Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Hoofdweg 122 Wagenborgen

31

okt

2018

Hoofdweg 122
9945 PK Wagenborgen

Woonhuis + Grond

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 31 oktober 2018
vanaf 09:30
Online bieden
Nationalevastgoedveiling.nl
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op dinsdag 16 oktober 2018 om 23:59.

Object

het vast, altijddurend en in alle liniën verervend recht van beklem op het perceel grond met woonhuis en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 9945 PK Wagenborgen, Hoofdweg 122, kadastraal bekend gemeente Termunten, sectie G, nummers 2630 en 3805 respectievelijk ter grootte van negentien are en zevenennegentig centiare (19 a 97 ca) en ter grootte van vierentwintig are en vijftig centiare (24 a 50 ca), en welk beklemrecht ten laste van kavel 2630, voornoemd, jaarlijks aan Sint Martini aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Eems-Dollard (destijds de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Wagenborgen) een vaste huur is verschuldigd van twee euro en zevenentwintig cent (€ 2,27).

Objectgegevens

Soort object Woonhuis + Grond
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Termunten, sectie G, nummer 2630 ter grootte van negentien are en zevenennegentig centiare (19 a 97 ca); en kadastraal bekend gemeente Termunten, sectie G, nummer 3805 ter grootte van vierentwintig are en vijftig centiare (24 a 50 ca).
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 31 oktober 2018 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 27 november 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. S.N. Tang Ali

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

alsmede AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
in gebruik bij één van de debiteuren.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend.
Bij beschikking van 29 oktober 2018 is verlof verleend om het huurbeding te mogen inroepen en de termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is daarbij bepaald op twee weken (14 dagen) na de datum van betekening van de beschikking.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches; en
- de eventuele ontruimingskosten.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 16 oktober 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 27 november 2018.

Foto's
Downloads
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
energielabel voorlopig G Hoofdweg 112 Wagenborgen.pdf pdf-document
bag-viewer-Hoofdweg 112 Wagenborgen .pdf pdf-document
bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
Bodemloketrapport Hoofdweg 112 Wagenborgen .pdf pdf-document
180801 kostenoverzicht Hoofdweg 122 Wagenborgen.pdf pdf-document
opgave KKG inzake beklemrecht.pdf pdf-document
bericht inzake WKPB.pdf pdf-document
uittrekselkadastralekaart Termunten-G-2630.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.