Ir. Kippermanstraat 44 Tilburg

19

jun

2019

Ir. Kippermanstraat 44
5021 SZ Tilburg

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 19 juni 2019
vanaf 09:30
Online bieden Nationalevastgoedveiling.nl

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op dinsdag 4 juni 2019 om 23:59.

Object

I. het woonhuis met ondergrond en verder toebehoren, gelegen te 5021 SZ TILBURG, Ir. Kippermanstraat 44); en

II. het recht op het uitsluitend gebruik van de parkeerplaats op de begane grond aan de Ir. Kippermanstraat te Tilburg.

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens I. kadastraal bekend gemeente Tilburg, sectie R, nummer 5894 groot vierentachtig centiare (84 ca); II. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Tilburg, sectie R, complexaanduiding 5859-A, indexnummer 30, welk appartementsrecht omvat het één/driehonderdtachtigste (1/380e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, omvattende een flatgebouw met grond en verder toebehoren aan de Ir. Kippermanstraat te Tilburg, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Tilburg, sectie R nummer 5833, groot tien are vijf en twintig centiare.
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 19 juni 2019 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie voor rekening verkoper
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 16 juli 2019
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. F.M. Heinsbroek

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

alsmede de AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
administratief onbewoond en mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend, de zitting terzake zal plaatsvinden na 19 juni 2019.

Er zal onder meer worden gegund onder de opschortende voorwaarden van:

a) het toekennen van de rechter van het recht om het huurbeding in te roepen; of
b) de beschikking van de rechter dat er geen sprake is van verhuur; of
c) de verklaring van de koper dat zij geen waarde hecht aan een uitspraak inzake het huurbeding.

Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.
.

In het taxatierapport staat vermeldt: "woning betreft een voormalige kwekerij op de bovenste verdieping, er is schade aan het pand." "Kozijnwerk is op diverse plaatsen beschadigd, uit een enkel kozijn zijn de scharnieren verwijderd, vloeren op de verdiepingen zijn beschadigd."

In het kadaster wordt de volgende publiekrechtelijke beperking vermeld:

"Publiekrechtelijke beperking
Landelijke Voorziening
Sluiting object, Opiumwet
Betrokken gemeente Tilburg
Afkomstig uit stuk 2852
Ingeschreven op 07-03-2019
Gegevens zijn conform de gemeentelijke beperkingenregistratie."

Volgens ontvangen informatie van de gemeente Tilburg zal de sluiting van het registergoed 28 juni 2019 worden opgeheven.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 51,90.
Bijdrage VvE per maand € 6,00. Mutatiekosten € 115,00.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 4 juni 2019 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 16 juli 2019.

Info: www.veilingnotaris.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 716, in behandeling bij dhr F.M. Heinsbroek.

Foto's
Downloads
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
BAG.pdf pdf-document
Bodemloketrapport.pdf pdf-document
Energielabel A voorlopig.pdf pdf-document
Ruimtelijke plannen.pdf pdf-document
Splitsingsakte.pdf pdf-document
uittrekselkadastralekaart Tilburg-R-5894.pdf pdf-document
Akte houdende bijzondere veilingvoorwaarden Ir Kippermanstraat 44 Tilburg.pdf pdf-document
Van VvE ontvangen gegevens mbt parkeerplaats.pdf pdf-document
190502 kostenoverzicht WONINGEN (2).pdf pdf-document
van de gemeente ontvangen informatie mbt sluiting woning.pdf pdf-document
van de gemeente ontvangen WKPB informatie.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.