Adelaert 44 Noordwijk

13

feb

2019

Adelaert 44
2202 PL Noordwijk

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 13 februari 2019
vanaf 09:30
Online bieden
Nationalevastgoedveiling.nl
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op dinsdag 29 januari 2019 om 23:59.

Object

1. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de tweede woonlaag in het flatgebouw genaamd Adelaert, plaatselijk bekend te 2202 PL Noordwijk, Adelaert 44.

2. het recht op het uitsluitend gebruik van de beging in de kelder/souterrain van het flatgebouw genaamd Adelaert, plaatselijk bekend te Noordwijk, Adelaert (ongenummerd);

3. het recht op het uitsluitend gebruik van parkeerplaats in de kelder/souterrain van het flatgebouw genaamd Adelaert, plaatselijk bekend te Noordwijk, Adelaert (ongenummerd);

4. het recht op het uitsluitend gebruik van parkeerplaats in de kelder/souterrain van het flatgebouw genaamd Adelaert, plaatselijk bekend te Noordwijk, Adelaert (ongenummerd).

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens 1. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Noordwijk, sectie N, complexaanduiding 2569-A, appartementsindex 12, omvattende: a. het vijfentwintig tienduizendste (25/10000) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit: (i) het gebouwencomplex met terrassen, binnenterreinen, ondergrond en erf, omvattend een verdiept gelegen kelder met achtenzeventig parkeerplaatsen, tweeënvijftig bergingen en verdere ruimten, een daarboven gelegen kelder/souterrain met drie winkels, tweehonderd twee parkeerplaatsen, eenhonderd vierenzestig bergingen en verdere ruimten, een parterre met terrassen, promenade, overdekt zwembad en opbouw voor vier flatgebouwen genaamd Adelaert en Beyaert aan de Koningin Wilhelmina Boulevard en Reinout en Ritsaert aan de Parallelboulevard, bevattende het flatgebouw Adelaert, voornoemd, aangebouwd zwembad, twaalf winkels en tweeënvijftig woningen, bevattende het gebouw Beyaert voormeld, eenentwintig winkels en tweeënzeventig woningen, bevattende het gebouw Reinout voormeld, zevenendertig woningen en het flatgebouw Ritsaert voormeld, achtendertig woningen, een en ander plaatselijk bekend te Noordwijk aan Zee, Koningin Wilhelmina Boulevard en Parallelboulevard, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Noordwijk, sectie N, nummer 2567, groot een hectare negentien centiaren (1 ha 19 ca) en (ii) het gebouwencomplex genaamd Writsaert met terrassen, binnenterreinen, ondergrond en erf, omvattende een kelder/souterrain met eenenveertig parkeerplaatsen, eenenzestig bergingen en verdere ruimten, een winkel en negenenvijftig flatwoningen, een en ander plaatselijk bekend te Noordwijk aan Zee, Koningin Wilhelmina Boulevard en Parallelboulevard en aan en ten zuiden van de Lage Wurft, ten tijden van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Noordwijk, sectie N, nummer 2553, groot vierentwintig are negenenzestig centiare (24 a 69 ca); sub (I) en sub (II) hierna tezamen te noemen: de "gemeenschap" b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de tweede woonlaag in het flatgebouw genaamd Adelaert, plaatselijk bekend te 2202 PL Noordwijk, Adelaert 44. 2. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Noordijk, sectie N, complexaanduiding 2569-A appartementsindex 525, omvattende: a. het een tienduizendste (1/10000) onverdeeld aandeel in de gemeenschap; b. het recht op het uitsluitend gebruik van de beging in de kelder/souterrain van het flatgebouw genaamd Adelaert, plaatselijk bekend te Noordwijk, Adelaert (ongenummerd); 3. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Noordijk, sectie N, complexaanduiding 2569-A appartementsindex 697, omvattende: a. het drie tienduizendste (3/10000) onverdeeld aandeel in de gemeenschap; b. het recht op het uitsluitend gebruik van parkeerplaats in de kelder/souterrain van het flatgebouw genaamd Adelaert, plaatselijk bekend te Noordwijk, Adelaert (ongenummerd); 4. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Noordijk, sectie N, complexaanduiding 2569-A appartementsindex 698, omvattende: a. het drie tienduizendste (3/10000) onverdeeld aandeel in de gemeenschap; b. het recht op het uitsluitend gebruik van parkeerplaats in de kelder/souterrain van het flatgebouw genaamd Adelaert, plaatselijk bekend te Noordwijk, Adelaert (ongenummerd).
Bezichtiging 29 januari 2019 16:00 – 17:00
12 februari 2019 08:30 – 09:30

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 13 februari 2019 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 12 maart 2019
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. S.N. Tang Ali

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

alsmede AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
administratief onbewoond. Mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend. Bij beschikking van 7 december 2018 is verlof verleend om het huurbeding te mogen inroepen en de termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is daarbij bepaald op 1 maand na de datum van betekening van de beschikking. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave VvE € 4.773,24.
Bijdrage VvE per maand € 265,18. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 29 januari 2019 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 15.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 12 maart 2019.

Foto's
Downloads
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
bag-viewer-Adelaert 44 Noordwijk .pdf pdf-document
Bodemloketrapport Adelaert 44 Noordwijk.pdf pdf-document
energielabel voorlopig B Adelaert 44 Noordwijk.pdf pdf-document
splitsingsakte.pdf pdf-document
WKPB info.pdf pdf-document
ruimtelijke plannen Adelaert 44 Noordwijk.pdf pdf-document
uittrekselkadastralekaart Noordwijk-N-2569-12.pdf pdf-document
uittrekselkadastralekaart Noordwijk-N-2569-525.pdf pdf-document
uittrekselkadastralekaart Noordwijk-N-2569-697.pdf pdf-document
uittrekselkadastralekaart Noordwijk-N-2569-698.pdf pdf-document
bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
foto 1..JPG afbeelding
foto 2.JPG afbeelding
foto 3.JPG afbeelding
foto 4.JPG afbeelding
foto 5..JPG afbeelding
opgave VVE.pdf pdf-document
opgave deurwaarder (VVE).pdf pdf-document
Huishoudelijk Reglement.pdf pdf-document
kostenoverzicht Adelaert 44 Noordwijk.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.