Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Graspeel 15 Zeeland

12

jun

2019

Graspeel 15
5411 LB Zeeland

Woonhuis + Overig

Voortgang

Verkoop Vrijwillige veiling
Inzet & afslag woensdag 12 juni 2019
vanaf 09:30
Online bieden
Nationalevastgoedveiling.nl
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Object

het toekomstig recht van erfpacht alsmede het daarover afhankelijke recht van opstal van de percelen grond - eigendom van de stichting: Stichting Bewaarentiteit Grondvermogen I - gelegen aan de Graspeel 15 te Zeeland, gemeente Landerd, kadastraal bekend gemeente Zeeland sectie K nummers 677, groot drie hectare vierenveertig are en vijftig centiare (3ha, 44ca, 50ca), 620, groot drieënveertig are en vijfennegentig centiare (43a, 95ca) en 1160, groot één hectare vijfenveertig are en veertien centiare (1ha, 45a, 14ca), met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen bestaande uit het woonhuis en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 5411 LB Zeeland, gemeente Landerd, Graspeel 15,

Objectgegevens

Soort object Woonhuis + Overig
Kadastrale gegevens Het toekomstig recht van erfpacht alsmede het daarover afhankelijke recht van opstal van de percelen grond - eigendom van de stichting: Stichting Bewaarentiteit Grondvermogen I - gelegen aan de Graspeel 15 te Zeeland, gemeente Landerd, kadastraal bekend gemeente Zeeland sectie K nummers 677, groot drie hectare vierenveertig are en vijftig centiare (3ha, 44ca, 50ca), 620, groot drieënveertig are en vijfennegentig centiare (43a, 95ca) en 1160, groot één hectare vijfenveertig are en veertien centiare (1ha, 45a, 14ca), met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen bestaande uit het woonhuis en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 5411 LB Zeeland, gemeente Landerd, Graspeel 15,
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 12 juni 2019 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Vrijwillige veiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling vrijdag 28 juni 2019
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. S.N. Tang Ali

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVIVV 2013 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Het toekomstig recht van erfpacht alsmede daarvan afhankelijke opstalrecht zullen voor onbepaalde tijd worden gevestigd.
De erfpachtcanon bedraagt tweeduizend zevenhonderd vierentwintig euro en tweeënzestig cent (€ 2.724,62) per maand te voldoen op één januari van ieder jaar, voor het eerst op de betaaldatum.
Op grond van artikel 7 van de erfpachtvoorwaarden kan de bloot-eigendom worden verworven per 23 juli 2019 volgens de rekenmethode als daar omschreven.Volgens de verkoper zal de bloot eigendom ingevolge voormelde rekenmethode € 974.654,64 bedragen.
Conform erfpachtvoorwaarden kan de bloot-eigendom voor het eerst worden verworven 10 jaar na aanvang van het erfpachtrecht.

Zoals vermeld in artikel 11 van de bijzondere veilingvoorwaarden wordt het veilingobject afgeleverd in
de staat waarin het zich bij de feitelijke levering bevind. Op het terrein bevinden zich verhuurde
chalets. De verhuur is opzegbaar bij het vervallen van het vorige erfpachtrecht zijnde 31
december 2018. Echter, Verkoper staat niet in voor de ontruiming van deze chalets.
Ontruiming en de gevolgen van de huurovereenkomsten met betrekking tot de opzegging van het
voorgaande erfpachtrecht komen voor rekening en risico van koper.
Voor meer informatie wordt verwezen naar de website van www.veilingnotaris.nl.
In afwijking van het bepaalde in artikel 18 lid 2 van de Algemene Veilingvoorwaarden wordt koper niet
in de gelegenheid gesteld om het Registergoed voor de aflevering te bezichtigen.

Blijkens een brief van de Omgevingsdienst Brabant Noord de dato 21 mei 2019 is er sprake van overtreding van artikel 6 juncto 13 van de Wet bodembescherming, artikel 1.1a van de Wet milieubeheer en artikel 1a van de Woningwet. Voormelde brief is gepubliceerd op veilingnotaris.nl. Tevens is er een besluit van de Gemeente Landerd inzake een last onder dwangsom Graspeel 15 te Zeeland (overtreding van artikel 6 juncto 13 van de Wet bodembescherming, artikel 1.1a van de Wet milieubeheer en artikel 1a van de Woningwet) d.d. 15 november 2017 gepubliceerd. Verdere informatie zullen wij, indien bekend, publiceren.
Voor de goede orde vrijwaart Koper Verkoper voor alle claims ter zake van de verontreiniging van de grond.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De verschuldigde overdrachtsbelasting bedraagt twee procent (2%) voor wat betreft het tot woning bestemde gedeelte en zes (6%) over de koopsom voor het tot bedrijvigheid bestemde gedeelte.
Voor zover de heffingsgrondslag voor de overdrachtsbelasting wordt verminderd door toepassing van artikel 13 Wet op Belastingen Rechtsverkeer zal Koper aan Verkoper uitkeren het verschil tussen enerzijds het bedrag dat aan overdrachtsbelasting verschuldigd zou zijn zonder vermindering van de heffingsgrondslag en anderzijds het werkelijk aan overdrachtsbelasting verschuldigde bedrag. Het genoemde verschil wordt tussen Verkoper en Koper verrekend tezamen met de betaling van de koopsom en de veilingkosten.
Alle verschuldigde overdrachtsbelasting en omzetbelasting ter zake van de verkrijging van het Registergoed is voor rekening van Koper. Koper dient voor de overdrachtsbelasting rekening te houden met een kapitalisatie van de erfpachtcanon.
Aan overdrachtsbelasting casu quo omzetbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op Belastingen van Rechtsverkeer casu quo de Wet op de Omzetbelasting 1968, of de wetten die daarvoor in de plaats komen. De overdrachtsbelasting wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen.

Voor rekening van de Koper komen alle kosten, waaronder begrepen - doch niet beperkte tot - de (vergoeding van de) overdrachtsbelasting, het notarieel honorarium zoals vastgesteld in de documentatie, de publicatiekosten (advertenties, veilingbiljetten en veilingnotities), de kosten van het internetplatform van www.veilingnotaris.nl, de inzetpremie (één procent (1%) van de hoogst geboden inzetsom), bezichtigingskosten, de kosten voor het raadplegen van de Kamer van Koophandel, voorts de kadasterkosten voor inschrijving en de kosten van de kadastrale recherches, de kosten van doorhaling van hypotheken en beslagen, de eventuele kosten om tot ontruiming te geraken waaronder begrepen de eventuele kosten voor het aanbrengen van nieuwe sloten, al welke kosten vermeerderd worden met daarover verschuldigde omzetbelasting ad éénentwintig procent (21%).
Koper is vanaf datum van gunning tot aan de betaaldatum rente van drie procent (3%) verschuldigd over de koopsom.

De openbare verkoop geschiedt overeenkomstig de AVVIVV 2013, voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 28 juni 2019.

Voor de goede orde berichten wij u dat de verkoop een openbare verkoop een gedwongen verkoop betreft van de Erfverpachter en GEEN sprake is van een executoriale verkoop in de zin van artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek.

Info: www.veilingnotaris.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 712, in behandeling bij mevrouw S.N. Tang Ali.

Foto's
Downloads
AVVIVV 2013.pdf pdf-document
BAG.pdf pdf-document
Bodemloketrapport.pdf pdf-document
Energielabel G voorlopig.pdf pdf-document
Kostenoverzicht.pdf pdf-document
Ruimtelijke plannen.pdf pdf-document
uittrekselkadastralekaart Zeeland-K-677.pdf pdf-document
bijzondere veilingvoorwaaarden.pdf pdf-document
concept uitgifte recht van erfpacht en recht van opstal.pdf pdf-document
brief omgevingsdienst brabant noord.pdf pdf-document
gemeente ontvangen informatie bodem.pdf pdf-document
bericht omgevingsdienst last onder dwangsom rechtsopvolgers.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.