Zeswegenlaan 275 Heerlen

22

mei

2019

Zeswegenlaan 275
Heerlen

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 22 mei 2019
vanaf 09:30
Online bieden Nationalevastgoedveiling.nl

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op dinsdag 7 mei 2019 om 23:59.

Object

1. het appartementsrecht omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de zesde verdieping en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 6412 HJ Heerlen, Zeswegenlaan 275;
2. het appartementsrecht omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van een berging gelegen op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te Heerlen, Zeswegenlaan ongenummerd

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens 1. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Heerlen, sectie R, complexaanduiding 2258-A, appartementsindex 185, omvattende het vierenveertig/vierduizend achthonderd zevenendertigste (44/4837e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap omvattende het flatgebouw bestaande uit woningen, bedrijfsruimten en bergingen met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Zeswegenlaan te Heerlen, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Heerlen, sectie R, nummers 1830, 1831 en 1832, respectievelijk groot drie are éénenvijftig centiare (3 a 51 ca), veertien are zevenenvijftig centiare (14 a 57 ca) en vier are éénentachtig centiare (4 a en 81 ca); 2. het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Heerlen, sectie R, complexaanduiding 2258-A, appartementsindex 231, omvattende het één/vierduizend achthonderd zevenendertigste (1/4837e) onverdeeld aandeel in de hiervoor onder 1 genoemde gemeenschap;
Bezichtiging 6 mei 2019 14:30 – 15:30
17 mei 2019 14:45 – 15:45
Externe links

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 22 mei 2019 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 18 juni 2019
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. J.M.Y. Rob

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

alsmede AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend, de zitting terzake heeft plaats gevonden op 21 mei 2019. Er zal onder meer worden gegund onder de opschortende voorwaarden van:
a) het toekennen van de rechter van het recht om het huurbeding in te roepen; of
b) de beschikking van de rechter dat er geen sprake is van verhuur; of
c) de verklaring van de koper dat zij geen waarde hecht aan een uitspraak inzake het huurbeding.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Op het adres Zeswegenlaan 275 te Heerlen hangt een CV-toestel dat gehuurd wordt van Hesi met inbegrip van standaard montage. Merk en Type: HESI Eco Comfort HRC 1-4 (NL). Dit toestel behoort niet tot het pand, maar is gehuurd van Hesi.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 1.971,30.
Bijdrage VvE per maand 115,93. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 7 mei 2019 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 18 juni 2019.

Info: www.veilingnotaris.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 739, in behandeling bij J.M.Y. Rob.

Foto's
Downloads
BAG.pdf pdf-document
Bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
Bodemloketrapport.pdf pdf-document
Energielabel geen.pdf pdf-document
Ruimtelijke plannen.pdf pdf-document
tekening II.pdf pdf-document
tekening III.pdf pdf-document
tekening IV.pdf pdf-document
tekening V.pdf pdf-document
tekening VI.pdf pdf-document
tekening VII.pdf pdf-document
tekening VIII.pdf pdf-document
tekening VIIII.pdf pdf-document
tekening X.pdf pdf-document
tekening XI.pdf pdf-document
tekening XII.pdf pdf-document
tekening XIII.pdf pdf-document
tekening XIIII.pdf pdf-document
tekening.pdf pdf-document
van gemeente ontvangen bodeminfo.pdf pdf-document
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
ontvangen info iz CV ketel.pdf pdf-document
van VvE ontvangen informatie.pdf pdf-document
van VvE ontvangen opgave achterstand.pdf pdf-document
kostenoverzicht Zeswegenlaan 275 (2).pdf pdf-document
ontvangen huurovereenkomst.pdf pdf-document
van gemeente ontvangen Info Aanschrijvingen.pdf pdf-document
verkoopvoorwaarden 1979.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.