Oldenzaalsestraat 461-15 Hengelo

20

feb

2019

Oldenzaalsestraat 461-15
7557 GN Hengelo

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 20 februari 2019
vanaf 09:30
Online bieden Nationalevastgoedveiling.nl

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op dinsdag 5 februari 2019 om 23:59.

Object

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Hengelo (Overijssel), sectie P complexaanduiding 3125-A, appartementsindex 26, welk appartementsrecht omvat:
a. het honderd dertien/tweeduizend driehonderd tweeëndertigste (113/2.332e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Hengelo (Overijssel), sectie P complexaanduiding 3125-A, appartementsrecht indexnummer 2, omvattende:
- tweeduizend zevenhonderd achtennegentig/vijfduizend zeshonderd dertiende (2.798/5.613e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit twee gebouwen bestaande uit in totaal zes en dertig (36) woonappartementen met bergingen en partkeerplaatsen, gelegen aan de Oldenzaalsestraat te Hengelo (Overijssel), ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Hengelo (Overijssel), sectie P, nummer 3120, groot drie en veertig are zeven centiare (43.are 7 ca);
- de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de woningen met bergingen, parkeerplaatsen en ondergrond, gelegen aan de Oldenzaalsestraat 461-1 tot en met 39 (oneven nummers) te Hengelo (Overijssel);
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de eerste verdieping met berging en parkeerplaats op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend als Oldenzaalsestraat 461-15 te 7557 GN Hengelo (Overijssel);

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Hengelo (Overijssel), sectie P complexaanduiding 3125-A, appartementsindex 26, welk appartementsrecht omvat: a. het honderd dertien/tweeduizend driehonderd tweeëndertigste (113/2.332e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Hengelo (Overijssel), sectie P complexaanduiding 3125-A, appartementsrecht indexnummer 2, omvattende: - tweeduizend zevenhonderd achtennegentig/vijfduizend zeshonderd dertiende (2.798/5.613e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit twee gebouwen bestaande uit in totaal zes en dertig (36) woonappartementen met bergingen en partkeerplaatsen, gelegen aan de Oldenzaalsestraat te Hengelo (Overijssel), ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Hengelo (Overijssel), sectie P, nummer 3120, groot drie en veertig are zeven centiare (43.are 7 ca); - de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de woningen met bergingen, parkeerplaatsen en ondergrond, gelegen aan de Oldenzaalsestraat 461-1 tot en met 39 (oneven nummers) te Hengelo (Overijssel); b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de eerste verdieping met berging en parkeerplaats op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend als Oldenzaalsestraat 461-15 te 7557 GN Hengelo (Overijssel);
Bezichtiging 19 februari 2019 15:00 – 16:00
Externe links

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 20 februari 2019 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie voor rekening verkoper
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 19 maart 2019
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. F.M. Heinsbroek

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken

Bijzondere voorwaarden

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
in gebruik bij debiteur(en).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend. Bij beschikking van 28 januari 2019 is door de voorzieningenrechter verlof verleend om het huurbeding in te roepen. De termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is daarbij gesteld op dertig (30) dagen na betekening van deze beschikking. Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 699,09.
Bijdrage VvE per maand € 99,87

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 5 februari 2019 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 19 maart 2019.

Info: www.veilingnotaris.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 716, in behandeling bij dhr F.M. Heinsbroek.

Foto's
Downloads
BAG viewer.pdf pdf-document
Bodemloketrapport.pdf pdf-document
Energielabel (voorlopig).pdf pdf-document
Ruimtelijke plannen.pdf pdf-document
Akte houdende kwalitatieve verplichting.pdf pdf-document
Ondersplitsing.pdf pdf-document
Splitsingsakte.pdf pdf-document
uittrekselkadastralekaart Hengelo Overijssel-P-3125-26.pdf pdf-document
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
Huishoudelijk Reglement VvE Mispel.doc Word-document
Kopie van Balans 2018 en Begroting 2019.xlsx bestand
Kopie van Overzicht Groot Onderhoud.xlsx bestand
Notulen VvE vergadering maart 2018.pdf pdf-document
Kostenoverzicht Oldenzaalsestraat 461 Hengelo.pdf pdf-document
Opgaaf VvE.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.