Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Het Drielse Bosch 2, 4 en 6 Hoenzadriel

28

mei

Het Drielse Bosch 2, 4 en 6
5333 EJ Hoenzadriel

Grond

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag dinsdag 28 mei 2019
2 dagen vanaf 14:00
Online bieden
Via BOG Auctions
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op maandag 13 mei 2019 om 23:59.

Object

percelen grond, gelegen te Maasdriel aan Het Drielse Bosch 2, 4 en 6, kadastraal bekend:
- gemeente Maasdriel, sectie P, nummer 720, groot drieëndertigduizend eenhonderd vierkante meter,
- gemeente Maasdriel, sectie P, nummer 782, groot vijfduizend tweehonderd vijfentwintig vierkante meter,
- gemeente Maasdriel, sectie P, nummer 790, groot vijftienduizend vierkante meter,
- gemeente Maasdriel, sectie P, nummer 794, groot drieduizend vierhonderd vierkante meter en
- gemeente Maasdriel, sectie P, nummer 795, groot vierduizend zeshonderd veertien vierkante meter

Voor bezichting en informatie over het registergoed kunt u contact opnemen met makelaardij Gloudemans te Rosmalen, de heer B.P.Joris, telefoon 073 641 3312.

Veiling in kavels

Kavel a betreft gemeente Maasdriel, sectie P, nummers 720, 782, 790 en 794.
Kavel b betreft gemeente Maasdriel, sectie P, nummer 795

Objectgegevens

Soort object Grond
Kadastrale gegevens gemeente Maasdriel, sectie P, nummer 720, groot drieëndertigduizend eenhonderd vierkante meter, - gemeente Maasdriel, sectie P, nummer 782, groot vijfduizend tweehonderd vijfentwintig vierkante meter, - gemeente Maasdriel, sectie P, nummer 790, groot vijftienduizend vierkante meter, - gemeente Maasdriel, sectie P, nummer 794, groot drieduizend vierhonderd vierkante meter en - gemeente Maasdriel, sectie P, nummer 795, groot vierduizend zeshonderd veertien vierkante meter
Bezichtiging In overleg

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

BOG Auctions

dinsdag 28 mei 2019 vanaf 14:00

Online bieden via externe website

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 25 juni 2019
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. mw. E.C. Ruiter-Overbeeke

Telefoonnummer 020 301 62 81 Faxnummer 020 301 63 33
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVI 2015 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere veilingvoorwaarden
Met betrekking tot het Registergoed en de openbare verkoop daarvan gelden voorts nog de volgende bijzondere voorwaarden, welke voor zover van toepassing, boven de AVVI 2015 prevaleren:
Artikel 4. De veiling
Aan artikel 4 lid 2 AVVI 2015 wordt toegevoegd:
Inzet en afslag vinden na elkaar plaats op achtentwintig mei tweeduizend negentien vanaf veertien (14:00) uur via de Website.
Het Registergoed wordt eerst afzonderlijk bij inzet en afslag geveild en daarna wordt de registergoederen a en b gecombineerd in slag gelegd.
In aanvulling op het bepaalde in artikel 4 van de AVVI 2015 wordt hierbij bepaald:
(a) het afslagbedrag, zijnde de optelling van het bedrag in de eerste fase (opbod) en het bedrag in de tweede fase (afslag), vormt de koopsom.
(b) in combinatie vormt de optelling van de koopsommen van beide kavels (zijnde het inzetbedrag van Kavel a vermeerderd met het afslagbedrag van Kavel a, vermeerderd met het inzetbedrag van Kavel b vermeerderd met het afslagbedrag van Kavel b, zijnde de optelling van de koopsommen van beide kavels) vermeerderd met het bedrag in de afslagfase in de combinatie, de koopprijs in combinatie.
Artikel 5. Het Bod
In afwijking van het bepaalde in artikel 5 lid 7 AVVI 2015 zal, indien in de laatste drie minuten voor het einde van de Inzet een nieuw Bod wordt gedaan, de Inzet automatisch met twee minuten worden verlengd, met dien verstande dat de Inzet niet wordt verlengd indien de Inzet als gevolg van deze verlenging na de in artikel 4 lid 1 bedoelde eindtijd eindigt.
Artikel 7. Inzetpremie
De inzetpremie als bedoeld in artikel 7 lid 1 AVVI 2015 bedraagt een procent (1%) en wordt aan de koper in rekening gebracht.
Artikel 8. Bieden voor een ander
Een bieder heeft, overeenkomstig het in artikel 8 lid 3 AVVI 2015 bepaalde, het recht te verklaren, dat hij een Bieding namens een of meer anderen heeft uitgebracht. Deze verklaring dient voor de betaling van de Koopsom door de bieder aan de Veilingnotaris te worden gedaan.
Artikel 9. Gunning, beraad, niet gunning en afgelasting
In afwijking van het bepaalde in artikel 9 lid 2 AVVI 2015 eindigt de Termijn van Beraad vijf werkdagen na de dag van de Veilingperiode of zoveel eerder als de Verkoopster mocht hebben gegund.
Conform het bepaalde in artikel 9 lid 2 AVVI 2015 heeft Verkoopster het recht om te gunnen aan een andere bieder dan de hoogste bieder.
Artikel 10. Belastingen en kosten
10.1 In afwijking van/aanvulling op het bepaalde in artikel 10 AVVI 2015 komen voor rekening van koper alle eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn, alsmede de navolgende kosten:
- de overdrachtsbelasting die bij de levering van het Registergoed verschuldigd zal zijn;
- het honorarium van de notaris;
- de kosten van de - eventuele - akte de command;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
- de kosten van advertenties, biljetten, marketing, afslagersloon, zaalhuur en huur van computers;
- kosten opvragen informatie;
- de inzetpremie;
- de kosten van doorhalingen van de inschrijvingen van hypotheken en beslagen;
- kosten van de deurwaarder ten aanzien van de uitgebrachte exploten;
- de eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn
een en ander te verhogen met (eventueel) verschuldigde omzetbelasting.
Voor een specificatie van de kosten wordt verwezen naar de Website en/of www.veilingnotaris.nl.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de Koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge artikel 11 lid 1 AVVI 2015 de koopsom moet worden betaald.
10.2 Voor zover bekend aan Schuldeiseres zijn de Rechthebbenden geen ondernemer als bedoeld in artikel 7 van de Wet op de omzetbelasting 1968.
Tot uitgangspunt wordt genomen dat ter zake de levering casu quo verkrijging van het Registergoed een beroep wordt gedaan op de goedkeuring uit onderdeel 5.4 van het besluit van de staatssecretaris van Financiën van negentien september tweeduizend dertien, nr. BLKB2013/1686, zodat artikel 3 lid 5 van de Wet op de omzetbelasting 1968 buiten toepassing blijft en het Registergoed niet wordt geacht aan en vervolgens door de Veilingnotaris te zijn geleverd. Door een beroep op deze goedkeuring is ter zake van de levering casu quo verkrijging van het Registergoed zes procent (6%) overdrachtsbelasting, geen omzetbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting komt volledig voor rekening en risico van Koper.
Indien en voor zover het Registergoed als landgoed blijft casu quo wordt gerangschikt, is op grond van artikel 9a van de Natuurschoonwet 1928 geen overdrachtsbelasting verschuldigd ter zake van de verkrijging (van de betreffende onderdelen) van het Registergoed. De overdrachtsbelasting die door toepassing van deze vrijstelling niet wordt geheven, is op grond van het bepaalde in artikel 9c van de Natuurschoonwet 1928 alsnog verschuldigd indien met betrekking tot (de betreffende onderdelen van) het Verkochte een beschikking wordt genomen als bedoeld in artikel 3a lid 1 van de Natuurschoonwet 1928, dan wel binnen een tijdvak van vijfentwintig (25) jaar na de verkrijging zich een van de in artikel 3, lid 3, lid 4, en lid 7, van de Natuurschoonwet 1928 genoemde gevallen voordoet. Indien de Koper een beroep wenst te doen op voormelde vrijstelling, dient Koper terstond na gunning, doch uiterlijk voorafgaand aan de betaling van de koopsom, een kopie van een verzoek tot rangschikking als landgoed aan de Veilingnotaris te verstrekken.
Indien en voor zover de Koper voorafgaand aan de betaling van de koopsom expliciet jegens de Veilingnotaris verklaart de toepassing van voornoemde goedkeuring van negentien september tweeduizend dertien niet te accepteren en eveneens voor dat tijdstip aan de Veilingnotaris een met stukken en bescheiden onderbouwde verklaring heeft verstrekt waaruit blijkt dat de Koper het Registergoed heeft bestemd om te worden bebouwd met een of meerdere gebouwen in de zin van artikel 11 lid 4 van de Wet op de omzetbelasting 1968, zodat het Registergoed moet worden aangemerkt als bouwterrein in de zin van laatstgenoemd wetsartikel, geldt ter zake van de levering casu quo verkrijging van het Registergoed het volgende:
(i) Omzetbelasting
Op grond van artikel 11 lid 1 onderdeel a ten eerste van de Wet op de omzetbelasting 1968 is van rechtswege omzetbelasting verschuldigd. Indien de Koper als ondernemer in de zin van artikel 7 van de Wet op de omzetbelasting 1968 handelt, wordt de heffing van omzetbelasting verlegd naar de Koper op grond van het bepaalde in artikel 12 lid 5 van de Wet op de omzetbelasting 1968 juncto artikel 24ba lid 1 sub d dan wel sub e van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968. Koper zal in dat geval terstond na gunning, doch uiterlijk voorafgaand aan de betaling van de koopsom, diens btw-nummer aan de Veilingnotaris verstrekken. In afwijking van artikel 9 lid 2 AVVE is de omzetbelasting niet in het bod begrepen.
(ii) Overdrachtsbelasting
Op grond van de vrijstelling van artikel 15 lid 1 onderdeel a van de Wet op de belastingen van rechtsverkeer 1970 is geen overdrachtsbelasting verschuldigd, aangezien het Registergoed niet als bedrijfsmiddel in gebruik is genomen.
Indien en voor zover de Koper de tot het Registergoed behorende cultuurgrond bedrijfsmatig gaat exploiteren ten behoeve van de landbouw, is op grond van artikel 15 lid 1 onderdeel q van de Wet op belastingen van rechtsverkeer 1970 geen overdrachtsbelasting verschuldigd ter zake van de verkrijging van de betreffende onderdelen van het Registergoed. De overdrachtsbelasting die door toepassing van deze vrijstelling niet wordt geheven, is alsnog verschuldigd indien de exploitatie als zodanig niet gedurende ten minste tien (10) jaren wordt voortgezet. Indien Koper een beroep wenst te doen op voormelde vrijstelling, dient Koper terstond na gunning, doch uiterlijk voorafgaand aan de betaling van de koopsom, een met stukken en bescheiden onderbouwde verklaring omtrent de voorgenomen landbouwbedrijfsmatige exploitatie aan de notaris te verstrekken.
Met het doen van een bieding stemt de Koper expliciet in met de hiervoor omschreven fiscale behandeling en de daaruit voortvloeiende gevolgen en verplichtingen.
Artikel 11. Tijdstip van betaling
11.1 In afwijking van het bepaalde in artikel 11 lid 1 AVVI 2015 dient de Koper:
(a) tien procent (10%) van de koopsom, alsmede de waarborgsom als bedoeld in artikel 13 lid 1 AVVI 2015 (zijnde tien procent (10%) van de koopsom) uiterlijk drie (3) dagen na de Gunning; en
(b) de overige voor zijn rekening komende kosten, belastingen en lasten uiterlijk vier (4) weken na de veiling,
te voldoen bij de Veilingnotaris op rekeningnummer NL10 RABO 0103.3686.04 onder vermelding van "veiling cultuurgrond Hoenzadrielsedijk/61700418/ECR".
11.2 Het in artikel 11.1 sub (a) gestelde komt te vervallen indien de Verkoopster schriftelijk heeft verklaard dat het bedoelde bedrag niet behoeft te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Artikel 16. Bijzondere lasten, beperkingen en uitsluitingen
16.1 Aanschrijvingen
Blijkens schriftelijke informatie van de gemeente Omgevingsdienst Rivierenland de dato dertien december tweeduizend achttien is gebleken dat er geen (voor-)aanschrijving(en) en/of mondelinge aanzegging bekend is/ zijn. De Verkoopster aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.
Uit een kadastraal uittreksel van heden is gebleken dat er geen (voor-) aanschrijving(en) en/of mondelinge aanzegging bekend is/ zijn. De Verkoopster aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.
16.2 Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed kadastraal bekend gemeente Maasdriel sectie P nummer 720, wordt te dezen verwezen naar een aantekening in voormelde Openbare Registers ter zake een besluit tot heffen van baatbelasting, Gemeentewet, afkomstig uit stuk 2008BPR0000071, ingeschreven op twee juli negentienhonderd drieënnegentig.
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed kadastraal bekend gemeente Maasdriel sectie P nummer 782, wordt te dezen verwezen naar een aantekening in voormelde Openbare Registers ter zake een besluit tot heffen van baatbelasting, Gemeentewet, afkomstig uit stuk 2008BPR0000076, ingeschreven op twee juli negentienhonderd drieënnegentig.
16.3 Milieu/bodem
Het enige waar Verkoopster mee bekend is ten aanzien van milieu/bodem ter zake het Registergoed zijn vijf rapporten van het Bodemloket de dato twaalf november tweeduizend achttien, waarvan kopieën aan deze akte zijn gehecht (bijlagen).
Conform het bepaalde in artikel 16 lid 3 AVVI 2015 aanvaardt Verkoopster geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid casu quo gevolgen van stoffen in, onder of aan het Registergoed en/of het gebouw welke volgens geldende milieumaatstaven schadelijk zouden kunnen zijn voor mens en milieu of die ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen.
Omtrent de mogelijke aanwezigheid van (ondergrondse) opslagtanks is door Verkoopster geen onderzoek ingesteld en wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
16.4 Bestemming en gebruik / bodeminformatie
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed/ bodeminformatie wordt te dezen verwezen naar:
1. een stuk van de Omgevingsdienst Rivierenland de dato dertien december tweeduizend achttien waarvan een kopie is gehecht aan de akte vaststelling bijzondere veilingvoorwaarden, vierentwintig januari tweeduizend negentien verleden voor de in het hoofd van deze akte genoemde notaris;
2. de relevante voorschriften van het bestemmingsplan Landgoed Het Drielsche Bosch van de gemeente Omgevingsdienst Rivierenland, met toelichting, waarvan een kopie is gehecht aan de akte vaststelling bijzondere veilingvoorwaarden, vierentwintig januari tweeduizend negentien verleden voor de in het hoofd van deze akte genoemde notaris.
16.5 Energieprestatielabel
De bepalingen omtrent energieprestatielabel zijn niet van toepassing, nu het Registergoed grond zonder opstallen betreft.
16.6 Erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed wordt te dezen verwezen naar een akte tot levering, eenendertig januari tweeduizend zeven verleden voor notaris mr. M.M.G. van Santvoort, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op een februari tweeduizend zeven, in register hypotheken 4 in deel 51584 nummer 47, waarin staat vermeld:
"RECHT VAN OVERPAD
Bij dezen wordt gevestigd het recht van overpad ten laste van het door koper/B verkregen perceel kadastraal bekend gemeente Maasdriel, sectie P nummer 310 als dienend erf en ten behoeve van het bij verkoper/A in eigendom verblijvende deel van het perceel kadastraal bekend gemeente Maasdriel, sectie P nummer 481 als heersend erf, om te komen van en te gaan naar de openbare weg, de Kievitsham, over het nog door koper aan te leggen pad zoals is vastgelegd in het bestemmingsplan Landgoed Het Drielse Bosch.
Blijkens informatie uit het kadaster is het hiervoor vermelde kadastrale perceel gemeente Maasdriel, sectie P, nummer 310 overgegaan in de kadastrale percelen gemeente Maasdriel, sectie P, nummers 781 en 782 en is het hiervoor vermelde kadastrale perceel gemeente Maasdriel, sectie P, nummer 481 overgegaan in de kadastrale percelen gemeente Maasdriel, sectie P, nummers 783 en 784, waarna het perceel kadastraal bekend gemeente Maasdriel, sectie P, nummer 783 is overgegaan in de kadastrale percelen gemeente Maasdriel, sectie P, nummers 794 en 795.
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed kadastraal bekend gemeente Maasdriel, sectie P nummers 720, 782, 790 en 794, wordt te dezen verwezen naar hiervoor genoemde akte tot levering, ingeschreven in deel 56994 nummer 131, waarin, na de hiervoor aangehaalde erfdienstbaarheden, staat vermeld:
"Voor zover in bovengenoemde bepalingen verplichtingen voorkomen, welke verkoper verplicht is aan koper op te leggen, doet hij dat bij dezen en wordt een en ander bij dezen door koper aanvaard.
Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten bij dezen tevens door verkoper voor die derden aangenomen."
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoopster bij de levering aan koper worden opgelegd en dienen door Verkoopster ten behoeve van Rechthebbende voor deze te worden aangenomen.
16.7 Aanvaarding "as is, where is"
De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is" principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het Registergoed – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte – geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoopster dan wel jegens de notaris.
In aanvulling op het vorenstaande geven de Verkoopster en de notaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake juistheid van het registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.
Artikel 19. Risico en verzekering
In aanvulling op het bepaalde in artikel 19 AVVI 2015 geldt het volgende:
Omtrent de verzekering van het Registergoed zijn geen gegevens bekend. De koper dient vanaf Gunning zelf voor verzekering zorg te dragen. De koper kan de verzekering niet overnemen.
Artikel 20. Aflevering
In aanvulling van het bepaalde in artikel 20 AVVI 2015 vindt de aflevering van het Registergoed plaats uiterlijk vier (4) weken na de veiling.
Artikel 22. Huur/gebruik
22.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22 AVVI 2015 verklaart Verkoopster dat zij onderzoek heeft ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed.
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed in gebruik bij Rechthebbende en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan.
De Schuldenaar/Rechthebbende, alsmede degene die zich op het moment van de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing zonder recht of titel in/op het Registergoed bevindt/bevinden en als zodanig niet bekend was/waren aan koper, zijn op grond van het bepaalde in artikel 525 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering genoodzaakt tot ontruiming.
De Schuldenaar/Rechthebbende zal op vertoon van het voormelde proces verbaal tot ontruiming worden genoodzaakt op de wijze als bepaald in de artikelen 556 en 557 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
De Schuldenaar/Rechthebbende is verplicht op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden het Registergoed voor de aanvang van de veiling voor zover nodig geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
Voor het geval dat het Registergoed toch aan derden in huur, pacht of gebruik is afgestaan dan zal de Verkoopster niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
22.2 De koper op de veiling aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden met inachtneming van het bovenvermelde.
22.3 Conform en in aanvulling op artikel 22 lid 4 AVVI 2015 geldt dat wat betreft iedere, ten tijde van de datum van het passeren van de akte van kwijting, dan wel, in geval van een koopovereenkomst krachtens artikel 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, ten tijde van de datum van het passeren van de akte van levering, van kracht zijnde overeenkomst tot gebruik/huurovereenkomst:
(a) het risico dat er op een (of meerdere) recht(en) uit hoofde van de overeenkomst beslag is gelegd voor rekening van de koper komt;
(b) de koper overigens ter zake:
(i) een door de gebruiker/huurder gestorte waarborgsom;
(ii) in weerwil van een verplichting ter zake niet door de gebruiker/huurder gestorte waarborgsom;
(iii) een in opdracht van de gebruiker/huurder gestelde bankgarantie; en/of
(iv) in weerwil van een verplichting ter zake niet in opdracht van de gebruiker/huurder gestelde bankgarantie,
geen aanspraak jegens de Verkoopster heeft.
(c) de koper geen aanspraak jegens de Verkoopster heeft op grond van het feit dat de gebruiker/huurder tot het moment van de datum van het passeren van de akte van kwijting dan wel, in geval van een koopovereenkomst krachtens artikel 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, ten tijde van de datum van het passeren van de akte van levering van het Registergoed servicekosten en eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting heeft voldaan;
(d) een eventueel door de gebruiker/huurder gestorte waarborgsom niet verrekend zal worden tussen de koper en de Verkoopster.
(e) de eventuele lopende bruikleen-/huurtermijn tussen de Verkoopster en de koper niet verrekend zal worden.
Artikel 25. Aansprakelijkheid
In aanvulling op artikel 25 van de AVVI 2015 geldt het volgende:
Verkoopinformatie
Door het doen van een Bieding op het Registergoed verklaart de bieder volledig op de hoogte te zijn van de inhoud van ter beschikking gestelde informatie (de "Verkoopinformatie").
Op de Verkoopinformatie is de navolgende disclaimer van toepassing:
De Verkoopinformatie is uitsluitend bedoeld om de gegadigde in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan.
In deze context geldt het navolgende:
(a) De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto's en alle overige gegevens zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt.
Hierbij zij opgemerkt dat er stukken kunnen zijn bijgevoegd die betrekking hebben op de oorspronkelijke situatie ten tijde van de verkrijging door de Rechthebbende.
Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk.
De in de Verkoopinformatie opgenomen foto's en andere gegevens kunnen tevens andere registergoederen omvatten dan het Registergoed.
(b) Indien uit de Verkoopinformatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, is dit een persoonlijk oordeel van de Verkoopster dan wel haar bestuurders of werknemers en/of derden die door de Verkoopster daarvoor zijn ingeschakeld, een en ander gebaseerd op de thans ter beschikking staande gegevens.
Aan een dergelijk oordeel en/of de door de Verkoopster of door derden daarvoor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend.
(c) Geen enkele medewerker van de Verkoopster en geen van de door de Verkoopster ingeschakelde derden (onder wie begrepen de Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) is gemachtigd om met betrekking tot het Registergoed (garantie)verklaringen te verstrekken.
De bieder en/of diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens de Verkoopster dan wel haar bestuurders of werknemers en/of door de Verkoopster ingeschakelde derden (onder wie begrepen de Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de Verkoopinformatie, noch kan/kunnen hij/zij zich erop beroepen dat hij/zij niet voldoende in de gelegenheid is/zijn gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.
ARTIKEL 7. UITDRUKKELIJKE AANVAARDING LASTEN EN BEPERKINGEN
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.
ARTIKEL 8. ONDERHANDSE BIEDINGEN
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
ARTIKEL 9. WOONPLAATSKEUZE
Partijen kiezen woonplaats ten kantore van de bewaarder van deze akte.

Foto's
Downloads
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.