Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Kooiweg West 7 Culemborg

16

apr

Kooiweg West 7
4107 LR Culemborg

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Beslagveiling
Inzet & afslag dinsdag 16 april 2019
25 dagen vanaf 13:30
Online bieden
Via Veilingcollectief
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Hotel Congrescentrum Papendal

Papendallaan 3
Arnhem

Object

de percelen grond met het daarop staande woonhuis met schuren, erf en tuin en aanbehoren

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Culemborg, sectie M nummers 632 en 631, respectievelijk groot veertien are en vijftig centiare (14 a en 50 ca) en vijftien are en vijftig centiare (15 a en 50 ca)
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Hotel Congrescentrum Papendal

Papendallaan 3
Arnhem

dinsdag 16 april 2019 vanaf 13:30

Online bieden via Veilingcollectief

Koop

Verkoop Beslagveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Lasten voor rekening koper

Omschrijving Jaarlijks Eenmalig/achterstallig
OZB € 390,30 € 0,-
Waterschapslasten € 135,90 € 0,-
rioolrecht € 242,- € 0,-
  € 768,20 € 0,-

Notariskantoor

Aitton notarissen - Tiel

Stationsstraat 2
4001 CE Tiel

Mevr. S.C. Matulessy

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

1. Wijze van veilen.
De veiling geschiedt in één zitting op zestien april tweeduizend negen-tien, eerst bij opbod en daarna bij afmijning, ten overstaan van mij, notaris, mijn plaatsvervanger of opvolger vanaf dertien uur dertig (13.30 uur) in het Hotel Congrescentrum Papendal aan de Papendallaan 3 te Arnhem.
2. Betaling koopsom.
De koopsom moet worden betaald uiterlijk zes weken na de gunning om twaalf (12.00) uur des middags, ten kantore van mij, notaris, in goed gangbaar Nederlands geld, welke betaling en onderberustingstelling van gelden tevens inhoudt machtiging aan mij, notaris, het aldus ontvangene uit te keren aan wie zulks behoort.
3. Belasting.
Voorzover executant bekend is ter zake van de levering van het registergoed geen omzetbelasting verschuldigd maar wel overdrachtsbelasting.
4. Uitdrukkelijke afwijkingen van AVVE.
In opdracht van de executant wordt in ieder geval op de volgende onderdelen afgeweken van de AVVE:
a. Bij de begrippen (definities) dient onder punt 11 "akte de command" deze rechtsfiguur niet beperkt te worden tot de gevallen waarin sprake is van lastgeving of volmacht.
Onder akte de command kan ook worden begrepen contracts- en schuldoverneming als bedoeld in afdeling 3 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (de artikelen 155 tot en met 159). Ingeval sprake is van schuldovername blijft de oorspronkelijke bieder hoofdelijk medeverbonden en is het in artikel 5 der AVVE bepaalde van overeenkomstige toepassing op de oorspronkelijke bieder. In verband hiermee vervallen de woorden ", doch uiterlijk zes (6) dagen na gunning," in artikel 5, lid 3, AVVE.
b. Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt lid 3 gewijzigd als volgt:
3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopsom door de bieder aan de notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring en bevestiging dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen krachtens de veiling treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, behoudens het hierna in lid 4 bepaalde.
c. De omschrijvingsverplichting in artikel 1 AVVE is slechts een inspan-ningsverplichting van de executant.
d. In plaats van het woord "tenminste" in artikel 1, leden 2, 3 en 4, AVVE dient gelezen te worden de woorden "bij voorkeur".
e. In artikel 3, lid 7, AVVE vervallen de woorden "mits het voornemen daartoe bekend is gemaakt uiterlijk bij het begin van de veilingfase waarin de afslag plaatsvindt".
f. In afwijking van de in artikel 8, lid 2, AVVE genoemde termijn van be-raad, eindigt de termijn van beraad op de tweede werkdag volgende op de afslag om twaalf uur in de middag of zoveel eerder als de executant mocht hebben gegund.
g. Het bepaalde in artikel 9, lid 2, tweede volzin, vervalt en in de plaats daarvan wordt gelezen "Indien omzetbelasting verschuldigd is, is deze niet in het bod noch in de koopsom begrepen en wordt deze naast de koopsom afzonderlijk in rekening gebracht."
h. Artikel 10, lid 1 letter b, AVVE moet worden aangevuld met de woorden "of zoveel eerder als de notaris zulks bepaalt", zodat de notaris ook tijdens de veiling een direkte aanbetaling kan vorderen, alvorens de executant tot acceptatie van een bod of tot gunning in de veiling zal overgaan.
i. Aan artikel 15, lid 1, AVVE wordt toegevoegd:
Van koper wordt verwacht dat hijzelf onderzoek instelt op alle in gemeld artikel 15, lid 1, genoemde punten, danwel dat hij als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft hij welbewust de daaraan verbonden risico's aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de executant of de notaris. De koper aanvaardt niet alleen de in deze bijzondere voorwaarden vermelde aan het registergoed verbonden erfdienstbaarheden, buurwegen en/of kwalitatieve verplichtingen, doch ook die, welke niet vermeld zouden zijn in de bijzondere veilingvoorwaarden en (achteraf) wel blijken te bestaan. Koper aanvaardt zonder voorbehoud dat de executant en de notaris zich bij hun onderzoek naar deze lasten en beperkingen beperken tot hetgeen voorkomt in de laatste titel van aankomst en hetgeen zij feitelijk uit andere bronnen van het registergoed weten met betrekking tot deze lasten en beperkingen.
Het registergoed wordt, indien de bijzondere veilingvoorwaarden niet anders bepalen, verkocht vrij van daarop rustende rechten of beperkingen, voorzover deze niet door de executant geëerbiedigd of aanvaard behoeven te worden.
5. Veilingkosten.
In afwijking van het bepaalde in artikel 9 lid 1 van de AVVE komen voor rekening van koper:
a. de overdrachtsbelasting en de verschuldigde omzetbelasting;
b. het honorarium van de notaris;
c. de inzetpremie;
d. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
e. de kosten van ontruiming.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge deze bijzondere veilingvoorwaarden de koopsom moet worden betaald.
Voor een specificatie van het honorarium en de kosten wordt verwezen naar de na te vermelden veilingsite.
6. Inzetpremie
Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
7. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt lid 3 gewijzigd als volgt:
"3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopsom door de bieder aan de notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring en bevestiging dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen krachtens de veiling treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, behoudens het hierna in lid 4 bepaalde".
8. Extra voorwaarden in verband met internetbieden
Het bieden op deze openbare verkoop vindt tevens plaats via internet, www.openbareverkoop.nl. Onderstaande voorwaarden zijn hierop van toepas-sing.
8.1 In aanvulling op de AVVE kan ook via internet worden geboden. Als “bod” in de zin van de AVVE wordt derhalve ook een bod via internet aangemerkt, mits dit bod is uitgebracht op de door de Stichting Notarieel Instituut Internetveilen (NIIV) voorgeschreven wijze, door een deelnemer die aan de door het NIIV omschreven registratieprocedure heeft voldaan. Het bedrag waarop de internetbieder klikt is daarbij in de inzetfase beslissend. Als “bieder” in de zin van de AVVE heeft ook te gelden de deelnemer die heeft voldaan aan de door de regioveiling in de brochure ‘Online meebieden op de veiling’ en de hieronder in de leden 11.3 en 11.4 gestelde voorwaarden.
8.2 In aanvulling op de AVVE wordt onder registratienotaris verstaan: de notaris bij wie de deelnemer zich voorafgaande aan de veiling volgens de procedure beschreven in de brochure ‘Online meebieden op de veiling’ en hieronder in de leden 11.3 en 11.4 heeft geregistreerd.
8.3 Om mee te kunnen bieden op de veiling via internet dient de deelnemer een borg (internetborg) te betalen op de wijze als beschreven in de brochure ‘Online meebieden op de veiling’. De hoogte van de internetborg per aangeboden object is een procent (1%) van de biedlimiet met een minimum van vijfduizend euro
(EUR 5.000,00). Deze internetborg heeft dezelfde rechtskracht als een ‘verklaring van gegoedheid’ als bedoeld in artikel 14 AVVE. Als de internetbieder als hoogste bieder wordt aangemerkt, kan de internetborg uitsluitend op verzoek van de deelnemer worden gebruikt voor de ingevolge artikel 12 AVVE na de veiling te betalen waarborgsom. De door de deelnemer aan de notaris te betalen waarborgsom wordt dan dus lager. Het bod dat is ontvangen door gebruik van de inloggegevens van de deelnemer wordt aangemerkt als een bod van de deelnemer. De deelnemer is steeds aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die uit het doen van een bod voortvloeien.
8.4 In aanvulling op artikel 14 AVVE dient de deelnemer, om mee te kunnen bieden op de veiling via de hiervoor onder 11.1 genoemde website de deelnemersverklaring in te vullen, zich te laten identificeren bij een registratienotaris (als bedoeld in lid 11.2 hierboven) en aldaar de registratieverklaring te ondertekenen, alsmede de internetborg te betalen.
8.5 Door mee te bieden in de zaal accepteert de zaalbieder deze veilingvoor-waarden, waarin het bieden via internet mogelijk wordt gemaakt. Voor wat betreft de geldigheid van de binnengekomen biedingen, zowel via internet als in de zaal, geldt dat zij voor hun werking de notaris moeten hebben bereikt in de zin van artikel 3:37 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek.
8.6 In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet, ofwel in de zaal, zijn binnengekomen, alsmede in geval van het uitvallen van de internetverbinding tijdens de veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de notaris.
8.7 Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee wordt niet gegarandeerd dat de bieder permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. De snelheid van de internetverbinding van de bieder, alsmede storingen en uitval van deze verbinding komen voor rekening en risico van de bieder.
8.8 In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE kan het bieden bij afmijning ook elek-tronisch geschieden door het klikken op het woord “bied” bij het afroepen van het bedrag door de afslager.
8.9 Als afmijnbedrag geldt het bedrag dat de afslager roept op het moment dat “mijn” wordt geroepen of dat wordt geklikt, ook wanneer de afslager zijn zin nog niet heeft afgemaakt of het bedrag nog niet volledig heeft uitgesproken.
8.10Wanneer de deelnemer op de regioveiling overgaat tot het doen van een bieding via internet, heeft deze bieding gelijke rechtskracht als het doen van een bieding in de zaalveiling.
8.11In geval van niet-nakoming van de verplichtingen uit de veilingkoop door de bieder is artikel 22 AVVE van overeenkomstige toepassing en wordt de in artikel 3 genoemde internetborg door de notaris ingehouden en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming.
8.12In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de bieder tot het moment van gun-ning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens één of meer anderen (hierna: vertegenwoordigde), bijvoorbeeld een rechtspersoon, mits de bieder aantoont vertegenwoordigingsbevoegd te zijn en vóór het moment van gunning voldoet aan zijn verplichting tot het storten van een waarborgsom in de zin van artikel 12 lid 1 AVVE. Ondanks deze verklaring blijft de bieder, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de nakoming van zijn verplichtingen. De bieder die niet aan zijn verplichting tot betaling van een waarborgsom voldoet wordt zelf aangemerkt als koper, tenzij hij en de vertegenwoordigde door de notaris na de gunning een akte de command als bedoeld in artikel 5 lid 3 AVVE laten opmaken. Voor het overige geldt onverkort het in artikel 5 AVVE bepaalde.
8.13Door het uitbrengen van een bod op een veilingobject via internet, op de wijze zoals door het NIIV omschreven, verleent de Deelnemer tevens vol-macht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de veilingnotaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om namens de Deelnemer het proces-verbaal van veiling ten aanzien van het betreffende veilingobject te ondertekenen. De gevolmachtigde kan op grond van deze volmacht het proces-verbaal ondertekenen en ter zake hiervan datgene te doen wat zij nodig en nuttig acht. De gevolmachtigde heeft de macht tot substitutie, zodat hij onder zijn verantwoordelijkheid een ander in zijn plaats kan stellen.
8.14Indien een deelnemer niet via internet, maar in de veilingzaal een bod uit-brengt kan de hiervoor in artikel 11.3 bedoelde (en door de deelnemer ge-storte) internetborg gebruikt worden ten bewijze van zijn gegoedheid zoals bedoeld in artikel 14 AVVE én als betaling van een door deze deelnemer verschuldigde waarborgsom of een gedeelte daarvan.
9. In gebruik zijn van de onroerende zaak/huur.
a. Bewoning en gebruik eigenaar.
De schuldenaar is voorzover het registergoed bij hem in gebruik is, gehouden het registergoed op de dag van aanvaarding te hebben ont-ruimd, zullende bij niet voldoening daaraan de koper die ontruiming voor zijn (kopers) rekening kunnen bewerkstelligen, op vertoon van de grosse van de akten van veiling zonder tussenkomst van de rechter.
De uitoefening van alle in artikel 525 lid 3 juncto 556 en 557 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering vermelde bevoegdheden wordt aan koper overgelaten. De uitoefening van deze bevoegdheden geschiedt voor rekening en risico van de koper.
b. Executant is niet bekend met huurovereenkomsten met betrekking tot het registergoed
Executant staat er niet voor in dat het registergoed ten tijde van de aflevering vrij van bewoners en gebruikers is.
De aanwezigheid van bewoners en/of gebruikers is voor risico van de koper.
Indien het verkochte in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt gele-verd, is het aan koper om op zijn kosten ontruiming van het register-goed te bewerkstelligen.
10. Voorbehoud recht van beraad.
De executant maakt, tenzij hij blijkens het proces-verbaal van inzet en afslag direkt tot gunning overgaat, gebruik van zijn recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE. Indien de executant vervolgens wil gunnen zal hij daarvan doen blijken uit een, vóór het verstrijken van de beraadstermijn, op te maken akte van gunning.
11. Omschrijving erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen, zoals kettingbedingen, wordt vermeld dat in de voorafgaande akte geen erfdienstbaarheden zijn gevestigd, noch zijn aangehaald uit vroegere akten.
Evenmin komt in de vermelde akte een verwijzing naar erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen, zoals ketting bedingen, voor.
12. Publiekrechtelijke beperkingen
Voor wat betreft publiekrechtelijke beperkingen wordt verwezen naar kadastrale uittreksels van vandaag, waaruit blijkt dat er ten aanzien van het registergoed publiekrechtelijke beperkingen zijn ingeschreven in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie, te weten een bestuursdwangbesluit of dwangsombesluit in de zin van de Woningwet met als betrokken bestuursorgaan de gemeente Culemborg (ingeschreven in de openbare registers in register hypotheken 4 op twee november tweeduizend achttien in stuk 353).
13. Bestemming en gebruik / bodeminformatie
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed / bodeminformatie wordt te dezen verwezen naar:
./. (a) berichten van de gemeente Culemborg de dato zesentwintig februari tweeduizend negentien en één maart tweeduizend negentien waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
./. (b) de relevante voorschriften van het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Culemborg, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
./. (c) het rapport van het Bodemloket de dato vijfentwintig februari tweeduizend negentien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage).
14. Uitdrukkelijke aanvaarding
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, als-mede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.
15. Woonplaatskeuze
Partijen kiezen woonplaats ten kantore van de bewaarder van deze akte.

Foto's
Downloads
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.