Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Alfred Döblinstraat 14 Amsterdam

16

jan

2019

Alfred Döblinstraat 14
1102 VL Amsterdam

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 16 januari 2019
vanaf 09:30
Online bieden
Nationalevastgoedveiling.nl
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op dinsdag 1 januari 2019 om 23:59.

Object

het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Weesperkarspel, sectie A complexaanduiding 1919-A, appartementsindex 91, omvattende:
a. het zestig/twintigduizend vijftigste (60/20.050e) onverdeeld aandeel
in de gemeenschap bestaande uit het voortdurende recht van erfpacht van
de percelen grond, eigendom van de gemeente Amsterdam, plaatselijk bekend 1102
VL Amsterdam, Alfred Döblinstraat 4 tot en met 28 en 32 tot en met 56 (even
nummers), 1102 RS Amsterdam, Berthold Brechtstraat 615 tot en met 651 en 655
tot en met 693 (oneven nummers), 1102 TC Amsterdam, Boris Pasternakstraat
193 tot en met 309 (oneven nummers), 1102 TD Amsterdam, Boris
Pasternakstraat 313 tot en met 429 (oneven nummers), 1102 TP Amsterdam,
Boeninlaan 194 tot en met 286 (even nummers), 1102 TR Amsterdam,
Boeninlaan 290 tot en met 406 (even nummers), met de rechten van de
erfpachter op de zich op deze grond aangebrachte opstallen, voortvloeiend uit de
erfpachtvoorwaarden en uit de wet, bestaande uit één flatgebouw met
aanhorigheden, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal
bekend gemeente Weesperkarspel, sectie A, nummer 1894, groot één centiare,
nummer 1898, groot negen centiare, nummer 1899, groot zeventien centiare,
nummer 1900, groot één centiare, nummer 1901, groot één centiare, nummer
1902, groot vijfenvijftig centiare, nummer 1903, groot vijftig centiare, nummer
1906, groot tweeënzeventig are vijf centiare, nummer 1907, groot één centiare en
nummer 1908, groot één centiare;
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de tweede verdieping, plaatselijk bekend 1102 VL Amsterdam, Zuidoost, Alfred Döblinstraat 14

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Weesperkarspel, sectie A complexaanduiding 1919-A, appartementsindex 91
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 16 januari 2019 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 12 februari 2019
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. S.N. Tang Ali

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

alsmede AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

Het erfpachtrecht is voortdurend.
De erfpachtcanon is afgekocht voor een periode van één maart negentienhonderd vierentachtig tot en met vijftien juni tweeduizend vijfendertig. De canon zal op zestien juni tweeduizend vijfendertig worden herzien conform de procedure zoals vastgesteld in artikel 11 van de op de erfpacht van toepassing zijnde Algemene Bepalingen. Eventuele achterstallige erfpachtcanon komt voor rekening van koper. De oorspronkelijke jaarcanon was zeshonderdvijftig euro en vierenzestig cent (€ 650,64). De halfjaarlijkse betalingstermijnen van de canon vervielen op één maart en één september van ieder jaar.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
administratief onbewoond en mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend. Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd.
Bij beschikking van 18 december 2018 is verlof verleend om het huurbeding te mogen inroepen en de termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is daarbij bepaald op veertien (14) dagen na de datum van betekening van de beschikking.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de eventuele achterstallige erfpachtscanon;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 1 januari 2019 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 12 februari 2019.

Foto's
Downloads
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
energielabel (energielabel).pdf pdf-document
BAG.pdf pdf-document
Bodemloketrapport.pdf pdf-document
ruimtelijke plannen.pdf pdf-document
Akte Algemene erfpacht bepalingen Afschrift openbaar register Hyp4 dl 17109 nr 37 reeks AMSTERDAM.pdf pdf-document
Akte Converie erfpacht in voortdurende erfpacht Afschrift openbaar register Hyp4 dl 15717 nr 12 reeks AMSTERDAM.pdf pdf-document
Akte van splitsing Afschrift openbaar register Hyp4 dl 19496 nr 53 reeks AMSTERDAM.pdf pdf-document
Akte van wijziging splitsing Afschrift openbaar register Hyp4 dl 50135 nr 32.pdf pdf-document
Akte wijziging bestemming - verticale splitsing ed erfpacht openbaar register Hyp4 dl 19496 nr 73 reeks AMSTERDAM.pdf pdf-document
uittrekselkadastralekaart Weesperkarspel-A-1919-91.pdf pdf-document
bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
info erfpacht.pdf pdf-document
info WKPB.pdf pdf-document
opgave vve.pdf pdf-document
opgave deurwaarder vve.pdf pdf-document
18.0522 Kostenoverzicht.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.