Hofzichtlaan 176 's-Gravenhage

15

mei

2019

Hofzichtlaan 176
2594 CG 's-Gravenhage

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 15 mei 2019
vanaf 09:30
Online bieden Nationalevastgoedveiling.nl

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op dinsdag 30 april 2019 om 23:59.

Object

het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AS complexaanduiding 1601-A, appartementsindex 54, omvattende:
a. het één/zesenvijftigste (1/56e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het recht van erfpacht, eindigende op één en dertig december tweeduizend vijfendertig, van twee percelen grond gelegen aan de Hofzichtlaan te 's-Gravenhage, eigendom van de gemeente 's-Gravenhage, met de rechten van de erfpachter op de daarop gestichte opstallen uitmakende een flatgebouw, plaatselijk bekend Hofzichtlaan 70 tot en met 180 (even nummers) te 's-Gravenhage, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AS nummers 961 en 962, tezamen groot éénentwintig are en drieënnegentig centiare (21a, 93ca);
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de zevende woonlaag met berging in de onderbouw en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 2594 CG 's-Gravenhage, Hofzichtlaan 176.

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AS complexaanduiding 1601-A, appartementsindex 54, omvattende: a. het één/zesenvijftigste (1/56e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het recht van erfpacht, eindigende op één en dertig december tweeduizend vijfendertig, van twee percelen grond gelegen aan de Hofzichtlaan te 's-Gravenhage, eigendom van de gemeente 's-Gravenhage, met de rechten van de erfpachter op de daarop gestichte opstallen uitmakende een flatgebouw, plaatselijk bekend Hofzichtlaan 70 tot en met 180 (even nummers) te 's-Gravenhage, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AS nummers 961 en 962, tezamen groot éénentwintig are en drieënnegentig centiare (21a, 93ca); b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de zevende woonlaag met berging in de onderbouw en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 2594 CG 's-Gravenhage, Hofzichtlaan 176.
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 15 mei 2019 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie voor rekening verkoper
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 11 juni 2019
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. F.M. Heinsbroek

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

Bijzondere voorwaarden

- het erfpachtrecht is tijdelijk en eindigt op eenendertig december tweeduizend vijfendertig;
de erfpachtcanon is niet afgekocht. De erfpachtcanon bedraagt zestig euro en achtenzestig cent (€ 60,68) per jaar, halfjaarlijks bij achterafbetaling te voldoen uiterlijk op de achtste werkdag van de maanden januari en juli van ieder jaar. Achterstallige erfpachtcanon komt voor rekening van koper.
- op het erfpachtrecht zijn van toepassing verklaard de "Algemene Voorwaarden voor de uitgifte in erfpacht van gronden der gemeente 's-Gravenhage" (verzameling negentienhonderd drieëntwintig, nummer 19). Deze voorwaarden, alsmede overige gegevens met betrekking tot de erfpacht zullen -voor zover deze kunnen worden achterhaald - eveneens worden gepubliceerd.

Achterstand in de erfpachtcanon bedraagt € 100,68.
Eventuele achterstallige erfpachtcanon komt voor rekening van koper.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
in gebruik bij debiteur(en) en mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend. Bij beschikking van 26 april 2019 is door de voorzieningenrechter verlof verleend om het huurbeding in te roepen. De termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is daarbij gesteld op een (1) maand na betekening van deze beschikking. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de eventuele achterstallige erfpachtcanon;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE lopende en voorafgaande boekjaar t/m juni 2019 € 2.638,00.
Bijdrage VvE per maand € 263,00.
Achterstand erfpachtcanon volgens opgaaf van de gemeente 's-Gravenhage € 100,68

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 30 april 2019 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 11 juni 2019.

Info: www.veilingnotaris.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 716, in behandeling bij dhr F.M. Heinsbroek.

Foto's
Downloads
1923 Algemene Voorwaarden en Verordening 1930 herdruk oktober 1964 formulieren I II.pdf pdf-document
akte houdende splitsing.pdf pdf-document
akte houdende uitgifte in erfpacht.pdf pdf-document
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
BAG.pdf pdf-document
Bodemloketrapport.pdf pdf-document
Energielabel E voorlopig.pdf pdf-document
Erfpachtinfo.pdf pdf-document
Ruimtelijke plannen.pdf pdf-document
WKPB info.pdf pdf-document
akte houdende bijzondere veilingvoorwaarden Hofzichtlaan 176 te 's-Gravenhage.pdf pdf-document
kostenoverzicht WONINGEN (3).pdf pdf-document
Van de VvE ontvangen opgaaf.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.