Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Goudmos 158 Nieuwerkerk aan den IJssel

16

jan

2019

Goudmos 158
2914 AJ Nieuwerkerk aan den IJssel

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 16 januari 2019
vanaf 09:30
Online bieden
Nationalevastgoedveiling.nl
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op dinsdag 1 januari 2019 om 23:59.

Object

het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Nieuwerkerk aan den Ijssel, sectie B, complexaanduiding 6036-A, appartementsindex 20, welk appartementsrecht omvat:
a. het tien/vijfhonderdvierde (10/504e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit een flatgebouw met onder en bijgelegen grond, plaatselijk bekend als Goudmos 68 tot en met 178 (even nummers) te Nieuwerkerk aan den IJssel, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel, sectie B nummer 2940, groot negentien are;
b. het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de eerste en tweede verdieping met berging op de begane grond aan het Goudmos 158, 2914 AJ Nieuwerkerk aan den IJssel

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Gemeente Nieuwerkerk aan den Ijssel, sectie B, complexaanduiding 6036-A, appartementsindex 20
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 16 januari 2019 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie voor rekening van verkoper
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 12 februari 2019
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. F.M. Heinsbroek

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

Bijzondere voorwaarden

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
in gebruik bij debiteur(en) en mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend. Bij beschikking van 30 oktober 2018 is door de voorzieningenrechter verlof verleend om het huurbeding in te roepen. De termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is daarbij gesteld op een maand na betekening van deze beschikking. Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 1.547,00.
Bijdrage VvE per maand € 119,00.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 1 januari 2019 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 15.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 12 februari 2019.

Info: www.veilingnotaris.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel nr 010-2001716, in behandeling bij dhr F.M. Heinsbroek.

Foto's
Downloads
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
energielabel voorlopgi B.pdf pdf-document
bag-viewer-Goudmos 158 Nieuwerkerk aan den IJssel.pdf pdf-document
Bodemloketrapport Goudmos 158 Nieuwerkerk aan den IJssel.pdf pdf-document
ruimtelijke plannen.pdf pdf-document
info WKPB.pdf pdf-document
uittrekselkadastralekaart Nieuwerkerk aan den Ijssel-B-6036-20.pdf pdf-document
Afschrift openbaar register Hyp4 dl 21058 nr 31 reeks ROTTERDAM.pdf pdf-document
bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
kostenoverzicht veiling Goudmos 158 Nieuwerkerk aan den IJssel.pdf pdf-document
Van de VvE ontvangen informatie.pdf pdf-document
Aanvullende stukken van VvE ontvangen zoals jarrekeningen 2017 en 2018 en hhoudelijk reglement.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.