Mathenesserweg 52A 2 Rotterdam

13

feb

2019

Mathenesserweg 52A 2
3026 HD Rotterdam

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 13 februari 2019
vanaf 09:30
Online bieden Nationalevastgoedveiling.nl

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op dinsdag 29 januari 2019 om 23:59.

Object

1. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Delfshaven, sectie H complexaanduiding 4313-A, appartementsindex 2, omvattende:
a. het een/vierde (1/4) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit een pand met ondergrond en verder toebehoren, gelegen aan de Mathenesserweg 52 B en 52 A te Rotterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Delfshaven, sectie H, nummer 4058, groot een (1) are en achtenzestig (68) centiaren;
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de tweede verdieping met halve zolder en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 3026 HD Rotterdam, Mathenesserweg 52 A-2 (volgens het Kadaster en de splitsingsakte bekend als Mathenesserweg A-1).

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens kadastraal bekend gemeente Delfshaven, sectie H complexaanduiding 4313-A, appartementsindex 2
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 13 februari 2019 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 12 maart 2019
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. S.N. Tang Ali

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

alsmede AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 1.249,95.
Bijdrage VvE per maand € 83,33. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 29 januari 2019 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 15.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 12 maart 2019.

Foto's
Downloads
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
Energielabel Geen.pdf pdf-document
BAG.pdf pdf-document
Bodemloketrapport.pdf pdf-document
Ruimtelijke plannen.pdf pdf-document
uittrekselkadastralekaart Delfshaven-H-4313-2.pdf pdf-document
Afschrift openbaar register Hyp4 dl 6631 nr 60 reeks ROTTERDAM.pdf pdf-document
info WKPB.pdf pdf-document
bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
notulen VVE.pdf pdf-document
190212 kostenoverzicht WONINGEN.pdf pdf-document
opgave VvE.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.