Herschelstraat 11 Den Haag

16

jan

2019

Herschelstraat 11
2562 JN Den Haag

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 16 januari 2019
vanaf 09:30
Online bieden
Nationalevastgoedveiling.nl
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op dinsdag 1 januari 2019 om 23:59.

Object

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AM, complexaanduiding
7640-A, appartementsindex 2, omvattende:
a. het drie/vijfde (3/5e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het pand met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Herschelstraat 11 en 13 te 's-Gravenhage, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage sectie AM nummer 2325, groot één (1) are en vijfenveertig (45) centiare;
b. het uitsluitend gebruik van de woning op de eerste en tweede verdieping met achterbalkon en verder toebehoren, plaatselijke bekend te (2562 JN) 's-Gravenhage, Herschelstraat 11.

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AM, complexaanduiding 7640-A, appartementsindex 2
Bezichtiging 7 januari 2019 16:00 – 17:00
15 januari 2019 16:00 – 17:00

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 16 januari 2019 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 12 februari 2019
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. S.N. Tang Ali

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

alsmede AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

Met betrekking tot het voormelde registergoed:
- heeft de Gemeente Den Haag bij brief van zestien november tweeduizend achttien op grond van de artikelen 5.1. en 5.2. van de Wabo, artikel 125 Gemeentewet en hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht aan de huidige gerechtigde tot het registergoed een last onder dwangsom opgelegd om een eind te maken aan een geconstateerde overtreding, te weten het realiseren van een dakkapel zonder omgevingsvergunning. De informatie die de gemeente Den Haag hieromtrent heeft verstrekt is gepubliceerd op veilingnotaris.nl.
- is door de Haagse Pandbrigade bij brief van twee november tweeduizend achttien een waarschuwing afgegeven aan de gerechtigde tot het Registergoed met betrekking tot de mogelijke zogenaamde onzelfstandige bewoning van het Registergoed zonder de daarvoor benodigde vergunning. Een kopie van voormelde brief is gepubliceerd op veilingnotaris.nl.
De gemeente Den Haag heeft het volgende bericht: ''De aanschrijvingen hebben geen gevolg voor de nieuwe koper. Echter, wanneer de overtreding in stand wordt gelaten, kunnen wij een nieuwe aanschrijving sturen naar de koper.''
Executant staat niet in voor de juistheid van de door de gemeente Den Haag en Haagse Pandbrigade verstrekte informatie.
De eventueel nog te ontvangen stukken of aanvullende informatie zal worden gepubliceerd op www.veilingnotaris.nl.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
de debiteur staat inschreven en het is voorts (mogelijk) verhuurd en/of in gebruik gegeven aan derden.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend.
Bij beschikking van 3 januari 2019 is verlof verleend om het huurbeding te mogen inroepen en de termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is daarbij bepaald op één maand na de datum van betekening van de beschikking.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten; en
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 1 januari 2019 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 12 februari 2019.

Foto's
Downloads
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
BAG Herschelstraat 11 te Den Haag.pdf pdf-document
Bodemloketrapport.pdf pdf-document
Kadastrale kaart.pdf pdf-document
Zoek uw energielabel (E).pdf pdf-document
splitsing.pdf pdf-document
ruimtelijke plannen.pdf pdf-document
bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
info WKPB.pdf pdf-document
handhavingstrajecten- stukken gemeente Den Haag van 2 en 16 november + corr met gemeente Den Haag.pdf pdf-document
18.0429 Kostenoverzicht.pdf pdf-document
aanvullende info gemeente Den Haag.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.