Laan van de Maagd 85 Apeldoorn

11

jun

2019

Laan van de Maagd 85
7324 BT Apeldoorn

Bedrijfsruimte + Grond

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag dinsdag 11 juni 2019
vanaf 14:00
Online bieden Via BOG Auctions

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op maandag 27 mei 2019 om 23:59.

Object

a. het recht van eigendom met betrekking tot het bedrijfspand met ondergrond, gelegen te 7324 BT Apeldoorn, Laan van de Maagd 85, kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie AF, nummer 4687 ter grootte van zesenvijftig vierkante meter (56 m2);
b. het een/zestiende (1/16) onverdeeld aandeel in het recht van eigendom met betrekking tot het tot mandeligheid bestemd perceel grond (parkeren), gelegen te Apeldoorn aan de Laan van de Maagd, kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie AF, nummer 4697 ter grootte van éénduizend, achthonderd en zeventig vierkante meter (1.870 m2);
c. het een/zestiende (1/16) onverdeeld aandeel in het recht van eigendom met betrekking tot het tot mandeligheid bestemd perceel grond (erf/tuin), gelegen te Apeldoorn aan de Laan van de Maagd, kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie AF, nummer 4717 ter grootte van zestien vierkante meter (16 m2),

Objectgegevens

Soort object Bedrijfsruimte + Grond
Kadastrale gegevens A. kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie AF, nummer 4687 ter grootte van zesenvijftig vierkante meter (56 m2); b. kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie AF, nummer 4697 ter grootte van éénduizend, achthonderd en zeventig vierkante meter (1.870 m2); c. kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie AF, nummer 4717 ter grootte van zestien vierkante meter (16 m2),
Bezichtiging 24 mei 2019 09:00 – 10:00

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

BOG Auctions

dinsdag 11 juni 2019 vanaf 14:00

Online bieden via externe website

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie ten laste van de koper
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 9 juli 2019
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. A.L. Bos

Telefoonnummer 020 3016282 Faxnummer 020 3016333
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVI 2015 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Algemene veilingvoorwaarden
Deze openbare verkoop zal worden gehouden – voor zover daarvan bij de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken – onder de Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 ("AVVI 2015"), vastgesteld door de stichting: Stichting tot bevordering van onafhankelijke veilingen met internetbieden, met zetel te Amsterdam en met adres: 1081 JJ Amsterdam, Amstelveenseweg 638, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 57252106 en opgenomen in een akte op eenendertig december tweeduizend veertien verleden voor mr. M.R.H. Krans, notaris te Rotterdam, van welke akte een afschrift is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op twee januari tweeduizend vijftien in register Hypotheken 4, deel 65530 nummer 153. Deze voorwaarden worden geacht woordelijk in deze akte opgenomen te zijn en een onverbrekelijk deel van deze akte te vormen. In deze voorwaarden staat onder meer vermeld dat het bieden geschiedt doordat de bieders hun bieding ingeven en bevestigen op de daartoe duidelijk aangegeven plaats op de website: http://www.bog-auctions.com (de "Website"). De eventuele koper of bieders op de veiling worden geacht tevoren kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en wordt geacht zich aan de inhoud te onderwerpen.
6.2 Bijzondere veilingvoorwaarden
Met betrekking tot het Registergoed en de openbare verkoop daarvan gelden voorts nog de volgende bijzondere voorwaarden, welke voor zover van toepassing, boven de AVVI 2015 prevaleren:
Artikel 4. De veiling
Aan artikel 4 lid 2 AVVI 2015 wordt toegevoegd:
Inzet en afslag vinden na elkaar plaats op elf juni tweeduizend negentien, vanaf veertien (14.00) uur via de Website
In aanvulling op het bepaalde in artikel 4 AVVI 2015 wordt hierbij bepaald:
het afslagbedrag, zijnde de optelling van het bedrag in de eerste fase (opbod) en het bedrag in de tweede fase (afslag), vormt de koopsom.
Artikel 5. Het Bod
In afwijking van het bepaalde in artikel 5 lid 7 AVVI 2015 zal, indien in de laatste drie minuten voor het einde van de Inzet een nieuw Bod wordt gedaan, de Inzet automatisch met twee minuten worden verlengd, met dien verstande dat de Inzet niet wordt verlengd indien de Inzet als gevolg van deze verlenging na de in artikel 4 lid 1 bedoelde eindtijd eindigt.
Artikel 7. Inzetpremie
De inzetpremie als bedoeld in artikel 7 lid 1 AVVI 2015 bedraagt een procent (1%) en wordt aan de koper in rekening gebracht.
Artikel 8. Bieden voor een ander
Een bieder heeft, overeenkomstig het in artikel 8 lid 3 AVVI 2015 bepaalde, het recht te verklaren, dat hij een Bieding namens een of meer anderen heeft uitgebracht. Deze verklaring dient voor de betaling van de Koopsom door de bieder aan de Veilingnotaris te worden gedaan.
Artikel 9. Gunning, beraad, niet gunning en afgelasting
In afwijking van het bepaalde in artikel 9 lid 2 AVVI 2015 eindigt de Termijn van Beraad vijf werkdagen na de dag van de Veilingperiode of zoveel eerder als de Verkoopster mocht hebben gegund.
Conform het bepaalde in artikel 9 lid 2 AVVI 2015 heeft Verkoopster het recht om te gunnen aan een andere bieder dan de hoogste bieder.
Artikel 10. Belastingen en kosten
10.1 In afwijking van/aanvulling op het bepaalde in artikel 10 AVVI 2015 komen voor rekening van koper alle eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn, alsmede de navolgende kosten:
- de overdrachtsbelasting die bij de levering van het Registergoed verschuldigd zal zijn;
- het honorarium van de notaris;
- de kosten van de - eventuele - akte de command;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
- de kosten van advertenties, biljetten, marketing, afslagersloon, zaalhuur en huur van computers;
- kosten opvragen informatie;
- de inzetpremie;
- de kosten van doorhalingen van de inschrijvingen van hypotheken en beslagen;
- kosten van de deurwaarder ten aanzien van de uitgebrachte exploten;
- de eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn
een en ander te verhogen met (eventueel) verschuldigde omzetbelasting.
Voor een specificatie van de kosten wordt verwezen naar de Website en/of www.veilingnotaris.nl.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge artikel 11 lid 1 AVVI 2015 de koopsom moet worden betaald.
10.2 Overdrachtsbelasting
Voor zover bekend aan Schuldeiseres is ter zake van de verkrijging van het Registergoed zes procent (6%) overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting komt volledig voor rekening en risico van Koper.
Omzetbelasting
Ter zake van de levering van het Registergoed wordt een beroep gedaan op de goedkeuring uit onderdeel 5.4 van het besluit van de staatssecretaris van Financiën van negentien september tweeduizend dertien, nr. BLKB2013/1686M, zodat artikel 3 lid 5 van de Wet op de omzetbelasting 1968 buiten toepassing blijft en het Registergoed niet wordt geacht aan en vervolgens door de Veilinghouder te zijn geleverd.
Tot uitgangspunt wordt genomen dat de levering van het Registergoed moet worden aangemerkt als de overgang van een geheel of gedeelte van een algemeenheid van goederen in de zin van artikel 37d van de Wet op de omzetbelasting 1968 ("overdracht van een onderneming"), zodat voor de heffing van omzetbelasting wordt geacht dat geen leveringen of diensten plaatsvinden en derhalve geen omzetbelasting is verschuldigd. Koper is verplicht de exploitatie van het Registergoed als ondernemer in de zin van artikel 7 van de Wet op de omzetbelasting 1968 voort te zetten en treedt ingevolge artikel 37d van de Wet op de omzetbelasting 1968 van rechtswege in de plaats van de Rechthebbende, zodat een eventuele herziening van omzetbelasting, als bedoeld in artikel 15 leden 4 en 6 van de Wet op de omzetbelasting 1968 juncto artikel 11 tot en met 13a van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968, volledig voor rekening en risico van Koper komt.
Indien artikel 37d van de Wet op de omzetbelasting 1968 niet van toepassing mocht zijn, is de levering van het Registergoed vrijgesteld van omzetbelasting op grond van artikel 11 lid 1 onderdeel a van de Wet op de omzetbelasting 1968, aangezien – voor zover bekend aan Schuldeiseres – het Registergoed meer dan twee (2) jaren geleden voor het eerst in gebruik is genomen en er niet wordt geopteerd voor een met omzetbelasting belaste levering in de zin van artikel 11 lid 1 onderdeel a ten tweede van de Wet op de omzetbelasting 1968.
Met het doen van een bieding stemt de Koper expliciet in met de hiervoor omschreven fiscale behandeling en de daaruit voortvloeiende gevolgen en verplichtingen.
Artikel 11. Tijdstip van betaling
11.1 In afwijking van het bepaalde in artikel 11 lid 1 AVVI 2015 dient de koper:
(a) tien procent (10%) van de koopsom, alsmede de waarborgsom als bedoeld in artikel 13 lid 1 AVVI 2015 (zijnde tien procent (10%) van de koopsom) uiterlijk drie (3) dagen na de Gunning; en
(b) de overige voor zijn rekening komende kosten, belastingen en lasten uiterlijk vier (4) weken na de veiling,
te voldoen bij de Veilingnotaris op rekeningnummer NL10 RABO 0103.3686.04 onder vermelding van "aanbetaling kosten veiling Laan van de Maagd 85 te Apeldoorn/61900276".
11.2 Het in artikel 11.1 sub (a) gestelde komt te vervallen indien de Verkoopster schriftelijk heeft verklaard dat het bedoelde bedrag niet behoeft te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Artikel 16. Bijzondere lasten, beperkingen en uitsluitingen
16.1 Aanschrijvingen
Uit een kadastraal uittreksel van heden is gebleken dat er geen
(voor-)aanschrijving(en) en/of mondelinge aanzegging bekend is/ zijn. De Verkoopster aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.
16.2 Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde openbare registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.
16.3 Milieu/bodem
Het enige waar Verkoopster mee bekend is ten aanzien van milieu/bodem ter zake het Registergoed is een verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest in bodem Laan van de Maagd te Apeldoorn, rapportnummer 1345.001, van Econsultancy de dato 12 april 2016, van welke rapport een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage).
Conform het bepaalde in artikel 16 lid 3 AVVI 2015 aanvaardt Verkoopster geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid casu quo gevolgen van stoffen in, onder of aan het Registergoed welke volgens geldende milieumaatstaven schadelijk zouden kunnen zijn voor mens en milieu of die ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen.
Omtrent de mogelijke aanwezigheid van (ondergrondse) opslagtanks is door Verkoopster geen onderzoek ingesteld en wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
16.4 Bestemming en gebruik / bodeminformatie
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed/ bodeminformatie wordt te dezen verwezen naar:
1. een stuk van de gemeente Apeldoorn de dato achtentwintig maart tweeduizend negentien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
2. een stuk van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel de dato vijf april tweeduizend negentien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
3. de relevante voorschriften van het bestemmingsplan Zuidbroek van de gemeente Apeldoorn, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
4. het rapport van het Bodemloket de dato zevenentwintig maart tweeduizend negentien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage).
16.5 Energieprestatielabel
De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoopster verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoopster voor alle (eventuele) aanspraken te dezer zake. De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
16.6 Erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar hiervoor genoemde akte tot levering, waarin staat vermeld:
" OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN, EN/OF BIJZONDERE
VERPLICHTINGEN, KWALITATIEVE BEDINGEN
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, bijzondere verplichtingen en/of kwalitatieve bedingen wordt verwezen naar voormelde titel van aankomst, waarbij als verkoper optrad de gemeente Apeldoorn en waarin onder meer woordelijk staat vermeld:
"BEPALINGEN KOOPAKTE
In de koopakte tussen de gemeente Apeldoorn en Midi Center zijn de volgende bepalingenopgenomen.
11. Doorverkoopregeling
a. De koper mag niet, dan met schriftelijke goedkeuring van burgemeester en wethouders, aan welke goedkeuring voorwaarden kunnen worden verbonden, overgaan tot vervreemding (ingebruikgeving krachtens zakelijk of persoonlijk recht alsmede een (economische) inbreng in vennootschappen en overdracht in economische zin daaronder begrepen) van het verkochte of een gedeelte daarvan gedurende een periode van drie jaren na het gereedkomen van de daarop te stichten opstallen. Koper is in deze tevens eindgebruiker.
b. Indien de koper tot vervreemding van het thans verkochte wil overgaan zolang dit zich in onbebouwde toestand bevindt (in dier voege dat zich hierop geen glas- en waterdichte opstal bevindt, gebouwd overeenkomstig het bepaalde in artikel 9,bebouwing van ondergeschikte aard daaronder niet begrepen) is hij verplicht dit aan de gemeente terug ten verkoop aan te bieden tegen dezelfde koopprijs als thans tussen partijen is overeengekomen. De gemeente is verplicht binnen drie maanden na bedoelde aanbieding schriftelijk aan de koper mede te delen of de aanbieding al dan niet wordt aanvaard.
c. Het bepaalde sub a. en b. is niet van toepassing ingeval van executoriale verkoop door een hypotheekhouder ex artikel 3:268 of door een andere schuldeiser en ingeval van verkoop op grond van artikel 3:174 van het Burgerlijk Wetboek.
d. Het bepaalde sub a. en b. is niet van toepassing voor zover het thans verkochte wordt vervreemd aan een derde in verband met de oprichting en exploitatie van een bedrijfsverzamelgebouw op het thans verkochte. Conform het in artikel 18 bepaalde, dienen alle bepalingen en bedingen uit de onderhavige overeenkomst met e voor die vervreemding benodigde veranderingen aan de derde verkrijger te worden opgelegd en in de akte van doorlevering dan wel huurovereenkomst of welke andere overeenkomst dan ook ten behoeve van de gemeente te worden aangenomen. Koper is verplicht om binnen 3 maanden na aktepassering een afschrift van de betreffende akte aan de gemeente te doen toekomen, één en ander met inachtneming van het in artikel 18 bepaalde.
e. Indien de koper op grond van het onder lid d. bepaalde overgaat tot vervreemding van (een deel van) het verkochte, dient hij de gemeente daarvan vóóraf op de hoogte te stellen. De gemeente kan alsdan, docht niet anders dan op redelijke gronden, alsnog verbieden dat het verkochte (deels) wordt vervreemd, waarvan zij de koper dan binnen 3 weken na ontvangst van diens kennisgeving van het voornemen tot vervreemding, schriftelijk op de hoogte zal stellen.
12. Het is de koper, alsmede elke rechtsopvolger en degenen die enig gebruiksrecht met betrekking tot het verkochte verkrijgen, in overeenstemming met het bestemmingsplan verboden op het verkochte een verkooppunt voor motorbrandstoffen voor verkoop aan derden te plaatsen. Burgemeester en wethouders kunnen op schriftelijk verzoek van de eigenaar (privaatrechtelijke) toestemming verlenen voor het hebben van een motorbrandstoffeninstallatie ten behoeve van de eigen bedrijfsvoertuigen en die van andere bedrijven, zulks onder de volgende, strikt na te leven voorwaarden, dat:
a. brandstof wordt geleverd aan uitsluitend bedrijfsvoertuigen, niet zijnde personenauto’s;
b. geen andere brandstoffen worden opgeslagen en aan derden geleverd dan diesel- en gasolie;
c. op het verkochte geen andere pompen worden geplaatst en gehouden dan met een niet omschakelbare highspeed-vulinstallatie;
d. geen luifel, overkapping of andere soortgelijke voorzieningen op het verkochte worden aangebracht
e. reclame en elke andere publiciteit voor de installatie ter plaatse geheel achterwege blijven.
13. Bij overtreding van het bepaalde in de artikelen 11a, 11b, 11d, 11e, 12 en 18 is de koper door het enkele feit der overtreding zelve, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd gelijk aan het bedrag van de koopsom ten bate van de gemeente, te betalen binnen veertien dagen na daartoe strekkende aanmaning van burgemeester en wethouders voornoemd.
De aanmaning wordt niet verzonden dan nadat de eigenaar ten minste dertig dagen tevoren per aangetekende brief op de niet-nakoming van bedoelde bepalingen opmerkzaam is gemaakt en zal achterwege blijven indien binnen die tijd ten genoegen van burgemeester en wethouders alsnog is voldaan aan voormelde bepalingen.
14. Door enzovoorts.
16. De koper is verplicht te gedogen dat openbare voorzieningen, zoals kabels,(cai)kasten, palen, etc. op, in of boven het verkochte worden aangebracht en/of onderhouden. Deze gedoogplicht geldt evenzeer voor hetgeen noodzakelijk is ten behoeve van uitbreidingen daarvan. De koper is verplicht al hetgeen dat ten behoeve van openbare voorzieningen is aangebracht, bevestigd te laten. Omtrent de plaats en de wijze van aanbrenging wordt tevoren met de eigenaar overlegd. Alle schade welke een onmiddellijk gevolg is van het aanbrengen of het onderhouden van de openbare voorzieningen, zal door de veroorzaker op diens kosten worden hersteld of vergoed.
De koper is aansprakelijk voor schade aan de openbare voorziening welke door zijn toedoen of nalatigheid is veroorzaakt
17. Inrichting onbebouwde terrein en (parkeer)voorzieningen
De koper dient voor eigen rekening het onbebouwd blijvende gedeelte van het verkochte vóór de ingebruikneming van de daarop te stichten bebouwing te voorzien van op het gebruik afgestemde groenvoorzieningen, voldoende eigen parkeer- en stallingsmogelijkheden, rijwielsteunen, voetpaden, verhardingen - indien de gemeente dit nodig oordeelt - keermuurtjes en dergelijke voorzieningen, één en ander desverlangd overeenkomstig een door de koper in te dienen en door burgemeester en wethouders goed te keuren ontwerp.
Het bepaalde in artikel 9.b is ook op deze voorzieningen van toepassing.
De kosten van het aanbrengen van een erfafscheiding rondom het verkochte komen eveneens voor rekening van de koper.
Het onderhoud en de instandhouding van voormelde voorzieningen dienen door de koper deugdelijk en regelmatig te geschieden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van burgemeester en wethouders zullen geen wijzigingen in de voorzieningen mogen worden aangebracht. Bij nalatigheid van de koper met betrekking tot de aanleg en/of het onderhoud en/of bij het constateren van een niet goedgekeurde wijziging in de aanleg, is de gemeente onherroepelijk gerechtigd de aanleg, het onderhoud en/of de wijziging c.a., op kosten van de nalatige te doen uitvoeren en/of ongedaan te maken na verloop van dertig dagen nadat deze bij aangetekend schrijven op zijn nalatigheid is gewezen. De koper verbeurt een onmiddellijk opeisbare boete van (€ 4.500,=) ten bate van de gemeente voor elke maar dat hij nalatig is in de goede uitvoering van zijn verplichtingen, na verloop van voormelde periode van dertig dagen na bedoeld aangetekend schrijven.
18. Bij gehele of gedeeltelijke vervreemding van het verkochte is de eigenaar verplicht de in de artikelen 12, 13, 16, 17 en 23 vermelde bepalingen, alsmede de onderhavige bepaling, aan zijn wederpartij in de (notariële) akte van levering op te leggen en de overneming van die verplichtingen door de wederpartij te aanvaarden ten behoeve van de gemeente (ten blijke waarvan een afschrift van de akte van overdracht binnen drie weken na haar opmaking dient te worden gedeponeerd ten gemeentehuize van Apeldoorn, komende de kosten van dit afschrift voor rekening van de koper of de opvolgende eigenaar.
Het bepaalde in artikel 24, lid 6 is van overeenkomstige toepassing bij niet- of niet behoorlijke nakoming van het hiervoor in dit artikel bepaalde.
23. a. De gemeente bedingt bij deze van de koper ten behoeve van de te 6812 AH Arnhem, Utrechtseweg 68 gevestigde naamloze vennootschap: "N.V. NUON Infra Oost", ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Arnhem onder dossiernummer 09091531 (Postadres: Postbus 50 te 6920 AB Duiven), welk beding de koper bij deze aanvaardt, het recht om, indien het in de toekomst in verband met de elektriciteitsvoorziening van het onderhavige gebied noodzakelijk is dat in de omgeving van het hierbij verkochte een transformatorhuisje wordt gesticht dan wel gehandhaafd, onder nader overeen te komen redelijke voorwaarden onder meer met betrekking tot de plaatsbepaling te vestigen het zakelijk recht van opstal tot het leggen, hebben, houden, onderhouden, repareren en vervangen van kabels in en het verwijderen van kabels uit het onbebouwd blijvende gedeelte van het verkochte en/of tot het vestigen van een erfdienstbaarheid van weg ten laste van dit gedeelte.
b. De directeur van de dienst ruimtelijke ontwikkeling, thans handelende als mondeling lasthebber van de naamloze vennootschap "N.V. NUON Infra Oost" voornoemd, neemt bij dezen vorenstaand beding ten behoeve van en namens deze naamloze vennootschap aan
24. Parkmanagement
1. De koper is ermede bekend dat ten behoeve van de eigenaren/ondernemers binnen het bedrijvenpark Apeldoorn-Noord, Fase I, bij notariële akte dd. 22 november 1995 verleden, de vereniging "Ondernemersvereniging Bedrijvenpark Apeldoorn Noord" (hierna ook te noemen: "de vereniging") is opgericht. Deze vereniging heeft onder meer ten doel de behartiging van de zakelijke belangen van de bedrijven die zich vestigen in het bedrijvenpark Apeldoorn-Noord. Bij notariële akte eveneens op 22 november 1995 verleden is voorts een stichting opgericht, te weten de "Stichting Bedrijvenpark Apeldoorn-Noord" (hierna ook te noemen: "de stichting"). Deze stichting heeft onder meer ten doel het tot stand brengen en instandhouden van een zo optimaal mogelijke inrichting van het hiervoor genoemde bedrijvenpark Apeldoorn-Noord zoals de verbetering van het aanzien, het voorzieningenniveau en de uitstraling van het genoemde bedrijvenpark ten opzichte van een normaal goed terrein. Het bestuur van de stichting wordt mede gevormd door vanuit de vereniging aan te wijzen personen. Koper is ermee bekend en akkoord dat ook de eigenaren/ ondernemers binnen Fase II van het bedrijvenpark Apeldoorn-Noord, waarvan het verkochte deel uitmaakt, zullen als lid deelnemen aan deze vereniging.
Derhalve zullen ook de eigenaren/ondernemers binnen Fase II van het bedrijvenpark Apeldoorn-Noord aan de voornoemde vereniging een jaarlijkse bijdrage per vierkante meter bedrijfsterrein dienen te voldoen. Koper verklaart een exemplaar van de statuten van de vereniging en de stichting, welke als Bijlage 4 bij de overeenkomst behoren, te hebben ontvangen en met de inhoud daarvan bekend te zijn en zich hieraan te committeren.
2. Koper verbindt zich en zal ook zijn opvolgers in gehele of gedeeltelijke eigendom van het verkochte en tevens degene(n) met wie door hem een overeenkomst van verhuur of gebruik onder welke titel dan ook met betrekking tot het verkochte wordt aangegaan, verbinden om op eerste verzoek van één of meer overige eigenaren binnen het bedrijvenpark Apeldoorn-Noord respectievelijk op verzoek van de vereniging, lid te worden en te blijven van de in lid 1 van dit artikel bedoelde vereniging, zulks indien de statuten niet anders bepalen.
De koper verbindt zich voorts en zal ook zijn opvolgers in de gehele of gedeeltelijke eigendom verbinden om op eerste verzoek van de hiervoor bedoelde vereniging een jaarlijkse bijdrage te betalen per vierkante meter (bedrijfs)terrein waartoe de koper respectievelijk diens opvolgers in de gehele of gedeeltelijke eigendom gerechtigd is.
De hoogte van deze bijdrage zal door de in lid 1 bedoelde ondernemersvereniging worden vastgesteld.
Koper onderschrijft uitdrukkelijk het belang van het door de genoemde vereniging en de stichting binnen het bedrijvenpark uit te voeren Parkmanagement en erkent dat hij mede voordeel zal genieten van in ieders belang verrichte en in de toekomst mogelijk nog op te pakken werkzaamheden in de sfeer van gezamenlijk beheer, beveiliging, bewegwijzering, afvalinzameling, personeelsvervoer, kinderopvang en dergelijke.
Koper erkent daarmee het kwalitatieve karakter als bedoeld in artikel 6:252 B.W. van het lidmaatschap van de vereniging en de daaruit voortvloeiende verplichtingen. Koper onderkent nadrukkelijk dat de activiteiten van deze ondernemersvereniging mede in zijn belang worden uitgeoefend en dat opzegging van dit lidmaatschap hem niet ontslaat van zijn verplichting om de door de ondernemersvereniging vastgestelde jaarlijkse bijdrage te blijven voldoen.
3. Bij niet- of niet behoorlijke nakoming van het hiervoor in lid 2 van dit artikel bepaalde verbeurt de koper respectievelijk verbeurt de betreffende rechtsopvolger in de gehele of gedeeltelijke eigendom jegens de vereniging een direct en zonder nadere ingebrekestelling opeisbare boete ten bedrage van € 45,38 per dag voor zolang de koper respectievelijk de betreffende rechtsopvolger in de gehele of gedeeltelijke eigendom niet aan zijn in lid 2 bedoelde verplichtingen heeft voldaan.
4. Als integrerend deel van deze overeenkomst geeft de koper bij deze onherroepelijk volmacht aan ieder van de medewerkers van het notariskantoor waar de akte van levering wordt gepasseerd om:
a. koper aan te melden als lid van de hiervoor bedoelde vereniging;
b. koper te vertegenwoordigen bij een overeenkomst met de strekking dat de betreffende vereniging toetreedt tot het in dit artikel bepaalde, zodat de betreffende vereniging daaraan jegens de koper respectievelijk de opvolger in de gehele of gedeeltelijke eigendom rechten kan ontlenen.
5. Koper verbindt zich en zal ook zijn rechtsopvolgers in de gehele of gedeeltelijke eigendom van het verkochte verbinden om voor zolang de in het voorgaande lid bedoelde overeenkomst nog niet is gesloten, te bedingen en ervoor te zorgen dat de betreffende rechtsopvolger eenzelfde volmacht verleent als hiervoor in lid 4 bedoeld.
Bij niet- of niet behoorlijke nakoming van het in dit lid 5 bepaalde verbeurt de nalatige partij jegens de vereniging een direct en zonder ingebrekestelling opeisbare boete gelijk aan tien procent van de koopsom. Deze boete is niet verschuldigd indien door de koper respectievelijk de betreffende rechtsopvolger in de gehele of gedeeltelijke eigendom op eerste aanzegging van de vereniging alsnog wordt voldaan aan de verplichting tot het verlenen van de hiervoor bedoelde onherroepelijke volmacht.
6. Bij gehele of gedeeltelijke vervreemding van het verkochte is de koper respectievelijk de betreffende opvolger in de gehele of gedeeltelijke eigendom verplicht het in dit artikel bepaalde waaronder is begrepen de bepaling van het onderhavige lid 6 aan zijn wederpartij in de akte van overdracht op te leggen en de aanvaarding door de wederpartij daarvan aan te nemen ten behoeve van de hiervoor vermelde vereniging, een en ander op straffe van verbeurte van een boete gelijk aan het bedrag van de door de gemeente bedongen koopsom door de overdragende partij die dit verzuimt en indien meer personen als overdragende partij optreden door hen als hoofdelijke debiteuren verschuldigd ten bate van de vereniging en te betalen binnen veertien dagen na daartoe strekkende aanmaning, met dien verstande dat nimmer enige uitdrukkelijke ingebrekestelling is vereist.
Ten blijke van de nakoming van het vorenstaande moet een afschrift van de akte van vervreemding binnen drie weken na haar opmaking worden gedeponeerd ten kantore van deze vereniging. De kosten van dit afschrift komen voor rekening van de koper of de opvolgende eigenaar. De hiervoor vermelde aanmaning wordt niet verzonden dan nadat de eigenaar tenminste dertig dagen tevoren per aangetekende brief op de niet- nakoming van het in dit lid bepaalde opmerkzaam is gemaakt en zal achterwege blijven indien binnen die tijd ten genoegen van de vereniging is voldaan aan voormelde bepaling.
De vereniging respectievelijk de betreffende rechtsopvolger in de gehele of gedeeltelijke eigendom ontslaat - mits de overdragende partij het in dit artikel bepaalde is nagekomen – bij deze bij voorbaat de overdragende partij van zijn verplichting voortvloeiende uit de hiervoor bedoelde bepalingen
7. De gemeente bedingt het bepaalde in dit artikel bij wijze van derdenbeding (artikel 6:253 B.W.) ten behoeve van de vorengenoemde “Ondernemersvereniging Bedrijvenpark Apeldoorn Noord”, hetwelk door koper bij deze uitdrukkelijk wordt aanvaard. De directeur van de dienst ruimtelijke ontwikkeling voornoemd, thans handelende blijkens de brief van deze Vereniging d.d. 7 juni 2006, kenmerk 003 753 832 als schriftelijk lasthebber van de “Ondernemersvereniging Bedrijvenpark Apeldoorn Noord”, neemt bij dezen vorenstaande bedingen uit dit artikel ten behoeve van en namens deze vereniging aan. De aanvaarding van de in dit artikel opgenomen bepalingen ten behoeve van deze ondernemersvereniging zal in de in artikel 21 bedoelde akte van levering opnieuw met zoveel woorden worden opgenomen, waarbij koper de nakoming van de bepalingen uit dit artikel en de daaruit voor hem jegens deze vereniging voortvloeiende verplichtingen uitdrukkelijk op zich zal nemen."
Midi Center legt deze verplichtingen/kettingbedingen bij deze aan koper op en koper neemt deze op zich.
Midi Center aanvaardt namens belanghebbende(n) het door koper op zich nemen van deze verplichtingen/kettingbedingen.
Ingevolge het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn van tweeëntwintig maart negentienhonderdvijfennegentig, nummer 95-12-33, is Midi Center ontslagen van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de hiervoor bedoelde bepalingen met ingang van heden.
ONHERROEPELIJKE VOLMACHT
Op grond van de hiervoor in artikel 24 lid 4 aangehaalde bepalingen geeft koper hierbij onherroepelijk volmacht aan de medewerkers van mij, notaris, om de koper aan te melden als lid van de in artikel 24 genoemde vereniging en koper te vertegenwoordigen zoals vermeld in het hiervoor vermelde artikel 24 lid 4b.
BESTAANDE ERFDIENSTBAARHEID (Lozingsverbod hemelwater, afvoer hemelwater en infiltratievoorziening hemelwater
Met betrekking tot een bestaande erfdienstbaarheid staat in voormelde titel van aankomst het navolgende vermeld, woordelijk luidende:
"Ter uitvoering van het bepaalde in gemelde koopovereenkomst wordt bij deze voorbehouden, verleend en gevestigd ten behoeve van het aangrenzende gemeentelijke perceel, voorzover dit onderdeel zal vormen van de (al dan niet toekomstige) openbare weg ter plaatse, genaamd de Laan van de Maagd, als heersend erf, thans deel uitmakende van het perceel, kadastraal bekend gemeente sectie AF, nummer 1553 (gedeeltelijk) en ten laste van het Verkochte, als dienend erf, een erfdienstbaarheid inhoudende een verbod tot het (doen) storten/lozen van het Verkochte casu quo de daarop te stichten bebouwing afkomend hemelwater op de gemeentelijke riolering;
welke erfdienstbaarheid "om niet" wordt gevestigd en bij deze door de Gemeente wordt aanvaard
Deze erfdienstbaarheid omvat als onderdeel van deze zakenrechtelijke verhouding casu quo als zelfstandige erfdienstbaarheid, de verplichting voor de eigenaar van het dienend erf om de op het eigen erf aanwezige afvoerleidingen en/of andere voorzieningen met derzelver toebehoren, behoorlijk te onderhouden en in stand te houden.
Het is Koper verboden om per afvoerpunt naar de openbare weg aan te bieden het hemelwater dat afkomstig is van een dak- en/of bestratings-/verhardingsoppervlakte van méér dan twintig are. De door Koper in acht te nemen minimale afstand tussen twee afvoerpunten ter plaatse van de openbare weg bedraagt twintig meter.
Het van het Verkochte afkomende hemelwater dient ter plaatse van de erfgrens te worden aangeboden op een niveau dat niet lager ligt dan het wegpeil ter plaatse, opdat dit afkomende water over het trottoir kan aflopen naar de aanwezige goot en kolken, dan wel via de straat wordt afgevoerd naar oppervlaktewater. Índien Koper overgaat tot infiltratie van (een deel van) het hemelwater in de bodem van het Verkochte, dient de betreffende infiltratievoorziening te worden aangelegd in overeenstemming met het gemeentelijke Programma van Eisen aanleg infiltratievoorzieningen (op particulier terrein) van maart tweeduizend zeven, waarvan de tekst woordelijk luidt als volgt
"Programma van Eisen aanleg infiltratievoorzieningen (op particulier terrein)
Indien de koper overgaat tot infiltratie van (een deel van) het hemelwater in de bodem van het verkochte, dient de betreffende infiltratievoorziening te worden aangelegd in overeenstemming met de in voorliggend Programma van Eisen voorgeschreven randvoorwaarden en eisen.
De infiltratievoorziening moet op het perceel waarop het bedrijf gevestigd wordt worden gerealiseerd, op voldoende afstand van de perceelsgrenzen en de bebouwing. De afstand tussen de zijkant van de infiltratievoorziening en de fundering van het bedrijfspand bedraagt minimaal 1,00 meter.
Op de infiltratievoorziening mogen alleen de afvoeren van de daken en terreinverharding worden aangesloten. Huishoudelijk afvalwater, dan wel bedrijfsafvalwater, schrobputjes, balkons en dergelijke worden op de DWA-leiding aangesloten.
Om dichtslibbing als gevolg van bladval en dergelijke te voorkomen dient er voordat het regenwater de infiltratievoorziening bereikt, een voorziening aangebracht te worden bladeren, takjes, zwerfvuil en zand afvangt. Deze voorziening bestaat uit een bladvang (loofafscheider) en een zandvang.
De bladvang mag in de dakgoot, in de regenpijp of in de grond worden aangebracht, mitsregelmatig onderhoud hieraan mogelijk is en de constructie niet verwijderbaar is.
De zandvang moet minimaal bestraan uit een opvangbak waarvan de uitgaande leiding richting de infiltratievoorziening minstens 0,4 m hoger ligt dan de bodem van de opvangbak. De opvangbak dient een capaciteit te bezitten van minimaal 120 liter.
Voor de infiltratievoorziening mogen alleen materialen worden toegepast die niet -uitloogbaar en/of afbreekbaar zijn en bij een normaal gebruik een levensduur hebben van tenminste 40 jaar.
Daar waar zich bijzondere gevallen voordoen waar dit Programma van Eisen niet in voorziet, dient samen met de gemeente Apeldoorn naar een oplossing gezocht te worden.
STERKTE VAN DE VOORZIENING
Wordt de bebouwing aangelegd op een plaats die na het aanbrengen niet belast wordt door (bouw)verkeer en/of geparkeerd voertuigen, dan worden aan de sterkte geen nadere eis gesteld dan dat de voorziening niet onder de gronddruk mag bezwijken.
Indien er wel belasting plaatsvindt, of de verachting is dat er belasting plaats zal gaan vinden, dan moet de voorziening een druk van minimaal 0,05 N/mm2 kunnen weerstaan. Dit komt overeen met een wiellast van 1000 kg. In situaties waarbij grotere druklasten te verwachten zijn, zal de sterkte van de voorziening hierop afgestemd moeten worden.
AANLEGHOOGTE VOORZIENING
De onderzijde van de infiltratievoorziening ligt bij voorkeur hoger of tenminste gelijk aan de berekende gemiddelde hoogste grondwaterstand.
BERGING INFILTRATIEVOORZIENING
In de infiltratievoorziening moet een berging aanwezig zijn van minimaal 15 mm per m2 aangesloten verhard oppervlak (horizontaal gemeten). Dit geldt uitsluitend voor de verhardingen die afvoeren naar de infiltratievoorzieningen en derhalve niet voor de oppervlakken waarvan het hemelwater bovengronds wort afgevoerd naar de erfgrens. Bij deze berging zal de voorziening (theoretisch) éénmaal per jaar het wateraanbod niet kunnen verwerken. Bij grote neerslaghoeveelheden (in combinatie met een hoge neerslagintensiteit) kan het hemelwatersurplus zijn weg vinden via de terreinverharding naar de openbare verharding (trottoir).
FILTERDOEK
Indien nodig moet, om inloop van zand en/of dichtslibbing van buitenaf te voorkomen, de infiltratievoorziening omhuld worden met een filterdoek. Dit doek dient minimaal over een waterdoorlatendheid van 10 l/m2/s te beschikken (conform NEN 5167). De O-90 waarden van het filterdoek moet 180 tot 400 μm bedragen (conform NEN 5168).
CONTACTVLAK VOORZIENING MET OMLIGGENDE GROND
De infiltratievoorziening moet per m2 aangesloten verhard minimaal 0,01 m2 aan doorlaatopeningen bezitten. Deze doorlaat-openingen moeten gedurende de gehele levensduur beschikbaar zijn en mogen derhalve niet dichtslibben. Het filterdoek om de voorziening wordt als niet-doorlaatremmend beschouwd, wat wil zeggen dat het doek een doorlatendheid heeft van 100%.
WAARBORGING INFILTRATIECAPACITEIT NAAR DE ONDERGROND
De infiltratievoorziening moet een directe, dan wel indirecte, verbinding hebben met de vaste zandondergrond. Dit kan gerealiseerd worden door de bestaande grondslag onder de voorziening te vervangen tot aan de vast zandlaag (vervangen door zand) of daarmee een verbinding te maken bijvoorbeeld door middel van boorgaten gevuld met grind.
LEDIGINGSTIJD
De voorziening moet binnen 24 uur na het einde van de regenbui volledig geleed zijn. Een voorziening die conform de in dit Programma van Eisen vermelde richtlijnen is ontworpen zal aan deze eis voldoen.
OVERSTORTVOORZIENING
Omdat bij de gesteld eisen met betrekking tot de benodigde berging de voorziening het water-aanbod theoretisch éénmaal per jaar niet kan verwerken, zal er een overlaatvoorziening aangebracht moeten worden. Deze kan bestaan uit een overstortconstructie die minimaal 0,35 meter boven het maaiveld uitmondt of een ontlastputje overeenkomstig het Bouwbesluit waarbij het overstortende water op de terreinverharding terecht komt.
De overstortconstructie kan bijvoorbeeld gecombineerd worden met de bladvanger indien deze onderaan de regenpijp aangebracht is.
ONTLUCHTING
Eventueel ingesloten lucht moet via een ontluchtingsconstructie de voorziening kunnen verlaten.
INSPECTIEOPENING
De voorziening moet voorzien zijn van minimaal één inspectieopening aan de bovenzijde van de voorziening. Deze opening kan bestaan uit een PVC-buis met een doorsnede van minimaal 125 mm die aan de bovenzijde is afgesloten met een afdekdop die, bij aanleg van de voorziening, net onder het maaiveld is gelegen maar wel bereikbaar is.
De inspectieopening kan tevens fungeren als ontluchtingskanaal (zie Ontluchting).
Als gietijzeren afdekking wordt gebuikt moet op de deksel de tekst "regenwater" c.q. "hemelwater" staan.
AANVULZAND
Rondom de voorziening dient zand aanwezig te zijn dat voldoet aan de eisen van draineerzand, zoals vermeld in artikel 22.06.02 van de Standaard RAW-Bepalingen 1995.
Indien dit zand niet aanwezig is, dient dit rondom de voorziening te worden aangebracht (minimaal 0,30 meter), met uitzondering van de bovenzijde.
GRONDDEKKING
De dekking is afhankelijk van de aanwezige of te verwachten druk en het toe te passen type infiltratievoorziening. Normaliter wordt een grondafdekking aan de bovenzijde van de constructie met een dikte van minimaal 0,30 m voorgeschreven.
BESCHERMING INFILTRATIEVOORZIENING
Na de aanleg moet de voorziening worden beschermd tegen het overrijden door shovels, (vracht)auto's, kranen en dergelijke en het dichtrijden van de omliggende grond en dichtslibbing als gevolg van onder meer zand en licht bouwafval
ONDERHOUD
De verplichting voor het onderhoud van de infiltratievoorziening ligt bij de eigenaar van het perceel waar de voorziening is gelegen. De gemeente heeft het recht om de infiltratievoorziening, indien gewenst te (laten) inspecteren. Daarvoor dient de voorziening, alsmede de zand- en bladvang, bereikbaar te zijn. De eigenaar van de voorziening dient de door de gemeente aangegeven maatregelen, voor zover sprake is van achterstallig onderhoud dan wel oneigenlijk gebruik van de voorziening, op eigen kosten uit te (laten) voeren."
Het lozingsverbod en de instandhouding van de hemelwaterafvoervoorzieningen is met name voor de Gemeente van belang omdat de capaciteit van de gemeentelijke riolering terplaatse van het Verkochte op de blijvende instandhouding van deze voorzieningen zal worden afgestemd.
Als onderdeel van de zakenrechtelijke verhouding zijn de Koper en diens rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel verplicht te gedogen dat de Gemeente de op de kavel aanwezige afvoervoorziening dan wel de op eigen erf aan te leggen infiltratievoorziening met derzelver toebehoren periodiek zal (laten) controleren.
Voor zover sprake is van achterstallig onderhoud danwel oneigenlijk gebruik van de voorziening komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de eigenaar.
Midi Center verklaarde de hiervoor aangehaalde bepalingen bij deze aan de koper op te leggen, die verklaarde zich tot nakoming daarvan ten behoeve van belanghebbenden te verbinden, welke verbintenis de comparant sub 1, handelend als gemeld, verklaarde ten behoeve van de gemeente Apeldoorn en andere belanghebbenden te aanvaarden.
Ingevolge het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn van tweeëntwintig maart negentienhonderdvijfennegentig, nummer 95-12-33, is MIDI CENTER ontslagen van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de hiervoor bedoelde bepalingen met ingang van heden.
ERFDIENSTBAARHEDEN
Bij deze worden de navolgende erfdienstbaarheden gevestigd:
a. die van uitzicht en overbouw, zulks ten laste van het bij deze akte overgedragene en ten behoeve van de units met de kavelnummers 11 en 14 aangeduid op gemelde situatietekening, alsmede ten behoeve van het bij deze akte overgedragen kavel bouwterrein, deel uitmakende van gemeld perceel kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie AF nummer 1553 en ten laste van de na te melden mandeligheid, deel uitmakende van de percelen kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie AF nummers 1127, 1190 en 1553, inhoudende de verplichting voor het dienend erf om te dulden:
- dat zich in de op het heersend erf te bouwen/gebouwde opstallen vensters of andere muuropeningen of soortgelijke werken bevinden op kortere afstand van het dienend erf dan in de wet is toegestaan;
- dat een dakrand van de op het heersend erf te bouwen/gebouwde bedrijfsunit hierboven uitsteekt, of versnijdingen van de funderingen hierin zijn aangebracht;
b. die van gootrecht, waterloop en drop, zulks ten behoeve en ten laste van het bij deze overgedragen kavel bouwterrein, uitmakende een gedeelte van gemeld perceel kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie AF nummer 1553 en ten laste en ten behoeve van de aan MIDI CENTER nog in juridische eigendom verbleven aangrenzende kavels bouwterrein (met de daarop te bouwen bedrijfsunits), aangeduid met kavelnummers 11 en 14, en alle deel uitmakende van gemeld perceel kadastraal bekend gemeente Apeldoorn AF sectie AF nummer 1553, inhoudende de verplichting voor het dienend erf om te dulden dat het overlopende regenwater van de daken van de bedrijfsunits op de heersende erven, voorzover gemeenschappelijke goten, buizen en putten aanwezig zijn, wordt ontvangen en afgevoerd naar het gemeenteriool, onderbepaling dat de kosten van onderhoud, herstel of vernieuwing van de gemeenschappelijke werken benodigd voor de uitoefening van deze erfdienstbaarheid ten laste komen van de eigenaren van voormelde percelen, ieder voor een gelijk deel per perceel;
Mandeligheid:
Met betrekking tot het bij deze akte verkochte aandeel in het gemeenschappelijk terrein en de beheervereniging wordt te dezen verwezen naar (de eerste) akte van levering in het onderhavige bouwproject, op achttien september tweeduizend en acht voor een waarnemer van A. Tichem, notaris gevestigd te Apeldoorn, verleden, in welke akte woordelijk staat vermeld:
"GEMEENSCHAPPELIJK TERREIN EN BEHEERVERENIGING
1. De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden dat zij (onder de opschortende voorwaarde dat een afschrift van deze akte zal worden ingeschreven ten gemelde kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers) gezamenlijk eigenaar zijn van het terrein bestemd tot in- en uitrit, toegangsweg en parkeerplaatsen, gelegen te Apeldoorn aan de Laan van de Maagd, op het bedrijventerrein “Apeldoorn Noord 2”, uitmakende het op de situatietekening gearceerd aangegeven gedeelte van de kadastrale percelen gemeente Apeldoorn AF sectie AF nummers 1127, 1190 en 1553, ter grootte van ongeveer achttien are vijf en tachtig centiare en dat zij bij deze voormeld terrein bestemmen tot gemeenschappelijk nut van de bedrijfsunits met aanhorigheden welke in eigendom toebehoren aan de gemeenschappelijke deelgenoten, een en ander als bedoeld in titel 5 boek 5 (artikelen 60 tot en met 69) van het Burgerlijk Wetboek (mandeligheid).
2. De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden dat zij (onder de opschortende voorwaarde dat een afschrift van deze akte zal worden ingeschreven ten gemelde kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers) tot regeling van de tussen de eigenaren van de units aanwezige onderlinge rechtsverhouding met betrekking tot de mandelige zaak het volgende zijn overeengekomen.
Het aandeel
Artikel 1
1. Het aan een deelgenoot toebehorende aandeel is een van zijn voormelde erf afhankelijk recht. Levering en bezwaring van het erf treft op gelijke wijze het aandeel.
2. Een aandeel kan niet afzonderlijk van het erf worden overgedragen aan een of meer van de overige deelgenoten.
3. De verkrijger van een aandeel is verplicht onverwijld van zijn verkrijging mededeling te doen aan degene die met het beheer van de mandelige zaak is belast of aan de overige deelgenoten
4. De verkrijger en de vervreemder zijn hoofdelijk aansprakelijk voor hetgeen de vervreemder terzake van de mandelige zaak aan een of meer van de overige deelgenoten of aan de beheerder verschuldigd is.
5. Deze bepaling sub 4 is niet van toepassing zolang MIDI CENTER als vervreemder optreedt van een aandeel in het mandelige terrein.
Verdeling
Artikel 2
Zolang de mandeligheid bestaat, kan geen van de deelgenoten verdeling van de mandelige zaak vorderen.
Gebruik
Artikel 3
1. De mandelige zaak wordt gebruikt als in- en uitrit, toegangsweg, parkeerplaatsen.
2. Elke deelgenoot heeft de bevoegdheid de mandelige zaak te gebruiken overeenkomstig de bestemming, mits dit gebruik verenigbaar is met de gebruiksrechten van de overige deelgenoten en overigens met inachtneming van het bepaalde in de titel(s) van aankomst van de mandelige zaak.
3. De omvang van ieders aandeel is bepalend voor de mate waarin een deelgenoot ten opzichte van de andere deelgenoten gerechtigd is tot de uitoefening van het hiervoor vermelde gebruiksrecht
Onderhoud/Herstel
Artikel 4
1. De mandelige zaak wordt op kosten van alle deelgenoten onderhouden, gereinigd, hersteld en/of vernieuwd.
2. Iedere deelgenoot is naar evenredigheid van zijn aandeel draagplichtig voor deze kosten.
3. Ingeval van schade aan de mandelige zaak kan iedere deelgenoot van de overige deelgenoten medewerking vorderen ten behoeve van herstel en/of vernieuwing.
Beheer
Artikel 5
1. Het beheer der mandelige zaken berust namens de gemeenschappelijke eigenaren uitsluitend bij de te Apeldoorn gevestigde beheervereniging: Midi Center Apeldoorn 1.
2. De eigenaren van de hiervoor bedoelde kavels zijn verplicht om als lid toe te treden en zolang zij (mede) eigenaar, casu quo zakelijk genotsgerechtigde, zijn lid te blijven van genoemde Beheervereniging.
Onder eigenaar wordt tevens begrepen hij die een gebruiksrecht aan een kavel ontleent.
3. Onder beheer wordt verstaan het verrichten van alle handelingen welke dienstig kunnen zijn voor de instandhouding van de mandelige zaak.
4. Het bestuur van de vereniging is bevoegd tot handelingen dienende tot gewoon onderhoud of tot behoud van de mandelige zaak en in het algemeen tot handelingen die geen uitstel kunnen lijden. Het vertegenwoordigt daarbij de overige deelgenoten.
Het bestuur kan, wanneer het handelt binnen de vooromschreven bevoegdheid, niet hoofdelijke aansprakelijkheid zijn.
5. Het bestuur van de vereniging is na afloop van iedere gehele periode van twaalf maanden verplicht tot rekening en verantwoording jegens de gezamenlijke deelgenoten.
Andere handelingen
Artikel 6.
1. Tot alle andere handelingen dan beheershandelingen zijn de deelgenoten uitsluitend gezamenlijk bevoegd.
2. Het is ieder van de mede-eigenaren verboden wijzigingen van de indeling of opzet van het terrein aan te brengen of te doen aanbrengen of daaraan werkzaamheden te verrichten of te doen verrichten, zonder daartoe verkregen schriftelijke toestemming van drie/vierde meerderheid van het aantal eigenaren.
3. Iedere deelgenoot heeft er recht op dat de mandelige zaak wordt verzekerd tegen de gebruikelijke risico's.
4. Het sluiten van deze verzekeringsovereenkomsten, het wijzigen en beëindigen daarvan, alsmede het in ontvangst nemen van de verzekeringspenningen is niet onder het beheer begrepen.
Nadere regels omtrent het gebruik en beheer
Artikel 7.
1. Iedere deelgenoot is bevoegd om, met inachtneming van een oproepingstermijn van dertig dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering daar niet onder begrepen, schriftelijk de overige deelgenoten ter vergadering op te roepen. De oproepingsbrief moet het onderwerp van de vergadering bevatten.
2. De overeenkomstig het vorige lid bijeengeroepen vergadering is - mits ten minste drie/vierde van de deelgenoten aanwezig of vertegenwoordigd is bevoegd om bij volstrekte meerderheid van stemmen, mits schriftelijk, besluiten te nemen, waarbij nadere regels worden gesteld met betrekking tot:
a. het gebruik van de mandelige zaak;
b. het beheer van de mandelige zaak.
Een deelgenoot kan zich slechts door een mede-deelgenoot doen vertegenwoordigen.
Een deelgenoot kan slechts één mede-deelgenoot vertegenwoordigen.
Van de vertegenwoordigingsbevoegdheid dient uit een schriftelijk stuk te blijken.
Is op de vergadering waarin over nadere regels moet worden besloten betreffende het gebruik en beheer van de mandelige zaak niet ten minste drie/vierde van de deelgenoten aanwezig of vertegenwoordigd, dan zal een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan veertien en niet later dan dertig dagen na de bedoelde vergadering, waarin het besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezigen.
3. Regels voor gebruik en beheer dienen voor iedere deelgenoot te gelden. Aan een deelgenoot kan niet bij besluit tijdelijk of blijvend zijn gebruiksrecht worden ontzegd.
4. Bij de aanvang van iedere vergadering wordt bij besluit een voorzitter aangewezen.
5. Het in artikel 13 leden 3 en 4 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde omtrent het oordeel van de voorzitter dat een besluit is genomen en wat de inhoud daarvan is, is van overeenkomstige toepassing.
Kettingbeding
Artikel 8.
Iedere deelgenoot is verplicht - namens de overige deelgenoten - met degene die hem onder bijzondere titel opvolgt in zijn rechten op de mandelige zaak een overeenkomst te sluiten, welke tot gevolg heeft dat die rechtsopvolger en de overige deelgenoten over en weer gebonden zijn aan artikel 7 en 8 en de op basis van artikel 7 genomen besluiten.
Einde mandeligheid
Artikel 9.
De mandeligheid eindigt:
a. wanneer de gemeenschap van de mandelige zaak eindigt;
b. wanneer de bij deze akte aan die zaak gegeven bestemming wordt opgeheven bij een tussen alle deelgenoten opgemaakte notariële akte, gevolgd door inschrijving in de openbare registers;
c. zodra het nut voor elk van de erven is geëindigd.
INSCHRIJVING WIJZIGINGEN
Artikel 10.
De deelgenoten zijn verplicht en iedere deelgenoot is bevoegd wijzigingen betreffende het genot, het gebruik en het beheer van de mandelige zaak terstond te doen inschrijven in de openbare registers.
BEHEERVERENIGING
Bij voormelde akte van levering van achttien september tweeduizend en acht is een beheersvereniging opgericht, welke wordt geregeerd door de volgende statuten.
NAAM EN ZETEL.
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam Beheervereniging MIDI CENTER APELDOORN 1.
Zij heeft haar zetel te Apeldoorn.
DUUR.
Artikel 2.
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
DOEL.
Artikel 3.
De vereniging heeft ten doel:
a. het beheren van het terrein dat bestemd is tot in- en uitrit, toegangsweg en parkeerplaatsen, gelegen te Apeldoorn aan de Laan van de Maagd, op het bedrijventerrein “Apeldoorn Noord 2, deel uitmakende van "de kadastrale percelen gemeente Apeldoorn AF sectie AF nummers 1127, 1190 en 1553. ter grootte van ongeveer achttien are vijf en tachtig centiare.
b. het zorgen voor preventieve veiligheid, onder meer door het opstellen van regels voor het gebruik van het gemeenschappelijke terrein;
c. het beheren van de gelden die worden gestort in een beheerfonds waaruit zal/zullen worden betaald:
- het onderhoud van het op gemelde kadastrale perceel gemeente Apeldoorn AF sectie AF nummer 1553 te realiseren bedrijfsverzamelgebouw, welk bedrijfsverzamelgebouw verdeeld zal worden in zestien bedrijfsunits, hierna te noemen: “het bedrijfsverzamelgebouw”;
- het onderhoud van het gemeenschappelijke terrein; en
- diverse verzekeringen van het bedrijfsverzamelgebouw;
- onder het gemeenschappelijk uit te voeren onderhoud van het bedrijfsverzamelgebouw en het gemeenschappelijke terrein is in elk geval begrepen:
- de dakbedekking;
- het buitenschilderwerk in een uniform kleurschema;
- gevelreiniging;
- onkruidverwijdering in het straatwerk;
een en ander conform een door de Beheervereniging MIDI CENTER APELDOORN I goed te keuren begroting;
d. het afsluiten van een uitgebreide gebouwenverzekering, alsmede een aansprakelijkheidsverzekering, alsmede het gezamenlijk betalen hiervan uit het hierboven sub c. genoemde beheerfonds;
e. het opstellen van richtlijnen voor het plaatsen van reclames op gevel en dak – naast eventuele gemeentelijke verordeningen op dit gebied -, buitenzonweringen, alsmede het plaatsen van machines op het dak.
LIDMAATSCHAP.
Artikel 4.
1. Leden van de vereniging zijn natuurlijke en/of rechtspersonen die een onverdeeld aandeel in eigendom hebben in het hiervoor vermelde terrein te Apeldoorn, aan de Laan van de Maagd, op het bedrijventerrein “Apeldoorn Noord 2”, en - indien door de eigenaar een zakelijk gebruiksrecht is gevestigd - de beperkt zakelijk gerechtigde.
2. Bij meer dan een eigenaar van het voormelde onverdeeld aandeel oefent een hunner het lidmaatschapsrecht uit.
Artikel 5.
Het lidmaatschap gaat verloren door het verliezen van de in artikel 4 genoemde kwaliteit.
BESTUUR.
Artikel 6.
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie personen en wordt uit en door de leden gekozen. De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering in funktie gekozen. De overige bestuursfunkties worden in overleg tussen de bestuursleden onderling verdeeld.
2. Voor het bestuur zijn slechts natuurlijke personen verkiesbaar die lid zijn van de vereniging en/of zij die een lid zijnde rechtspersoon in de vereniging vertegenwoordigen.
3. Het bestuur wordt gekozen voor de tijd van twee jaren.
Het bestuur stelt een rooster van aftreden samen, onder goedkeuring van de ledenvergadering, waarbij rekening wordt gehouden met de bepaling dat ieder bestuurslid niet langer dan twee perioden van twee jaar achtereen in het bestuur zitting kan hebben, behoudens benoeming door de Algemene Vergadering met algemene stemmen.
4. Een bestuurslid verliest zijn funktie:
a. door bedanken of overlijden;
b. door verlies van het lidmaatschap, of, zo hij is bestuurder van een lid-rechtspersoon, wanneer die rechtspersoon het lidmaatschap verliest;
c. door ontslag, verleend door de ledenvergadering;
d. zo hij bestuurder van een lid-rechtspersoon is, door het verlies van zijn funktie bij die rechtspersoon.
5. Ingeval van tussentijdse vakature(s) in het bestuur vormen de overige bestuursleden tot de eerstvolgende ledenvergadering een bevoegd college.
Artikel 7.
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee bestuursleden dit wenselijk achten.
2. Het bestuur beslist met volstrekte meerderheid van stemmen; ieder bestuurslid brengt één stem uit. Indien een vergadering niet voltallig is, kan een besluit slechts genomen worden, indien zoveel bestuursleden zich daarvoor verklaren, als voor de aanneming in een voltallige vergadering vereist is.
3. Staken de stemmen over een voorstel, dan wordt dit geacht te zijn verworpen.
BESTUURSTAAK EN VERTEGENWOORDIGING.
Artikel 8.
1. Het bestuur is belast met het besturen der vereniging en het beheer van haar -vermogen.
2. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt.
3. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur, casu quo door de voorzitter en de secretaris gezamenlijk, dan wel door de voorzitter en de penningmeester gezamenlijk.
4. Het bestuur kan bepalen, dat de handtekening van de voorzitter en de penningmeester voldoende zal zijn voor het geven van kwijting voor ontvangen gelden en voor beschikkingen bij de postcheque- en girodienst en bij de bankier der vereniging, evenwel tot een maximum bedrag van tweeduizend vijfhonderd euro (€.2.500,00) per betalingshandeling
GELDMIDDELEN.
Artikel 9.
De geldmiddelen der vereniging bestaan uit:
a. de bijdragen der leden;
b. alle verdere bijdragen, inkomsten en wettige baten.
Artikel 10.
1. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur sluit jaarlijks per één en dertig december de boeken der vereniging af en maakt daaruit een rekening en verantwoording op.
3. De jaarlijkse ledenvergadering benoemt telkenjare een commissie van twee personen, die de boekhouding van de vereniging over het lopende jaar zal controleren en in de volgende jaarlijkse ledenvergadering verslag van haar bevindingen zal uitbrengen.
4. In de jaarlijkse ledenvergadering legt het bestuur rekening en verantwoording af over het in het afgelopen jaar gevoerde beheer.
Goedkeuring van die rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen, van welke uit die rekening blijkt of welker resultaat daarin is verwerkt, tenzij uitdrukkelijk voorbehoud is gemaakt.
LEDENVERGADERINGEN.
Artikel 11.
1. De ledenvergadering vormt de hoogste macht in de vereniging. Zij besluit bij eenvoudige meerderheid van stemmen, tenzij in de statuten voor bijzondere gevallen anders is bepaald.
2. Het bestuur zal de leden ter algemene vergadering uitnodigen zo dikwijls als haar dit wenselijk voorkomt.
Artikel 12.
1. Jaarlijks zal voor één juni een algemene ledenvergadering worden gehouden.
2. In de jaarlijkse ledenvergadering legt het bestuur overeenkomstig artikel 10 rekening en verantwoording van zijn beheer af en brengt het verslag uit omtrent de verrichtingen van de vereniging in het afgelopen jaar, wordt voorzien in de vakatures ontstaan door periodieke aftreding van bestuursleden, wordt een begroting vastgesteld en daarop dejaarlijkse bijdrage vastgesteld en worden alle onderwerpen, welke verder op wettige wijze aan de orde zijn gesteld, behandeld.
De leden moeten op de wijze als bepaald in artikel 14 lid 1 een schriftelijke oproep ontvangen, vergezeld van de agenda en de daarop betrekking hebbende stukken.
Artikel 13.
Het bestuur is tot bijeenroeping van een ledenvergadering verplicht, wanneer tenminste één/vierde gedeelte van het aantal leden dit schriftelijk onder nauwkeurige opgaaf van de te behandelen punten aan het bestuur verzoekt. Blijft het bestuur na ontvangst van een verzoek als in de vorige zin bedoeld, in gebreke een ledenvergadering bijeen te roepen, zodanig, dat deze binnen drie weken na binnenkomst van het verzoek wordt gehouden, dan zijn de aanvragers zelf tot de bijeenroeping bevoegd. Bedoeld schriftelijk verzoek wordt ingediend bij de secretaris.
Artikel 14.
1. De ledenvergaderingen worden gehouden te Apeldoorn, en bijeengeroepen bij brieven aan de leden op een termijn van tenminste acht dagen, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend; de oproeping dient de agenda der vergadering te vermelden.
2. Voorstellen welke tenminste veertien dagen voor de dag der vergadering schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend worden op de agenda geplaatst.
3. Over onderwerpen, welke niet bij de oproeping zijn medegedeeld, kan niet worden beslist, tenzij alle leden ter vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
Artikel 15.
1. De voorzitter van het bestuur of bij zijn afwezigheid één der andere bestuursleden, daartoe door de aanwezige bestuursleden aan te wijzen, is voorzitter van de ledenvergadering. Bij afwezigheid van alle bestuursleden voorziet de vergadering zelve in haar leiding.
2. De secretaris of bij zijn afwezigheid een daartoe door de voorzitter der vergadering uit te nodigen persoon, houdt notulen van hetgeen in de vergadering wordt verhandeld. De voorzitter stelt de notulen met de notularis vast, ten blijke waarvan zij door de voorzitter en de notularis worden ondertekend en ten kantore der vereniging voor de leden ter inzage worden voorgelegd.
3. De notulen worden aan de volgende ledenvergadering ter goedkeuring voorgelegd.
Artikel 16.
1. Indien een lid door meer dan één persoon ter vergadering vertegenwoordigd is, dienen dezen bij de aanvang der vergadering aan de voorzitter mede te delen, wie hunner namens het lid stem zal uitbrengen.
2. Elk lid kan zich ter vergadering krachtens schriftelijke volmacht welke voor het houden van de vergadering in het bezit van het bestuur moet zijn, door een in zijn bedrijf werkzaam persoon of door een ander lid doen vertegenwoordigen.
3. Elk lid brengt ter vergadering evenzoveel stemmen uit als het aantal bedrijfsunits dat het lid in eigendom heeft.
4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
5. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt, voorzover de statuten niet anders bepalen, beslist bij drie/vierde meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
6. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, vindt herstemming plaats over de personen, die de meeste of zo nodig de meeste en op één na de meeste stemmen op zich hebben verenigd.
Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij die herstemming de stemmen staken, beslist het lot.
7. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten die:
a .blanco zijn;
b. zijn ondertekend;
c. onleesbaar zijn;
d. een persoon niet duidelijk aanwijzen;
e. de naam bevatten van een persoon die niet verkiesbaar is;
f. voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;
g. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.
8. a. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen, is beslissend. Wanneer een voorstel niet schriftelijk is vastgelegd, is diens oordeel over de inhoud van het genomen besluit eveneens beslissend.
b. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
Artikel 17.
1. Een besluit tot:
a. wijziging der statuten;
b. ontbinding der vereniging, kan slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste drie/vierde der geldige stemmen, uitgebracht in een algemene vergadering in welke tenminste drie/vierde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging der statuten of ontbinding der vereniging zal worden voorgesteld. De termijn van oproeping tot een zodanige vergadering dient tenminste veertien dagen te bedragen.
2. Indien in een vergadering, in welke een voorstel als in het vorige lid bedoeld, aan de orde is, niet drie/vierde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste, welke het besluit kan nemen met een meerderheid van tenminste drie/vierde der uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden.
3. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding der vereniging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel waarin de voorgedragen wijziging of het voorstel tot ontbinding woordelijk is opgenomen op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.
4. Het in de leden 1 tot en met 3 bepaalde is niet van toepassing, indien op de algemene ledenvergadering alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en h

Foto's
Downloads
Bestemmingspland Zuidbroek.PDF pdf-document
Bodemloketrapport.PDF pdf-document
Plankaart.PDF pdf-document
Ruimtelijke plannen kaart.PDF pdf-document
Ruimtelijke plannen.PDF pdf-document
Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart Apeldoorn AF 4687.PDF pdf-document
Vaststellingsbesluit.PDF pdf-document
huurovereenkomst beneden geannonimiseerd.PDF pdf-document
huurovereenkomst boven geannonimiseerd.PDF pdf-document
Bijzondere veilingvoorwaarden.PDF pdf-document
kostenoverzicht websites.PDF pdf-document
Gewijzigde Brochure Laan van de Maagd 85 Apeldoorn.PDF pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.