Tesselschadestraat 5 Hoogezand

12

jun

2019

Tesselschadestraat 5
9602 AN Hoogezand

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 12 juni 2019
vanaf 09:30
Online bieden Nationalevastgoedveiling.nl

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op dinsdag 28 mei 2019 om 23:59.

Object

1. het woonhuis met ondergrond gelegen te 9602 AN Hoogezand, Tesselschadestraat 5, kadastraal bekend gemeente Hoogezand, sectie F, nummer 2733 ter grootte van één are en vijfenveertig centiare (1 a 45 ca),
2. het één/zesentwintigste (1/26ste) onverdeeld aandeel in de nabij gelegen mandelige gang, kadastraal bekend gemeente Hoogezand, sectie F, nummers 3173 groot één are tweeëntwintig centiare (1 a 22 ca);
3. het één/zesentwintigste (1/26ste) onverdeeld aandeel in de nabij gelegen mandelige gang, kadastraal bekend gemeente Hoogezand, sectie F, nummers 3174 groot zesentwintig centiare (26 ca);

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens 1. kadastraal bekend gemeente Hoogezand, sectie F, nummer 2733 ter grootte van één are en vijfenveertig centiare (1 a 45 ca); 2. kadastraal bekend gemeente Hoogezand, sectie F, nummers 3173 groot één are tweeëntwintig centiare (1 a 22 ca); 3. kadastraal bekend gemeente Hoogezand, sectie F, nummers 3174 groot zesentwintig centiare (26 ca);
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 12 juni 2019 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 9 juli 2019
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. S.N. Tang Ali

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

alsmede AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
in gebruik bij debiteur(en) en mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend.
Bij beschikking van 29 mei 2019 is verlof verleend om het huurbeding te mogen inroepen en de termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is daarbij bepaald op veertien (14) dagen na de datum van betekening van de beschikking.
Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 28 mei 2019 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 9 juli 2019.

Info: www.veilingnotaris.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 712, in behandeling bij mevrouw S. Tang Ali.

Foto's
Downloads
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
BAG Tesselschadestraat 5 Hoogezand.pdf pdf-document
Bodemloketrapport Tesselschadestraat 5 Hoogezand.pdf pdf-document
energielabel voorlopig E.JPG afbeelding
kostenoverzicht .pdf pdf-document
ruimtelijkeplannen tesselschadestraat 5 te Hoogezand.pdf pdf-document
uittrekselkadastralekaart Hoogezand-F-2733.pdf pdf-document
bijzondere veilingvoorwaarden .pdf pdf-document
gemeente ontvangen informatie.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.