Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Salviahof 32 Noordwijk

14

nov

2018

Salviahof 32
2203 EC Noordwijk

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 14 november 2018
vanaf 09:30
Online bieden
Nationalevastgoedveiling.nl
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is vertreken op dinsdag 30 oktober 2018 om 23:59.

Object

1. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Noordwijk, sectie M, complexaanduiding 2343-A, appartementsindex 40, omvattende:
a. het acht/driehonderd vierentachtigste (8/384e) aandeel in de gemeenschap bestaande uit het flatgebouw met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Noordwijk (Zuid-Holland), bestaande uit tweeëndertig (32) woningen met bijbehorende bergingen, alsmede een (1) woon-/hobbyruimte in het flatgebouw, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Noordwijk, sectie M, nummers 1443 en 1444, groot een are en achtentwintig centiaren (1.28 a) en achttien are en vierentwintig centiare (18.24 a);
b. het recht op het uitsluitend gebruik van woning op de begane grond, plaatselijk bekend te Noordwijk (Zuid-Holland) 2203 EC, Salviahof 32,
2. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Noordwijk, sectie M, complexaanduiding 2343-A, appartementsindex 39, omvattende:
a. het één/driehonderd vierentachtigste (1/384e) aandeel in de onder 1.a. gemelde gemeenschap;
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de berging op de begane grond, plaatselijk bekend te Noordwijk (Zuid-Holland) 2203 EC, Salviahof ongenummerd;

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens 1. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Noordwijk, sectie M, complexaanduiding 2343-A, appartementsindex 40, omvattende: a. het acht/driehonderd vierentachtigste (8/384e) aandeel in de gemeenschap bestaande uit het flatgebouw met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Noordwijk (Zuid-Holland), bestaande uit tweeëndertig (32) woningen met bijbehorende bergingen, alsmede een (1) woon-/hobbyruimte in het flatgebouw, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Noordwijk, sectie M, nummers 1443 en 1444, groot een are en achtentwintig centiaren (1.28 a) en achttien are en vierentwintig centiare (18.24 a); b. het recht op het uitsluitend gebruik van woning op de begane grond, plaatselijk bekend te Noordwijk (Zuid-Holland) 2203 EC, Salviahof 32, 2. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Noordwijk, sectie M, complexaanduiding 2343-A, appartementsindex 39, omvattende: a. het één/driehonderd vierentachtigste (1/384e) aandeel in de onder 1.a. gemelde gemeenschap; b. het recht op het uitsluitend gebruik van de berging op de begane grond, plaatselijk bekend te Noordwijk (Zuid-Holland) 2203 EC, Salviahof ongenummerd;
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 14 november 2018 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 11 december 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. J.M.Y. Rob

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
in gebruik bij derden.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend. Bij beschikking van dertig oktober tweeduizend achttien is door de voorzieningenrechter verlof verleend om het huurbeding in te roepen. De termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is daarbij gesteld op dertig (30) dagen na betekening van deze beschikking. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand € 84,51. Mutatiekosten € 105,88.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 30 oktober 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 11 december 2018.

Info: www.veilingnotaris.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 2001 739, in behandeling bij Jiska Rob (jiska.rob@roxlegal.nl).

Foto's
Downloads
Afschrift openbaar register Hyp4 dl 5665 nr 11 reeks S_GRAVENHAGE.pdf pdf-document
Afschrift openbaar register Hyp4 dl 12546 nr 2 reeks S_GRAVENHAGE.pdf pdf-document
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
Bodemloketrapport.pdf pdf-document
Gemeente ontvangen informatie.pdf pdf-document
Ruimtelijke plannen.pdf pdf-document
voorlopig energielabel.pdf pdf-document
Huishoudelijk reglement VVE.pdf pdf-document
van VvE ontvangen opgave.pdf pdf-document
181005 kostenoverzicht Salviahof 32 te Noordwijk (2).pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.