Christiaan Huygenstraat 18 Wijchen

11

apr

2019

 

Christiaan Huygenstraat 18
6603 BC Wijchen

Woonhuis + Bedrijfsruimte + Kantoorruimte

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag donderdag 11 april 2019
uitgesteld datum onbekend
Online bieden
Via BOG Auctions
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

BOG Auctions


Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op woensdag 27 maart 2019 om 23:59.

Object

het woonhuis met bedrijfshal, kantoorruimte, erf en tuin, staande en gelegen te Christiaan Huygensstraat 18 te 6603 BC Wijchen, kadastraal bekend gemeente Wijchen, sectie B, nummers 2574, groot tweeduizend en twee vierkante meter en 2970, groot tweehonderd en vijf vierkante meter

Objectgegevens

Soort object Woonhuis + Bedrijfsruimte + Kantoorruimte
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Wijchen, sectie B, nummers 2574
Bezichtiging In overleg

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

BOG Auctions

donderdag 11 april 2019 vanaf 11:00

Online bieden via externe website

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie ten laste van de koper
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling donderdag 9 mei 2019
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. A.L. Bos

Telefoonnummer 020 3016282 Faxnummer 020 3016333
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVI 2015 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
6.1 Algemene veilingvoorwaarden
Deze openbare verkoop zal worden gehouden – voor zover daarvan bij de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken – onder de Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 ("AVVI 2015"), vastgesteld door de stichting: Stichting tot bevordering van onafhankelijke veilingen met internetbieden, met zetel te Amsterdam en met adres: 1081 JJ Amsterdam, Amstelveenseweg 638, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 57252106 en opgenomen in een akte op eenendertig december tweeduizend veertien verleden voor mr. M.R.H. Krans, notaris te Rotterdam, van welke akte een afschrift is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op twee januari tweeduizend vijftien in register Hypotheken 4, deel 65530 nummer 153. Deze voorwaarden worden geacht woordelijk in deze akte opgenomen te zijn en een onverbrekelijk deel van deze akte te vormen. In deze voorwaarden staat onder meer vermeld dat het bieden geschiedt doordat de bieders hun bieding ingeven en bevestigen op de daartoe duidelijk aangegeven plaats op de website: http://www.bog-auctions.com (de "Website"). De eventuele koper of bieders op de veiling worden geacht tevoren kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en wordt geacht zich aan de inhoud te onderwerpen.
6.2 Bijzondere veilingvoorwaarden
Met betrekking tot het Registergoed en de openbare verkoop daarvan gelden voorts nog de volgende bijzondere voorwaarden, welke voor zover van toepassing, boven de AVVI 2015 prevaleren:
Artikel 4. De veiling
Aan artikel 4 lid 2 AVVI 2015 wordt toegevoegd:
Inzet en afslag vinden na elkaar plaats op elf april tweeduizend negentien vanaf elf (11.00) uur via de Website
In aanvulling op het bepaalde in artikel 4 AVVI 2015 wordt hierbij bepaald:
het afslagbedrag, zijnde de optelling van het bedrag in de eerste fase (opbod) en het bedrag in de tweede fase (afslag), vormt de koopsom.
Artikel 5. Het Bod
In afwijking van het bepaalde in artikel 5 lid 7 AVVI 2015 zal, indien in de laatste drie minuten voor het einde van de Inzet een nieuw Bod wordt gedaan, de Inzet automatisch met twee minuten worden verlengd, met dien verstande dat de Inzet niet wordt verlengd indien de Inzet als gevolg van deze verlenging na de in artikel 4 lid 1 bedoelde eindtijd eindigt.
Artikel 7. Inzetpremie
De inzetpremie als bedoeld in artikel 7 lid 1 AVVI 2015 bedraagt een procent (1%) en wordt aan de koper in rekening gebracht.
Artikel 8. Bieden voor een ander
Een bieder heeft, overeenkomstig het in artikel 8 lid 3 AVVI 2015 bepaalde, het recht te verklaren, dat hij een Bieding namens een of meer anderen heeft uitgebracht. Deze verklaring dient voor de betaling van de Koopsom door de bieder aan de Veilingnotaris te worden gedaan.
Artikel 9. Gunning, beraad, niet gunning en afgelasting
In afwijking van het bepaalde in artikel 9 lid 2 AVVI 2015 eindigt de Termijn van Beraad vijf werkdagen na de dag van de Veilingperiode of zoveel eerder als de Verkoopster mocht hebben gegund.
Conform het bepaalde in artikel 9 lid 2 AVVI 2015 heeft Verkoopster het recht om te gunnen aan een andere bieder dan de hoogste bieder.
Artikel 10. Belastingen en kosten
10.1 In afwijking van/aanvulling op het bepaalde in artikel 10 AVVI 2015 komen voorzover betrekking op de niet-woning voor rekening van koper alle eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn, alsmede de navolgende kosten:
- de overdrachtsbelasting die bij de levering van het Registergoed verschuldigd zal zijn;
- het honorarium van de notaris;
- de kosten van de - eventuele - akte de command;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
- de kosten van advertenties, biljetten, marketing, afslagersloon, zaalhuur en huur van computers;
- kosten opvragen informatie;
- de kosten van doorhalingen van de inschrijvingen van hypotheken en beslagen;
- kosten van de deurwaarder ten aanzien van de uitgebrachte exploten;
een en ander te verhogen met (eventueel) verschuldigde omzetbelasting.
Voor zover het betreft woning met tuin komen de volgende kosten voor rekening van de koper:
- de overdrachtsbelasting die bij de levering van het Registergoed verschuldigd zal zijn;
- het honorarium van de notaris;
- de kosten van de - eventuele - akte de command;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches.
Voor een specificatie van de kosten wordt verwezen naar de Website en/of www.veilingnotaris.nl.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge artikel 11 lid 1 AVVI 2015 de koopsom moet worden betaald.
10.2 Voor zover bekend aan Schuldeiseres is ter zake de verkrijging van het tot het Registergoed behorende woonhuis met ondergrond en tuin twee procent (2%) overdrachtsbelasting verschuldigd. Ter zake de verkrijging van de niet-woning is zes procent (6%) overdrachtsbelasting, geen omzetbelasting verschuldigd, aangezien de bedrijfsgebouwen meer dan twee (2) jaren geleden als bedrijfsmiddel in gebruik zijn genomen en niet wordt gekozen voor ontheffing van de vrijstelling van omzetbelasting op grond van artikel 11 lid 1 onderdeel a ten tweede van de Wet op de omzetbelasting 1968 ("optie btw-belaste levering"). De overdrachtsbelasting komt volledig voor rekening en risico van Koper.
Blijkens een in opdracht van Schuldeiseres opgemaakt taxatierapport de dato eenentwintig januari tweeduizend negentien moet vierenvijftig en vijf/tiende procent (54,5%) van de waarde van het Registergoed worden toegerekend aan de woning en vijfenveertig en vijf/tiende (45,5%) aan de niet-woning.
Ter zake van de levering van het Registergoed wordt een beroep gedaan op de goedkeuring uit onderdeel 5.4 van het besluit van de staatssecretaris van Financiën van negentien september tweeduizend dertien, nr. BLKB2013/1686, zodat artikel 3 lid 5 van de Wet op de omzetbelasting 1968 buiten toepassing blijft en het Registergoed niet wordt geacht aan en vervolgens door de Veilinghouder te zijn geleverd.
Met het doen van een bieding stemt de Koper expliciet in met de hiervoor omschreven fiscale behandeling en de daaruit voortvloeiende gevolgen en verplichtingen.
Artikel 11. Tijdstip van betaling
11.1 In afwijking van het bepaalde in artikel 11 lid 1 AVVI 2015 dient de koper:
(a) tien procent (10%) van de koopsom, alsmede de waarborgsom als bedoeld in artikel 13 lid 1 AVVI 2015 (zijnde tien procent (10%) van de koopsom) uiterlijk drie (3) dagen na de Gunning; en
(b) de overige voor zijn rekening komende kosten, belastingen en lasten uiterlijk vier (4) weken na de veiling,
te voldoen bij de Veilingnotaris op rekeningnummer NL10 RABO 0103.3686.04 onder vermelding van "aanbetaling kosten veiling Christiaan Huygensstraat 18/61801052".
11.2 Het in artikel 11.1 sub (a) gestelde komt te vervallen indien de Verkoopster schriftelijk heeft verklaard dat het bedoelde bedrag niet behoeft te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Artikel 16. Bijzondere lasten, beperkingen en uitsluitingen
16.1 Bebouwing
Blijkens schriftelijke informatie van de gemeente Wijchen de dato achttien december tweeduizend achttien wordt het navolgende gemeld:
"Gelet op de luchtfoto en de aanwezige vergunningen in ons systeem lijkt er bebouwing aanwezig die niet vergund is, Het gaat om een perceel met een bebouwingsgebied van eenduizend zevenhonderdtachtig (1.780) vierkante meter. Volgens het bestemmingsplan mag het bebouwingspercentage per bouwperceel hier vijftig (50) procent tot tachtig (80) procent. Gelet hierop staat er gezien de oppervlakte geen illegale bebouwing. Echter lijken aanwezige bijgebouwen niet te voldoen aan de hoogtebepalingen uit het bestemmingsplan. Op basis van het bestemmingsplan dienen de bijgebouwen minstens vijf (5) meter hoog en maximaal elf (11) meter hoog te zijn. De bijgebouwen die hier niet aan voldoen en die ook niet zijn vergund lijken dus illegaal te zijn geplaatst."
16.2 Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar een schrijven van de gemeente Wijchen de dato achttien december tweeduizend achttien in welk schrijven de gemeente Wijchen stelt dat betreffende het Registergoed geen besluiten zijn genomen in het kader van ingevoerde Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen. Een kopie van gemeld schrijven wordt aan deze akte gehecht (bijlage).
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde openbare registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.
16.3 Milieu/bodem
Omtrent de mogelijke aanwezigheid van (ondergrondse) opslagtanks is door Verkoopster geen onderzoek ingesteld en wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
16.4 Bestemming en gebruik// bodeminformatie
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed/ bodeminformatie wordt te dezen verwezen naar:
1. een stuk van de gemeente Wijchen de dato achttien december tweeduizend achttien waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
2. de relevante voorschriften van het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Oost" van de gemeente Wijchen, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
3. het rapport van het Bodemloket de dato negenentwintig november tweeduizend achttien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage).
16.5 Energieprestatielabel
De Rechthebbende is/zijn verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoopster verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoopster voor alle (eventuele) aanspraken te dezer zake. De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
16.6 Erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar:
a. een akte tot levering op eenendertig juli negentienhonderd negenenzestig verleden voor genoemde notaris Van den Bogaard, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Nijmegen) op eenendertig juli negentienhonderd negenenzestig in het register Hypotheken 4, deel 1511 nummer 11 waarin staat vermeld:
" Vervolgens verklaarden de comparanten – handelend als gemeld – dat terzake dezer koopovereenkomst nog werden gemaakt de navolgende bepalingen:
de Algemene Bepalingen sub 1 tot en met 7 en 9 tot en met 17 opgenomen in een akte van vaststelling algemene aan- en verkoopvoorwaarden op twee en twintig februari negentienhonderd acht en zestig voor mij, notaris, verleden, overgeschreven ten Hypotheekkantore te Nijmegen op vier maart negentienhonderd acht en zestig in deel 1448 nummer 44."
b. een akte tot levering op twaalf april negentienhonderd achtenzeventig verleden voor genoemde notaris Van den Bogaard, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Arnhem) op dertien april negentienhonderd achtenzeventig in het register Hypotheken 4 deel 5206 nummer 88 waarin staat vermeld:
"Vervolgens verklaarde de comparant sub 2 dat zijn lastgeefster ermede bekend is, dat er een erfdienstbaarheid is gevestigd, inhoudende het handhaven, instandhouden en zo nodig vernieuwen van opgaande bomen of struiken, ten laste van:
a. een strook grond, ter grootte van ongeveer één are vijftien centiare van het perceel kadastraal bekend Gemeente Wijchen sectie B nummer 2650 en ten nutte van het perceel kadastraal bekend Gemeente Wijchen sectie B nummer 2574;
b. een strook grond, ter grootte van ongeveer één are zestig centiare van het perceel kadastraal bekend gemeente Wijchen sectie B nummer 2650 en ten nutte van de percelen kadastraal bekend Gemeente Wijchen sectie B nummers 2553 en 2479;
welke twee stroken dubbel gearceerd op aangehechte situatietekening zijn aangegeven."
c. een akte tot levering op zevenentwintig juli negentienhonderd zevenentachtig verleden voor mr. R.W.M. Bruggink, (destijds) notaris te Wijchen, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Arnhem) op achtentwintig juli negentienhonderd zevenentachtig in het register Hypotheken 4 deel 8826 nummer 76 waarin staat vermeld:
"dat de televisiemast staande nabij de nieuwe perceelsgrens op het perceel, kadastraal bekend gemeente Wijchen, sectie B nummer 2625, eigendom van de sub 3. genoemde lastgever, aan hen tezamen in eigendom toebehoort, evenals de daarbij behorende leidingen en verdere attributen en bestemd is voor de televisieontvangst van zowel het woonhuis toebehorend aan de lastgever sub 2. als dat van de lastgever sub 3. met onderhoud voor gezamenlijke rekening, hetgeen gehandhaaft dient te blijven en zullende deze bestemming en verplichting bij wijze van kettingbeding door de lastgevers sub 2. en 3. bij een eventuele vervreemding van het onroerend goed aan een volgende eigenaar dienen te worden opgelegd op verbeurte van een terstond opeisbare boete groot vijfduizend gulden f 5.000,-- ten laste van degene(n) die verzuimt op te leggen, welke boete terstond opeisbaar is. De comparant enzovoorts
Met betrekking tot speciale bepalingen en bedingen ten behoeve van de Gemeente Wijchen wordt ten deze verwezen naar:
Voormelde titels waarin wordt verwezen, voor wat de titels 7546/24 en 7956/50 betreft, naar de Algemene Bepalingen sub 11 tot en met 15 en voor wat titel 1647/79 betreft, naar dezelfde Algemene Bepalingen sub 1 tot en met 7 en 9 tot en met 17, zoals opgenomen in een akte van vaststelling Algemene aan- en verkoopvoorwaarden op twee en twintig februari negentienhonderd acht en zestig verleden voor genoemde notaris van den Boogaard en overgeschreven ten hypotheekkantore te Nijmegen op vier maart negentienhonderd acht en zestig in deel 1448 nummer 44;
welke bepalingen en bedingen bij deze door comparant aan de betreffende lastgevers worden opgelegd en welke bepalingen en bedingen de comparant verklaarde namens de betreffende lastgevers aan te nemen en getrouwelijk na te leven."
Een kopie van gemelde akte del 1448 nummer 44 is aan deze akte gehecht (bijlage).
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoopster bij de levering aan koper worden opgelegd en dienen door Verkoopster ten behoeve van Rechthebbende bedoeld in de hiervoor aangehaalde bepalingen voor deze te worden aangenomen.
16.7 Aanvaarding "as is, where is"
De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is" principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het Registergoed – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte – geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoopster dan wel jegens de notaris.
In aanvulling op het vorenstaande geven de Verkoopster en de notaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake juistheid van het registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.
Artikel 19. Risico en verzekering
In aanvulling op het bepaalde in artikel 19 AVVI 2015 geldt het volgende:
Omtrent de verzekering van het Registergoed zijn geen gegevens bekend. De koper dient vanaf Gunning zelf voor verzekering zorg te dragen. De koper kan de verzekering niet overnemen.
Artikel 20. Aflevering
In aanvulling van het bepaalde in artikel 20 AVVI 2015 vindt de aflevering van het Registergoed plaats uiterlijk vier (4) weken na de veiling.
Artikel 22. Huur/gebruik
22.1 De koper op de veiling aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden.
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed gedeeltelijk thans verhuurd in strijd met het hieromtrent bepaalde in voormelde hypotheekakte en bestaat het Registergoed gedeeltelijk uit woonruimte als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek.
Het verlof voor het inroepen van het huurbeding is aangevraagd.
Indien het verlof tot inroeping van het huurbeding door de voorzieningenrechter van de rechtbank wordt verleend, is de Verkoopster bevoegd tot inroeping van het huurbeding ex artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek.
Zodra de beschikking is afgegeven, zal dit worden gepubliceerd op de site van www.veilingnotaris.nl.
Mogelijk is het niet-woongedeelte van het registergoed thans gedeeltelijk verhuurd in strijd met het hieromtrent bepaalde in voormelde hypotheekakte en bestaat dit gedeelte van het Registergoed niet uit woonruimte als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 van het burgerlijk Wetboek.
Gelet op het bovenstaande is lid 1.B. van artikel 22 AVVI van toepassing, luidend als volgt:
"B. Ingeval van verhuur in strijd met het huurbeding geldt het volgende:
Als het Registergoed voor zover de Verkoper bekend verhuurd is in strijd met het huurbeding als bedoeld in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek, zal in de Bijzondere Veilingvoorwaarden worden opgenomen of de Verkoper zelf de betreffende huurovereenkomst vernietigt op grond van artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek of de eventuele mogelijkheid voor de Koper om de betreffende huurovereenkomst te vernietigen op grond van artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek overlaat aan de Koper.
i. Ingeval van het overlaten van de vernietiging van de huurovereenkomst aan de Koper geldt het volgende:
Indien de Verkoper de eventuele mogelijkheid voor de Koper om de betreffende huurovereenkomst te vernietigen op grond van artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek overlaat aan de Koper, geschiedt de vernietiging voor rekening en risico van de Koper en komt het risico dat deze vernietiging niet mogelijk is omdat het Registergoed al verhuurd was ten tijde van de hypotheekverlening of omdat de huidige verhuring niet op ongewone, voor de Verkoper meer bezwarende voorwaarden heeft plaatsgevonden, voor rekening van de Koper.
ii. Ingeval de Verkoper zelf de huurovereenkomst vernietigt geldt het volgende:
Indien de Verkoper zelf de betreffende huurovereenkomst vernietigt op grond van artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek en het Registergoed ten tijde van de Levering in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de Koper om op zijn kosten ontruiming van het Registergoed te bewerkstelligen.
Voor zover voor de vernietiging van een huurovereenkomst verlof als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 Burgerlijk Wetboek vereist is, zal in de Bijzondere Veilingvoorwaarden worden opgenomen of een dergelijk verlof is verkregen of voor de Veiling zal worden verkregen.
De Koper aanvaardt de eventueel door de voorzieningenrechter overeenkomstig artikel 3:264 lid 6 Burgerlijk Wetboek vastgestelde termijn waarbinnen geen ontruiming van het Registergoed mag plaatsvinden."
22.2 De koper op de veiling aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden met inachtneming van het bovenvermelde.
22.3 Conform en in aanvulling op artikel 22 lid 4 AVVI 2015 geldt dat wat betreft iedere, ten tijde van de datum van het passeren van de akte van kwijting, dan wel, in geval van een koopovereenkomst krachtens artikel 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, ten tijde van de datum van het passeren van de akte van levering, van kracht zijnde overeenkomst tot gebruik/huurovereenkomst:
(a) het risico dat er op een (of meerdere) recht(en) uit hoofde van de overeenkomst beslag is gelegd voor rekening van de koper komt;
(b) de koper overigens ter zake:
(i) een door de gebruiker/huurder gestorte waarborgsom;
(ii) in weerwil van een verplichting ter zake niet door de gebruiker/huurder gestorte waarborgsom;
(iii) een in opdracht van de gebruiker/huurder gestelde bankgarantie; en/of
(iv) in weerwil van een verplichting ter zake niet in opdracht van de gebruiker/huurder gestelde bankgarantie,
geen aanspraak jegens de Verkoopster heeft.
(c) de koper geen aanspraak jegens de Verkoopster heeft op grond van het feit dat de gebruiker/huurder tot het moment van de datum van het passeren van de akte van kwijting dan wel, in geval van een koopovereenkomst krachtens artikel 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, ten tijde van de datum van het passeren van de akte van levering van het Registergoed servicekosten en eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting heeft voldaan;
(d) een eventueel door de gebruiker/huurder gestorte waarborgsom niet verrekend zal worden tussen de koper en de Verkoopster.
(e) de eventuele lopende bruikleen-/huurtermijn tussen de Verkoopster en de koper niet verrekend zal worden.
Artikel 25. Aansprakelijkheid
In aanvulling op artikel 25 van de AVVI 2015 geldt het volgende:
Verkoopinformatie
Door het doen van een Bieding op het Registergoed verklaart de bieder volledig op de hoogte te zijn van de inhoud van ter beschikking gestelde informatie (de "Verkoopinformatie").
Op de Verkoopinformatie is de navolgende disclaimer van toepassing:
De Verkoopinformatie is uitsluitend bedoeld om de gegadigde in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan.
In deze context geldt het navolgende:
(a) De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto's en alle overige gegevens zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt.
Hierbij zij opgemerkt dat er stukken kunnen zijn bijgevoegd die betrekking hebben op de oorspronkelijke situatie ten tijde van de verkrijging door de Rechthebbende
Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk.
De in de Verkoopinformatie opgenomen foto's en andere gegevens kunnen tevens andere registergoederen omvatten dan het Registergoed.
(b) Indien uit de Verkoopinformatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, is dit een persoonlijk oordeel van de Verkoopster dan wel haar bestuurders of werknemers en/of derden die door de Verkoopster daarvoor zijn ingeschakeld, één en ander gebaseerd op de thans ter beschikking staande gegevens.
Aan een dergelijk oordeel en/of de door de Verkoopster of door derden daarvoor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend.
(c) Geen enkele medewerker van de Verkoopster en geen van de door de Verkoopster ingeschakelde derden (onder wie begrepen de Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) is gemachtigd om met betrekking tot het Registergoed (garantie)verklaringen te verstrekken.
De bieder en/of diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens de Verkoopster dan wel haar bestuurders of werknemers en/of door de Verkoopster ingeschakelde derden (onder wie begrepen de Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de Verkoopinformatie, noch kan/kunnen hij/zij zich erop beroepen dat hij/zij niet voldoende in de gelegenheid is/zijn gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.
ARTIKEL 7. UITDRUKKELIJKE AANVAARDING LASTEN EN BEPERKINGEN
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.
ARTIKEL 8. ONDERHANDSE BIEDINGEN
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
ARTIKEL 9. WOONPLAATSKEUZE
Partijen kiezen woonplaats ten kantore van de bewaarder van deze akte.

Foto's
Downloads
bestemmingsplan Bedrijventerrein Oost.PDF pdf-document
Bodemloketrapport.PDF pdf-document
Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart Wijchen B 2574.pdf pdf-document
kostenoverzicht pdf-document
1448_44.PDF pdf-document
Beschikking 01-04-2019.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.