1e Carnissestraat 30A Rotterdam

5

dec

2018

1e Carnissestraat 30A
3083 JD Rotterdam

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 5 december 2018
vanaf 13:30
Online bieden Via Veilingcollectief

Veilinglocatie

Vastgoedveiling Rijnmond-Randstad Zuid

Vendu Notarishuis
Kipstraat 54
3011RT Rotterdam

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op dinsdag 20 november 2018 om 23:59.

Object

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Charlois, sectie H, complexaanduiding 3400-A, appartementsindex 2, welk appartementsrecht omvat:
a. het één/tweede (1/2e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit een gebouw en verder toebehoren, plaatselijk bekend 1e Carnissestraat 30AB te Rotterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Charolois, sectie H, nummer 222, groot vierennegentig centiare (94 ca.);
b. het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de eerste en tweede verdieping, plaatselijk bekend 1e Carnissestraat 30A, 3083 JD Rotterdam.

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Charlois, sectie H, complexaanduiding 3400-A, appartementsindex 2
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Vastgoedveiling Rijnmond-Randstad Zuid

Vendu Notarishuis
Kipstraat 54
3011RT Rotterdam

woensdag 5 december 2018 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling woensdag 2 januari 2019
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. Sibbes

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: in gebruik bij de debiteur en de zijnen.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank is ingediend.
Het verlof is toegekend, de ontruimingstermijn is vastgesteld op 30 dagen na betekening van de beschikking.
Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd.

Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 700,00.
Bijdrage VvE per maand € 50,00 Mutatiekosten € 242,00.
Aandeel in het reservefonds € 660,28.
De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 20 november 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 2 januari 2019

Info: www.veilingnotaris.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 2001715, in behandeling bij mw. Vera Sibbes.

Foto's
Downloads
BAG.pdf pdf-document
Bodemloketrapport.pdf pdf-document
energielabel.pdf pdf-document
ruimtelijke plannen.pdf pdf-document
AVVE 2017.pdf pdf-document
bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
kostenoverzicht WONINGEN.pdf pdf-document
vve.pdf pdf-document
info WKPB.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.