Hofvijver 38 Oss

23

apr

2019

Hofvijver 38
5346 KC Oss

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag dinsdag 23 april 2019
vanaf 14:00
Online bieden
Nationalevastgoedveiling.nl
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op maandag 8 april 2019 om 23:59.

Object

1. het woonhuis met (onder)grond en verder aanbehoren, plaatselijk bekend Hofvijver 38, 5346 KC Oss, kadastraal bekend gemeente Oss, sectie D, nummer 4607, groot eenhonderd en zevenentwintig vierkante meter;
2. het een/zes en twintigste (1/26e) aandeel in een mandelig perceel binnenterrein gelegen aan de Hofvijver te Os, kadastraal bekend gemeente Oss, sectie D, nummer 4613, groot driehonderd en achtenzeventig vierkante meter;

Gegevens makelaar:
Oomen Makelaardij & Taxaties Zaltbommel
Telefoon: 0418-745381
zaltbommel@oomenmakelaardij.nl

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens 1. kadastraal bekend gemeente Oss, sectie D, nummer 4607, groot eenhonderd en zevenentwintig vierkante meter; 2. kadastraal bekend gemeente Oss, sectie D, nummer 4613, groot driehonderd en achtenzeventig vierkante meter;
Bezichtiging 1 april 2019 16:00 – 17:00
17 april 2019 16:00 – 17:00

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Nationalevastgoedveiling.nl

dinsdag 23 april 2019 vanaf 14:00

Online bieden via Nationalevastgoedveiling.nl

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 21 mei 2019
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. B. de Groot

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Artikel 3. Veilingvoorwaarden
Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (de "AVVE"), opgenomen in een notariële akte op vijf december tweeduizend zestien verleden voor mr. J.H. Oomen, notaris te 's-Hertogenbosch, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op vijf december tweeduizend zestien in register Hypotheken 4, deel 69567 nummer 129, welke worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en van toepassing te zijn, voor zover daarvan bij deze akte niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.
Op deze openbare verkoop zijn bovendien van toepassing de navolgende bijzondere veilingvoorwaarden.
HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
Artikel 1. Wijze van veiling
De veiling geschiedt onder de hiervoor vermelde veilingvoorwaarden in één zitting bij inzet en afslag en wel op drieëntwintig april tweeduizend negentien vanaf veertien (14:00) uur, via de website van Nationale Vastgoedveiling, zijnde www.nationalevastgoedveiling.nl, hierna: de "Veilingwebsite".
In afwijking van het bepaalde in de AVVE wordt hierbij bepaald:
het afslagbedrag, zijnde de optelling van het bedrag in de eerste fase (opbod) en het bedrag in de tweede fase (afslag), vormt de koopsom.
Indien in de laatste drie minuten voor het einde van de Inzet een nieuw Bod wordt gedaan, zal de Inzet automatisch met twee minuten worden verlengd.
Om deel te kunnen nemen aan de veiling, dient men zich eerst te registreren zoals vermeld op de Veilingwebsite.
De veiling kan ook op andere websites worden gepubliceerd.
Artikel 2. Betaling koopsom
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 onder c AVVE dient de koopsom uiterlijk vier weken na veiling te worden betaald.
Artikel 3. Kosten
Conform het bepaalde in artikel 9 lid 1 van de AVVE komen voor rekening van koper:
a. de overdrachtsbelasting en de verschuldigde omzetbelasting;
b. het honorarium van de notaris;
c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
d. de kosten van ontruiming;
e. eventueel verschuldigde omzetbelasting over de hiervoor genoemde bedragen.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge deze bijzondere veilingvoorwaarden de koopsom moet worden betaald.
Voor een specificatie van het honorarium en de kosten wordt verwezen naar de na te vermelden veilingsite.
Artikel 4. Belastingen
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is ter zake van de levering van het Registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Artikel 5. Aanvaarding, gebruikssituatie, ontruiming/overgang risico
5.1 De koper op de veiling aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden.
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed thans verhuurd in strijd met het hieromtrent bepaalde in voormelde hypotheekakte en bestaat het Registergoed uit woonruimte als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek.
Het verlof tot inroeping van het huurbeding is door de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant aan de Schuldeiseres verleend blijkens een beschikking de dato vijftien januari tweeduizend negentien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage). De Verkoopster is derhalve bevoegd tot inroeping van het huurbeding ex artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek.
Gelet op het bovenstaande is lid 6 van artikel 24 AVVE van toepassing, luidend als volgt:
"6. Indien en voor zover het een verkoop betreft van een tot bewoning bestemd Registergoed door een hypotheekhouder, dient hij er voor zorg te dragen dat voorafgaand aan de Veiling het verlof als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 Burgerlijk Wetboek, is verleend tenzij:
- er wettelijk gegronde redenen zijn dat niet te doen; of
- het verlof als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 Burgerlijk Wetboek, na gedaan verzoek door de hypotheekhouder, niet is verleend.
In de Bijzondere Veilingvoorwaarden maakt de hypotheekhouder bekend of hij, indien bedoeld verlof is of wordt verleend, het huurbeding zelf inroept of de uitoefening daarvan overlaat aan de Koper.
Voorafgaand aan de Veiling verstrekt Verkoopster hierover nadere informatie."
De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt niet aan de koper overgelaten. Het huurbeding is door Verkoopster zelf ingeroepen.
Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De Verkoopster staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.
5.2 Bij beschikking van de Rechtbank Oost-Brabant de dato vijftien januari tweeduizend negentien is Verkoopster gemachtigd het Registergoed in beheer te nemen. Verkoopster heeft sinds veertien maart tweeduizend negentien het Registergoed feitelijk in beheer. Het Registergoed is thans ontruimd door Verkoopster.
Indien ten tijde van de feitelijke levering mocht blijken dat het Registergoed weer in gebruik zou zijn genomen, dan is hetgeen onder 5.1 van dit artikel is vermeld, van toepassing.
5.3 Conform het bepaalde in artikel 18 van de AVVE is vanaf het moment van de inschrijving van het proces verbaal van toewijzing het risico van het Registergoed voor de koper.
Artikel 6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE.
Conform het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van beraad de zesde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de Verkoopster al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.
Artikel 7. Voldoening kosten / informatieplicht / waarborgsom
In afwijking van artikel 10 AVVE dient de koper uiterlijk vierentwintig april tweeduizend negentien om veertien uur bij de notaris rekeningnummer NL10 RABO 0103.3686.04 onder vermelding van "aanbetaling kosten veiling Hofvijver 38 te Oss/61800669" te storten een bedrag ter grootte van tien procent van de koopprijs ter voldoening van de kosten als vermeld onder artikel 9 lid 1 van de AVVE.
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper uiterlijk vijf werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVE te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien Verkoopster schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Op grond van artikel 14 AVVE dienen bieders, kopers en vertegenwoordigden zich bij de openbare verkoop tegenover de notaris te legitimeren door een geldig identiteitsbewijs over te leggen. Bieders dienen hun financiële gegoedheid tijdens de openbare verkoop kunnen aantonen door een verklaring van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de zin van de Wet op het financieel toezicht te overleggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële middelen beschikken om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen.
Voor bepaalde met name genoemde kopers heeft Verkoopster bepaald dat zij deze verklaring van gegoedheid niet behoeven over te leggen of de waarborgsom niet behoeven te storten.
Artikel 8. Onderhandse biedingen
Na ontvangst door de notaris van een schriftelijk bod door een bieder ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, zendt de notaris een ontvangstbevestiging aan de betreffende bieder. Indien de bieder geen ontvangstbevestiging ontvangt kan de reden daarvan zijn, dat het bod de notaris, door welke oorzaak dan ook, niet heeft bereikt. De bieder dient voor het geval hij geen ontvangstbevestiging ontvangt, zelf te informeren bij de notaris of zijn bod de notaris wel heeft bereikt. Indien de bieder nalaat te informeren draagt hij zelf het risico voor het geval het bod de notaris niet of niet tijdig heeft bereikt.
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
Artikel 9. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVE heeft de inzetter recht op inzetpremie. In afwijking van artikel 7 lid 3 AVVE wordt de inzetpremie uitbetaald aan de inzetter.
Deze inzetpremie wordt conform het bepaalde in artikel 9 lid 7 AVVE uit de koopprijs voldaan en komt derhalve voor rekening van Verkoopster.
Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
Artikel 10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt nadrukkelijk gewezen op lid 3, lid 4 en lid 5 woordelijk luidend:
"3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopprijs door de Bieder aan de Notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring, bevestiging en de acceptatie bedoeld in lid 4 dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de Notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen van de Bieder treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, onverminderd het hierna in lid 5 bepaalde.
4. De Verkoopster heeft het recht de vertegenwoordigde te accepteren of niet te accepteren. Als de Verkoopster de vertegenwoordigde niet accepteert, wordt de Bieder geacht uitsluitend voor zichzelf te hebben geboden. Als de Verkoopster de vertegenwoordigde wel accepteert, wordt de vertegenwoordigde geacht zelf het Bod te hebben uitgebracht, behoudens het hierna in lid 5 van dit artikel bepaalde. In dat geval zal de Notaris een Akte de command passeren met vermelding van de vertegenwoordigde.
5. De Bieder is, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen die op de Koper rusten. Indien de Bieder, ingeval de vertegenwoordigde in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de Levering van het Registergoed aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend.
Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken. Dit lid laat onverlet de rechten die de Bieder eventueel jegens de vertegenwoordigde kan doen gelden."
Artikel 11. Begrippen en voorwaarden in verband met internetbieden
11.1 De onderhavige veiling is een internetveiling. Het bieden tijdens de veiling kan slechts via de website https://www.nationalevastgoedveiling.nl/ plaatsvinden.
11.2 Voor de definities van de diverse begrippen wordt verwezen naar de AVVE. Daarnaast wordt in deze bijzondere veilingvoorwaarden verstaan onder:
(a) nationalevastgoedveiling.nl: https://www.nationalevastgoedveiling.nl/, de algemeen toegankelijke veilingwebsite of een daaraan gelieerde website, bedoeld in begrip 27 van de AVVE, via welke veilingwebsite een bod via internet kan worden uitgebracht;
(b) NVV: Nationale Vastgoed Veiling B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met adres Kryptonweg 8, 3812 RZ Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 64451887;
(c) Biedprotocol: de in het kader van het toezicht en de orde van de Veiling, ingevolge de AVVE en de bijzondere veilingvoorwaarden, geldende regels betreffende de wijze waarop een Deelnemer zich dient te registreren, de wijze waarop het Bod dient te worden uitgebracht en hoe de Deelnemer en/of de biedingen worden gecontroleerd en alle overige op de Veilingwebsite vermelde uitleg over de Veiling en het doen van biedingen;
(d) Veilingwebsite: de website als hiervoor sub a bedoeld;
(e) Registratie: het geheel van de door NVV voorgeschreven handelingen, ter identificatie van een natuurlijk persoon, personenvennootschap of rechtspersoon die via nationalevastgoedveiling.nl wil bieden, zoals opgenomen in de Algemene Gebruikersvoorwaarden nationalevastgoedveiling.nl en vermeld op de Veilingwebsite;
(f) Deelnemer: een natuurlijk persoon, die ten minste achttien jaar is, of een personenvennootschap of rechtspersoon die de procedure van Registratie heeft doorlopen en tijdens de veiling van het Registergoed is ingelogd op nationalevastgoedveiling.nl.;
(g) Platformnotaris: de notaris die:
- na afloop van de Veilingperiode het resultaat van de biedingen bevestigt, voor zover deze zijn gedaan met gebruikmaking van de door NVV ingerichte elektronische omgeving, die voor de Deelnemers en de veilingnotaris toegankelijk is via de Veilingwebsite;
- controleert of zich gedurende de Veilingperiode onregelmatigheden op de in die elektronische omgeving casu quo de Veilingwebsite hebben voorgedaan, waaronder begrepen doch niet beperkt eventuele schending van geheimhouding;
(h) Vastgoedadviseur: de eventueel door de Verkoopster ingeschakelde vastgoedadviseur;
(i) Veiling: de executoriale verkoop van het Registergoed als bedoeld in artikel 514 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering of artikel 3:268 lid 1 of lid 2 Burgerlijk Wetboek;
(j) Veilingperiode: de in de bijzondere veilingvoorwaarden en/of op de Veilingwebsite bekend gemaakte perioden waarbinnen Inzet en Afslag plaatsvinden en waarbinnen mitsdien een Deelnemer een bod kan uitbrengen;
(k) Begintijd: het aanvangstijdstip van Inzet;
(l) Eindtijd: het tijdstip waarop de Inzet eindigt, behoudens verlenging; de Inzet wordt automatisch met twee minuten verlengd indien er in de laatste drie minuten voor het einde van de Inzet een nieuw bod wordt gedaan, met dien verstande dat de Inzet niet verlengd wordt indien de Inzet als gevolg van deze verlenging na de Veilingperiode eindigt;
(m) Definitieve Eindtijd: het tijdstip waarop de laatste verlenging van de Inzet moet zijn geëindigd.
11.3 In aanvulling op de AVVE kan tijdens de veiling door een bieder alleen via internet worden geboden, zoals onder Biedprotocol vermeld op de Veilingwebsite. Als "bod" in de zin van de AVVE wordt derhalve een bod via internet aangemerkt, mits dit bod is uitgebracht door een bieder op de op de Veilingwebsite voorgeschreven wijze. De hoogte van het bod dat de bieder uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
11.4 In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen de notaris hebben bereikt, alsmede in geval van storing aan en/of het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de notaris.
11.5 Er wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en), alsmede storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel voor rekening en risico van de Deelnemer.
11.6 Tenzij de notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de inzet en de afslag, dan nadat de notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet biedingen kunnen worden uitgebracht.
11.7 In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE geschiedt de afmijning door de bieder elektronisch door te klikken of te drukken op het woord "MIJN".
11.8 Als afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de bieder tijdens de afslag wordt geklikt of gedrukt op het moment waarop een bieder kan afmijnen.
11.9 De Deelnemer die tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod dient gedurende het verdere verloop van de veiling voor de notaris telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en wel op het (mobiele) telefoonnummer dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens registratieformulier. Voor het geval de Deelnemer gedurende het verdere verloop van de veiling niet of slechts ten dele voor de notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de veiling op enig moment telefonisch overleg tussen de notaris en de Deelnemer noodzakelijk wordt geacht door de notaris, dan is de notaris bevoegd om het bod van de Deelnemer niet als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
11.10 In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de Deelnemer die het hoogste bod heeft uitgebracht tot het moment van gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een rechtspersoon of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de gunning:
- naar het oordeel van de notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenvennootschap; en
- de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE.
Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE is in deze situatie ook van toepassing (acceptatie door de Verkoopster) tenzij dit elders in de bijzondere veilingvoorwaarden is uitgesloten.
Van een en ander dient uit de notariële akte van gunning te blijken.
Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of personenvennootschap heeft te gelden als vertegenwoordigde van de Deelnemer, komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap het recht toe vóór de betaling van de koopprijs te verklaren dat hij het bod heeft uitgebracht namens een of meer anderen als bedoeld in artikel 5 lid 2 AVVE.
11.11 De in lid 10 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of personenvennootschap hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen ten gevolge van de gunning. Indien die Deelnemer, ingeval de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de levering aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken.
11.12. Door het uitbrengen van een bod verleent de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 10, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van veiling en in en bij het proces-verbaal van veiling:
a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de notaris ter zake van de veiling.
11.13. Door het uitbrengen van een bod verleent de bieder, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 10, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van veiling en in en bij het proces-verbaal van veiling:
a. te bevestigen dat de bieder het betreffende bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de notaris ter zake van de veiling.
Artikel 12. Toezicht
De Platformnotaris controleert aan de hand van een security audit of de NVV zich naar redelijkheid inspant om haar systemen te beveiligen tegen verlies van data en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en de hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer legt, rekening houdend met de ter zake geldende wettelijke vereisen en de stand van de techniek op dat moment. De security audit wordt geactualiseerd zodra de Platformnotaris daartoe aanleiding ziet, bijvoorbeeld naar aanleiding van wijzigingen die zijn doorgevoerd in de door de Veilingwebsite ontsloten, door de NVV beheerde, elektronische omgeving door middel waarvan de biedingen kunnen worden gedaan.
Artikel 13. Aansprakelijkheid.
1. Een Deelnemer, een bieder, een Volmachtgever en/of de Koper hebben geen van allen aanspraak op vergoeding van schade of op enig ander recht jegens de Verkoopster, de Veilingnotaris, de Platformnotaris, de Vastgoedadviseur en/of de NVV en/of door hen ingeschakelde derden uit hoofde van:
- mededelingen ter zake het Registergoed, ongeacht of deze onderdeel uitmaken van de informatie over het Registergoed;
- het achterwege blijven van mededelingen;
- een omstandigheid of een risico dat conform de Bijzondere Veilingvoorwaarden voor rekening van de Koper komt;
- verlies van data, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via de Website verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de Website;
- de inhoud van sites waarnaar door middel van een link op de Website wordt verwezen;
- schade, van welke aard ook, die partijen (zullen) lijden als gevolg van de deelname aan de Veiling of het gebruik van:
- de Website;
- enige andere door de NVV aangeboden dienst; en/of
- de door de NVV verstrekte informatie;
- eventuele tekortkomingen van deze derden die door de Verkoopster, de Veilingnotaris, de Vastgoedadviseur en/of de NVV zijn ingeschakeld;
- een Registratie die niet tijdig is afgerond om het door de bieder beoogde Bod uit te brengen;
- enige vorm van vertraging of verstoring of vervorming van prestaties van de NVV als direct of indirect gevolg van overmacht of oorzaken buiten de invloedsfeer van de NVV, zoals maar niet uitsluitend: internetstoringen, defecten in computer-, telecommunicatie- of andere apparatuur of in software, stroomuitval en wanprestatie of onrechtmatige daden door derden;
- de afwezigheid van een permanente en/of gelijktijdige toegang tot internet en/of de Website om mee te bieden;
- de snelheid van de internetverbinding van de bieder, alsmede storingen en uitval van deze verbinding.
2. Geen enkele medewerker van de Verkoopster en geen van de door de Verkoopster direct of indirect ingeschakelde derden (daaronder begrepen de Vastgoedadviseur, de NVV en de Veilingnotaris), is gemachtigd om met betrekking tot het Registergoed (garantie)verklaringen te verstrekken. De bieder en diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens de Verkoopster dan wel haar bestuurders of werknemers of door de Verkoopster ingeschakelde derden (daaronder begrepen de Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie met betrekking tot het Registergoed, noch dat hij niet voldoende in de gelegenheid is gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.
Artikel 14. Omschrijving erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar de hiervoor genoemde akte tot levering, waarin staat vermeld:
"OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE BEDINGEN EN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN EN BEPALINGEN OMTRENT MANDELIGHEID
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen en bepalingen omtrent mandeligheid wordt verwezen naar voormelde aankomsttitel, waarin woordelijk staat vermeld:
''BIJZONDERE BEPALINGEN EN BEDINGEN
Artikel 11
1. In het kader van het politiekeurmerk worden op een aantal bergingen/garages door aannemer/verkoper verlichtingsarmaturen aangebracht.
Voor de betreffende kavel geldt dat deze armaturen door en voor rekening van koper instandgehouden en onderhouden dienen te worden. De kosten van energieverbruik van deze armaturen zijn voor rekening van de betreffende koper.
2. Het in lid 1 bepaalde wordt bij deze ten behoeve van de Gemeente Oss overeengekomen en bedongen als kwalitatieve verbintenis ten laste van koper en diens rechtsopvolger(s), alsmede degenen die van de rechthebbende(n) een recht tot gebruik van het verkochte zullen verkrijgen terzake van het verkochte. Het bepaalde in artikel 15 lid 3 is van overeenkomstige toepassing.
3. Ten behoeve van de woningen die een luifel hebben die uitsteekt boven grond in eigendom toebehorende aan de gemeente Oss kadastraal bekend gemeente Oss sectie D nummers 2906 en 4533 als heersende erven en ten laste van het resterende aan de gemeente Oss in eigendom blijvende gedeelte van de percelen gemeente Oss sectie D nummers 2906 en/of 4533 als lijdend erf wordt bij deze casu quo is gevestigd de erfdienstbaarheid tot het hebben en houden van die luifel.
Artikel 12
Ten behoeve en ten laste over en weer, als heersende en lijdende erven, van de onderhavige kavel, kadastraal bekend gemeente Oss sectie D nummer 2906 en plaatselijk bekend als Hofvijver 38 (bouwnummer 19) en de belendende kavels, kadastraal bekend gemeente Oss sectie D nummers 4533 en 2906 en plaatselijk bekend als Hofvijver 36 en 40 (bouwnummers 18 en 20) wordt bij deze casu quo is gevestigd en aangenomen de erfdienstbaarheid van overbouw inhoudende de verplichting van de eigenaar van het dienend erf om te dulden, dat bij de uitvoering van het ten tijde van het passeren van de akte van levering bestaande bouwplan, eventueel een op het heersend erf te bouwen of gebouwde woning of de daarbij behorende berging, casu quo garage, casu quo (optioneel) aan de brengen uitbouw/carport, gedeeltelijk op het dienend erf is gebouwd, casu quo hierboven uitsteekt, casu quo de versnijdingen van de funderingen in het dienend erf zijn gelegen of de bij de op het heersende erf gebouwde woning met toebehoren behorende leidingen gedeeltelijk in het dienende erf zijn gelegen.
Artikel 13
Terzake van het binnenterrein gelegen tussen de kavels met de bouwnummers 1 tot en met 26 geldt het navolgende:
1. Dit binnenterrein wordt voor elk voor een zesentwintigste onverdeeld aandeel overgedragen aan de kopers van de respectievelijke kavels met de bouwnummers 1 tot en met 26 en is bij akte op zesentwintig maart negentienhonderd negenennegentig verleden voor mij, notaris, van welke akte een afschrift is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Eindhoven op negenentwintig maart negentienhonderd negenennegentig in register Hypotheken 4 deel 14225 nummer 2, bestemd tot gemeenschappelijk nut van die respectievelijke kavels (''erf'').
2. De comparante sub 2, handelend als gemeld, geeft voor en namens koper reeds nu voor alsdan toestemming aan verkoper tot verkaveling van verkopers overgebleven onverdeeld aandeel in de mandeligheid tot in totaal zesentwintig onverdeelde aandelen van elk een zesentwintigste aandeel. De comparante sub 2, handelend als gemeld, verklaart voor en namens koper akkoord te gaan met en voor zoveel nodig onherroepelijk last en volmacht te geven aan de verkoper tot verkoop en levering van voormelde aandelen in de tot mandelig te bestemmen zaak, tezamen met de betreffende erven.
3. Terzake van de onderlinge rechtsverhouding tussen de deelgenoten in de mandelige zaak is met betrekking tot die mandelige zaak het volgende overeengekomen:
REGLEMENT
Het aandeel
Artikel 1
1. Het aan een deelgenoot toebehorende aandeel is een van zijn voormelde erf afhankelijk recht. Levering en bezwaring van het erf treft op gelijke wijze het aandeel.
2. Een aandeel kan niet afzonderlijk van het erf worden overgedragen aan een of meer van de overige deelgenoten.
3. De verkrijger van een aandeel is verplicht onverwijld van zijn verkrijging mededeling te doen aan degene die met het beheer van de mandelige zaak is belast.
4. De verkrijger en de vervreemder zijn hoofdelijk aansprakelijk voor hetgeen de vervreemder terzake van de mandelige zaak aan een of meer van de overige deelgenoten of aan de beheerder verschuldigd is.
Verdeling
Artikel 2
Zolang de mandeligheid bestaat, kan geen van de deelgenoten verdeling van de mandelige zaak vorderen.
Gebruik
Artikel 3
1. De mandelige zaak wordt gebruikt als volgt: als gemeenschappelijke weg/toegang en toegangsdeuren tot de achterzijde van de respectievelijke erven.
2. Elke deelgenoot heeft de bevoegdheid de mandelige zaak te gebruiken overeenkomstig de bestemming, mits dit gebruik verenigbaar is met de gebruiksrechten van de overige deelgenoten en overigens met inachtneming van het bepaalde in de titel(s) van aankomst van de mandelige zaak.
3. Het gebruik omvat mede het gebruik van de looppoort en de toegangspoort.
Onderhoud/instandhouding
Artikel 4
1. De mandelige zaak, de looppoort en de toegangspoort, en de in de grond gelegen kolken en rioleringen worden op kosten van alle deelgenoten instandgehouden, onderhouden en gereinigd. Onder de gemeenschappelijke kosten vallen tevens de kosten van het energiegebruik van de betreffende toegangspoort. Hiervoor zullen aparte energiemeters worden geïnstalleerd. De aansluiting zal ten name van de hierna te noemen beheerder worden gesteld.
2. Iedere deelgenoot is naar evenredigheid van zijn aandeel draagplichtig voor deze kosten.
3. Terzake van de kosten van instandhouding, energieverbruik, onderhoud, vervanging en herstel van de mandelige zaak is door ieder van de eigenaren een nader vast te stellen bijdrage aan de beheerder verschuldigd, welke bijdrage maandelijks bij vooruitbetaling zal dienen te worden voldaan.
Herstel
Artikel 5
1. Ingeval van schade aan de mandelige zaak, alsmede ingeval de bouwkundige toestand van de zaak zulks noodzakelijk maakt, kan iedere deelgenoot door tussenkomst van de beheerder medewerking vorderen ten behoeve van het herstel.
2. Iedere deelgenoot is naar evenredigheid van zijn aandeel draagplichtig voor de kosten van vernieuwingen, herstel en onderhoud.
3. Ingeval de mandelige zaak geheel teniet gaat, eindigt de mandeligheid.
Beheer
Artikel 6
1. Het beheer over de mandelige zaak wordt gevoerd door de vereniging: Vereniging Beheer Parkwoningen Hofvijver, gevestigd te Oss.
2. Onder beheer wordt verstaan het verrichten van alle handelingen welke dienstig kunnen zijn voor de instandhouding van de mandelige zaak.
3. De beheerder is bevoegd tot handelingen dienende tot gewoon onderhoud of tot behoud van de mandelige zaak en in het algemeen tot handelingen die geen uitstel kunnen lijden. Hij vertegenwoordigt daarbij de overige deelgenoten.
De beheerder kan wanneer hij handelt binnen de vooromschreven bevoegdheid geen hoofdelijke aansprakelijkheid overeenkomen.
4. De beheerder is jaarlijks na afloop van het kalenderjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering van de beheerder, alsmede bij het einde van zijn beheer, verplicht tot rekening en verantwoording jegens de gezamenlijke deelgenoten. De beheerder is verplicht de op zijn beheer betrekking hebbende bescheiden aan de opvolgende beheerder ter hand te stellen.
5. Koper en/of zijn rechtverkrijgenden zijn verplicht lid te worden en te blijven van de te Oss gevestigde vereniging: Vereniging Beheer Parkwoningen/Hofvijver en om aan die vereniging per maand te voldoen per automatische incasso een bijdrage in de beheerskosten van de mandelige zaken. Deze bijdrage welke jaarlijks zal worden geïndexeerd overeenkomstig een door de algemene ledenvergadering van die vereniging vast te stellen wijze, is bij vooruitbetaling verschuldigd, voor het eerst bij de oplevering van de woning.
De omvang van die bijdrage zal nader door de algemene ledenvergadering van de vereniging worden vastgesteld.
De comparante sub 2, handelend als gemeld, verklaart voor en namens koper een exemplaar van de statuten van bedoelde vereniging te hebben ontvangen.
6. Bij overtreding van het bepaalde in lid 5 verbeurt koper ten behoeve van bedoelde vereniging een zonder rechterlijke tussenkomst direct opeisbare boete groot eenhonderdduizend gulden (ƒ100.000,00).
7. Als kwalitatieve verbintenis ten laste van het verkochte geldt dat koper verplicht is zich te onthouden van het op welke wijze dan ook beëindigen of doen eindigen van het in lid 5 bedoelde lidmaatschap en/of het niet betalen van bedoelde bijdrage.
8. In geval van vervreemding van het bij deze gekochte perceel bouwterrein, danwel bij vestiging van beperkte genotsrechten daarop, niet zijnde erfdienstbaarheden, of ingebruikgeving aan een ander dan koper, is koper gehouden het bepaalde in dit reglement op te leggen aan zijn rechtverkrijgende(n) en aan te nemen ten behoeve van bedoelde vereniging, terwijl deze rechtverkrijgende(n) zich daartoe eveneens verplichten, zodat zulks geschiedt bij wege van kettingbeding bij iedere overdracht aan een derde, zulks eveneens op straffe van verbeurte ten behoeve van bedoelde vereniging van een zonder rechterlijke tussenkomst direct opeisbare boete groot eenhonderdduizend gulden (ƒ100.000,00) door de eerste overtreder van dit artikel, onverminderd het recht van bedoelde vereniging om vergoeding van de verdere schade te vorderen.
Andere handelingen
Artikel 7
Tot alle andere handelingen dan beheershandelingen zijn de deelgenoten slechts gezamenlijk bevoegd.
Nadere regels omtrent het gebruik en beheer
Artikel 8
1. Iedere deelgenoot is bevoegd om, met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de statuten van gemelde vereniging is bepaald, een algemene ledenvergadering van de vereniging bijeen te roepen.
2. De algemene ledenvergadering van gemelde vereniging is – mits ten minste twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn – bevoegd om bij volstrekte meerderheid van stemmen, mits schriftelijk, besluiten te nemen, waarbij nadere regels worden gesteld met betrekking tot:
a. het gebruik van de mandelige zaak;
b. het beheer van de mandelige zaak.
Is op de vergadering waarin over nadere regels moet worden besloten betreffende het gebruik en beheer van de mandelige zaak, niet ten minste twee derde van de deelgenoten aanwezig of vertegenwoordigd, dan zal een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan veertien en niet later dan dertig dagen na de bedoelde vergadering, waarin het besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezigen.
3. Regels voor gebruik en beheer dienen voor iedere deelgenoot te gelden. Aan een deelgenoot kan niet bij besluit tijdelijk of blijvend zin gebruiksrecht worden ontzegt.
4. Een deelgenoot die zijn woning niet meer bewoont is verplicht de sleutels en/of afstandsbediening van de looppoort en/of de toegangspoort ter beschikking te stellen van de opvolgende gebruikers van die woning.
Einde mandeligheid
Artikel 9
De mandeligheid eindigt:
a. wanneer de gemeenschap van de mandelige zaak eindigt;
b. wanneer de bij deze akte aan die zaak gegeven bestemming wordt opgeheven bij een tussen alle deelgenoten opgemaakte notariële akte, gevolgd door inschrijving in de openbare registers;
c. zodra het nut voor elk van de erven is geëindigd.
Artikel 14
Ten behoeve en ten laste over en weer, als heersende en lijdende erven, van de onderhavige kavel,kadastraal bekend gemeente Oss sectie D nummer 2906 en plaatselijk bekend als Hofvijver 38 (bouwnummer 19) en de belendende kavels, kadastraal bekend gemeente Oss sectie D nummers 4533 en 2906 en plaatselijk bekend als Hofvijver 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50 en 52 (bouwnummers 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24,25 en 26) worden bij deze casu quo zijn gevestigd en aangenomen al zodanige erfdienstbaarheden, waardoor de toestand waarin die percelen zich ten opzichte van elkaar bevinden, gehandhaafd blijft, echter uitsluitend indien en voorzover het gaat over bebouwing en zodanige toestanden, danwel aangebrachte voorzieningen die is gesticht casu quo zijn ontstaan dan wel aangebracht door toedoen van aannemer/verkoper en ten tijde van de oplevering is gerealiseerd.
Onder andere geldt dit voor wat betreft de aanwezigheid van ondergrondse en bovengrondse kabels en leidingen, rioleringen, waterafvoeren, ventilatiesystemen, lichtinval, inankeringen en inbalkingen.
Hieronder kan echter nimmer een verbod tot bouwen of verbouwen worden verstaan.
Voorts wordt bij deze overeengekomen dat voorzover de perceelsgrens door het hart van de muur van de belendende opstallen zal lopen, deze muur gemeen en mandelig zal zijn in de zin van het Burgerlijk Wetboek.
Enzovoorts.
6. Aanleg parkeerplaats
a. De koper is verplicht op het verkochte, voor zijn rekening, een open parkeermogelijkheid voor een auto aan te leggen, in stand te houden en te onderhouden. Opheffing dan wel op andere wijze teniet doen gaan van de open parkeermogelijkheid op eigen terrein is gebonden aan voorafgaande schriftelijke toestemming van burgemeester en wethouders.
b. Aan de toestemming als sub a bedoeld kunnen voorwaarden worden verbonden.
Enzovoorts.
10. Erfdienstbaarheden over en weer voor opstallen
a. Ten behoeve en ten laste van de in de koopovereenkomst vermelde te verkopen onroerende zaak en ten behoeve en ten laste van de in de koopovereenkomst vermelde naastgelegen onroerende zaak, worden gevestigd en aangenomen, al zodanige erfdienstbaarheden, waardoor de toestand waarin die percelen zich ten opzichte van elkaar bevinden, gehandhaafd blijft.
b. Onder andere geldt dit voor wat betreft de aanwezigheid van ondergrondse en bovengrondse kabels en leidingen, rioleringen, waterafvoeren, ventilatiesystemen, lichtinval, inankeringen, inbalkingen en overbouwingen. Hieronder kan echter nimmer een verbod tot bouwen of verbouwen worden verstaan.
Enzovoorts.
13. Kwalitatieve verplichting
Het verbod tot opheffing van de parkeermogelijkheid op eigen terrein zoals bepaald in artikel 15 lid 6 en de eventueel in de koopovereenkomst aangewezen artikelen blijven rusten op het registergoed en zullen van rechtswege overgaan op degene(n) die het goed onder de bijzondere titel zal/zullen verkrijgen, waarbij tevens wordt bepaald dat mede gebonden zullen zijn degene die van de rechthebbende een recht tot gebruik van het goed zullen verkrijgen.
Aangezien van de koopovereenkomst tussen partijen een notariële akte wordt opgemaakt die daarna zal worden ingeschreven in de openbare registers, is voldaan aan de eis van artikel 6:252 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
14. Bij het, niet-tijdige of niet behoorlijke nakoming van het hiervoor onder 13 gemaakte beding is het bepaalde in artikel 15 lid 3 van overeenkomstige toepassing ten behoeve van de Gemeente Oss.
Voor zover in bovengenoemde bepalingen verplichtingen voorkomen welke verkoper verplicht is aan koper op te leggen, doet hij dat bij deze en wordt een en ander bij deze door koper aanvaard.
Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten bij deze tevens door verkoper voor die derden aangenomen.''
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoopster aan koper bij de levering worden opgelegd en dienen door Verkoopster ten behoeve van rechthebbende bedoeld in de hiervoor aangehaalde bepalingen voor deze te worden aangenomen.
Artikel 15. Energielabel
De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoopster verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoopster voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
Artikel 16. Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde Openbare Registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.
Artikel 17. Bestemming en gebruik / bodeminformatie
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed / bodeminformatie wordt te dezen verwezen naar:
(a) twee stukken van de gemeente Oss de dato een augustus tweeduizend achttien respectievelijk twee augustus tweeduizend achttien waarvan kopieën aan deze akte zijn gehecht (bijlagen);
(b) de relevante voorschriften van het bestemmingsplan Midden Noord - Oss - 2012 van de gemeente Oss, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(c) het rapport van het Bodemloket de dato zeven januari tweeduizend negentien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage).
Artikel 18. Aanvaarding "as is, where is"
De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is" principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het Registergoed – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte – geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoopster dan wel de Veilingnotaris.
In aanvulling op het vorenstaande geven de Verkoopster en de Veilingnotaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake juistheid van het Registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.
Artikel 19. Aansprakelijkheid verkoopinformatie
Voorts geldt nog het volgende:
Verkoopinformatie
Door het doen van een Bieding op het Registergoed verklaart de bieder volledig op de hoogte te zijn van de inhoud van ter beschikking gestelde informatie (de "Verkoopinformatie").
Op de Verkoopinformatie is de navolgende disclaimer van toepassing:
De Verkoopinformatie is uitsluitend bedoeld om een gegadigde in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan.
In deze context geldt het navolgende:
(a) De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto's en alle overige gegevens zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt.
Hierbij zij opgemerkt dat er stukken kunnen zijn bijgevoegd die betrekking hebben op de oorspronkelijke situatie ten tijde van de verkrijging door de Rechthebbende.
Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk.
De in de Verkoopinformatie opgenomen foto's en andere gegevens kunnen tevens andere registergoederen omvatten dan het Registergoed.
(b) Indien uit de Verkoopinformatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, is dit een persoonlijk oordeel van de Verkoopster dan wel haar bestuurders of werknemers en/of derden die door de Verkoopster daarvoor zijn ingeschakeld, een en ander gebaseerd op de thans ter beschikking staande gegevens.
Aan een dergelijk oordeel en/of de door de Verkoopster of door derden daarvoor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend.
Artikel 20. Uitdrukkelijke aanvaarding lasten en beperkingen
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.
Artikel 21. Woonplaatskeuze
Partijen kiezen woonplaats ten kantore van de bewaarder van deze akte.

Foto's
Downloads
20180801_bestemmingsrapport_hofvijver_38_5346kc_oss_nl_imro_0828_bpmiddennrdoss2012_vg01.PDF pdf-document
Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart OSS D 4607.PDF pdf-document
Bodemloketrapport.PDF pdf-document
Kostenoverzicht Hofvijver.xls Excel-document
Brochure executieveiling - Hofvijver 38 - Oss.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.