Zwanenveld 8323 Nijmegen

13

mrt

2019

Zwanenveld 8323
6538 TJ Nijmegen

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 13 maart 2019
vanaf 09:30
Online bieden Nationalevastgoedveiling.nl

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op dinsdag 26 februari 2019 om 23:59.

Object

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Neerbosch, sectie K, complexaanduiding 445-
A, appartementsindex 23, omvattende:
a. het een/een en zeventigste (1/71ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het gebouw van een en zeventig woningen en bergingen met bijbehorende grond en verder toebehoren. plaatselijk bekend te Nijmegen, Zwanenveld 83e straat 1 tot en met71, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Neerbosch, sectie K, nummer 392, groot zeven are en twintig centiaren; en
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met bijbehorende berging en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 6538 TJ Nijmegen, Zwanenveld 8323,

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Gemeente Neerbosch, sectie K, complexaanduiding 445-A, appartementsindex 23
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 13 maart 2019 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie voor rekening van verkoper
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 9 april 2019
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. P.A.M. Tjon Sien Kie

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

alsmede AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend. Bij beschikking van 11 februari 2019 is verlof verleend om het huurbeding te mogen inroepen en de termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is daarbij bepaald op twee weken na de datum van betekening van de beschikking.

Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 1.253,83.
Bijdrage VvE per maand € 246,54. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 26 februari 2019 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 15.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 9 april 2019.

Foto's
Downloads
Energie label (voorlopig).pdf pdf-document
Bag viewer.pdf pdf-document
Bodemloketrapport.pdf pdf-document
Ruimtelijke plannen.pdf pdf-document
info WKPB.pdf pdf-document
bodemonderzoek_zwanenveld.pdf pdf-document
tek bij bodemonderzoek_zwanenveld.pdf pdf-document
uittrekselkadastralekaart Neerbosch-K-445-23.pdf pdf-document
brondocument 5196-54-HYP4 onroerende zaken.pdf pdf-document
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
vve info.pdf pdf-document
190208 kostenoverzicht WONINGEN.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.