Groest 73 33  Hilversum

15

apr

2019

Groest 73 33
1211 EA Hilversum

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag maandag 15 april 2019
vanaf 16:30
Online bieden Via Veilingcollectief

Veilinglocatie

Openbare Verkoop Randstad-Noord

Cafe Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097BL Amsterdam

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op zondag 31 maart 2019 om 23:59.

Object

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Hilversum, sectie N, complexaanduiding 7217-A, appartementsindex 15, omvattende:
a. het één / dertigste (1/30ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit een perceel grond en het daarop gestichte appartementengebouw genaamd Groesterborgh aan de Groest te Hilversum, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Hilversum, sectie N, nummer 7214, groot twee are en vijfentachtig centiare (2 a 85 ca), nummer 6972, groot twee are en twaalf centiare (2 a 12 ca) en nummer 2259, groot vier are en tweeënzeventig centiare (4 a 72 ca); en
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de derde verdieping met afzonderlijke berging in de kelder en verder toebehoren, plaatselijk bekend Groest 73 flat 33 te 1211 EA Hilversum,

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Hilversum, sectie N, complexaanduiding 7217-A, appartementsindex 15.
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Openbare Verkoop Randstad-Noord

Cafe Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097BL Amsterdam

maandag 15 april 2019 vanaf 16:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. S. de Jong

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: administratief onbewoond en mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend. Bij beschikking van 5 april 2019 is door de voorzieningenrechter verlof verleend om het huurbeding in te roepen. De termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is daarbij gesteld op veertien (14) dagen na betekening van deze beschikking. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 2.125,-.
Bijdrage VvE per maand € 125,-.
Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 31 maart 2019 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 10 mei 2019.

Info: www.veilingnotaris.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 708, in behandeling bij Sabina de Jong.

Foto's
Downloads
AVVE 2017.pdf pdf-document
BAG.pdf pdf-document
Bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
Bodemloketrapport.pdf pdf-document
Kadastrale kaart.pdf pdf-document
Ruimtelijke plannen.pdf pdf-document
splitsing.pdf pdf-document
Zoek uw energielabel (voorlopig C).pdf pdf-document
Van VVE ontvangen informatie.pdf pdf-document
kostenoverzicht.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.