Burgemeester van den Heuvelstraat 14 Lieshout

19

jun

2019

Burgemeester van den Heuvelstraat 14
5737 BP Lieshout

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 19 juni 2019
vanaf 09:30
Online bieden Nationalevastgoedveiling.nl

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op dinsdag 4 juni 2019 om 23:59.

Object

I. het woonhuis met ondergrond en verder toebehoren, gelegen te 5737 BP LIESHOUT, Burgemeester van den Heuvelstraat 14, kadastraal bekend gemeente Lieshout, sectie H, nummer 2453 groot negenentwintig are en vijfentachtig centiare (29 a 85 ca), hierna te noemen "Registergoed I".

II. een perceel grond, direct naast het sub I gemelde registergoed gelegen, kadastraal bekend gemeente Lieshout, sectie H, nummer 2553 ter grootte van één are en negenendertig centiare (1 a 39 ca), hierna te noemen "Registergoed II".

Veiling in kavels

Kavel 1: Registergoed II;
Kavel 2: Registergoed I;
Kavel 3: (massa) Registergoed I en Registergoed II tezamen, alleen bij afslag

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens I. het woonhuis met ondergrond en verder toebehoren, gelegen te 5737 BP LIESHOUT, Burgemeester van den Heuvelstraat 14, kadastraal bekend gemeente Lieshout, sectie H, nummer 2453 groot negenentwintig are en vijfentachtig centiare (29 a 85 ca), hierna te noemen "Registergoed I". II. een perceel grond, direct naast het sub I gemelde registergoed gelegen, kadastraal bekend gemeente Lieshout, sectie H, nummer 2553 ter grootte van één are en negenendertig centiare (1 a 39 ca), hierna te noemen "Registergoed II".
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 19 juni 2019 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie voor rekening verkoper
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 16 juli 2019
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. F.M. Heinsbroek

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken. Alsmede de AVVI 2015.

Bijzondere voorwaarden

De veiling geschiedt in 3 kavels, teweten:
Kavel 1: Registergoed II
Kavel 2: Registergoed I
Kavel 3: Registergoed I en Registergoed II tezamen, alleen bij afslag.

In het taxatierapport van de woning neemt de taxateur het volgende op:
"Op dit moment zijn op een aantal plaatsen aan zowel de buiten- als binnenzijde van het getaxeerde lekkagesporen aanwezig. De oorzaak hiervan ligt zeer waarschijnlijk aan het zinkwerk van zowel de boeiboorden als de verholen goten bij het dak."

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
administratief onbewoond en mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt Registergoed I in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding voor wat betreft Registergoed I, zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend. Bij beschikking van 11 juni 2019 is door de voorzieningenrechter verlof verleend om het huurbeding in te roepen. De termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is daarbij gesteld op veertien (14) dagen na betekening van deze beschikking. Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom van Registergoed I en 6% over de koopsom van Registergoed II. Indien Registergoed I en Registergoed II in massa worden gemijnd zal de overdrachtsbelasting over beide percelen 2% over het gemijnde bedrag bij massa bedragen.
De overdrachtsbelasting wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 4 juni 2019 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 16 juli 2019.

Info: www.veilingnotaris.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 716, in behandeling bij dhr F.M. Heinsbroek

Foto's
Downloads
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
BAG.pdf pdf-document
Bodemloketrapport.pdf pdf-document
Energielabel.pdf pdf-document
Ruimtelijke plannen.pdf pdf-document
uittrekselkadastralekaart 25-03-2019.pdf pdf-document
akte houdende bijzondere veilingvoorwaarden Burg vd Heuvelstraat 14 te Lieshout.pdf pdf-document
kostenoverzicht perceel grond Burg vd Heuvelstraat 14 te Lieshout - perceel grond - (kavel 1).pdf pdf-document
kostenoverzicht Burg vd Heuvelstraat 14 te Lieshout massa (Kavel 1 en Kavel 2).pdf pdf-document
190520 kostenoverzicht Burg vd Heuvelstraat 14 te Lieshout - woonhuis - (kavel 2).pdf pdf-document
WKPB info.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.