Duinweg Midsland 93 A29 Midsland (Terschelling)

4

jan

2019

Duinweg Midsland 93 A29
8891 HR Midsland (Terschelling)

Recreatie

Voortgang

Verkoop Openbare inschrijving
Zitting vrijdag 4 januari 2019
vanaf 15:00
Richtprijs  
Verkoopsom  

Veilinglocatie

Notariskantoor mr. W.M. Cupido-Smit

Longway 39
8881 CM West-Terschelling

Object

a. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de recreatiewoning (chalet) in het "Recreatiepark Schuttersbos" aan de Duinweg 93 te Terschelling Midsland, met eigen terras, parkeerplaats en bijbehorende grond, parknummer 29, kadastraal bekend gemeente Terschelling, sectie H, nummer 3169 A29, uitmakende een/éénenveertigste (1/41) onverdeeld aandeel in de gemeenschap "Recreatiepark Schuttersbos" bestaande uit het terrein (eigen grond) met de zich daarop bevindende eenenveertig (41) recreatiewoningen (chalets), het toegangsgebouw en verder toebehoren, omvattende het recht op het medegebruik overeenkomstig de daaraan toegekende bestemming van de voor gemeenschappelijk gebruik bestemde gedeelten, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Terschelling, sectie H, nummers 1564, 1565, 1566, 1567 en 3167, in totaal groot één hectare, eenendertig are en vijf centiare;
b. de zich in voormelde recreatiewoning (hierna: "de cottage") bevindende inventaris.

Objectgegevens

Soort object Recreatie
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Terschelling, sectie H, nummer 3169 A29, uitmakende een/éénenveertigste (1/41) onverdeeld aandeel in de gemeenschap "Recreatiepark Schuttersbos"
Bezichtiging In overleg

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Notariskantoor mr. W.M. Cupido-Smit

Longway 39
8881 CM West-Terschelling

vrijdag 4 januari 2019 vanaf 15:00

Koop

Verkoop Openbare inschrijving
Richtprijs
Omzetbelasting Ja
Verplichte optie voor een met 21% BTW belaste levering
Datum van aanvaarding en betaling vrijdag 1 februari 2019
Verkoopsom  

Notariskantoor

Mevr. W.M. Cupido-Smit

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden Openbare inschrijvingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

BIJZONDERE INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

Hiervoor wordt verwezen naar het proces verbaal van inschrijving, waarin woordelijk zal zijn vermeld:
"1. De openbare zitting en de inschrijving
De inschrijving vindt plaats tijdens een openbare zitting op het notariskantoor, waarvan verslag wordt gedaan in dit proces-verbaal. De inschrijving geschiedt door middel van inschrijfbiljetten die overeenkomstig artikel 3 van de Algemene Voorwaarden zijn ingeleverd bij de notaris.
2. De betaling
De koper dient uiterlijk op veertien januari tweeduizend negentien aan de notaris een waarborgsom als bedoeld in artikel 12 lid 1 van de algemene voorwaarden te betalen, ten bedrage van tien procent (10%) van de koopsom, strekkende tot verhaal van het door de koper krachtens de verkoop bij inschrijving verschuldigde.
Het door de koper verschuldigde bedrag aan kosten, alsmede het bedrag dat overeenkomt met de terzake van de koop te betalen overdrachtsbelasting, ongeacht of deze ook werkelijk verschuldigd blijkt, dienen te worden voldaan uiterlijk op veertien januari tweeduizend negentien.
De koopprijs en het verder aan de verkoper verschuldigde dienen te worden voldaan uiterlijk op vrijdag één februari tweeduizend negentien.
3. Omzetbelasting en overdrachtsbelasting
Terzake van de levering is zowel 21% Omzetbelasting, als 2% Overdrachtsbelasting verschuldigd. De Omzetbelasting is verlegd naar koper.
4. Aanvaarding
De koper kan het gekochte aanvaarden op één februari tweeduizend negentien met inachtneming van voormelde verhuurverplichtingen.
Het gekochte is voor rekening en risico van de koper vanaf de onder 2 vermelde vervaldag voor de betaling van de koopprijs of zoveel eerder als deze betaling plaats vindt.
5. Eigenschappen en verontreinigingsrisico
De verkoper is niets bekend omtrent verontreiniging van de bodem.
De verkoper weet niet van de aanwezigheid van ondergrondse opslagtanks voor vloeistoffen of gassen.
Mocht alsnog van verontreiniging blijken dan is dit voor rekening van de koper, tenzij deze kan aantonen dat de verkoper in zijn verklaringen hierover is tekortgeschoten.
6. Verklaringen van verkoper
Verkoper verklaart dat de situatie met betrekking tot het registergoed naar zijn beste weten is als volgt:
a. er zijn geen andere zakelijke lasten en belastingen dan die uit hoofde van:
- onroerende zaakbelasting (genot krachtens zakelijk recht);
- waterschapslasten;
- servicekosten en parkkosten;
- bijdrage onderhoudsfonds;
voor zover de desbetreffende aanslagen zijn opgelegd zijn deze voldaan, of, voor zover de desbetreffende aanslagen nog niet zijn opgelegd, zullen deze worden voldaan;
b. verkoper is - met inachtneming van hiervoor sub 6 en 7 bepaalde - (overigens) niet bekend met feiten die er op wijzen dat het registergoed enige verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het door koper voorgenomen gebruik van het registergoed of die heeft geleid of zou kunnen leiden tot een verplichting tot schoonmaken van het registergoed, dan wel tot het nemen van andere maatregelen;
c. voor zover aan verkoper bekend is in het registergoed geen ondergrondse tank voor het opslaan van vloeistoffen aanwezig;
d. terzake van het registergoed bestaat geen huurkoopovereenkomst;
e. aan verkoper zijn van overheidswege of door nutsbedrijven geen veranderingen betreffende het registergoed voorgeschreven of aangekondigd, welke nog niet zijn uitgevoerd;
f. aan verkoper is betreffende het registergoed geen (lopende adviesaanvraag voor) aanwijzing, dan wel aanwijzingsbesluit dan wel registerinschrijving bekend:
1. als rijksmonument in de zin van de Erfgoedwet;
2. tot beschermd stads- of dorpsgezicht;
3. door de gemeente of provincie als beschermd stads- of dorpsgezicht;
g. het registergoed is niet betrokken in een landinrichtingsplan en is niet ter onteigening aangewezen;
h. aan verkoper is niet bekend dat het registergoed is opgenomen in een aanwijzing als bedoeld in artikel 2 of artikel 8 dan wel in een voorstel als bedoeld in artikel 6 of 8.a van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten;
i. er is geen sprake van leegstand en/of van vordering van het registergoed krachtens de Huisvestingswet;
j. ten opzichte van derden bestaan geen verplichtingen uit hoofde van een al dan niet wettelijk voorkeursrecht of optierecht.
9. Splitsing in appartementsrechten/kwalitatieve verplichtingen/kettingbedingen
SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN.
Voormelde appartementsrechten werd gevormd blijkens een akte van splitsing in appartementen op drieëntwintig april tweeduizend tien verleden voor mr. H.J. Hettema, notaris te Harlingen, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op diezelfde dag in deel 58193 nummer 53, bij welke akte van splitsing:
a. werd opgericht de vereniging van eigenaars; en
b. een reglement als bedoeld in artikel 112 boek 5 van het Burgerlijk Wetboek is vastgesteld, welk reglement is gebaseerd op het Modelreglement bij splitsing van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, vastgesteld bij akte, op zeventien januari tweeduizend zes verleden voor notaris mr. A.G. Hartman te Amsterdam, ingeschreven in de openbare registers van het kadaster te Leeuwarden op achttien januari tweeduizend zes in deel 11219 nummer 13.
In de voormelde akte van splitsing staat met betrekking tot het gebruik van het verkochte het in de bijzondere inschrijvingsvoorwaarden (bijlage A) bepaalde, woordelijk vermeld:
G. Gebruik, beheer en onderhoud van de privé gedeelten
Artikel 25
Iedere eigenaar en gebruiker is verplicht het privé gedeelte te gebruiken ten behoeve van recreatieve bewoning, niet bestemd als permanent hoofddomicilie, een en ander met inachtneming van het in artikel 26 bepaalde. De parkeerplaats mag alleen worden gebruikt voor het parkeren van vervoermiddelen. Het is niet toegestaan een kantoor- of beroepsruimte (al dan niet voor eigen gebruik) in een tot het complex behorend gebouw te hebben, uitgezonderd het toegangsgebouw tot het complex.
Het is niet toegestaan in de privé gedeelten beroepen of bedrijfsmatige activiteiten op het gebied van de horeca uit te oefenen, noch daarin gelegenheid te geven tot het (doen) uitoefenen van gokspelen.
Indien de recreatiewoning niet overeenkomstig de bestemming wordt gebruikt en daartoe geen toestemming is verkregen van de vergadering dan is het bestuur bevoegd de woning te ontruimen.
Artikel 26
a. Iedere eigenaar en gebruiker is verplicht het privégedeelte te doen gebruiken ten behoeve van recreatieve en naar zijn aard tijdelijke verhuur aan derden en - maximaal negentig (90) dagen - uitsluitend recreatief gebruik door de eigenaar zelf, met dien verstande dat indien en zodra ná eenendertig december tweeduizend twintig (31-12-2020) rechtens vaststaat dat de appartementen niet in recreatieve zin moeten worden verhuurd, de bestemming voor alle appartementsrechten luidt:
het gebruik ten behoeve van uitsluitend recreatief gebruik door de eigenaar zelf en/of recreatieve en naar zijn aard tijdelijke verhuur aan derden.
b. In het kader van het hiervoor bepaalde is elke verkrijger van een appartementsrecht tot en met eenendertig december tweeduizend twintig (31-12-2020) verplicht een verhuurbemiddelingsovereenkomst te sluiten met het/de door de vergadering aan te wijzen organisatie/bedrijf, respectievelijk van zijn rechtsopvolger te bedingen dat deze rechtsopvolger de bepalingen uit de lopende verhuurbemiddelingsovereenkomst zal nakomen na het einde daarvan en, voor zoveel nodig, een dergelijke nieuwe verhuurbemiddelingsovereenkomst sluit.
Ten aanzien van vorenbedoelde verhuurbemiddelingsovereenkomst geldt het navolgende:
In deze overeenkomst wordt in ieder geval geregeld: het beheer en de verhuur van de recreatiewoningen; de poolverdeling; de condities waaronder verhuurd wordt; de te verrekenen provisie/vergoeding over de verhuur en bij eigen gebruik; de verrekening van de vaste kosten en administratiekosten; de verplichte ter beschikkingstelling van de recreatiewoningen gedurende het jaar met uitzondering van de periode voor eigen gebruik; het verbod op verhuur van de recreatiewoningen door de eigenaren buiten de vereniging respectievelijk door de vereniging aan te wijzen organisatie/bedrijf om, alsmede het kwaliteitsniveau van het complex.
c. In verband met het gebruik van de privé-gedeelten ten behoeve van recreatief gebruik en/of naar zijn aard tijdelijke (recreatieve) verhuur aan derden na eenendertig december tweeduizend twintig (31-12-2020), geldt voorts het navolgende:
Indien de eigenaar(s) het (de) betreffende privé-gedeelte(n) geheel of gedeeltelijk voor recreatief gebruik en tijdelijke recreatieve huur door anderen wens(t)(en) te gebruiken, is/zijn hij/zij verplicht deze verhuur te doen plaatsvinden door bemiddeling van het/de door de vergadering van eigenaars aan te wijzen bedrijf/organisatie.
d. De eigenaar(s) heeft/hebben - vóór en na eenendertig december tweeduizend twintig (31-12-2020) - niet het recht zelf tot verhuur (voor recreatief gebruik en/of tijdelijk recreatieve verhuur) over te gaan.
Ter nadere uitwerking van het vorenstaande worden bij deze akte omschreven respectievelijk bij nadere akten zullen worden bedongen casu quo opgelegd de navolgende kwalitatieve verplichting als bedoeld in artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek alsmede het navolgende kettingbeding:
A. De eigenaar(s) van (één van) de appartementsrechten met index 1 tot en met 41 verplicht(en) zich in zijn hoedanigheid van eigenaar en in zijn hoedanigheid van lid van de "Vereniging van Eigenaars Recreatiepark Schuttersbos" te onthouden:
1. tot en met éénendertig december tweeduizend twintig van het sluiten van overeenkomsten terzake het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en terzake het beheer en onderhoud van de privégedeelten met een andere partij dan Landal Greenparks Beheer en Projecten B.V. danwel diens rechtsopvolger, hierna te noemen: "Landal" of een door Landal aan te wijzen derde(n);
2. tot en met éénendertig december tweeduizend twintig van het sluiten van een overeenkomst van verhuur casu quo verhuurbemiddeling met een andere partij dan Landal of een door Landal aan te wijzen derde(n);
3. tot en met éénendertig december tweeduizend twintig van elke actie of het meewerken aan het tot stand komen van besluiten die als gevolg kan/kunnen hebben dat de splitsing wordt gewijzigd zonder schriftelijke toestemming van Landal;
4. tot en met éénendertig december tweeduizend twintig van elke actie die als gevolg kan hebben dat de splitsing zonder instemming van Landal wordt opgeheven;
5. tot en met eenendertig december tweeduizend twintig van elke actie op grond waarvan de beheerovereenkomst "Schuttersbos", alsmede de door de eigenaar zelf met Landal te sluiten verhuurbemiddelingsovereenkomst wordt gewijzigd;
6. tot en met éénendertig december tweeduizend twintig van het stichten van voorzieningen, zoals een zwembad, tennisbanen of restaurant op het recreatiepark "Schuttersbos" zonder toestemming van Landal;
7. tot en met éénendertig december tweeduizend twintig van elke actie of het meewerken aan het tot stand komen van besluiten waarbij de vergadering haar toestemming verleent zoals bedoeld in de artikelen 22, 23 en 31 van de onderhavige akte van splitsing zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Landal.
B. De hiervoor onder A gemaakte kwalitatieve verplichtingen als bedoeld in artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek gaan onverkort over op degene die de appartementsrechten met index 1 tot en met 42 of een deel daarvan, onder algemene of bijzondere titel zal verkrijgen. Ook degenen die van de rechthebbende een gebruiksrecht van het appartementsrecht met index 1 tot en met 41 of een deel daarvan zullen verwerven zijn aan deze bedingen gebonden.
Na ommekomst van de hiervoor vermelde termijn geldt vorenstaande kwalitatieve verplichting mutatis mutandis ten aanzien van de alsdan door de vereniging van eigenaren aangewezen verhuurorganisatie onder de met die verhuurorganisatie overeengekomen voorwaarden.
C. Voorzoveel nodig wordt het hiervoor onder A. en B. bepaalde ook nog gevestigd als kettingbeding, waartoe het hiervoor onder A. en B. bepaalde, alsmede de onderhavige bepaling zelf, in iedere akte van levering van het appartementsrecht met index 1 tot en met 41 of enig deel daarvan, of vestiging van een zakelijk genotsrecht daarop, woordelijk moeten worden opgenomen, aan de nieuwe verkrijger worden opgelegd en ten behoeve van Landal worden bedongen en aangenomen, zulks op verbeurte van een direct opeisbare boete van twee honderd vijftig duizend euro (€ 250.000,00) ten behoeve van Landal, met dien verstande dat nimmer enige uitdrukkelijke ingebrekestelling zal zijn vereist, onverminderd de bevoegdheid van Landal tot het vorderen van volledige schadevergoeding.
ENZOVOORTS
VESTIGING KWALITATIEVE VERPLICHTING/KETTINGBEDING
Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 26 van voormelde akte van splitsing worden bij deze akte, voor zover nog nodig, bedongen casu quo opgelegd de navolgende kwalitatieve verplichting als bedoeld in artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek alsmede het navolgende kettingbeding:
A. De eigenaar(s) van (één van) de appartementsrechten met index 1 tot en met 41 verplicht(en) zich in zijn hoedanigheid van eigenaar en in zijn hoedanigheid van lid van de "Vereniging van Eigenaars Recreatiepark Schuttersbos" te onthouden:
1. tot en met éénendertig december tweeduizend twintig van het sluiten van overeenkomsten terzake het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en terzake het beheer en onderhoud van 8 de privégedeelten met een andere partij dan Landal Greenparks Beheer en Projecten B.V. danwel diens rechtsopvolger, hierna te noemen: "Landal" of een door Landal aan te wijzen derde(n);
2. tot en met éénendertig december tweeduizend twintig van het sluiten van een overeenkomst van verhuur casu quo verhuurbemiddeling met een andere partij dan Landal of een door Landal aan te wijzen derde(n);
3. tot en met éénendertig december tweeduizend twintig van elke actie of het meewerken aan het tot stand komen van besluiten die als gevolg kan/kunnen hebben dat de splitsing wordt gewijzigd zonder schriftelijke toestemming van Landal;
4. tot en met éénendertig december tweeduizend twintig van elke actie die als gevolg kan hebben dat de splitsing zonder instemming van Landal wordt opgeheven;
5. tot en met eenendertig december tweeduizend twintig van elke actie op grond waarvan de beheerovereenkomst "Schuttersbos", alsmede de door de eigenaar zelf met Landal te sluiten verhuurbemiddelingsovereenkomst wordt gewijzigd;
6. tot en met éénendertig december tweeduizend twintig van het stichten van voorzieningen, zoals een zwembad, tennisbanen of restaurant op het recreatiepark "Schuttersbos" zonder toestemming van Landal;
7. tot en met éénendertig december tweeduizend twintig van elke actie of het meewerken aan het tot stand komen van besluiten waarbij de vergadering haar toestemming verleent zoals bedoeld in de artikelen 22, 23 en 31 van de onderhavige akte van splitsing zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Landal.
B. De hiervoor onder A gemaakte kwalitatieve verplichtingen als bedoeld in artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek gaan onverkort over op degene die de appartementsrechten met index 1 tot en met 41 of een deel daarvan, onder algemene of bijzondere titel zal verkrijgen.
Ook degenen die van de rechthebbende een gebruiksrecht van het appartementsrecht met index 1 tot en met 41 of een deel daarvan zullen verwerven zijn aan deze bedingen gebonden.
Na ommekomst van de hiervoor vermelde termijn geldt vorenstaande kwalitatieve verplichting alsmede het hierna opgenomen kettingbeding mutatis mutandis ten aanzien van de alsdan door de vereniging van eigenaren aangewezen verhuurorganisatie onder de met die verhuurorganisatie overeengekomen voorwaarden.
C. Voorzoveel nodig wordt het hiervoor onder A. en B. bepaalde ook nog gevestigd als kettingbeding, waartoe het hiervoor onder A. en B. bepaalde, alsmede de onderhavige bepaling zelf, in iedere akte van levering van het appartementsrecht met index 1 tot en met 41 of enig deel daarvan, of vestiging van een zakelijk genotsrecht daarop, woordelijk moeten worden opgenomen, aan de nieuwe verkrijger worden opgelegd en ten behoeve van Landal (danwel de door de vereniging van eigenaren aangewezen verhuurorganisatie die voor Landal in de plaats is getreden) worden bedongen en aangenomen, zulks op verbeurte van een direct opeisbare boete van twee honderd vijftig duizend euro (€ 250.000,00) ten behoeve van Landal (danwel de door de vereniging van eigenaren aangewezen verhuurorganisatie die voor Landal in de plaats is getreden), met dien verstande dat nimmer enige uitdrukkelijke ingebrekestelling zal zijn vereist, onverminderd de bevoegdheid van Landal (danwel de door de vereniging van eigenaren aangewezen verhuurorganisatie die voor Landal in de plaats is getreden) tot het vorderen van volledige schadevergoeding.
10. Geen verkaveling
Het registergoed wordt in één kavel te koop aangeboden.
11. Voorbehoud recht van beraad
De verkoper maakt, tenzij hij blijkens het proces-verbaal direct tot gunning overgaat, gebruik van zijn recht van beraad als vermeld in artikel 8 lid 2 en 3 van de Algemene Voorwaarden. Indien de verkoper vervolgens wil gunnen zal hij daarvan doen blijken uit een, vóór het verstrijken van de beraadstermijn, op te maken akte van gunning.
12. Bekendheid met de inschrijvingsvoorwaarden
De Algemene Voorwaarden en deze Bijzondere Voorwaarden zijn ter inzage gelegd van belangstellenden, waarvan melding is gemaakt in publicaties vooraf. Ook in de beschikbaar gestelde inschrijfbiljetten wordt verwezen naar deze voorwaarden.
Door in te schrijven erkent de bieder met deze Algemene en Bijzondere Voorwaarden bekend te zijn en acht hij zich daaraan, evenals de verkoper, onvoorwaardelijk gebonden.
13. Onjuistheden in de Algemene Voorwaarden:
- de verwijzing in artikel 10 lid 2 sub a van de Algemene Voorwaarden naar "artikel 12 lid 7" is onjuist en moet zijn "artikel 12 lid 6"; en
- de verwijzing in artikel 21 lid 3 van de Algemene Voorwaarden naar "artikel 19 lid 6" is onjuist en moet zijn "artikel 19 lid 5";
- Artikel 5 lid 2 luidt gewijzigd als volgt:
"2. Het bod moet worden uitgedrukt in één bedrag in gehele EURO'S. Een niet in gehele euro's uitgedrukt bod wordt steeds naar beneden op euro's afgerond.
Een bod dat is uitgedrukt in relatie tot een ander bod, zodanig dat het bod gelijk is aan het andere bod vermeerderd met een bedrag, is ongeldig."
- Artikel 22 lid 2 sub a luidt gewijzigd als volgt:
"2. Indien één van de partijen, na bij deurwaardersexploot of aangetekend schrijven in gebreke te zijn gesteld, gedurende drie (3) dagen met de nakoming van één of meer van haar verplichtingen nalatig blijft, is deze partij in verzuim en heeft de wederpartij de keuze tussen:
a. nakoming van de koopovereenkomst te vorderen indien dit in redelijkheid van de nalatige verlangd kan worden, in welk geval de nalatige na afloop van de vermelde termijn van drie dagen voor elke sedertdien ingegane dag tot aan de dag van nakoming een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd is van drie/tiende procent (0,3%) van de koopsom met een minimum van éénhonderd euro (€ 100,00) of"

Foto's
Downloads
informatiebiljet.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.