Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Hoofdstraat 48 Terborg

16

okt

2018

Hoofdstraat 48
7061 CL Terborg

Appartement + Winkelruimte

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag dinsdag 16 oktober 2018
vanaf 10:00
Online bieden
Via BOG Auctions
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

BOG Auctions


Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is vertreken op maandag 1 oktober 2018 om 23:59.

Object

het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de bedrijfs-/ winkelruimte met erf/parkeerterrein en verder toebehoren op de begane grond van na te vermelden pand, plaatselijk bekend Hoofdstraat 48 te 7061 CL Terborg, kadastraal bekend gemeente Wisch, sectie F nummer 4059 appartementsindex 1, uitmakende het vijf/tiende onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit een winkel-/woonhuis met (onder)grond en verder toebehoren, Hoofdstraat 48 en 48 A te 7061 CL Terborg, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Wisch, sectie F nummer 4026, groot zes are eenenzestig centiare

Voor nadere informatie met betrekking tot het registergoed en eventuele bezichtigingen kunt u contact opnemen met de heer D. Mulders
Heilbron Mulders Quint Makelaardij | Edisonstraat 90 | 7006 RE DOETINCHEM | T 0314-363366 |
E doetinchem@hmqmakelaardij.nl

Objectgegevens

Soort object Appartement + Winkelruimte
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Wisch, sectie F nummer 4059 appartementsindex 1
Bezichtiging In overleg

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

BOG Auctions

dinsdag 16 oktober 2018 vanaf 10:00

Online bieden via externe website

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. mw. E.C. Ruiter-Overbeeke

Telefoonnummer 020 301 62 81 Faxnummer 020 301 63 33
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVI 2015 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

In aanvulling op onderstaande veilingvoorwaarden: De VvE blijkt een niet actieve vereniging te zijn.

Bijzondere veilingvoorwaarden
Met betrekking tot het Registergoed en de openbare verkoop daarvan gelden voorts nog de volgende bijzondere voorwaarden, welke voor zover van toepassing, boven de AVVI 2015 prevaleren:
Artikel 4. De veiling
Aan artikel 4 lid 2 AVVI 2015 wordt toegevoegd:
Inzet en afslag vinden na elkaar plaats op zestien oktober tweeduizend achttien vanaf tien uur (10.00 uur) via de Website.
Artikel 5. Het Bod
In afwijking van het bepaalde in artikel 5 lid 7 AVVI 2015 zal, indien in de laatste drie minuten voor het einde van de Inzet een nieuw Bod wordt gedaan, de Inzet automatisch met twee minuten worden verlengd, met dien verstande dat de Inzet niet wordt verlengd indien de Inzet als gevolg van deze verlenging na de in artikel 4 lid 1 bedoelde eindtijd eindigt.
Artikel 7. Inzetpremie
De inzetpremie als bedoeld in artikel 7 lid 1 AVVI 2015 bedraagt een procent (1%) en wordt aan de koper in rekening gebracht.
Artikel 8. Bieden voor een ander
Een bieder heeft, overeenkomstig het in artikel 8 lid 3 AVVI 2015 bepaalde, het recht te verklaren, dat hij een Bieding namens een of meer anderen heeft uitgebracht. Deze verklaring dient voor de betaling van de Koopsom door de bieder aan de Veilingnotaris te worden gedaan.
Artikel 9. Gunning, beraad, niet gunning en afgelasting
In afwijking van het bepaalde in artikel 9 lid 2 AVVI 2015 eindigt de Termijn van Beraad vijf werkdagen na de dag van de Veilingperiode of zoveel eerder als de Verkoopster mocht hebben gegund.
Conform het bepaalde in artikel 9 lid 2 AVVI 2015 heeft Verkoopster het recht om te gunnen aan een andere bieder dan de hoogste bieder.
Artikel 10. Belastingen en kosten
10.1 In afwijking van/aanvulling op het bepaalde in artikel 10 AVVI 2015 komen voor rekening van koper alle eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn, alsmede de navolgende kosten:
- de overdrachtsbelasting die bij de levering van het Registergoed verschuldigd zal zijn;
- het honorarium van de Veilingnotaris;
- de kosten van de - eventuele - akte de command;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
- de kosten van advertenties, biljetten, marketing, afslagersloon, zaalhuur en huur van computers;
- kosten opvragen informatie;
- de inzetpremie;
- de kosten van doorhalingen van de inschrijvingen van hypotheken en beslagen;
- kosten van de deurwaarder ten aanzien van de uitgebrachte exploten;
- de eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn
een en ander te verhogen met (eventueel) verschuldigde omzetbelasting.
Voor een specificatie van de kosten wordt verwezen naar de Website en/of www.veilingnotaris.nl.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge artikel 11 lid 1 AVVI 2015 de koopsom moet worden betaald.
Voor zover bekend aan Schuldeiseres is ter zake van de levering van het registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Ter zake van de levering van het registergoed wordt een beroep gedaan op de goedkeuring uit onderdeel 5.4 van het besluit van de staatssecretaris van Financiën van negentien september tweeduizend dertien, nr. BLKB2013/1686, zodat artikel 3 lid 5 van de Wet op de omzetbelasting 1968 buiten toepassing blijft en het registergoed niet wordt geacht aan en vervolgens door de Veilingnotaris te zijn geleverd.
Met het doen van een bieding stemt de koper expliciet in met de hiervoor omschreven fiscale behandeling en de daaruit voortvloeiende gevolgen en verplichtingen.
Artikel 11. Tijdstip van betaling
11.1 In afwijking van het bepaalde in artikel 11 lid 1 AVVI 2015 dient de koper:
(a) tien procent (10%) van de koopsom, alsmede de waarborgsom als bedoeld in artikel 13 lid 1 AVVI 2015 (zijnde tien procent (10%) van de koopsom) uiterlijk drie (3) dagen na de Gunning; en
(b) de overige voor zijn rekening komende kosten, belastingen en lasten uiterlijk vier (4) weken na de veiling,
te voldoen bij de Veilingnotaris op rekeningnummer NL10 RABO 0103.3686.04 onder vermelding van "aanbetaling kosten veiling 61800733/ECR".
11.2 Het in artikel 11.1 gestelde komt te vervallen indien de Verkoopster schriftelijk heeft verklaard dat het bedoelde bedrag niet behoeft te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Artikel 16. Bijzondere lasten, beperkingen en uitsluitingen
16.1 Aanschrijvingen
Blijkens schriftelijke informatie van de gemeente Oude IJselstreek is gebleken dat er geen (voor-)aanschrijving(en) en/of mondelinge aanzegging bekend is/ zijn. De Verkoopster aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.
Uit een kadastraal uittreksel van heden is gebleken dat er geen
(voor-)aanschrijving(en) en/of mondelinge aanzegging bekend is/ zijn. De Verkoopster aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.
16.2 Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde openbare registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.
16.3 Bestemming en gebruik / bodeminformatie
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed/ bodeminformatie wordt te dezen verwezen naar:
1. de relevante voorschriften van het bestemmingsplan Centrum Terborg 2018 van de gemeente Oude IJsselstreek, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht;
2. het rapport Bodemloket de dato veertien augustus tweeduizend achttien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht.
16.4 Energieprestatielabel
De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoopster verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoopster voor alle (eventuele) aanspraken te dezer zake. De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
16.5 Erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
(a) Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar hiervoor genoemde akte tot levering, waarin staat vermeld:
"OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE BEDINGEN EN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar een akte op acht en twintig april negentienhonderd zeven en negentig voor Mr P.H.M. Muijsers, notaris gevestigd te Terborg, verleden, ingeschreven in register Hypotheken 4 ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Arnhem op negen en twintig april daaraan volgend in deel 15592 nummer 44, waarin woordelijk staat vermeld:
"Premisse
a. De comparanten sub 1 zijn als eigenaar gerechtigde in de navolgende onroerende zaak:
het woon-winkelhuis met verder aanhorigheden ondergrond, erf en tuin, plaatselijk bekend Hoofdstraat 50 te 7061 CL Terborg, kadastraal bekend gemeente Wisch sectie F nummer 2762, groot zeven are, hierna ook te noemen de onroerende zaak sub a.
De comparanten sub 1 worden hierna tezamen ook genoemd: de eigenaar van de onroerende zaak sub a.
Eigendomsverkrijging"
enzovoort
"b. De comparanten sub 2 zijn tezamen als eigenaar gerechtigd in de navolgende onroerende zaak:
het woon-winkelhuis met verdere aanhorigheden, ondergrond, erf en tuin, plaatselijk bekend Hoofdstraat 48 te 7061 CL Terborg, kadastraal bekend gemeente Wisch sectie F nummer 2763, groot zes are zevenenzestig centiare, hierna ook te noemen de onroerende zaak sub b..
De comparanten sub 2 worden hierna tezamen ook genoemd: de eigenaar van deonroerende zaak sub b.
Eigendomsverkrijging"
enzovoort
"c. Een kadastraal plan waarop de onroerende zaken sub a en b voorkomen, zal aan deze akte worden gehecht.
d. De stichting van het sub a vermelde woon-winkelhuis werd voltooid in de maand juni negentienhonderd vijf en negentig.
e. Ten gevolge van de sub d vermelde stichting is de toestand waarin de sub a en b vermelde woon-winkelhuizen zich ten opzichte van elkaar bevinden, gewijzigd, onder meer zodanig dat:
1. een venster in de onroerende zaak sub b, hetwelk uitzicht gaf op de onroerende zaak sub a, gedicht is;
2. in de onroerende zaak sub a zich thans vensters bevinden die uitzicht geven op de onroerende zaak sub b;
3. thans overbouw aanwezig is in die zin dat een gedeelte van het dak en/of daklijst van de onroerende zaak sub a zich thans bevindt in de ruimte boven de onroerende zaak sub b.
De onder 1 vermelde wijziging is aangebracht met toestemming van de comparanten sub 2.
De onder 2 en 3 vermelde wijzigingen zijn aangebracht zonder toestemming van de comparanten sub 2.
Overeenkomst
Door de comparanten wordt bij dezen de navolgende overeenkomst aangegaan, te weten de overeenkomst waarbij ten behoeve van de eigenaar van de onroerende zaak sub b de navolgende verplichtingen worden bedongen ten laste van eigenaar van de onroerende zaak sub a, te weten:
1. De verplichting om te dulden dat, ingeval de eigenaar van de onroerende zaak sub b te eniger tijd bebouwingen en/of werken aanbrengt op/aan de onroerende zaak sub b, deze bebouwingen en/of werken kunnen worden aangebracht zonder dat de eigenaar van de onroerende zaak sub a deze bebouwingen en/of werken zal belemmeren of terzake een beroep zal doen op enige rechtsregel op het gebied van het burenrecht voor zover deze rechtsregel voor de eigenaar van de onroerende zaak sub a mocht voortvloeien uit de feitelijke toestand waarin de onroerende zaak sub a zich thans, mede ten gevolge van de wijzigingen hierboven sub e.2 en e.3 vermeld bevindt, en welke rechtsregel derhalve niet van toepassing zou zijn geweest indien de sub e.2 en e.3 vermelde wijzigingen niet zouden zijn aangebracht.
2. De verplichting om te dulden dat de hierboven sub e.3 vermeld overbouw op eerste vordering van de eigenaar van de onroerende zaak sub b met bekwame spoed wordt verwijderd ingeval de eigenaar van de onroerende zaak sub b te eniger tijd bebouwingen en/of werken wenst aan te brengen op/aan de onroerende zaak sub b en voormelde overbouw deze bebouwingen en/of werken kan belemmeren, komende de kosten van het verwijderen van de overbouw geheel voor rekening van de eigenaar van de onroerende zaak sub a.
3. De verplichting om te doen, te weten de verplichting om ingeval de eigenaar van de onroerende zaak sub b te eniger tijd bebouwingen en/of werken wenst aan te brengen op/aan de onroerende zaak sub b met bekwame spoed de hierboven onder e.3 vermelde overbouw geheel te verwijderen, komende de kosten van het verwijderen van de overbouw geheel voor rekening van de eigenaar van de onroerende zaak sub a.
De comparanten verklaren voorts dat vermelde overeenkomst de strekking inhoudt voor de rechtsopvolgers onder bijzondere titel in de eigendom van de onroerende zaak sub b een derdenbeding te zijn als bedoeld in artikel 253 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.
KWALITATIEVE RECHTEN/VERPLICHTINGEN
De op grond van vorenstaande overeenkomst voor de eigenaar van de onroerende zaak sub a en de eigenaar van de onroerende zaak sub b voortvloeiende rechten en verplichtingen zullen, voor zover mogelijk, kwalitatieve rechten en verplichtingen zijn als bedoeld in de artikel 251, casu quo 252, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.
Naast de verkrijgers onder bijzondere titel van de eigenaar van de onroerende zaak sub a zullen aan de kwalitatieve verplichtingen mede gebonden zijn degenen die van de rechthebbende een recht tot gebruik van de onroerende zaak sub a zullen verkrijgen.
De eigenaar van de onroerende zaak sub a zal in verzuim zijn door het enkele feit van de overtreding, zonder dat enige ingebrekestelling daarvoor zal zijn vereist, en zal, voor elke dag dat hij in gebreke is, een direct opeisbare boete verbeuren van vijfduizend gulden
(ƒ 5.000,00) ten behoeve van de eigenaar van de onroerende zaak sub b, met de bevoegdheid voor deze daarnaast nakoming en/of meer geleden schade van de eigenaar van de onroerende zaak sub a te vorderen.
De vermelde kwalitatieve rechten en verplichtingen met bijbehorende bedingen, waaronder begrepen vermeld boetebeding, worden door de comparanten, ieder voor zich, aanvaard.
KETTINGBEDING
Ten aanzien van de verplichtingen om te doen welke uit vorenstaande overeenkomst voortvloeien ten laste van de eigenaar van de onroerende zaak sub a, verplicht laatstgenoemde zich en verbindt hij zich jegens de eigenaar van de onroerende zaak sub b, hetgeen door deze wordt aanvaard, deze verplichtingen bij overdracht in eigendom van de onroerende zaak sub a, alsmede bij verlening daarop van enig zakelijk genotsrecht, aan de nieuwe eigenaar of de zakelijk gerechtigde ten behoeve van de eigenaar van de onroerende zaak sub b op te leggen, die verplichtingen ten behoeve van de eigenaar van de onroerende zaak sub b aan te nemen en in verband daarmee dit kettingbeding in de akte van overdracht in eigendom of verlening van zakelijk genotsrecht woordelijk op te nemen, behoudens de vervanging van de naam van eigenaar van de onroerende zaak sub a door die van de nieuwe verkrijger in eigendom of genot, zulks op verbeurte van een direkt opvorderbare boete van honderdduizend gulden (ƒ 100.000,00) ten behoeve van de eigenaar van de onroerende zaak sub b, met bevoegdheid voor deze daarnaast nakoming en/of de eventueel meer geleden schade van de eigenaar van de onroerende zaak sub a of diens rechtsopvolgers te vorderen.
De eigenaar va de onroerende zaak sub a zal ter zake van vorenbedoelde verplichtingen om te doen in verzuim zijn door het enkele feit van overtreding, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, en zal, voor elke dag dat hij in gebreke is, een direct opeisbare boete verbeuren van vijfduizend gulden (ƒ 5.000,00) ten behoeve va de eigenaar van de onroerende zaak sub b, met de bevoegdheid voor deze daarnaast nakoming en/of meer geleden schade van de eigenaar van de onroerende zaak sub a te vorderen, met dien verstande dat indien samenval plaatsvindt van het verbeuren van laaststvermelde boete van vijfduizend gulden (ƒ 5.000,00) met de eerdere in deze akte vermelde boete ter grootte van hetzelfde bedrag, eenmaal een zodanige boete wordt verbeurd voor elke dag van verzuim van de eigenaar van de onroerende zaak sub a.
VESTIGING ERFDIENSTBAARHEID
De comparanten verklaarden voorts met inachtneming van het vorenstaande te zijn overeengekomen over en weer ten nutte en ten laste van de onroerende zaken sub a en b, voor zover nodig, te vestigen al zodanige erfdienstbaarheden, waardoor de toestand waarin de betreffende onroerende zaken zich thans ten opzichte van elkaar bevinden, blijft gehandhaafd, speciaal voor wat betreft de aanwezigheid van ondergrondse en bovengrondse leidingen, alsmede kabels ten behoeve van telefoon en/of draadomroepaansluitingen, de afvoer van hemelwater, gootwater en faecaliën door rioleringswerken als anderszins, eventuele inbalking, inankering, over en onderbouw, toevoer van licht en lucht enzovoorts, zijnde hieronder evenwel niet begrepen een verbod om te bouwen of te verbouwen.
De kosten van onderhoud en vervanging van die voorzieningen, die voor gemeenschappelijk gebruik zijn, zijn voor rekening van de gezamenlijke eigenaren.
De comparanten verklaarden bij deze voormelde erfdienstbaarheden te verlenen casu quo aan te nemen."
Voor zover in bovengenoemde bepalingen verplichtingen voorkomen welke verkoper verplicht is aan koper op te leggen, doet hij dat bij dezen en wordt een en ander bij dezen door koper aanvaard.
Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten bij dezen tevens door verkoper voor die derden aangenomen."
(b) Tevens wordt verwezen naar een akte vestiging erfdienstbaarheden, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op achttien maart tweeduizend dertien in register Hypotheken 4, deel 62684 nummer 65, op vijftien maart tweeduizend dertien verleden voor mr. P.R. Moerland, voornoemd, waarin staat vermeld:
"VESTIGING ERFDIENSTBAARHEDEN
Ter uitvoering van de hiervoor bedoelde overeenkomsten verklaarden de comparanten, handelend als gemeld, altijddurend te vestigen de navolgende erfdienstbaarheden:
a. ten behoeve van het kadastrale perceel Gemeente Wisch Sectie F nummer 4023, als heersend erf, en ten laste van het kadastrale perceel Gemeente Wisch Sectie F nummer 4026, als dienend erf, de erfdienstbaarheid houdende de verplichting voor het dienend erf om te gedogen dat op twee gedeelten van het dienend erf, zoals schetsmatig op een aan deze akte te hechten tekening (bijlage 3) is aangegeven, ten behoeve van het op het heersend erf te stichten appartementengebouw muren met bijbehorende fundering, worden aangebracht en in stand gehouden;
b. ten behoeve van het kadastrale perceel Gemeente Wisch Sectie F nummer 4023, als heersend erf, en ten laste van het kadastrale perceel Gemeente Wisch Sectie F nummer 4026, als dienend erf, de erfdienstbaarheid houdende de verplichting voor het dienend erf om te gedogen dat in de ongeveer westelijke muur van het heersend erf te stichten appartementengebouw licht doorlatende openingen, vensters, gootoverstekken en balkons worden aangebracht en in stand gehouden conform bijlage 1;
c. ten behoeve van het kadastrale perceel Gemeente Wisch Sectie F nummer 4026, als heersend erf, en ten laste van de kadastrale percelen Gemeente Wisch Sectie F nummers 4025 en 4023, als dienend erf, de erfdienstbaarheid inhoudende de verplichting voor het dienend erf om een containerruimte op de begane grond en een trapopgang naar de zich op de verdieping van het heersend erf bevindende woning te gedogen, een en ander zoals op de aan deze akte te hechten bestektekening (bijlage 2) aangegeven;
d. ten behoeve van het appartementsrecht kadastraal bekend Gemeente Wisch Sectie F nummer 4059 A2, als heersend erf, en ten laste van de kadastrale percelen Gemeente Wisch Sectie F nummers 4025 en 4023, als dienend erf, de erfdienstbaarheid van overpad om te voet van de onder c. bedoelde trapopgang te komen van en te gaan naar de kadastrale grens tussen de percelen Gemeente Wisch Sectie F nummers 4023 en 4026;
e. ten behoeve van het appartementsrecht kadastraal bekend Gemeente Wisch Sectie F nummer 4059 A2, als heersend erf, en ten laste van het appartementsrecht kadastraal bekend Gemeente Wisch Sectie F nummer 4059 A1, als dienend erf, inhoudende de verplichting voor de eigenaar van het dienend erf om te gedogen dat op het dak van de op het dienend erf aanwezige gebouw gegalvaniseerde roosters en een stalen hekwerk worden aangebracht en onderhouden, ten einde van de onder c. bedoelde trapopgang te komen van en te gaan naar het van het heersend erf deel uitmakende dakterras;
f. ten behoeve van het appartementsrecht kadastraal bekend Gemeente Wisch Sectie F nummer 4059 A2, als heersend erf, en ten laste van het appartementsrecht kadastraal bekend Gemeente Wisch Sectie F nummer 4059 A1, als dienend erf, te vestigen de erfdienstbaarheid van overpad om te voet van de kadastrale grens tussen de percelen Gemeente Wisch Sectie F nummers 4023 en 4026 te komen van en te gaan naar de openbare weg, de Walstraat.
BESLUIT VERENIGING VAN EIGENAARS
De comparanten sub 1 en 2 verklaarden voorts, dat de "Vereniging van Eigenaars Hoofdstraat 48 en 48A te Terborg" de navolgende besluiten heeft genomen.
Voor zover de vestiging van erfdienstbaarheden als hiervoor bedoeld goedkeuring behoeft van de Vereniging, is besloten deze goedkeuring te verlenen.
Indien te eniger tijd de akte van splitsing van het gebouw aan de Hoofdstraat 48 en 48A te Terborg wordt gewijzigd, zullen daarin –tevens - de volgende wijzigingen worden aangebracht:
1. op de splitsingstekening zullen de te realiseren trapopgang en containerruimte ten behoeve van het appartementsrecht kadastraal bekend Gemeente Wisch Sectie F nummer 4059 A2 worden aangegeven;
2. het appartementsrecht kadastraal bekend Gemeente Wisch Sectie F nummer 4059 A2 zal tevens recht geven op het uitsluitend gebruik van bedoelde trapopgang en containerruimte;
3. indien de gerechtigde tot het appartementsrecht kadastraal bekend Gemeente Wisch Sectie F nummer 4059 A1 zulks wenst, zal het niet bebouwde gedeelte van dat appartementsrecht niet langer deel uitmaken van het in de splitsing begrepen registergoed en aan de gerechtigde tot dat appartementsrecht in volle eigendom worden overgedragen;
4. bij het van toepassing verklaren van het modelreglement bij splitsing in appartementsrechten van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, vastgesteld bij een akte verleden op zeventien januari tweeduizend zes voor Mr A.G. Hartman, notaris te Amsterdam, bij afschrift is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Arnhem op achttien januari tweeduizend zes in register Hypotheken 4 deel 30969 nummer 139, zal de bij het modelreglement behorende ANNEX niet langer van toepassing worden verklaard."
16.7 Splitsing
Op het Registergoed is van toepassing het reglement van de vereniging: "Vereniging van Eigenaars Hoofdstraat 48 en 48A te Terborg", gevestigd te Terborg, bestaande uit:
(a) het modelreglement, vastgesteld bij akte op zeventien januari tweeduizend zes verleden voor mr. A.G. Hartman, notaris te Amsterdam, van welke akte een afschrift is ingeschreven ten kantore van de dienst voor het kadaster en de openbare registers te Arnhem op achttien januari tweeduizend zes in register hypotheken 4 deel 30969 nummer 139 met inbegrip van de bijbehorende annex, welke annex echter uitsluitend betrekking heeft op woongebouwen;
(b) het bijzonder reglement, vastgesteld bij akte op dertig januari tweeduizend negen verleden voor mr. P.R. Moerland, voornoemd, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op dertig januari tweeduizend negen in register Hypotheken 4, in deel 56198 nummer 103.
Aan het bestuur van de Vereniging van Eigenaars is een opgave gevraagd van de (achterstallige) servicekosten en de hoogte van het reservefonds. De gevraagde verklaring is niet door de in het hoofd van deze akte genoemde notaris ontvangen.
Eventuele achterstallige servicekosten over het lopende en afgelopen boekjaar komen voor rekening van de koper.
16.8 Aanvaarding "as is, where is"
De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is" principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het Registergoed – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte – geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoopster dan wel jegens de notaris.
In aanvulling op het vorenstaande geven de Verkoopster en de notaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake juistheid van het registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.
Artikel 19. Risico en verzekering
In aanvulling op het bepaalde in artikel 19 AVVI 2015 geldt het volgende:
Omtrent de verzekering van het Registergoed zijn geen gegevens bekend. De koper dient vanaf Gunning zelf voor verzekering zorg te dragen. De koper kan de verzekering niet overnemen.
Artikel 20. Aflevering
In aanvulling van het bepaalde in artikel 20 AVVI 2015 vindt de aflevering van het Registergoed plaats uiterlijk vier (4) weken na veiling.
Artikel 22. Huur/gebruik
22.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22 AVVI 2015 verklaart Verkoopster dat hij onderzoek heeft ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed.
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed niet aan derden in huur of gebruik afgestaan.
De Schuldenaar/Rechthebbende, alsmede degene die zich op het moment van de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing zonder recht of titel in het Registergoed bevindt/bevinden en als zodanig niet bekend was/waren aan koper, zijn op grond van het bepaalde in artikel 525 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering genoodzaakt tot ontruiming.
De Schuldenaar/Rechthebbende zal op enkel vertoon van het voormelde proces verbaal tot ontruiming worden genoodzaakt op de wijze als bepaald in de artikelen 556 en 557 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
De Schuldenaar/Rechthebbende is verplicht op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden het Registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
Voor het geval dat het Registergoed toch aan derden in huur of gebruik is afgestaan dan zal de Verkoopster niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
22.2 De koper op de veiling aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden met inachtneming van het bovenvermelde.
22.3 Conform en in aanvulling op artikel 22 lid 4 AVVI 2015 geldt dat wat betreft iedere, ten tijde van de datum van het passeren van de akte van kwijting, dan wel, in geval van een koopovereenkomst krachtens artikel 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, ten tijde van de datum van het passeren van de akte van levering, van kracht zijnde overeenkomst tot gebruik/huurovereenkomst:
(a) het risico dat er op een (of meerdere) recht(en) uit hoofde van de overeenkomst beslag is gelegd voor rekening van de koper komt;
(b) de koper overigens ter zake:
(i) een door de gebruiker/huurder gestorte waarborgsom;
(ii) in weerwil van een verplichting ter zake niet door de gebruiker/huurder gestorte waarborgsom;
(iii) een in opdracht van de gebruiker/huurder gestelde bankgarantie; en/of
(iv) in weerwil van een verplichting ter zake niet in opdracht van de gebruiker/huurder gestelde bankgarantie,
geen aanspraak jegens de Verkoopster heeft.
(c) de koper geen aanspraak jegens de Verkoopster heeft op grond van het feit dat de gebruiker/huurder tot het moment van de datum van het passeren van de akte van kwijting dan wel, in geval van een koopovereenkomst krachtens artikel 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, ten tijde van de datum van het passeren van de akte van levering van het Registergoed servicekosten en eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting heeft voldaan;
(d) een eventueel door de gebruiker/huurder gestorte waarborgsom niet verrekend zal worden tussen de koper en de Verkoopster.
(e) de eventuele lopende bruikleen-/huurtermijn tussen de Verkoopster en de koper niet verrekend zal worden.
Artikel 25. Aansprakelijkheid
In aanvulling op artikel 25 AVVI 2015 geldt het volgende:
Verkoopinformatie
Door het doen van een Bieding op het Registergoed verklaart de bieder volledig op de hoogte te zijn van de inhoud van ter beschikking gestelde informatie (de "Verkoopinformatie").
Op de Verkoopinformatie is de navolgende disclaimer van toepassing:
De Verkoopinformatie is uitsluitend bedoeld om de gegadigde in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan.
In deze context geldt het navolgende:
(a) De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto's en alle overige gegevens zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt.
Hierbij zij opgemerkt dat er stukken kunnen zijn bijgevoegd die betrekking hebben op de oorspronkelijke situatie ten tijde van de verkrijging door de Rechthebbende.
Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk.
De in de Verkoopinformatie opgenomen foto's en andere gegevens kunnen tevens andere registergoederen omvatten dan het Registergoed.
(b) Indien uit de Verkoopinformatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, is dit een persoonlijk oordeel van de Verkoopster dan wel haar bestuurders of werknemers en/of derden die door de Verkoopster daarvoor zijn ingeschakeld, één en ander gebaseerd op de thans ter beschikking staande gegevens.
Aan een dergelijk oordeel en/of de door de Verkoopster of door derden daarvoor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend.
(c) Geen enkele medewerker van de Verkoopster en geen van de door de Verkoopster ingeschakelde derden (onder wie begrepen de Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) is gemachtigd om met betrekking tot het Registergoed (garantie)verklaringen te verstrekken.
De bieder en/of diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens de Verkoopster dan wel haar bestuurders of werknemers en/of door de Verkoopster ingeschakelde derden (onder wie begrepen de Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de Verkoopinformatie, noch kan/kunnen hij/zij zich erop beroepen dat hij/zij niet voldoende in de gelegenheid is/zijn gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.
ARTIKEL 7. UITDRUKKELIJKE AANVAARDING LASTEN EN BEPERKINGEN
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.
ARTIKEL 8. ONDERHANDSE BIEDINGEN
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
ARTIKEL 9. WOONPLAATSKEUZE
Partijen kiezen woonplaats ten kantore van de bewaarder van deze akte.

Foto's
Downloads
bestemmingsregels.pdf pdf-document
Bodemloketrapport.PDF pdf-document
Kadastrale kaart met omgeving.PDF pdf-document
Ruimtelijke plannen kaart.PDF pdf-document
Afschrift splitsingsakte 56198_103 anoniem.PDF pdf-document
Kostenoverzicht Hoofdstraat 48 Terborg.XLS Excel-document
Brochure Hoofdstraat 48 Terborg.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.