César Franckstraat 19B en 19A Leeuwarden

29

mei

2019

César Franckstraat 19B en 19A
8916 HE Leeuwarden

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 29 mei 2019
vanaf 09:30
Online bieden
Nationalevastgoedveiling.nl
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op dinsdag 14 mei 2019 om 23:59.

Object

I. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie D complexaanduiding 5342-A, appartementsindex 9, omvattende:
a. het vijftien tweehonderd vijftigste (15/250) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het recht van erfpacht tot één en dertig december tweeduizend dertig van het perceel grond, eigendom van de gemeente Leeuwarden, met de zich op die grond bevindende opstallen bestande uit een flatgebouw aan de César Frankstraat/Valeriusstraat te Leeuwarden, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie D nummer 5228, groot elf are en zeven centiare (11a en 7ca);
b. het recht op het uitsluiten gebruik van de woning op de eerste woonlaag en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 8916 HE Leeuwarden, César Franckstraat 19B;
II. het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie D, complexaanduiding 5342-A, appartementsindex 4, omvattende:
a. het vijf/tweehonderd vijftigste (5/250) onverdeeld aandeel in de gemeenschap vermeld onder I.a.;
b. het recht op het uitsluiten gebruik van de garage onder het flatgebouw en verder toebehoren, plaatselijke bekend te 8916 HE Leeuwarden, César Franckstraat 19A,

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens I. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie D complexaanduiding 5342-A, appartementsindex 9, omvattende: a. het vijftien tweehonderd vijftigste (15/250) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het recht van erfpacht tot één en dertig december tweeduizend dertig van het perceel grond, eigendom van de gemeente Leeuwarden, met de zich op die grond bevindende opstallen bestande uit een flatgebouw aan de César Frankstraat/Valeriusstraat te Leeuwarden, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie D nummer 5228, groot elf are en zeven centiare (11a en 7ca); b. het recht op het uitsluiten gebruik van de woning op de eerste woonlaag en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 8916 HE Leeuwarden, César Franckstraat 19B; II. het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie D, complexaanduiding 5342-A, appartementsindex 4, omvattende: a. het vijf/tweehonderd vijftigste (5/250) onverdeeld aandeel in de gemeenschap vermeld onder I.a.; b. het recht op het uitsluiten gebruik van de garage onder het flatgebouw en verder toebehoren, plaatselijke bekend te 8916 HE Leeuwarden, César Franckstraat 19A,
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 29 mei 2019 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 25 juni 2019
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. P.A.M. Tjon Sien Kie

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

alsmede AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

Met betrekking tot onderhavig recht van erfpacht geldt het volgende:
- het erfpachtrecht is tijdelijk en eindigt op eenendertig december tweeduizend dertig;
- de erfpachtcanon is niet afgekocht. De erfpachtcanon bedraagt tweehonderd vierentwintig euro (€ 224,00) per jaar, achteraf te voldoen in oktober van elk jaar.
- op het erfpachtrecht zijn van toepassing verklaard de "Algemene Erfpachtsbepalingen 1917" (Bepalingen betreffende de uitgifte van Bouwterreinen, gelegen tussen Oostersingel en Cambuursterpad en toebehorende aan de Gemeente Leeuwarden. Deze voorwaarden, alsmede overige gegevens met betrekking tot de erfpacht zullen - voor zover deze kunnen worden achterhaald - eveneens worden gepubliceerd.
- Achterstallige bijdragen erfpachtcanon: p.m.
Eventuele achterstallige erfpachtcanon komt voor rekening van koper.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
in gebruik bij debiteur(en) en mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend. Bij beschikking van 16 mei 2019 is door de voorzieningenrechter verlof verleend om het huurbeding in te roepen. De termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is daarbij gesteld op 14 dagen na betekening van deze beschikking. Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de eventuele achterstallige erfpachtcanon;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 14 mei 2019 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 25 juni 2019.

Info: www.veilingnotaris.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 714, in behandeling bij Pascal Tjon Sien Kie.

Foto's
Downloads
Algemene Erfpachtsbepalingen 1917.pdf pdf-document
BAG.pdf pdf-document
Bijzondere Veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
Bodemloketrapport.pdf pdf-document
Energielabel G voorlopig.pdf pdf-document
Ruimtelijke plannen.pdf pdf-document
190418 kostenoverzicht WONINGEN.pdf pdf-document
splitsing.pdf pdf-document
uittrekselkadastralekaart Leeuwarden-D-5342-4.pdf pdf-document
uittrekselkadastralekaart Leeuwarden-D-5342-9.pdf pdf-document
Afschrift openbaar register Hyp4 dl 2571 nr 66 reeks LEEUWARDEN.pdf pdf-document
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.