Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Willem Molengraaffstraat 3 2 Amsterdam

11

dec

Willem Molengraaffstraat 3 2
1063 LE Amsterdam

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag dinsdag 11 december 2018
26 dagen vanaf 15:00
Online bieden
Nationalevastgoedveiling.nl
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

NVV


Onderhands bod

U kunt voorafgaand aan de veiling een schriftelijk bod uitbrengen aan de behandelende notaris.

Doe een bod

Het uitbrengen van een bod is nog mogelijk tot maandag 26 november 2018 om 23:59.

Object

het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de woning, gelegen op tweede verdieping van na te vermelden gebouw, plaatselijk bekend Willem Molengraaffstraat 3 2, 1063 LE Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Sloten Noord-Holland, sectie D complexaanduiding 10264-A, indexnummer 38, uitmakende het eenentachtig/vierduizend achthonderd vierenvijftigste (81/4.854e ) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het voortdurende recht van erfpacht van het terrein – eigendom van de gemeente Amsterdam -, gelegen aan de Antony Moddermanstraat 200, 202, 204 en 206 te 1063 LX Amsterdam, Willem Molengraaffstraat 1 tot en met 4 te 1063 LX Amsterdam en Willem Molengraaffstraat 5 tot en met 8 te 1063 LG Amsterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Sloten Noord-Holland sectie D nummer 4282, groot vierduizend negenhonderd eenenzeventig vierkante meter, met de rechten van erfpachter op de op de grond aangebrachte opstallen, voortvloeiend uit de erfpachtvoorwaarden en uit de wet, bestaande uit het complex, omvattende achtenveertig sociale huurwoningen, acht garages en eenhonderd bergingen,
alsmede het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de berging, gelegen op de begane grond van voormeld gebouw, plaatselijk bekend Willem Molengraaffstraat (niet nader aangeduid), kadastraal bekend gemeente Sloten Noord-Holland, sectie D complexaanduiding 10264-A, indexnummer 75, uitmakende het vijf/vierduizend achthonderd vierenvijftigste (5/4.854e) onverdeeld aandeel in voormelde gemeenschap,
alsmede het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de berging, gelegen op de zolder van voormeld gebouw, plaatselijk bekend Willem Molengraaffstraat (niet nader aangeduid), kadastraal bekend gemeente Sloten Noord-Holland, sectie D complexaanduiding 10264-A, indexnummer 146, uitmakende het zeventien/vierduizend achthonderd vierenvijftigste (17/4.854e ) onverdeeld aandeel in voormelde gemeenschap,

Voor nadere informatie en eventuele bezichtigen kunt u contact opnemen met:

Naam makelaar: Kinneging & Heijer makelaardij o/z
Tel: 020-5893010

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Sloten Noord-Holland, sectie D complexaanduiding 10264-A, indexnummer 38; kadastraal bekend gemeente Sloten Noord-Holland, sectie D complexaanduiding 10264-A, indexnummer 75; kadastraal bekend gemeente Sloten Noord-Holland, sectie D complexaanduiding 10264-A, indexnummer 146
Bezichtiging In overleg

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

NVV

dinsdag 11 december 2018 vanaf 15:00

Online bieden via Nationalevastgoedveiling.nl

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 8 januari 2019
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. mw. E.C. Ruiter-Overbeeke

Telefoonnummer 020 301 62 81 Faxnummer 020 301 63 33
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
Artikel 1. Wijze van veiling
De veiling geschiedt onder de hiervoor vermelde veilingvoorwaarden in één zitting bij inzet en afslag en wel op elf december tweeduizend achttien vanaf vijftien uur (15.00 uur), via de website van Nationale Vastgoedveiling, zijnde www.nationalevastgoedveiling.nl, hierna: de "Veilingwebsite".
Indien in de laatste drie minuten voor het einde van de Inzet een nieuw Bod wordt gedaan, zal de Inzet automatisch met twee minuten worden verlengd.
Om deel te kunnen nemen aan de veiling, dient men zich eerst te registreren zoals vermeld op de Veilingwebsite.
De veiling kan ook op andere websites worden gepubliceerd.
Artikel 2. Betaling koopsom
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 onder c AVVE dient de koopsom uiterlijk vier weken na veiling te worden betaald.
Artikel 3. Kosten
Conform het bepaalde in artikel 9 lid 1 van de AVVE komen voor rekening van koper:
a. de overdrachtsbelasting en de verschuldigde omzetbelasting;
b. het honorarium van de notaris;
c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
d. de kosten van ontruiming;
e. mutatiekosten vereniging van eigenaars;
f. de achterstallige bijdragen bij de vereniging van eigenaars die het lopende of voorafgaande boekjaar opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden, op grond van artikel 5:122 lid 3 Burgerlijk Wetboek;
g. eventueel verschuldigde omzetbelasting over de hiervoor genoemde bedragen.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge deze bijzondere veilingvoorwaarden de koopsom moet worden betaald.
Voor een specificatie van het honorarium en de kosten wordt verwezen naar de na te vermelden veilingsite.
Artikel 4. Belastingen
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is ter zake van de levering van het Registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting, die wordt berekend over de koopprijs voor het Registergoed vermeerderd met de gekapitaliseerde en geïndexeerde waarde van de canon, komt volledig voor rekening en risico van Koper.
Artikel 5. Aanvaarding, gebruikssituatie, ontruiming/overgang risico
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed thans (deels) in gebruik bij Rechthebbende en deels verhuurd/in gebruik afgestaan aan derden in strijd met het hieromtrent bepaalde in voormelde hypotheekakte en bestaat het Registergoed uit woonruimte als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek.
Het verlof tot inroeping van het huurbeding is door de voorzieningenrechter van de rechtbank te Amsterdam aan de Schuldeiseres verleend blijkens een beschikking de dato zes november tweeduizend achttien. De Verkoper is derhalve bevoegd tot inroeping van het huurbeding ex artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek.
Voorts zijn de leden 2 tot en met 6 van artikel 24 AVVE van toepassing, woordelijk luidend als volgt:
"2. Indien het Registergoed ten tijde van de Levering:
- is verhuurd op basis van een huurovereenkomst die niet vermeld is in de Bijzondere Veilingvoorwaarden omdat de Verkoopster niet met deze huurovereenkomst bekend was; of
- op andere wijze is verhuurd dan vermeld in de Bijzondere Veilingvoorwaarden,
komt het risico van de betreffende huurovereenkomst desalniettemin voor rekening van de Koper en aanvaardt de Koper het Registergoed onder gestanddoening van de betreffende huurovereenkomst, onverminderd de eventuele mogelijkheid voor de Koper om de betreffende huurovereenkomst te vernietigen op grond van artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek.
3. Indien het Registergoed is verhuurd, gaan de rechten en plichten uit de huur op de Koper over voor zover de wet dit voorschrijft.
Voor zover huurtermijnen of overige aanspraken zijn verpand of gecedeerd aan de Verkoopster of zijn beslagen door de Verkoopster, maakt de Verkoopster daarvan melding in de Bijzondere Veilingvoorwaarden. De Verkoopster verklaart dat hij tegenover de Koper en zijn rechtsopvolgers geen aanspraak maakt op rechten op huurtermijnen uit hoofde van pandrecht, cessie of beslag met ingang van de eerste huurtermijn die verschijnt na de Levering.
De Verkoopster staat er niet voor in dat de na de Levering te verschijnen huurtermijnen of overige aanspraken niet zijn verpand of gecedeerd aan derden, dat hierover niet op een andere wijze is beschikt, of dat deze huurtermijnen of overige aanspraken niet zijn beslagen door derden, ook al wordt daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden geen mededeling gedaan.
4. Ingeval van een executieveiling door een beslaglegger doet deze een beroep op nietigheid van na de beslaglegging gesloten huurovereenkomsten, behoudens het bepaalde in artikel 505 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ten aanzien van de verhuur van woonruimte.
5. Voor wat betreft iedere, ten tijde van de Levering, ter zake het Registergoed van kracht zijnde huurovereenkomst:
- komt het risico dat er op een (of meerdere) recht(en) uit hoofde van de huurovereenkomst beslag is gelegd voor rekening van de Koper;
- voor zover de huurder verplicht is een waarborgsom te storten of een bankgarantie te doen stellen, staat de Verkoopster er niet voor in dat de huurder een waarborgsom heeft gestort of een bankgarantie heeft doen stellen;
- kan de Koper jegens de Verkoopster alleen aanspraak maken op afgifte van een in opdracht van de huurder gestelde originele bankgarantie, als de betreffende originele bankgarantie in het bezit is van de Verkoopster;
- heeft de Koper overigens ter zake een:
- door de huurder gestorte waarborgsom;
- in weerwil van een verplichting ter zake niet door de huurder gestorte waarborgsom;
- in opdracht van de huurder gestelde bankgarantie; en/of
- in weerwil van een verplichting ter zake niet in opdracht van de huurder gestelde bankgarantie,
geen aanspraak jegens de Verkoopster;
- heeft de Koper geen aanspraak jegens de Verkoopster op grond van het feit dat de huurder tot het moment van Levering van het Registergoed servicekosten en eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting heeft voldaan;
- wordt een huurtermijn, die betrekking heeft op de betaalperiode van de huurovereenkomst waarin Levering valt, uitsluitend tussen de Verkoopster en de Koper op en per de datum van Levering verrekend voor zover de Verkoopster de betreffende huurtermijn heeft ontvangen.
6. Indien en voor zover het een verkoop betreft van een tot bewoning bestemd Registergoed door een hypotheekhouder, dient hij er voor zorg te dragen dat voorafgaand aan de Veiling het verlof als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 Burgerlijk Wetboek, is verleend tenzij:
- er wettelijk gegronde redenen zijn dat niet te doen; of
- het verlof als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 Burgerlijk Wetboek, na gedaan verzoek door de hypotheekhouder, niet is verleend.
In de Bijzondere Veilingvoorwaarden maakt de hypotheekhouder bekend of hij, indien bedoeld verlof is of wordt verleend, het huurbeding zelf inroept of de uitoefening daarvan overlaat aan de Koper.
Voorafgaand aan de Veiling verstrekt Verkoopster hierover nadere informatie."
Conform het bepaalde in artikel 18 van de AVVE is vanaf het moment van de inschrijving van het proces verbaal van toewijzing het risico van het Registergoed voor de koper.
De koper op de veiling aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden.
De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De Verkoopster staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.
Artikel 6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE.
Conform het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van beraad de zesde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de Verkoopster al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.
Artikel 7. Voldoening kosten / informatieplicht / waarborgsom
In afwijking van artikel 10 AVVE dient de koper uiterlijk twaalf december tweeduizend achttien om veertien uur bij de notaris rekeningnummer NL10 RABO 0103.3686.04 onder vermelding van "aanbetaling kosten veiling 61800633/ECR" te storten een bedrag ter grootte van tien procent van de koopprijs ter voldoening van de kosten als vermeld
onder artikel 9 lid 1 van de AVVE.
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper uiterlijk vijf werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVE te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien Verkoopster schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Op grond van artikel 14 AVVE dienen bieders, kopers en vertegenwoordigden zich bij de openbare verkoop tegenover de notaris te legitimeren door een geldig identiteitsbewijs over te leggen. Bieders dienen hun financiële gegoedheid tijdens de openbare verkoop kunnen aantonen door een verklaring van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de zin van de Wet op het financieel toezicht te overleggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële middelen beschikken om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen.
Voor bepaalde met name genoemde kopers heeft Verkoopster bepaald dat zij deze verklaring van gegoedheid niet behoeven over te leggen of de waarborgsom niet behoeven te storten.
Artikel 8. Onderhandse biedingen
Na ontvangst door de notaris van een schriftelijk bod door een bieder ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, zendt de notaris een ontvangstbevestiging aan de betreffende bieder. Indien de bieder geen ontvangstbevestiging ontvangt kan de reden daarvan zijn, dat het bod de notaris, door welke oorzaak dan ook, niet heeft bereikt. De bieder dient voor het geval hij geen ontvangstbevestiging ontvangt, zelf te informeren bij de notaris of zijn bod de notaris wel heeft bereikt. Indien de bieder nalaat te informeren draagt hij zelf het risico voor het geval het bod de notaris niet of niet tijdig heeft bereikt.
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
Artikel 9. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVE heeft de inzetter recht op inzetpremie. In afwijking van artikel 7 lid 3 AVVE wordt de inzetpremie uitbetaald aan de inzetter.
Deze inzetpremie wordt conform het bepaalde in artikel 9 lid 7 AVVE uit de koopprijs voldaan en komt derhalve ten laste van de opbrengst.
Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
Artikel 10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt nadrukkelijk gewezen op lid 3, lid 4 en lid 5 woordelijk luidend:
"3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopprijs door de Bieder aan de Notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring, bevestiging en de acceptatie bedoeld in lid 4 dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de Notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen van de Bieder treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, onverminderd het hierna in lid 5 bepaalde.
4. De Verkoopster heeft het recht de vertegenwoordigde te accepteren of niet te accepteren. Als de Verkoopster de vertegenwoordigde niet accepteert, wordt de Bieder geacht uitsluitend voor zichzelf te hebben geboden. Als de Verkoopster de vertegenwoordigde wel accepteert, wordt de vertegenwoordigde geacht zelf het Bod te hebben uitgebracht, behoudens het hierna in lid 5 van dit artikel bepaalde. In dat geval zal de Notaris een Akte de command passeren met vermelding van de vertegenwoordigde.
5. De Bieder is, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen die op de Koper rusten. Indien de Bieder, ingeval de vertegenwoordigde in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de Levering van het Registergoed aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend.
Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken. Dit lid laat onverlet de rechten die de Bieder eventueel jegens de vertegenwoordigde kan doen gelden."
Artikel 11. Begrippen en voorwaarden in verband met internetbieden
11.1 De onderhavige veiling is een internetveiling. Het bieden tijdens de veiling kan slechts via de website https://www.nationalevastgoedveiling.nl/ plaatsvinden.
11.2 Voor de definities van de diverse begrippen wordt verwezen naar de AVVE. Daarnaast wordt in deze bijzondere veilingvoorwaarden verstaan onder:
(a) nationalevastgoedveiling.nl: https://www.nationalevastgoedveiling.nl/, de algemeen toegankelijke veilingwebsite of een daaraan gelieerde website, bedoeld in begrip 27 van de AVVE, via welke veilingwebsite een bod via internet kan worden uitgebracht;
(b) NVV: Nationale Vastgoed Veiling B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met adres Kryptonweg 8, 3812 RZ Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 64451887;
(c) Biedprotocol: de in het kader van het toezicht en de orde van de Veiling, ingevolge de AVVE en de bijzondere veilingvoorwaarden, geldende regels betreffende de wijze waarop een Deelnemer zich dient te registreren, de wijze waarop het Bod dient te worden uitgebracht en hoe de Deelnemer en/of de biedingen worden gecontroleerd en alle overige op de Veilingwebsite vermelde uitleg over de Veiling en het doen van biedingen;
(d) Veilingwebsite: de website als hiervoor sub a bedoeld;
(e) Registratie: het geheel van de door NVV voorgeschreven handelingen, ter identificatie van een natuurlijk persoon, personenvennootschap of rechtspersoon die via nationalevastgoedveiling.nl wil bieden, zoals opgenomen in de Algemene Gebruikersvoorwaarden nationalevastgoedveiling.nl en vermeld op de Veilingwebsite;
(f) Deelnemer: een natuurlijk persoon, die ten minste achttien jaar is, of een personenvennootschap of rechtspersoon die de procedure van Registratie heeft doorlopen en tijdens de veiling van het Registergoed is ingelogd op nationalevastgoedveiling.nl.;
(g) Platformnotaris: de notaris die:
- na afloop van de Veilingperiode het resultaat van de biedingen bevestigt, voor zover deze zijn gedaan met gebruikmaking van de door NVV ingerichte elektronische omgeving, die voor de Deelnemers en de veilingnotaris toegankelijk is via de Veilingwebsite;
- controleert of zich gedurende de Veilingperiode onregelmatigheden op de in die elektronische omgeving casu quo de Veilingwebsite hebben voorgedaan, waaronder begrepen doch niet beperkt eventuele schending van geheimhouding;
(h) Vastgoedadviseur: de eventueel door de Verkoopster ingeschakelde vastgoedadviseur;
(i) Veiling: de executoriale verkoop van het Registergoed als bedoeld in artikel 514 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering of artikel 3:268 lid 1 of lid 2 Burgerlijk Wetboek;
(j) Veilingperiode: de in de bijzondere veilingvoorwaarden en/of op de Veilingwebsite bekend gemaakte perioden waarbinnen Inzet en Afslag plaatsvinden en waarbinnen mitsdien een Deelnemer een bod kan uitbrengen;
(k) Begintijd: het aanvangstijdstip van Inzet;
(l) Eindtijd: het tijdstip waarop de Inzet eindigt, behoudens verlenging; de Inzet wordt automatisch met twee minuten verlengd indien er in de laatste drie minuten voor het einde van de Inzet een nieuw bod wordt gedaan, met dien verstande dat de Inzet niet verlengd wordt indien de Inzet als gevolg van deze verlenging na de Veilingperiode eindigt;
(m) Definitieve Eindtijd: het tijdstip waarop de laatste verlenging van de Inzet moet zijn geëindigd.
11.3 In aanvulling op de AVVE kan tijdens de veiling door een bieder alleen via internet worden geboden, zoals onder Biedprotocol vermeld op de Veilingwebsite. Als "bod" in de zin van de AVVE wordt derhalve een bod via internet aangemerkt, mits dit bod is uitgebracht door een bieder op de op de Veilingwebsite voorgeschreven wijze. De hoogte van het bod dat de bieder uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
11.4 In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen de notaris hebben bereikt, alsmede in geval van storing aan en/of het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de notaris.
11.5 Er wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en), alsmede storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel voor rekening en risico van de Deelnemer.
11.6 Tenzij de notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de inzet en de afslag, dan nadat de notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet biedingen kunnen worden uitgebracht.
11.7 In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE geschiedt de afmijning door de bieder elektronisch door te klikken of te drukken op het woord "MIJN".
11.8 Als afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de bieder tijdens de afslag wordt geklikt of gedrukt op het moment waarop een bieder kan afmijnen.
11.9 De Deelnemer die tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod dient gedurende het verdere verloop van de veiling voor de notaris telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en wel op het (mobiele) telefoonnummer dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens registratieformulier. Voor het geval de Deelnemer gedurende het verdere verloop van de veiling niet of slechts ten dele voor de notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de veiling op enig moment telefonisch overleg tussen de notaris en de Deelnemer noodzakelijk wordt geacht door de notaris, dan is de notaris bevoegd om het bod van de Deelnemer niet als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
11.10 In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de Deelnemer die het hoogste bod heeft uitgebracht tot het moment van gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een rechtspersoon of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de gunning:
- naar het oordeel van de notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenvennootschap; en
- de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE.
Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE is in deze situatie ook van toepassing (acceptatie door de Verkoopster) tenzij dit elders in de bijzondere veilingvoorwaarden is uitgesloten.
Van een en ander dient uit de notariële akte van gunning te blijken.
Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of personenvennootschap heeft te gelden als vertegenwoordigde van de Deelnemer, komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap het recht toe vóór de betaling van de koopprijs te verklaren dat hij het bod heeft uitgebracht namens een of meer anderen als bedoeld in artikel 5 lid 2 AVVE.
11.11 De in lid 10 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of personenvennootschap hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen ten gevolge van de gunning. Indien die Deelnemer, ingeval de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de levering aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken.
11.12. Door het uitbrengen van een bod verleent de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 10, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van veiling en in en bij het proces-verbaal van veiling:
a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de notaris ter zake van de veiling.
11.13. Door het uitbrengen van een bod verleent de bieder, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 10, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van veiling en in en bij het proces-verbaal van veiling:
a. te bevestigen dat de bieder het betreffende bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de notaris ter zake van de veiling.
Artikel 12. Toezicht
De Platformnotaris controleert aan de hand van een security audit of de NVV zich naar redelijkheid inspant om haar systemen te beveiligen tegen verlies van data en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en de hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer legt, rekening houdend met de ter zake geldende wettelijke vereisen en de stand van de techniek op dat moment. De security audit wordt geactualiseerd zodra de Platformnotaris daartoe aanleiding ziet, bijvoorbeeld naar aanleiding van wijzigingen die zijn doorgevoerd in de door de Veilingwebsite ontsloten, door de NVV beheerde, elektronische omgeving door middel waarvan de biedingen kunnen worden gedaan.
Artikel 13. Aansprakelijkheid.
1. Een Deelnemer, een bieder, een Volmachtgever en/of de Koper hebben geen van allen aanspraak op vergoeding van schade of op enig ander recht jegens de Verkoopster, de Veilingnotaris, de Platformnotaris, de Vastgoedadviseur en/of de NVV en/of door hen ingeschakelde derden uit hoofde van:
- mededelingen ter zake het Registergoed, ongeacht of deze onderdeel uitmaken van de informatie over het Registergoed;
- het achterwege blijven van mededelingen;
- een omstandigheid of een risico dat conform de Bijzondere Veilingvoorwaarden voor rekening van de Koper komt;
- verlies van data, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via de Website verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de Website;
- de inhoud van sites waarnaar door middel van een link op de Website wordt verwezen;
- schade, van welke aard ook, die partijen (zullen) lijden als gevolg van de deelname aan de Veiling of het gebruik van:
- de Website;
- enige andere door de NVV aangeboden dienst; en/of
- de door de NVV verstrekte informatie;
- eventuele tekortkomingen van deze derden die door de Verkoopster, de Veilingnotaris, de Vastgoedadviseur en/of de NVV zijn ingeschakeld;
- een Registratie die niet tijdig is afgerond om het door de bieder beoogde Bod uit te brengen;
- enige vorm van vertraging of verstoring of vervorming van prestaties van de NVV als direct of indirect gevolg van overmacht of oorzaken buiten de invloedsfeer van de NVV, zoals maar niet uitsluitend: internetstoringen, defecten in computer-, telecommunicatie- of andere apparatuur of in software, stroomuitval en wanprestatie of onrechtmatige daden door derden;
- de afwezigheid van een permanente en/of gelijktijdige toegang tot internet en/of de Website om mee te bieden;
- de snelheid van de internetverbinding van de bieder, alsmede storingen en uitval van deze verbinding.
2. Geen enkele medewerker van de Verkoopster en geen van de door de Verkoopster direct of indirect ingeschakelde derden (daaronder begrepen de Vastgoedadviseur, de NVV en de Veilingnotaris), is gemachtigd om met betrekking tot het Registergoed (garantie)verklaringen te verstrekken. De bieder en diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens de Verkoopster dan wel haar bestuurders of werknemers of door de Verkoopster ingeschakelde derden (daaronder begrepen de Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie met betrekking tot het Registergoed, noch dat hij niet voldoende in de gelegenheid is gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.
Artikel 14. Vereniging van Eigenaren / splitsing
Op het Registergoed is van toepassing het reglement van de vereniging: "Vereniging van Eigenaars "V.v.E. van het perceel Antony Moddermanstraat 200 tot en met 206 (even) te Amsterdam en Willem Molengraaffstraat 1 tot en met 8 (even en oneven)" gevestigd te Amsterdam, bestaande uit:
(a) het modelreglement bij splitsing, vastgesteld bij akte op zeventien januari tweeduizend zes (met uitzondering van de bijbehorende annex) verleden voor mr. A.G. Hartman, notaris te Amsterdam, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Amsterdam) op achttien januari tweeduizend zes in register Hypotheken 4, in deel 19399 nummer 166, en
(b) het bijzonder reglement van de vereniging van eigenaars als is vastgesteld bij akte van splitsing in appartementsrechten op twintig december tweeduizend tien verleden voor mr. M.J.A. Laenen, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op twintig december tweeduizend tien in register Hypotheken 4, in deel 59276, nummer 163.
Aan het bestuur van de Vereniging van Eigenaars is een opgave gevraagd van de (achterstallige) servicekosten en de hoogte van het reservefonds. De gevraagde verklaring is nog niet door de in het hoofd van deze akte genoemde notaris ontvangen.
Eventuele achterstallige servicekosten over het lopende en afgelopen boekjaar komen voor rekening van de koper.
Artikel 15. Erfpachtvoorwaarden
Op het Registergoed zijn van toepassing;
(a) de Algemene Voorwaarden voor de voortdurende erfpacht voor woningcorporaties 1998, vastgesteld door de gemeenteraad van Amsterdam bij haar besluit van elf november negentienhonderd achtennegentig, nummer 532, zoals die zijn vastgesteld bij akte op achttien december negentienhonderd achtennegentig voor mr. S.J.J. Wiersema, notaris te Amsterdam, verleden, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Amsterdam), in register hypotheken 4, op eenentwintig december negentienhonderd achtennegentig in deel 15517 nummer 15, en
(b) de bijzondere voorwaarden zoals vastgesteld bij akte van uitgifte in erfpacht op dertien mei negentienhonderd drieënzestig verleden voor O.W. Broersma, destijds notaris te Amsterdam, van welke akte een afschrift werd ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare Registers (destijds te Amsterdam), op veertien mei negentienhonderd drieënzestig in het register hypotheken 4 deel 4114 nummer 84,
welke Algemene Voorwaarden en bijzondere voorwaarden voor zover van toepassing worden geacht in deze akte te zijn opgenomen en daarmee een geheel uit te maken.
Ten aanzien van het recht van erfpacht wordt in voormelde akte van levering verleden acht maart tweeduizend elf, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare register in register hypotheken 4 deel 59665 nummer 43 nog het volgende vermeld:
"Verkrijging. Conversie Erfpacht
Na te noemen voortdurende erfpacht werd door de Gemeente in tijdelijke erfpacht uitgegeven aan de vereniging: "Amsterdamsche Coöperatieve Onderwijzers Bouwvereniging U.A.", gevestigd te Amsterdam, zijnde de rechtsvoorgangster van Woningstichting Eigen Haard, bij akte op dertien mei negentienhonderd drieënzestig verleden voor O.W. Broersma, destijds notaris te Amsterdam, van welke akte een afschrift werd ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers, destijds te Amsterdam, op veertien mei negentienhonderd drieënzestig in het register Hypotheken 4 deel 4114 nummer 84, hierna te noemen: "Akte van uitgifte".
Vervolgens is bij akte, op zeventien oktober tweeduizend en twee verleden voor notaris
mr. A.M.J.M. Ploumen te Amsterdam, de tijdelijke erfpacht geconverteerd naar voortdurende erfpacht, van welke akte een afschrift werd ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers, destijds te Amsterdam, op achttien oktober tweeduizend en twee in register Hypotheken 4, deel 18517 nummer 14, hierna te noemen: "Akte van conversie". "
enzovoort
"Naamswijzigingen
- Erfpachter was bij ten tijde van de uitgifte in tijdelijke erfpacht genaamd:
Amsterdamsche Coöperatieve Onderwijzers Bouwvereniging U.A., gevestigd te Amsterdam.
- Bij akte van omzetting en statutenwijziging, op zesentwintig april negentienhonderd drieëntachtig voor mr. P.W. van der Ploeg, destijds notaris te Amsterdam, verleden, werd haar naam gewijzigd in Woningbouwvereniging ACOB.
- Vervolgens werd haar naam gewijzigd in Woningstichting ACOB, bij akte van omzetting en statutenwijziging, op negenentwintig november negentienhonderd negenennegentig voor mr. A.M.J.M. Ploumen, notaris te Amsterdam, verleden.
- Woningstichting ACOB was nadien betrokken als verdwijnende rechtspersoon bij een juridische fusie, bij akte van fusie op eenendertig maart tweeduizend voor mr. H.B.J. Stein, notaris te Amsterdam, verleden, waarbij haar vermogen per een april tweeduizend onder algemene titel overging op de verkrijgende rechtspersoon Woningstichting "Ons Belang"; de naam van Woningstichting "Ons Belang" werd gewijzigd Woningstichting Olympus Groep, bij akte van naams- en statutenwijziging op eenendertig maart tweeduizend voor genoemde notaris Stein, verleden.
- Blijkens akte van juridische fusie tussen de stichtingen: Woningstichting Olympus Groep en Woningstichting Eigen Haard op dertig december tweeduizend en twee voor mr. S.J.J. Wiersema, notaris te Amsterdam, verleden, heeft Woningstichting Eigen Haard, als verkrijgende rechtspersoon, het vermogen van Woningstichting Olympus
Groep onder algemene titel verkregen.
- Bij akte van statutenwijziging, op dertig december tweeduizend en twee voor genoemde notaris mr. S.J.J. Wiersema verleden, zijn de statuten van Woningstichting Eigen Haard gewijzigd, waarbij ondermeer de naam is gewijzigd in: Stichting Eigen Haard Olympus Wonen, van welke statutenwijziging blijkt uit een op zes januari tweeduizend en drie door genoemde notaris mr. S.J.J. Wiersema opgemaakte verklaring, van welke verklaring een afschrift is ingeschreven in voormelde openbare registers op zes januari tweeduizend en drie in register Hypotheken 4, deel 18663 nummer 126.
- Bij akte van statutenwijziging, op negen december tweeduizend en vijf voor genoemde notaris mr. S.J.J. Wiersema verleden, zijn de statuten van Stichting Eigen Haard Olympus Wonen gewijzigd, waarbij ondermeer de naam is gewijzigd in: Woningstichting Eigen Haard, welke akte van statutenwijziging een afschrift is ingeschreven in voormelde openbare registers op twintig december tweeduizend en vijf in register Hypotheken 4, deel 19375 nummer 88. "
enzovoort
"Bepalingen van de Erfpacht
Ter zake van de Erfpacht geldt thans het volgende:
a. de Erfpacht is voortdurend;
b. de canon is gesplitst per appartementsrecht bij na te melden akte van splitsing in appartementsrechten, waarbij de canon voor de woning behorende tot het Verkochte is vastgesteld op vierhonderd vijfennegentig euro en negentig eurocent (€ 495,90) per jaar en waarbij de canon voor de beide bergingen behorende tot het Verkochte is vastgesteld op nihil per jaar, te voldoen in gelijke termijnen bij vooruitbetaling op een maart en een september van elk jaar; de canon is afgekocht voor de periode van een november tweeduizend en vijf tot en met eenendertig augustus tweeduizend en zestig voor de woning behorende tot het Verkochte tegen een bedrag van veertienduizend tweehonderdvijftig euro (€ 14.250,00) en voor de beide bergingen behorende tot het Verkochte tegen een bedrag van nihil;
c. de canon en de voorwaarden voor de Erfpacht kunnen voor het eerst worden aangepast op een september tweeduizend en zestig;
d. elk appartement mag slechts worden vervreemd:
1. aan de huurder op het moment van splitsing in appartementsrechten, dan wel
2. aan een gegadigde voor een appartementsrecht die daarop reflecteert na het
eindigen van de huurovereenkomst met de huurder, als hiervoor onder 1 bedoeld, van het desbetreffende appartementsrecht;
e. op de Erfpacht zijn van toepassing de Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000, vastgesteld bij besluit van de Gemeenteraad van Amsterdam van vijftien november tweeduizend, nummer 689 en opgenomen in een notariële akte en met die akte ingeschreven in gemelde openbare registers op zevenentwintig december tweeduizend in Register Hypotheken 4 deel 17109 nummer 37, alsmede de bijzondere erfpachtvoorwaarden die zijn opgenomen in de Akte van uitgifte, woordelijk luidend als volgt:
"B. onder de navolgende bijzondere bepalingen:
1. de halfjaarlijkse termijnen van de canon moeten worden voldaan vóór of op de eerste juni en de eerste december van elk jaar;
2. voor zover gedeelten van de niet door bebouwing ingenomen grond, blijkens de op de tekening aangegeven verkaveling, niet zijn aangewezen tot uitsluitend gebruik als tuinen bij de afzonderlijke woningen, moeten zij worden aangelegd, aangelegd gehouden en onderhouden als gemeenschappelijke tuinen, zulks ten genoegen van Burgemeester en Wethouders; op of in deze gemeenschappelijke tuinen mogen, behoudens het krachtens wet of verordening bepaalde, alleen met bijzondere schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders afscheidingen worden geplaatst;
3. Burgemeester en Wethouders hebben de bevoegdheid, over de als gemeenschappelijke tuinen aangelegde grond of over een gedeelte daarvan te allen tijde te beschikken voor het maken, plaatsen, hebben en onderhouden van rioleringen, buizen, kabels, lantaarnpalen en dergelijke, zonder dat de erfpachtster uit dien hoofde aanspraak kan maken op vermindering van de canon;
4. onverminderd het bepaalde onder 3. hebben Burgemeester en Wethouders de bevoegdheid, over de als gemeenschappelijke tuinen aangelegde grond of over een gedeelte daarvan te allen tijde te beschikken voor het verbreden van paden en wegen, zonder dat de erfpachtster uit dezen hoofde aanspraak kan maken op vermindering van de canon;
5. Burgemeester en Wethouders hebben de bevoegdheid, op de als gemeenschappelijke tuinen aangelegde grond speelgelegenheden aan te leggen en aangelegd te houden, met dien verstande, dat de tot die speelgelegenheden behorende bestrating, banken, zandbakken en andere speelwerktuigen voor rekening komen van de Gemeente; de erfpachtster kan uit dezen hoofde geen aanspraak maken op vermindering van de canon;
6. indien de Gemeente over een gedeelte van de in erfpacht uitgegeven grond beschikt, als hiervoren onder 3, 4 en 5 bedoeld, zal zij de schade aan de tuinaanleg, welke een gevolg is van de uitvoering van de desbetreffende werken, op haar kosten doen herstellen.
Bestemming appartementsrecht
De bestemming van het appartementsrecht rechtgevende op de woning is per heden gewijzigd van "sociale huurwoning" in "koopwoning", zulks ter uitvoering van het
"Convenant Verkoop Sociale Huurwoningen 2008-2016".
Verkoper heeft de hiertoe éénmalig, jaarlijks door Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam vast te stellen verschuldigde bijdrage, aan de Gemeente voldaan via de kwaliteitsrekening ten name van Kwaliteitsrekening Notariaat DLA Piper. Door de Gemeente wordt bij deze kwijting verleend voor de betaling van gemeld bedrag aan Verkoper.
Met betrekking tot de kwaliteitseisen van het complex wordt te dezen verwezen naar na te melden splitsingsakte, waarin woordelijk staat vermeld het navolgende:
"de Erfpachter heeft verklaard dat de woningen in het bij deze akte gesplitste complex, die in het kader van het “Convenant" verkocht zullen worden, op het moment van verkoop of op het moment dat de Erfpachter de meerderheid in de bij deze akte opgerichte Vereniging van Eigenaren verliest, voldoen aan de kwaliteitseisen zoals vastgesteld door Burgemeester en Wethouders bij zijn besluit van negenentwintig oktober tweeduizend twee, nummer 2002/12133 ROIB en/of aan de eventuele besluiten die ter vervanging en/of aanvulling daarvan worden vastgesteld.""
Artikel 16. Omschrijving erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar de hiervoor genoemde akte tot levering, waarin onder verwijzing naar voormelde akte van splitsing staat vermeld:
"b. de hierna te vermelden akte van splitsing in appartementsrechten, waarin onder meer het navolgende voorkomt, woordelijk luidende:
"Artikel 25
Enzovoorts.
2. Een berging mag uitsluitend als zodanig worden gebruikt en alleen door iemand die ook het gebruik van een woning heeft waar de berging bij hoort. Zodra een woning voor de eerste maal na de splitsing van het gebouw in appartementsrechten met een berging is verkocht en geleverd aan een nieuwe eigenaar, wordt die berging geacht vanaf dat moment bij de woning te horen.
Een hal of opgang behorende tot het privé gedeelte of gemeenschappelijke ruimte mag niet worden gebruikt als opslagruimte voor privé- of bedrijfsdoeleinden."
Enzovoorts.
"Artikel 40
1. Een appartementsrecht kan worden overgedragen. Onder overdracht valt ook toedeling, alsmede vestiging van de beperkte rechten van vruchtgebruik, van gebruik en/of bewoning en van erfpacht of van opstal.
Het is verboden een appartementsrecht dat recht geeft op een berging afzonderlijk van een appartementsrecht dat recht geeft op een woning over te dragen. Dit verbod geldt niet voor een toegelaten instelling die eigenaar van een berging is."
Voor zover in bovenvermelde bepalingen verplichtingen voorkomen welke Verkoper verplicht is aan Koper op te leggen, doet hij dat bij dezen en worden die verplichtingen bij deze door Koper aanvaard.
Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten bij deze tevens door Verkoper voor die derden aangenomen. "
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoopster aan koper bij de levering worden opgelegd en dienen door Verkoopster ten behoeve van rechthebbende bedoeld in de hiervoor aangehaalde bepalingen voor deze te worden aangenomen.
Artikel 17. Energielabel
De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoopster verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoopster voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
Artikel 18. Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde Openbare Registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.
Artikel 19. Bestemming en gebruik / bodeminformatie
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed / bodeminformatie wordt te dezen verwezen naar:
(a) een stuk van de gemeente Amsterdam de dato vierentwintig juli tweeduizend achttien waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(b) de relevante voorschriften van het bestemmingsplan Slotermeer 2018 van de gemeente Amsterdam, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(c) het rapport van het Bodemloket de dato negentien juli tweeduizend achttien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage).
Artikel 20. Aanvaarding "as is, where is"
De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is" principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het Registergoed – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte – geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoopster dan wel de Veilingnotaris.
In aanvulling op het vorenstaande geven de Verkoopster en de Veilingnotaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake juistheid van het Registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.
Artikel 21. Aansprakelijkheid verkoopinformatie
Voorts geldt nog het volgende:
Verkoopinformatie
Door het doen van een Bieding op het Registergoed verklaart de bieder volledig op de hoogte te zijn van de inhoud van ter beschikking gestelde informatie (de "Verkoopinformatie").
Op de Verkoopinformatie is de navolgende disclaimer van toepassing:
De Verkoopinformatie is uitsluitend bedoeld om een gegadigde in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan.
In deze context geldt het navolgende:
(a) De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto's en alle overige gegevens zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt.
Hierbij zij opgemerkt dat er stukken kunnen zijn bijgevoegd die betrekking hebben op de oorspronkelijke situatie ten tijde van de verkrijging door de Rechthebbende.
Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk.
De in de Verkoopinformatie opgenomen foto's en andere gegevens kunnen tevens andere registergoederen omvatten dan het Registergoed.
(b) Indien uit de Verkoopinformatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, is dit een persoonlijk oordeel van de Verkoopster dan wel haar bestuurders of werknemers en/of derden die door de Verkoopster daarvoor zijn ingeschakeld, een en ander gebaseerd op de thans ter beschikking staande gegevens.
Aan een dergelijk oordeel en/of de door de Verkoopster of door derden daarvoor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend.
Artikel 22. Uitdrukkelijke aanvaarding lasten en beperkingen
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.
Artikel 23. Woonplaatskeuze
Partijen kiezen woonplaats ten kantore van de bewaarder van deze akte.

Foto's
Downloads
Onderhands bod

U kunt voorafgaand aan de veiling een schriftelijk bod uitbrengen aan de behandelende notaris. Vul onderstaand formulier in om een printbare pdf te genereren. Uw gegevens worden niet door ons geregistreerd.

Biedingsformulier

  Ondergetekende
Aanhef *
Naam *
Voornamen *
Geboortedatum *
Geboorteplaats *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon *
 
  biedt, onvoorwaardelijk, zonder voorbehoud, conform de terzake van toepassing verklaarde algemene voorwaarden en bijzondere veilingvoorwaarden, voor

Willem Molengraaffstraat 3 2, 1063 LE te Amsterdam

Bod *
De bieder moet zich kunnen identificeren (geldig paspoort/rijbewijs) en een bewijs kunnen overleggen dat hij in staat is de koopprijs en de kosten te betalen.
Velden met een * zijn verplicht.

Verzending

Het biedingsformulier dient aan onderstaand notariskantoor te worden gericht, aangetekend, per fax, ingescand via mail of in persoon, uiterlijk tot 14 dagen vóór de voor de verkoop bepaalde dag.

Bijgevoegd dient te worden een kopie van een geldig identiteitsbewijs, bewijs van financiële gegoedheid en, indien u biedt namens een rechtspersoon, een recent handelsregisteruitreksel.

CMS Derks Star Busmann
t.a.v. mevr. mw. E.C. Ruiter-Overbeeke
Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Fax: 020 301 63 33
Fax: 020-3016333