Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Van Rensselaerstraat 37-1 Amsterdam

26

sep

2018

Van Rensselaerstraat 37-1
1058 XR Amsterdam

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 26 september 2018
vanaf 09:30
Online bieden
Nationalevastgoedveiling.nl
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op dinsdag 11 september 2018 om 23:59.

Object

het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Sloten Noord-Holland, sectie M,
complexaanduiding 1832-A, appartementsindex 2,
a. het één/vijfde aandeel in de gemeenschap bestaande het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond waarvan de eigendom berust bij de gemeente Amsterdam, plaatselijk bekend Bonairestraat 78/hoek Van Rensselaerstraat 37, met de rechten van de erfpachter op zich op die grond gestichte opstallen van een gebouw omvattende een woonhuis, die bestaat uit benedenhuis en drie afzonderlijke bovenwoning, plaatselijk bekend Bonairestraat 78/hoek Van Rensselaerstraat 37 te Amsterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie M, nummer 698, groot zesentachtig centiaren (86 ca);
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de eerste verdieping van het gebouw en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Rensselaerstraat 37-1 te 1058 XR Amsterdam;

Het recht van erfpacht is voortdurend.

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Sloten Noord-Holland, sectie M, complexaanduiding 1832-A, appartementsindex 2, a. het één/vijfde aandeel in de gemeenschap bestaande het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond waarvan de eigendom berust bij de gemeente Amsterdam, plaatselijk bekend Bonairestraat 78/hoek Van Rensselaerstraat 37, met de rechten van de erfpachter op zich op die grond gestichte opstallen van een gebouw omvattende een woonhuis, die bestaat uit benedenhuis en drie afzonderlijke bovenwoning, plaatselijk bekend Bonairestraat 78/hoek Van Rensselaerstraat 37 te Amsterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie M, nummer 698, groot zesentachtig centiaren (86 ca); b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de eerste verdieping van het gebouw en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Rensselaerstraat 37-1 te 1058 XR Amsterdam; Het recht van erfpacht is voortdurend.
Bezichtiging 24 september 2018 14:00 – 15:00

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 26 september 2018 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie voor rekening verkoper
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 23 oktober 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. F.M. Heinsbroek

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

Bijzondere voorwaarden

Het recht van erfpacht is voortdurend.
Eventuele achterstallige erfpachtcanon komt voor rekening van koper. De achterstand in de betaling van de erfpacht bedroeg per 13 augustus 2018 € 1.193,74. De erfpacht is halfjaarlijks verschuldigd en bedraagt voor het tijdvak 16 september 2018 tot 15 september 2019 € 475,96 per jaar.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
mogelijk verhuurd aan derden.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de eventuele achterstallige erfpachtscanon;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 11 september 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 15.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 23 oktober 2018.

Info: www.veilingnotaris.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 2001 716, in behandeling bij de heer F.M. Heinsbroek.

Foto's
Downloads
ab2000 erfpachtvoorwaarden gemeente Amsterdam.pdf pdf-document
Afschrift openbaar register Hyp4 dl 18928 nr 67 reeks AMSTERDAM.pdf pdf-document
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
bag-viewer-Van Rensselaerstraat 37-1 Amsterdam .pdf pdf-document
Bodemloketrapport Van Rensselaerstraat 37-1 Amsterdam .pdf pdf-document
energielabel (voorlopig g).pdf pdf-document
Erfpachtgegevens Van Renselaerstraat 37-1 Amsterdam.pdf pdf-document
Ruimtelijke plannen Van Rensselaerstraat 37 1 Amsterdam.pdf pdf-document
Splitsingsakte 50037 nr 147.pdf pdf-document
uittrekselkadastralekaart Sloten Noord-Holland-M-1832-2.pdf pdf-document
Akte houdende bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
180719 kostenoverzicht Van Rensselaerstraat 37-1.pdf pdf-document
info VvE.pdf pdf-document
WKPB info.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.