Schrijnwerkersgaarde 27 's-Gravenhage

27

mrt

2019

Schrijnwerkersgaarde 27
2542 TP 's-Gravenhage

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 27 maart 2019
vanaf 09:30
Online bieden
Nationalevastgoedveiling.nl
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op dinsdag 12 maart 2019 om 23:59.

Object

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AW, complexaanduiding 2939-A, appartementsindex 39, welk appartementsrecht omvat:
a. het drie en zeventig/tienduizend negenhonderd zes en tachtigste (73/10.986e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het eeuwigdurend recht van erfpacht van twee percelen grond, eigendom van de gemeente 's-Gravenhage gelegen aan De Gaarde, Zwaardvegersgaarde en Schrijnwerkersgaarde, te 's-Gravenhage ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente
's-Gravenhage, sectie AW, nummer 1159 en 1161, respectievelijk groot zes en negentig aren negen en tachtig centiaren (96.89 are) en één are drie centiare (1.03 are), met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen bestaande uit vijf gebouwen, bevattende eenhonderd twee en vijftig woningen en bergingen met verder toebehoren, plaatselijk bekend te 's-Gravenhage als De Gaarde 10 tot en met 206 (even nummers), Zwaardvegersgaarde 39 tot en met 91 (oneven nummers), Schrijnwerkersgaarde 9 tot en met 99 (oneven nummers); en
b. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de vierde woonlaag met berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend als 2542 TP 'S-GRAVENHAGE, Schrijnwerkersgaarde 27.

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens 's-Gravenhage, sectie AW, complexaanduiding 2939-A, appartementsindex 39
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 27 maart 2019 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie voor rekening verkoper
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 23 april 2019
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. F.M. Heinsbroek

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

Bijzondere voorwaarden

Het recht van erfpacht is voortdurend.
De erfpachtcanon is afgekocht voor de gehele duur van de erfpacht.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
in gebruik bij debiteur(en) en mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de eventuele achterstallige erfpachtscanon;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE t/m maart 2019 € 1.679,52.
Bijdrage VvE per maand € 113,88.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 12 maart 2019 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 23 april 2019.

Foto's
Downloads
BAG.pdf pdf-document
Bodemloketrapport (2).pdf pdf-document
Energielabel.pdf pdf-document
Ruimtelijke plannen.pdf pdf-document
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
uittrekselkadastralekaart 's-Gravenhage-AW-2939-39.pdf pdf-document
Bijzondere veilingvoorwaarden Schrijnwerkersgaarde 27 's-Gravenhage.pdf pdf-document
van gemeente Den Haag ontvangen WKPB informatie.pdf pdf-document
Van VvE ontvangen informatie.pdf pdf-document
Kostenoverzicht Schrijnwerkersgaarde 27 's-Gravenhage.pdf.pdf pdf-document
Opgaaf achterstand VvE.pdf pdf-document
1986 AB uitgifte gronden herz. 1993 herdruk januari 1993 2e druk.pdf pdf-document
Splitsingsakte.pdf pdf-document
heruitgifte in erfpacht.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.