Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Faunastraat 73 Wormer

12

dec

2018

Faunastraat 73
1531 WD Wormer

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 12 december 2018
vanaf 09:30
Online bieden
Nationalevastgoedveiling.nl
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op dinsdag 27 november 2018 om 23:59.

Object

het recht op het uitsluitend gebruik van de maisonnettewoning met berging en verder toebehoren gelegen op de begane grond, plaatselijk bekend Faunastraat 73, 1531 WD Wormer

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Wormer, sectie F, complexaanduiding 4753-A appartementsindex 49, omvattende: a. het uit de akte van ondersplitsing blijkende onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het appartementsrecht, ten tijde van de ondersplitsing kadastraal bekend gemeente Wormer, sectie Q, complexaanduiding 4753-A, appartementsindex 2, omvattende: - het drieduizendzesenzestig/zesduizend achthonderdnegenennegentigste (3.066/6.899e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het flatgebouw met winkels, maisonnettes/woningen met terras, erf, grond en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Faunastraat 50 tot en met 88 (even nummers) en 89 tot en met 109 (oneven nummers) en de Fuutstraat 1 tot en met 10 te Wormer, ten tijde van de hoofdsplitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Wormer, sectie F, nummers 4592 en 4689, respectievelijk groot elf are en veertig centiare (11 a, 40 ca) en vierendertig are en tien centiare (34 a, 10 ca); en - het recht op het uitsluitend gebruik van de tweeëntwintig maisonnettes/woningen op de eerste, tweede en derde verdieping met bergingen op de begane grond, plaatselijk bekend Faunastraat 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95 en Fuutstraat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 te Wormer;
Bezichtiging 11 december 2018 14:00 – 15:00
Externe links

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 12 december 2018 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 8 januari 2019
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. J.M.Y. Rob

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

alsmede AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: één van de debiteur staat met de zijnen ingeschreven.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend. Bij beschikking van 16 november 2018 is door de voorzieningenrechter verlof verleend om het huurbeding in te roepen. De termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is daarbij gesteld op veertien (14) dagen na betekening van deze beschikking.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 2.328,95
Bijdrage VvE per maand € 179,15. Mutatiekosten € 119,79.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 27 november 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 8 januari 2018.

Info: www.veilingnotaris.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 2001739, in behandeling bij mevrouw J.M.Y. Rob (jiska.rob@roxlegal.nl).

Foto's
Downloads
Afschrift openbaar register Hyp4 dl 7992 nr 16 reeks ALKMAAR.pdf pdf-document
Afschrift openbaar register Hyp4 dl 8832 nr 39 reeks ALKMAAR.pdf pdf-document
BAG.pdf pdf-document
Bodemloketrapport.pdf pdf-document
kostenoverzicht Faunastraat 73 te Wormer (2).pdf pdf-document
ontvangen van VvE opgave.pdf pdf-document
ruimtelijkeplannen.nl.JPG afbeelding
voorlopig energielabel.JPG afbeelding
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
van Gemeente ontvangen informatie.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.