Burgemeester Hustinxstraat 128 Nijmegen

17

apr

2019

Burgemeester Hustinxstraat 128
Nijmegen

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 17 april 2019
vanaf 09:30
Online bieden
Nationalevastgoedveiling.nl
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op dinsdag 2 april 2019 om 23:59.

Object

a. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de derde etage met bergruimte in de kelder en verder toebehoren, plaatselijk bekend Burgemeester Hustinxstraat 128, 6512 AG Nijmegen; en
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de ondergrondse garageplaats, plaatselijk bekend Burgemeester Hustinxstraat ongenummerd, te Nijmegen.

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens 1. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Nijmegen, sectie B, complexaanduiding 5288-A appartementsindex 90, omvattende: a. het éénhonderd achtentwintig/veertienduizend driehonderd zestiende (128/14316e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit een flatgebouw omvattende éénhonderd twee woningen en éénhonderd twee garage-eenheden met ondergrond en verder toebehoren, staande en gelegen te Nijmegen aan de Burgemeester Hustinxstraat, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Nijmegen, sectie B, nummer 5285, groot achttien aren en dertig centiaren (18a, 30ca); b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de derde etage met bergruimte in de kelder en verder toebehoren, plaatselijk bekend Burgemeester Hustinxstraat 128, 6512 AG Nijmegen; en 2. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Nijmegen, sectie B, complexaanduiding 5288-A appartementsindex 147, omvattende: a. het twintig/veertienduizend driehonderd zestiende (20/14316e) onverdeeld aandeel in de onder 1.a. genoemde gemeenschap; b. het recht op het uitsluitend gebruik van de ondergrondse garageplaats, plaatselijk bekend Burgemeester Hustinxstraat ongenummerd, te Nijmegen.
Bezichtiging 10 april 2019 11:00 – 12:00
16 april 2019 16:00 – 17:00

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 17 april 2019 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 14 mei 2019
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. J.M.Y. Rob

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

alsmede AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: in gebruik bij debiteur en mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend. Bij beschikking van acht april tweeduizend negentien is door de voorzieningenrechter verlof verleend om het huurbeding in te roepen. De termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is daarbij gesteld op veertien (14) dagen na betekening van deze beschikking. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 4.123,11.
Bijdrage VvE per maand € 240,--. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 2 april 2019 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 14 mei 2019.

Info: www.veilingnotaris.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010-2001 739, in behandeling bij mevrouw J.M.Y. Rob.

Foto's
Downloads
Afschrift Hyp 4 deel 1420 nummer 118.pdf pdf-document
Afschrift Hyp 4 deel 5186 nummer 48.pdf pdf-document
Afschrift Hyp 4 deel 5186 nummer 49.pdf pdf-document
BAG.pdf pdf-document
Bodemloketrapport.pdf pdf-document
Energielabel voorlopig.pdf pdf-document
Ruimtelijke plannen.pdf pdf-document
van Gemeente ontvangen informatie.pdf pdf-document
van VvE ontvangen informatie.pdf pdf-document
kostenoverzicht.pdf pdf-document
splitsingsakte.pdf pdf-document
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.