Kraanvogelweg 2 Kampen

25

apr

2019

Kraanvogelweg 2
8263 AA Kampen

Bedrijfsruimte + Overig + Kantoorruimte

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag donderdag 25 april 2019
vanaf 13:00
Online bieden
Via BOG Auctions
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

BOG Auctions


Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op woensdag 10 april 2019 om 23:59.

Object

een bedrijfscomplex, bestaande uit een kantoorgebouw, showroom, kantine/presentatieruimte, aangebouwd bedrijfshallen, productiehallen, expeditie, magazijnen en overige dienstruimten, buiten (opslag)terrein, en voorgelegen parkeerterrein, plaatselijk bekend Kraanvogelweg 2 te 8263 AA Kampen, kadastraal bekend gemeente Kampen, sectie I, nummer 1076, groot tienduizend en vijftien vierkante meter en gemeente Kampen, sectie I, nummer 1280, groot achtduizend en vierendertig vierkante meter

De naastgelegen gemeentegrond kan worden gekocht of gehuurd van de gemeente Kampen.
Bij koop moeten er verschillende erfdienstbaarheden en opstalrechten worden gevestigd ten behoeve van naastgelegen bedrijven, nutsvoorzieningen en het gemeentelijke riool.
Bij koop van het gehele perceel van 823 m2 is de prijs € 79.831,-
Huurprijs is € 3113,- per jaar
Bij interesse in koop of huur kunt u contact opnemen met Evelien Kamphuis en/of Peter van der Knijff van de gemeente Kampen. Mail: E.Kamphuis@kampen.nl
Het betreft perceel: kadastraal bekend gemeente Kampen, sectie I, nummer 1281 (thans sectie I, nummer 1561). De actuele kaart van het betreffende perceel is (nog niet) beschikbaar. Mocht deze voor de veiling beschikbaar zijn dan wordt deze gepubliceerd.

Objectgegevens

Soort object Bedrijfsruimte + Overig + Kantoorruimte
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Kampen, sectie I, nummers 1076 en 1280
Bezichtiging 8 april 2019 10:00 – 12:00
24 april 2019 10:00 – 12:00

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

BOG Auctions

donderdag 25 april 2019 vanaf 13:00

Online bieden via externe website

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling donderdag 23 mei 2019
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. B. de Groot

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVI 2015 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
6.1 Algemene veilingvoorwaarden
Deze openbare verkoop zal worden gehouden – voor zover daarvan bij de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken – onder de Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 ("AVVI 2015"), vastgesteld door de stichting: Stichting tot bevordering van onafhankelijke veilingen met internetbieden, met zetel te Amsterdam en met adres: 1081 JJ Amsterdam, Amstelveenseweg 638, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 57252106 en opgenomen in een akte op eenendertig december tweeduizend veertien verleden voor mr. M.R.H. Krans, notaris te Rotterdam, van welke akte een afschrift is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op twee januari tweeduizend vijftien in register Hypotheken 4, deel 65530 nummer 153. Deze voorwaarden worden geacht woordelijk in deze akte opgenomen te zijn en een onverbrekelijk deel van deze akte te vormen. In deze voorwaarden staat onder meer vermeld dat het bieden geschiedt doordat de bieders hun bieding ingeven en bevestigen op de daartoe duidelijk aangegeven plaats op de website: http://www.bog-auctions.com (de "Website"). De eventuele koper of bieders op de veiling worden geacht tevoren kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en wordt geacht zich aan de inhoud te onderwerpen.
6.2 Bijzondere veilingvoorwaarden
Met betrekking tot het Registergoed en de openbare verkoop daarvan gelden voorts nog de volgende bijzondere voorwaarden, welke voor zover van toepassing, boven de AVVI 2015 prevaleren:
Artikel 4. De veiling
Aan artikel 4 lid 2 AVVI 2015 wordt toegevoegd:
Inzet en afslag vinden na elkaar plaats op vijfentwintig april tweeduizend negentien vanaf dertien (13:00) uur via de Website
In aanvulling op het bepaalde in artikel 4 AVVI 2015 wordt hierbij bepaald:
het afslagbedrag, zijnde de optelling van het bedrag in de eerste fase (opbod) en het bedrag in de tweede fase (afslag), vormt de koopsom.
Artikel 5. Het Bod
In afwijking van het bepaalde in artikel 5 lid 7 AVVI 2015 zal, indien in de laatste drie minuten voor het einde van de Inzet een nieuw Bod wordt gedaan, de Inzet automatisch met twee minuten worden verlengd, met dien verstande dat de Inzet niet wordt verlengd indien de Inzet als gevolg van deze verlenging na de in artikel 4 lid 1 bedoelde eindtijd eindigt.
Artikel 7. Inzetpremie
De inzetpremie als bedoeld in artikel 7 lid 1 AVVI 2015 bedraagt een procent (1%) en wordt aan de koper in rekening gebracht.
Artikel 8. Bieden voor een ander
Een bieder heeft, overeenkomstig het in artikel 8 lid 3 AVVI 2015 bepaalde, het recht te verklaren, dat hij een Bieding namens een of meer anderen heeft uitgebracht. Deze verklaring dient voor de betaling van de Koopsom door de bieder aan de Veilingnotaris te worden gedaan.
Artikel 9. Gunning, beraad, niet gunning en afgelasting
In afwijking van het bepaalde in artikel 9 lid 2 AVVI 2015 eindigt de Termijn van Beraad vijf werkdagen na de dag van de Veilingperiode of zoveel eerder als de Verkoopster mocht hebben gegund.
Conform het bepaalde in artikel 9 lid 2 AVVI 2015 heeft Verkoopster het recht om te gunnen aan een andere bieder dan de hoogste bieder.
Artikel 10. Belastingen en kosten
10.1 In afwijking van/aanvulling op het bepaalde in artikel 10 AVVI 2015 komen voor rekening van koper alle eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn, alsmede de navolgende kosten:
- de overdrachtsbelasting die bij de levering van het Registergoed verschuldigd zal zijn;
- het honorarium van de notaris;
- de kosten van de - eventuele - akte de command;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
- de kosten van advertenties, biljetten, marketing, afslagersloon, zaalhuur en huur van computers;
- kosten opvragen informatie;
- de inzetpremie;
- de kosten van doorhalingen van de inschrijvingen van hypotheken en beslagen;
- kosten van de deurwaarder ten aanzien van de uitgebrachte exploten;
- de eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn
een en ander te verhogen met (eventueel) verschuldigde omzetbelasting.
Voor een specificatie van de kosten wordt verwezen naar de Website en/of www.veilingnotaris.nl.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge artikel 11 lid 1 AVVI 2015 de koopsom moet worden betaald.
10.2 Voor zover bekend aan Schuldeiseres is ter zake van de levering casu quo verkrijging van het Registergoed zes procent (6%) overdrachtsbelasting, geen omzetbelasting verschuldigd, aangezien het Registergoed meer dan twee (2) jaren geleden als bedrijfsmiddel in gebruik is genomen en niet wordt gekozen voor ontheffing van de vrijstelling van omzetbelasting op grond van artikel 11 lid 1 onderdeel a ten tweede van de Wet op de omzetbelasting 1968 ("optie btw-belaste levering"). De overdrachtsbelasting komt volledig voor rekening en risico van Koper.
Ter zake van de levering van het Registergoed wordt een beroep gedaan op de goedkeuring uit onderdeel 5.4 van het besluit van de staatssecretaris van Financiën van negentien september tweeduizend dertien, nr. BLKB2013/1686, zodat artikel 3 lid 5 van de Wet op de omzetbelasting 1968 buiten toepassing blijft en het Registergoed niet wordt geacht aan en vervolgens door de Veilinghouder te zijn geleverd.
Met het doen van een bieding stemt de Koper expliciet in met de hiervoor omschreven fiscale behandeling en de daaruit voortvloeiende gevolgen en verplichtingen.
Artikel 11. Tijdstip van betaling
11.1 In afwijking van het bepaalde in artikel 11 lid 1 AVVI 2015 dient de koper:
(a) tien procent (10%) van de koopsom, alsmede de waarborgsom als bedoeld in artikel 13 lid 1 AVVI 2015 (zijnde tien procent (10%) van de koopsom) uiterlijk drie (3) dagen na de Gunning; en
(b) de overige voor zijn rekening komende kosten, belastingen en lasten uiterlijk vier (4) weken na de veiling,
te voldoen bij de Veilingnotaris op rekeningnummer NL10 RABO 0103.3686.04 onder vermelding van "aanbetaling kosten veiling Kraanvogelweg 2 te Kampen/61900181".
11.2 Het in artikel 11.1 sub (a) gestelde komt te vervallen indien de Verkoopster schriftelijk heeft verklaard dat het bedoelde bedrag niet behoeft te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Artikel 16. Bijzondere lasten, beperkingen en uitsluitingen
16.1 Aanschrijvingen
Blijkens schriftelijke informatie van de gemeente Kampen de dato veertien maart tweeduizend negentien is gebleken dat er geen (voor-)aanschrijving(en) en/of mondelinge aanzegging bekend is/ zijn. De Verkoopster aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.
Uit een kadastraal uittreksel van heden is gebleken dat er geen
(voor-)aanschrijving(en) en/of mondelinge aanzegging bekend is/ zijn. De Verkoopster aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.
16.2 Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde openbare registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.
16.3 Milieu/bodem
Conform het bepaalde in artikel 16 lid 3 AVVI 2015 aanvaardt Verkoopster geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid casu quo gevolgen van stoffen in, onder of aan het Registergoed en/of het gebouw welke volgens geldende milieumaatstaven schadelijk zouden kunnen zijn voor mens en milieu of die ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen.
Omtrent de mogelijke aanwezigheid van (ondergrondse) opslagtanks is door Verkoopster geen onderzoek ingesteld en wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
16.4 Bestemming en gebruik / bodeminformatie
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed/ bodeminformatie wordt te dezen verwezen naar:
1. stukken van de gemeente Kampen de dato veertien maart tweeduizend negentien respectievelijk achttien maart tweeduizend negentien, waarvan kopieën aan deze akte zijn gehecht (bijlagen);
2. de relevante voorschriften van het bestemmingsplan bestemmingsplan Bedrijventerrein Haatland van de gemeente Kampen, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
3. het rapport van het Bodemloket de dato vijfentwintig februari tweeduizend negentien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage).
16.5 Energieprestatielabel
De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoopster verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoopster voor alle (eventuele) aanspraken te dezer zake. De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
16.6 Erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed kadastraal bekend gemeente Kampen, sectie I, nummer 1076, wordt te dezen verwezen naar hiervoor genoemde akte tot levering, ingeschreven in register Hypotheken 4, deel 12359 nummer 20, waarin staat vermeld:
"Bijzondere lasten en beperkingen
Ten aanzien van bijzondere lasten en beperkingen wordt verwezen naar voormelde akte van levering op zestien juli negentienhonderd zesentachtig verleden voor notaris J. Herweijer te Kampen, overgeschreven ten hypotheekkantore te Zwolle op diezelfde dag in deel 5300 nummer 66, waarin woordelijk het volgende voorkomt:
8. De koopster en haar rechtverkrijgenden moeten gedogen dat voorzieningen voor openbare doeleinden, als bijvoorbeeld palen, kabels, draden, schakelkastjes van de nutsbedrijven voor aansluiting van meerdere percelen, isolatoren, rosetten, aanduidingsbordjes en pijpleidingen, op, in, aan of boven het verkochte en de daarop gestichte opstallen worden aangebracht en onderhouden op de plaatsen waar en de wijze waarop Burgemeester en Wethouders dit nodig zullen achten.
Omtrent bedoelde plaats en wijze wordt tevoren met de eigenaar overlegd. De koopster is verplicht al hetgeen krachtens dit beding is aangebracht te laten bestaan.
Gelijke verplichting moet bij elke gehele of gedeeltelijke vervreemding van het onroerend goed en bij elke toekenning van een zakelijk genotsrecht op het gehele onroerend goed of een deel daarvan aan de opvolgende eigenaar of de zakelijk gerechtigde worden opgelegd en worden bedongen ten behoeve van de gemeente Kampen; bij niet-nakoming van dit beding verbeurt de koopster of de opvolgende eigenaar die deze bepaling overtreedt, ten behoeve van de gemeente Kampen een door het enkele feit der niet-nakoming of overtreding, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, dadelijk opeisbare boete van vijftigduizend gulden (f 50.000,--)."
Enzovoorts
"Erfdienstbaarheid
Bij deze wordt gevestigd en aangenomen de erfdienstbaarheid van weg om op de kortst mogelijke wijze te komen van- en te gaan naar de Industrieweg ten laste van dat gedeelte van het aan Backfield B.V. overgedragen terrein, zoals aangegeven op een tweede aan deze akte te hechten situatie-tekening, en ten behoeve van de aan Hertel B.V. in eigendom toebehorende kadastrale percelen gemeente Kampen, sectie I nummers 1129, 1130, 1131 en 1132, alsmede ten behoeve van het kadastrale perceel gemeente Kampen, sectie I nummer 945 in eigendom eveneens toebehorende aan Hertel B.V., doch volgens het Kadaster in eigendom toebehorend aan de vroeger bestaande naamloze vennootschap: Hertel en Co N.V., destijds gevestigd te Amsterdam;
Welke erfdienstbaarheid slechts zal gelden voor personen, vracht en ander verkeer casu quo transport met bestemming Hertel B.V. en dient te worden uitgeoefend op de minst bezwarende wijze, een en ander met bepaling dat de kosten van onderhoud van de door Hertel B.V. ingevolge voormelde erfdienstbaarheid mede te gebruiken weg zullen komen – zulks i verhouding als door partijen in redelijk onderling overleg zal worden overeengekomen – voor gezamenlijke rekening van de eigenaren der percelen die krachtens het voorgaande gerechtigd zijn tot het gebruiken of doen gebruiken van bedoelde weg. Zijnde parkeren, laden en lossen op deze weg niet toegestaan.
Verkoper bedingt van koper de verplichtingen van persoonlijke aard die hem zijn opgelegd en welke hij op zijn beurt van koper dient te bedingen en zo vervolgens (kettingbedingen) als hiervoor onder A letter (j) vermeld.
Koper neemt die verplichtingen op zich, komt deze na en zal deze ook van zijn rechtsopvolgers onder bijzonder titel bedingen.
Deze verplichtingen worden door verkoper, als zaakwaarnemer van de gemeente Kampen, voor en namens deze aangenomen."
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed kadastraal bekend gemeente Kampen, sectie I, nummer 1280, wordt te dezen verwezen naar hiervoor genoemde akte tot levering, ingeschreven in register Hypotheken 4, deel 10773 nummer 9, waarin staat vermeld:
"OMSCHRIJVING VERPLICHTINGEN, ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE BEDINGEN EN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
Voor zover daarvan bij deze akte niet is afgeweken en voor zover daarvan de toepassing kan worden gevorderd, zijn op deze levering van toepassing de "Algemene Voorwaarden voor de verkoop van onroerende zaken door de gemeente Kampen", vastgelegd bij akte op zes februari negentienhonderd zevenennegentig voor mij, notaris, verleden, welke voorwaarden zijn ingeschreven ten Kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers te Zwolle op zeven februari negentienhonderd zevenennegentig in deel 9288 nummer 49, met welke Algemene Voorwaarden koper verklaart volkomen bekend te zijn, deze te aanvaarden en de tekst van die Algemene Voorwaarden in zijn bezit te hebben.
Op deze levering zijn onder meer van toepassing de volgende artikelen van die Algemene Voorwaarden, te weten:
- hoofdstuk 1 (algemeen gelden bepalingen)
en van hoofdstuk 2 de artikelen:
2.1 (geldigheid van de artikelen in dit hoofdstuk)
2.6 (kosten inritten)
2.7 (afrastering)
2.8 (recht van eerste koop bij voorgenomen overdracht in onbebouwde staat)
2.9 (bouw bedrijfswoningen)
2.10 (eerdere ingebruikneming)
2.11 (kwalitatieve verplichting voor nutsvoorzieningen)
2.12 (erfdienstbaarheden over en weer voor opstallen)
2.14 (ontbindingsmogelijkheid)
2.17 (aansluiting riolering)
- het rentepercentage bedoeld in artikel 1.5 bedraagt: zes vijf/tiende;
- het rentepercentage bedoeld in artikel 2.10 bedraagt: zes vijf/tiende;
Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten bij deze tevens door verkoper voor die derden aangenomen.
BOUW BEDRIJFSWONING
Overeenkomstig hetgeen is bepaald in voormeld artikel 2.9 zal koper aan verkoper verschuldigd zijn een bedrag van twintigduizend gulden (f 20.000,00), te vermeerderen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting, indien de bouw van een bedrijfswoning in een toekomstig bestemmingsplan wordt toegestaan en koper daartoe ook wenst over te gaan. Dit bedrag zal jaarlijks worden geïndexeerd.
NUTSVOORZIENINGEN
De kwalitatieve verplichting voor nutsvoorzieningen als bedoeld in voormeld artikel 2.11 betreft een stook zoals op de aan deze akte gehechte tekening is aangegeven. Deze strook heeft ondermeer een breedte van drie meter en mag niet worden omheind en voorzien van een gesloten verharding."
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoopster bij de levering aan koper worden opgelegd en dienen door Verkoopster ten behoeve van Rechthebbende bedoeld in de hiervoor aangehaalde bepalingen voor deze te worden aangenomen.
16.7 Aanvaarding "as is, where is"
De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is" principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het Registergoed – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte – geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoopster dan wel jegens de notaris.
In aanvulling op het vorenstaande geven de Verkoopster en de notaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake juistheid van het registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.
Artikel 19. Risico en verzekering
In aanvulling op het bepaalde in artikel 19 AVVI 2015 geldt het volgende:
Omtrent de verzekering van het Registergoed zijn geen gegevens bekend. De koper dient vanaf Gunning zelf voor verzekering zorg te dragen. De koper kan de verzekering niet overnemen.
Artikel 20. Aflevering
In aanvulling van het bepaalde in artikel 20 AVVI 2015 vindt de aflevering van het Registergoed plaats uiterlijk vier (4) weken na de veiling.
Artikel 22. Huur/gebruik
22.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22 AVVI 2015 verklaart Verkoopster dat zij onderzoek heeft ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed.
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed in gebruik bij Rechthebbende en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan.
De Schuldenaar/Rechthebbende, alsmede degene die zich op het moment van de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing zonder recht of titel in het Registergoed bevindt/bevinden en als zodanig niet bekend was/waren aan koper, zijn op grond van het bepaalde in artikel 525 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering genoodzaakt tot ontruiming.
De Schuldenaar/Rechthebbende zullen op vertoon van het voormelde proces verbaal tot ontruiming worden genoodzaakt op de wijze als bepaald in de artikelen 556 en 557 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
De Schuldenaar/Rechthebbende zijn verplicht op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden het Registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
Voor het geval dat het Registergoed toch aan derden in huur of gebruik is afgestaan dan zal de Verkoopster niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
22.2 De koper op de veiling aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden met inachtneming van het bovenvermelde.
22.3 Conform en in aanvulling op artikel 22 lid 4 AVVI 2015 geldt dat wat betreft iedere, ten tijde van de datum van het passeren van de akte van kwijting, dan wel, in geval van een koopovereenkomst krachtens artikel 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, ten tijde van de datum van het passeren van de akte van levering, van kracht zijnde overeenkomst tot gebruik/huurovereenkomst:
(a) het risico dat er op een (of meerdere) recht(en) uit hoofde van de overeenkomst beslag is gelegd voor rekening van de koper komt;
(b) de koper overigens ter zake:
(i) een door de gebruiker/huurder gestorte waarborgsom;
(ii) in weerwil van een verplichting ter zake niet door de gebruiker/huurder gestorte waarborgsom;
(iii) een in opdracht van de gebruiker/huurder gestelde bankgarantie; en/of
(iv) in weerwil van een verplichting ter zake niet in opdracht van de gebruiker/huurder gestelde bankgarantie,
geen aanspraak jegens de Verkoopster heeft.
(c) de koper geen aanspraak jegens de Verkoopster heeft op grond van het feit dat de gebruiker/huurder tot het moment van de datum van het passeren van de akte van kwijting dan wel, in geval van een koopovereenkomst krachtens artikel 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, ten tijde van de datum van het passeren van de akte van levering van het Registergoed servicekosten en eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting heeft voldaan;
(d) een eventueel door de gebruiker/huurder gestorte waarborgsom niet verrekend zal worden tussen de koper en de Verkoopster.
(e) de eventuele lopende bruikleen-/huurtermijn tussen de Verkoopster en de koper niet verrekend zal worden.
Artikel 25. Aansprakelijkheid
In aanvulling op artikel 25 van de AVVI 2015 geldt het volgende:
Verkoopinformatie
Door het doen van een Bieding op het Registergoed verklaart de bieder volledig op de hoogte te zijn van de inhoud van ter beschikking gestelde informatie (de "Verkoopinformatie").
Op de Verkoopinformatie is de navolgende disclaimer van toepassing:
De Verkoopinformatie is uitsluitend bedoeld om de gegadigde in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan.
In deze context geldt het navolgende:
(a) De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto's en alle overige gegevens zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt.
Hierbij zij opgemerkt dat er stukken kunnen zijn bijgevoegd die betrekking hebben op de oorspronkelijke situatie ten tijde van de verkrijging door de Rechthebbende.
Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk.
De in de Verkoopinformatie opgenomen foto's en andere gegevens kunnen tevens andere registergoederen omvatten dan het Registergoed.
(b) Indien uit de Verkoopinformatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, is dit een persoonlijk oordeel van de Verkoopster dan wel haar bestuurders of werknemers en/of derden die door de Verkoopster daarvoor zijn ingeschakeld, een en ander gebaseerd op de thans ter beschikking staande gegevens.
Aan een dergelijk oordeel en/of de door de Verkoopster of door derden daarvoor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend.
(c) Geen enkele medewerker van de Verkoopster en geen van de door de Verkoopster ingeschakelde derden (onder wie begrepen de Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) is gemachtigd om met betrekking tot het Registergoed (garantie)verklaringen te verstrekken.
De bieder en/of diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens de Verkoopster dan wel haar bestuurders of werknemers en/of door de Verkoopster ingeschakelde derden (onder wie begrepen de Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de Verkoopinformatie, noch kan/kunnen hij/zij zich erop beroepen dat hij/zij niet voldoende in de gelegenheid is/zijn gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.
ARTIKEL 7. UITDRUKKELIJKE AANVAARDING LASTEN EN BEPERKINGEN
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.
ARTIKEL 8. ONDERHANDSE BIEDINGEN
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
ARTIKEL 9. WOONPLAATSKEUZE
Partijen kiezen woonplaats ten kantore van de bewaarder van deze akte.

Foto's
Downloads
20190225_bestemmingsrapport_kraanvogelweg_2_8263aa_kampen.PDF pdf-document
Bodemloketrapport.PDF pdf-document
Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart Kampen I 1076.PDF pdf-document
Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart Kampen I 1280.PDF pdf-document
artikel 18.pdf pdf-document
artikel 19.pdf pdf-document
artikel 20.pdf pdf-document
artikel 21.pdf pdf-document
begrippen.pdf pdf-document
info bodem.pdf pdf-document
info gemeente Kraanvogelweg 2 te Kampen.pdf pdf-document
rb_NL.IMRO.0166.00060301-OH01_1.PDF pdf-document
regels Bedrijventerrein.PDF pdf-document
algemene voorwaarden gemeente.pdf pdf-document
aangepast Kostenoverzicht Kraanvogelweg 2.xls Excel-document
aangepaste projectinformatie.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.