Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Rijnstraat 2-16 Eindhoven

24

okt

Rijnstraat 2-16
5626 AN Eindhoven

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 24 oktober 2018
6 dagen vanaf 09:30
Online bieden
Nationalevastgoedveiling.nl
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is vertreken op dinsdag 9 oktober 2018 om 23:59.

Object

1. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Woensel, sectie T, complexaanduiding 2600-A, appartementsindex 20, omvattende:
a. het éénhonderd/éénduizend zevenhonderd éénennegentigste (100/1.791e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit een gebouw met verder toebehoren, plaatselijk bekend Boschdijk 1071 te Eindhoven, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Woensel, sectie T, nummer 560, groot dertien are negenennegentig centiare;
b. het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de tweede verdieping en verder toebehoren, plaatselijk bekend Rijnstraat 2-16, 5626 AN Eindhoven;
2. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Woensel, sectie T, complexaanduiding 2600-A, appartementsindex 24, omvattende;
a. het twaalf/eenduizend zevenhonderd éénennegentigste (12/1791e) onverdeeld aandeel in de hiervoor onder 1.a genoemde gemeenschap;
b. het uitsluitend gebruik van de parkeerplaats op de begane grond, plaatselijk bekend Rijnstraat ongenummerd te Eindhoven;

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens - kadastraal bekend gemeente Woensel, sectie T, complexaanduiding 2600-A, appartementsindex 20;
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 24 oktober 2018 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 20 november 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. N.X. Hemradj

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: debiteur staat ingeschreven.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend.
Bij beschikking van 1 oktober 2018 is verlof verleend om het huurbeding te mogen inroepen en de termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is daarbij bepaald op veertien (14) dagen na de datum van betekening van de beschikking.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum;
- de eventuele ontruimingskosten.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE €1.809.97.
Bijdrage VvE per maand €107,01. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 9 oktober 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 20 november 2018.

Info: www.veilingnotaris.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010-2001 713, e-mail: Nisha.Hemradj@roxlegal.nl, in behandeling bij mw. Nisha Hemradj.

Foto's
Downloads
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.