttien waarvan kopieën aan deze akte zijn gehecht (bijlagen);
2. de relevante voorschriften van het bestemmingsplan Buitengebied Maartensdijk van de gemeente De Bilt, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
3. het rapport van het Bodemloket de dato drie mei tweeduizend achttien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
4. stukken van de Omgevingsdienst regio Utrecht de dato negenentwintig juni tweeduizend zeventien respectievelijk zeventien mei tweeduizend achttien, waarvan kopieën aan deze akte zijn gehecht (bijlagen).
16.5 Energieprestatielabel
De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoopster verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoopster voor alle (eventuele) aanspraken te dezer zake. De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
16.6 Erfdienstbaarheden
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden wordt te dezen verwezen naar:
(i) een akte vestiging opstalrecht, op vijftien juli tweeduizend dertien verleden voor de waarnemer van genoemde notaris Veldjesgraaf; ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op vijftien juli tweeduizend dertien in register Hypotheken 4, deel 63096 nummer 56 waarin staat vermeld:
"Vestiging erfdienstbaarheden
Eveneens ter uitvoering van de gemelde overeenkomst vestigen de heer Viswanath Kanhai en mevrouw Sita Chitoe voornoemd, en de Gemeente De Bilt de navolgende erfdienstbaarheid, welke vestiging zij bij deze akte eveneens aanvaarden, te weten:
"recht van gebruik als bermtuin, waarbij de publiekrechtelijke taken en bevoegdheden van de gemeente De Bilt in acht worden genomen."
(onder bermtuin begrijpen partijen tevens het aanleggen van bestrating ten behoeve kliko's en dergelijke) met als heersend erf, het perceel Maartensdijk sectie N 347, eigendom van de heer de heer Viswanath Kanhai en mevrouw Sita Chitoe voornoemd, en als dienend erf het perceel Maartensdijk sectie N 834, eigendom van de Gemeente De Bilt;
alsmede ter uitvoering van de gemelde overeenkomst vestigen de heer Viswanath Kanhai en mevrouw Sita Chitoe voornoemd, en het Hoogheemraadschap de navolgende erfdienstbaarheid, welke vestiging zij bij deze akte eveneens aanvaarden, te weten:
"recht op het recreatief gebruik van het water, zoals varen, zwemmen en vissen"
met als heersend erf, het perceel Maartensdijk sectie N 347, eigendom van de heer Viswanath Kanhai en mevrouw Sita Chitoe voornoemd en als dienend erf het perceel Maartensdijk sectie N 390, eigendom van het Hoogheemraadschap."
VI. Verlening recht van opstal
Enzovoorts
XIV. Afstand erfdienstbaarheden
Voorts zijn partijen de opheffing van de navolgende erfdienstbaarheden overeengekomen, te weten:
(Kanhai)
"Volgnummer: (D71) een erfdienstbaarheid ten laste van kavel 204.808 en ten gunste van kavel 204.198, tot het hebben, houden en onderhouden van een brug of dam over de watergang kavel 204.808."
(ii) een akte herinrichting Noorderpark, op elf november tweeduizend tien verleden voor genoemde notaris Veldjesgraaf; ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op twaalf november tweeduizend tien in register Hypotheken 4, deel 59093 nummer 71 waarin staat vermeld:
"Volgnummer: (D71) een erfdienstbaarheid ten laste van kavel 204.808 en ten gunste van kavel 204.198, tot het hebben, houden en onderhouden van een brug of dam over de watergang kavel 204.808."
Volgens opgave van het kadaster zijn er in de akte van ruilverkaveling meerdere erfdienstbaarheden gevestigd ten laste van kavel 204.808 met dezelfde strekking.
16.7 Recht van opstal
Op het Registergoed onder 2. en 3. genoemd zijn van toepassing de bijzondere voorwaarden zoals vastgesteld bij akte van gemelde akte vestiging opstalrecht (deel 63096 nummer 56) welke bijzondere voorwaarden voorzover toepasselijk worden geacht in deze akte te zijn opgenomen en daarmee een geheel uit te maken.
16. 8 Aanvaarding "as is, where is"
De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is" principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het Registergoed – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte – geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoopster dan wel jegens de notaris.
In aanvulling op het vorenstaande geven de Verkoopster en de notaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake juistheid van het registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.
Artikel 19. Risico en verzekering
In afwijking op het bepaalde in artikel 19 AVVI 2015 geldt het volgende:
Vanaf het moment van de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing is het risico van het Registergoed voor de koper.
Artikel 20. Aflevering
In aanvulling van het bepaalde in artikel 20 AVVI 2015 vindt de aflevering van het Registergoed plaats uiterlijk vier (4) weken na de veiling.
Artikel 22. Huur/gebruik
22.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22 AVVI 2015 verklaart Verkoopster dat hij onderzoek heeft ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed.
Voorzover aan de Verkoopster bekend is het Registergoed in gebruik bij Rechthebbende en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan.
De Schuldenaar/Rechthebbende, alsmede degene die zich op het moment van de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing zonder recht of titel in het Registergoed bevindt/bevinden en als zodanig niet bekend was/waren aan koper, zijn op grond van het bepaalde in artikel 525 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering genoodzaakt tot ontruiming.
De Schuldenaar/Rechthebbende zal op vertoon van het voormelde proces verbaal tot ontruiming worden genoodzaakt op de wijze als bepaald in de artikelen 556 en 557 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
De Schuldenaar/Rechthebbende is verplicht op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden het Registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
Voor het geval dat het Registergoed toch aan derden in huur of gebruik is afgestaan dan zal de Verkoopster niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
22.2 De koper op de veiling aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden met inachtneming van het bovenvermelde.
22.3 Conform en in aanvulling op artikel 22 lid 4 AVVI 2015 geldt dat wat betreft iedere, ten tijde van de datum van het passeren van de akte van kwijting, dan wel, in geval van een koopovereenkomst krachtens artikel 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, ten tijde van de datum van het passeren van de akte van levering, van kracht zijnde overeenkomst tot gebruik/huurovereenkomst:
(a) het risico dat er op een (of meerdere) recht(en) uit hoofde van de overeenkomst beslag is gelegd voor rekening van de koper komt;
(b) de koper overigens ter zake:
(i) een door de gebruiker/huurder gestorte waarborgsom;
(ii) in weerwil van een verplichting ter zake niet door de gebruiker/huurder gestorte waarborgsom;
(iii) een in opdracht van de gebruiker/huurder gestelde bankgarantie; en/of
(iv) in weerwil van een verplichting ter zake niet in opdracht van de gebruiker/huurder gestelde bankgarantie,
geen aanspraak jegens de Verkoopster heeft.
(c) de koper geen aanspraak jegens de Verkoopster heeft op grond van het feit dat de gebruiker/huurder tot het moment van de datum van het passeren van de akte van kwijting dan wel, in geval van een koopovereenkomst krachtens artikel 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, ten tijde van de datum van het passeren van de akte van levering van het Registergoed servicekosten en eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting heeft voldaan;
(d) een eventueel door de gebruiker/huurder gestorte waarborgsom niet verrekend zal worden tussen de koper en de Verkoopster.
(e) de eventuele lopende bruikleen-/huurtermijn tussen de Verkoopster en de koper niet verrekend zal worden.
Artikel 25. Aansprakelijkheid
In aanvulling op artikel 25 van de AVVI 2015 geldt het volgende:
Verkoopinformatie
Door het doen van een Bieding op het Registergoed verklaart de bieder volledig op de hoogte te zijn van de inhoud van ter beschikking gestelde informatie (de "Verkoopinformatie").
Op de Verkoopinformatie is de navolgende disclaimer van toepassing:
De Verkoopinformatie is uitsluitend bedoeld om de gegadigde in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan.
In deze context geldt het navolgende:
(a) De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto's en alle overige gegevens zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt.
Hierbij zij opgemerkt dat er stukken kunnen zijn bijgevoegd die betrekking hebben op de oorspronkelijke situatie ten tijde van de verkrijging door de Rechthebbende.
Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk.
De in de Verkoopinformatie opgenomen foto's en andere gegevens kunnen tevens andere registergoederen omvatten dan het Registergoed.
(b) Indien uit de Verkoopinformatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, is dit een persoonlijk oordeel van de Verkoopster dan wel haar bestuurders of werknemers en/of derden die door de Verkoopster daarvoor zijn ingeschakeld, één en ander gebaseerd op de thans ter beschikking staande gegevens.
Aan een dergelijk oordeel en/of de door de Verkoopster of door derden daarvoor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend.
(c) Geen enkele medewerker van de Verkoopster en geen van de door de Verkoopster ingeschakelde derden (onder wie begrepen de Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) is gemachtigd om met betrekking tot het Registergoed (garantie)verklaringen te verstrekken.
De bieder en/of diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens de Verkoopster dan wel haar bestuurders of werknemers en/of door de Verkoopster ingeschakelde derden (onder wie begrepen de Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de Verkoopinformatie, noch kan/kunnen hij/zij zich erop beroepen dat hij/zij niet voldoende in de gelegenheid is/zijn gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.
ARTIKEL 7. UITDRUKKELIJKE AANVAARDING LASTEN EN BEPERKINGEN
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.
ARTIKEL 8. ONDERHANDSE BIEDINGEN
Ten aanzien van het Registergoed onder 2. en 3. genoemd geldt dat er (nu het betreft een beslagexecutie) geen onderhandse biedingen uitgebracht kunnen worden.

Foto's
Downloads
Bestemmingsrapport.PDF pdf-document
Bodemloketrapport (1).PDF pdf-document
brochure Veiling Dr. Welfferweg 59 te Westbroek.PDF pdf-document
kostenopgave veiling 7 sept. 2018.PDF pdf-document
Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart MAARTENSDIJK N 202.PDF pdf-document
Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart MAARTENSDIJK N 347.PDF pdf-document
Brondocument_Hyp4_63096_56.PDF pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.